Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнтелектуальний капітал та інтелектуальна власність підприємства: поняття, структура

Скачати 18.05 Kb.

Інтелектуальний капітал та інтелектуальна власність підприємства: поняття, структура
Скачати 18.05 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір18.05 Kb.

Інтелектуальний капітал та інтелектуальна власність підприємства: поняття, структура.

Інтелектуальний капітал підприємства (intellectual capital of the enterprise) це сукупність знань, навичок, вмінь працівників, інтелектуальної власності підприємства та інших нематеріальних активів (сприятливі договори оренди, договори страхування, контракти, клієнтські відносини тощо), які активно використовуються для забезпечення ефективної науково-дослідної, виробничої та комерційної діяльності, формуючи інноваційні продукти або послуги і забезпечуючи підприємству конкурентні переваги.
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).


Інтелектуальна власність (intellectual property) це права на результати розумової діяльності людини в науковій, художній, виробничій та інших сферах, які є об’єктом цивільно-правових відносин у частині права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, бувши благом нематеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними, крім випадків, зазначених у законі.
Розум Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.

Інтелектуальна власність може бути: майнова і немайнова. Майнова інтелектуальна власність – це право, що виникає у творця на досягнутий результат інтелектуальної, творчої діяльності, подібне до права власності, яке виявляється в особи, працею якої створено матеріальну річ (пристрій, прилад, комп’ютер, програму, базу даних і знань, систему управління, нові інформаційні технології тощо). Немайнова інтелектуальна власність – це сукупність особистих моральних, психологічних, логічних, духовних (немайнових в економічному розумінні) та інших прав людини, які не можуть відчужуватися від їх власника внаслідок самої природи.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Права людини Права людини - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.Склад і структура інтелектуального капіталу:

Людський капітал організації – це запас здоров’я, знань, навичок і досвіду персоналу (в формі інтелектуальних здібностей та практичних навичок, отриманих в процесі спеціального навчання і практичної діяльності), який є джерелом створення і розповсюдження нових знань або продуктів (послуг) чи дозволяє підвищити ефективність функціонування організації, приносячи організації дохід у вигляді прибутку і є базовим компонентом при формуванні структурного і споживчого капіталів, спільно з якими формує інтелектуальний капітал організації.
Уміння - здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. Передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань; без останніх немає умінь.


Організаційний (структурний) капітал – це патенти, ліцензії, винаходи, товарні знаки, організаційна структура, культура організації, корпоративна культура, інформаційні технології, тобто все, що робить можливою діяльність підприємства.
Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


Споживчий (клієнтський) капітал – це стосунки підприємства зі споживачами його продукції і постачальниками ресурсів (торгова марка, бренд, імідж на ринку, інформацію про клієнтів, зв’язки з клієнтами, технології створення клієнтської мережі тощо).

Сукупність об’єктів інтелектуальної власності можна класифікувати таким чином:  • об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, географічні зазначення, фірмові найменування, ноу-хау);

  • нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності (сорти рослин, породи тварин, топологія інтегральних мікросхем, комерційна таємниця, раціоналізаторські пропозиції тощо);

  • об’єкти авторського права і суміжних прав (літературні твори, художні твори, комп’ютерні програми, бази даних, фонограми та відео, передачі організацій мовлення тощо).
   Кор́исна мод́ель - нове технічне рішення, що не випливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним; результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.
   Промислóвий зразóк - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, характеризується будь-яким новим видом форми, конфігурації, кольору чи сукупності цих елементів у продукті, що створює естетичне враження.
   Комерці́йна таємни́ця - інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
   Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.
   Суміжні права Сумі́жні права́ (англ. related rights, фр. droits voisins, рос. смежные права) - тип прав на інтелектуальну власність, спрямованих забезпечити охорону інтересів фізичних та юридичних осіб, що сприяють створенню творів, які після створення стають доступними для широкого загалу.


Винахід – нове технічне рішення (світової новизни), що має істотні відмінності від відомих і дає позитивний ефект.
Техні́чне рі́шення - структурна частина результату технічної творчості, яка визначає принципові, схематичні, теоретичні рішення, що стосуються виробу як технічної системи і безпосередньо пов'язана з конструкцією, технологією, принципом роботи чи матеріалом.
Об’єктами винаходу є: пристрій, спосіб, речовина,штам мікроорганізмів, застосування раніше невідомих пристроїв, способів, речовин за новим призначенням.

Корисна модель – технічне рішення, що є новим і корисним для організації, якою воно подане, і яке передбачає зміну конструкції виробів, технології виробництва і застосування техніки або складу матеріалу (наприклад, інструменти чи верстати, для яких характерні нові форми розташування їх елементів). Корисною визнається модель, що має всі перераховані ознаки.

Промисловий зразок – нове художньо-конструкторське рішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд і відповідає вимогам технічної естетики, подане до реалізації промисловим способом і дає позитивний ефект (наприклад, модель автомобіля, літака, електропобутового приладу, малюнок килима тощо). На відміну від винаходу і корисної моделі, промисловий зразок вирішує художню, а не технічну задачу.

Товарна марка – назва, термін, символ, дизайн, упаковка або їх комбінації, які застосовуються для ідентифікації товару та його виробника (продавця) і дозволяють відрізняти товар від інших. Захисту підлягають товарні знаки, тобто зареєстровані у встановленому порядку позначення.

Географічне зазначення (найменування місць походження товарів) – являє собою назву країни, галузі або місцевості виготовлення виробу (наприклад, бразильська кава, французьке вино, дамаська сталь тощо).
Дамаська сталь - вид сталі з видимими неоднорідностями на сталевій поверхні, найчастіше у вигляді візерунків, одержуваних різними способами. Розрізняють два роди сталі, які іменуються загальним терміном «Дамаск»: зварювальний Дамаск (при багаторазовому перековуванні сталевого пакета, що складається із сталей з різним вмістом вуглецю) і рафіновані сталі.


Фірмове найменування – буква, слово, набір букв чи слів, які дозволяють ідентифікувати підприємство чи організацію.

Ноу-хау – секрети виробництва, що мають промислову і комерційну цінність, незахищені національним і міжнародним патентним законодавством.


Скачати 18.05 Kb.

 • Інтелектуальна
 • Склад і структура інтелектуального капіталу