Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнтернет – семінар за темою: «Досвід роботи з профілактики девіантної поведінки неповнолітніх в загальноосвітніх навчальних закладах»

Скачати 77.63 Kb.

Інтернет – семінар за темою: «Досвід роботи з профілактики девіантної поведінки неповнолітніх в загальноосвітніх навчальних закладах»
Скачати 77.63 Kb.
Дата конвертації30.03.2019
Розмір77.63 Kb.
Литвин Тетяна Валеріївна , педагог-організатор Моринського навчально-виховного комплексу імені Тараса Григоровича Шевченка Інтернет – семінар за темою: «Досвід роботи з профілактики девіантної поведінки неповнолітніх в загальноосвітніх навчальних закладах» Діти – наше майбутнє. Усе найкраще – дітям. Сьогодні діти і молодь – найбільш вразлива частина населення нашої країни.

Девіáнтна поведíнка (відхильна поведінка) - поведінка індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, внаслідок чого відбувається порушення цих норм.

Насе́лення - сукупність людей, що постійно живуть у межах якоїсь конкретно вказаної території (районі, місті, області, частини країни, країні, континенту чи всієї земної кулі тощо). Наука, яка вивчає розмір, структури, динаміку руху і розвиток населення, зветься демографією.

Вони потребують постійного захисту, допомоги та підтримки. Девіантна поведінка – здійснення вчинків, які суперечать нормам соціальної поведінки.

Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.

До основних видів девіантної поведінки належать, перш за все, злочинність, алкоголізм і наркоманія, а також самогубства.  Будь-який злочин або поведінка, заборонена законом, суспільними, етичними нормами, може розглядатися як девіантна (від лат. – відхилення). Девіантну поведінку можна визначити як окремі фактори або їх сукупність, що входять у протиріччя з юридичними, моральними і соціальними нормами суспільства.

Соціа́льна но́рма - система уявлень, що становить певний шаблон поведінки, що розділяється членами соціальної групи і необхідна для здійснення сумісних узгоджених дій.

Різновиди такої поведінки – алкоголізм, наркоманія, токсикоманія. Небезпечними і трагічними проявами девіації варто вважати також суїциди, сексуальні збочення, патології тощо.

Перверсія (лат. perversiō «перегортання»), або збочення, - термін, що описує відхилення від норми сексуальної поведінки у суспільстві. Поняття статевого збочення увійшло у вжиток з 1870-х років, коли в працях ряду вчених (перш за все, Р. Крафт-Ебінга)

Для подолання цих труднощів наша школа користується такими заповідями: - На любові про дітей тримається світ - Не потрібно шукати винного - Бути з дітьми поруч і трохи попереду - Шукати в дитині хороше – вона завжди є - Вчити інших, - вчитися самому. Важливою умовою, яка забезпечує психологу-педагогічну корекцію особистості неповнолітнього правопорушника, є знання причини, що зумовили його девіантність. Одним з засобів, які допомагають виявити ці причини, є дослідження автобіографії деіантного підлітка з метою простежити життєві процеси, які вплинули на становлення особистості цього підлітка. Аналіз науково-педагогічних джерел свідчить, що під профілактикою девіантної поведінки дітей підліткового віку вчені розуміють комплекс цілеспрямованих колективних і індивідуальних впливів на свідомість, почуття і волю учнів з метою вироблення в них імунітету до негативних впливів оточуючого середовища, попередження асоціальної спрямованості, їхньої антигромадської поведінки і перебудови ставлення учнів до оточуючої дійсності в процесі перевиховання.

Пі́дліток - юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності від країни (регіону проживання) і культурно-національних особливостей, а також статі (від 12-14 до 15-17 років).

Головна мета профілактичної діяльності з дітьми, схильними до девіантної поведінки полягає в сприянні адаптації дитини в світі, допомозі їй у встановленні доброзичливих стосунків, усуненні дефіциту спілкування, сприянні в розв’язанні власних проблем, розвитку в підлітків почуття відповідальності за свою поведінку, яке сприяє усвідомленню не лише своїх прав, а й обов’язків. Серед провідних шляхів профілактики девіантної поведінки учнів нашої школи можна визначити: - пропаганду здорового способу життя;

Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.

Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.

- залучення школярів до активної діяльності за інтересами (спортивної, трудової, технічної, музичної тощо); - організацію трудового виховання, що дає можливість залучити переважну частину схильних до девіантної поведінки учнів до цікавої роботи в позаурочний час, оволодіти їм певною спеціальністю; - проведення ранньої діагностики і педагогічної корекції; - оздоровлення середовища і надання допомоги неповнолітнім, які виявились у несприятливих умовах життя і виховання; - реалізацію індивідуального підходу з опорою на позитивні якості; - організацію самовиховання дітей підліткового віку. Всі вчителі Моринського НВК наполегливо спостерігають, прогнозують та запобігають соціальним проблемам, своєчасно виявляють причини їх виникнення, запечпечують профілактику негативних явищ (морального, фізичного, соціального характеру) відхилень у поведінці та спілкуванні учнів і, таким чином,оздоровлюють навколишнє мікросередовище. Допомагає їм в цьому соціальний працівник школи та практичний психолог. Таким чином, під профілактикою девіантної поведінки дітей підліткового віку розуміється комплекс цілеспрямованих колективних і індивідуальних впливів на свідомість, почуття і волю учнів з метою вироблення в них імунітету до негативних впливів оточуючого середовища, попередження асоціальної спрямованості, їхньої антигромадської поведінки і перебудови ставлення учнів до оточуючої дійсності в процесі перевиховання. Для перевиховання неповнолітніх з девіантною поведінкою можна скористатися такою програмою: - зайняти час підлітка корисними цікавими справами; - допомогти йому задушевною бесідою, сформувати ідеал, усвідомити свої недоліки; - у разі потреби застосувати метод «вибуху» (О.С. Макаренка); - вчити підлітка ставити себе у становище інших людей; - переконати у томуму, що немає невиправних недоліків; - допомогти виробити звичку і потребу самоаналізі, самовихованні, самооцінці; - пробудити інтерес до громадської роботи, для отримання знань, розширенню їхнього кругозору, інтелекту; - стимулювати позитивні результати, створюючи ситуації успіху; - навчити зважати на думку інших людей; - допомогти змінити ставлення до школи, людей, товаришів.  Первинна профілактика, яку використовує наша школа у своїй практиці, носить інформаційний характер і спрямована на формування в особистості неприйняття та категоричної відмови від асоціальних стандартів поведінки та негативних звичок. До форм зазначеної профілактики належать: рольові та ділові ігри; педагогічна психотерапія; аутотренінги; мозкові атаки; діяльність консультаційних клубів та клубів спілкування підлітків „групи ризику”; фітотерапія; переконання; авансування довір’ям; систематична об’єктивна оцінка діяльності учня; вправлення (привчання); заохочення (схвалення); покарання; педагогічний „вибух”; проведення тематичних дискотек; методи саморегуляції; проведення занять у формі тренінгів; моделювання на заняттях ситуацій, наближених до реальних; використання активних та інтерактивних методів навчання;

Ділова гра - метод пошуку рішень в умовній проблемній ситуації. Елементи ділової гри: розподіл за ролями, змагання, особливі правила тощо. Ділова гра застосовується як метод активного навчання її учасників з метою вироблення у них навичок прийняття рішень в нестандартних ситуаціях, а також як засіб тестування здібностей.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

проведення тижнів та годин здоров’я, виставок малюнків із заохочувальними призами; організація спортивних змагань, поїздок на природу; арттерапія ; метод створення ситуацій успіху; метод перспективних ліній; метод імітації (наприклад, проведення практичного завдання «Аукціон цінностей»); метод проблемних завдань; метод прогнозування; метод аналогій; метод прикладу; організація теле- і радіопередач, усні журнали; відеолекторії ; тематичні акції; зустрічі з працівниками органів охорони здоров’я, правоохоронних органів, громадських організацій;

Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

соціальна реклама;

Соціа́льна рекла́ма - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання матеріального прибутку.

індивідуальні та групові юридичні, психологічні, медичні консультації; фестивалі; конкурси; вуличні ігротеки; концерти; шоу-програми; тренінги комунікативності , особистісного росту, успішності; ігри-випробування та деякі інші; практичні заняття з проблем профілактики негативних явищ.

Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Кожного року у Моринському НВК проводяться тематичні виховні години до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, де проводяться мікроконкурси на кращі знання з проблем небезпеки наркоманії, шкідливих звичок, безладних статевих стосунків. Учні інсценують різні життєві обставини щодо інфікування на ВІЛ, як сказати наркотикам «ні» тощо. Цікавий досвід щодо організації волонтерської діяльності з підлітками, схильними до прояву різноманітних девіацій у поведінці, накопичено Моринським навчально-виховним комплексом, який полягає у: написанні диктантів;

Шкідливі звички - ряд звичок, що є шкідливими для організму людини. Вони перешкоджають людині розвиватися як розумово, так і фізично. Серед цих звичок виділяють декілька найбільш шкідливих - це наркоманія, алкоголізм, токсикоманія та тютюнопаління.

Навчально-виховний комплекс (НВК) - термін українського законодавства та освіти, що позначає об'єднання освітніх, фінансових, інформаційних ресурсів навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів учнів.

проведенні тематичних бесід з підлітками; організації конкурсу плакатів; організації виховних годин; проведенні вікторин, анкетування та тестування учнів, конкурсів малюнків, театралізованих виступів; організації спортивних змагань, спортивно-родинної естафети «Ми за здоров’я», військово-спортивних змагань «Нумо, дівчата та хлопці», міні-спартакіад, туристично-краєзнавчих походів, згідно цих розробок кожен вчитель підбирав комплекс взаємопов’язаних форм, методів і засобів виховання, спостереження, анкетування, методику незакінчених речень, ігрові методики, тестові завдання, практичні вправи, метод ситуацій, дискусії, диспути, етичні тренінги, комунікативні ігри, виховні години, читання та аналіз художніх творів, лекції для учнів та батьків тощо. Також у нас застосовується корекційно-розвивальна програма «Я вчуся керувати собою», яка складається з 10 занять, які містять в собі різноманітні вправи, ігри, роботи з текстами та має домашнє завдання. Застосовуються на практиці такі заходи екстреного педагогічного впливу: стратегія «Мінімізація уваги», «Удаване потурання», «Приклади гарної поведінки», «Робіть несподіванки» та ін. У корекційній роботі з девіантними підлітками особливо успішні психотерапевтичні прийоми, що гармонізують роботу правої та лівої півкуль, а також розвивають між кульові зв’язки. Вони містять такий комплекс вправ, як: «Горизонтальна вісімка», «Затамуйте подих», «Казка навпаки», «Провина», «Ввічлива дитина» тощо. В ході проведення експерименту в Моринському навчально-виховному комплексі психологічною службою та вчителями було проведено педагогічні спостереження, бесіди, опитування ( анкетні та усні), тренінгові заняття, аналіз суспільно-корисної роботи, виконання доручень, створення ситуацій для вивчення поведінки учнів. Такі види робіт дали змогу вивчати індивідуально-психологічні особливості учнів, рівень розвитку, почуття колективізму, обов’язку, власної гідності, ставлення до занять у школі. За результатами моніторингу були надані методичні рекомендації усім учасникам виховного процесу. Традиційними в плані роботи школи є предметні тижні та місячники, в рамках яких у нашій школі проводиться багато виховних заходів. Дуже насичений виховний план школи різними формами роботи патріотичного спрямування , а саме : виховні та класні години, уроки пам’яті, бесіди, диспути, тематичні лінійки , акції милосердя різнопланові конкурси. Теми найрізноманітніші. В сучасних умовах, коли зростає кількість девіантних підлітків проведення реабілітаційно-педагогічної роботи з ними є вкрай важливою роботою яка дозволить скоротити кількість дітей з девіантною поведінкою, та уберегти їх від негативних ситуацій у майбутньому. Робота в групах під час психологічного тренінгу Краєзнавчий похід мо місцях бойової слави Анкетування «Девіантна поведінка особистості» Родинно – спортивне свято «Братики - сестрички» Заняття гуртка «Мальва»Співпраця з дільничною лікарнею «Посвята в козачата» та «Нумо, дівчата та хлопці»
Каталог: uploads -> editor -> 6063 -> 440553 -> sitepage 65 -> files
editor -> Інформаційно-комунікаційний освітній простір позашкільного навчального закладу
editor -> Шановні діти!
editor -> Урок 15. Тактико технічні характеристики автомата Калашникова
editor -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
files -> Картка 1 Визнач за зразком вид мережі, що з’єднує комп’ютери, які знаходяться … у різних кімнатах будинку
440553 -> Наказ №357 Про підсумки проведення районного конкурсу на кращий табір оздоровлення та відпочинку
440553 -> Наказ №374 Про підсумки правовиховної роботи в навчально-виховних закладах району за 2012-2013 навчальний рік
440553 -> Наказ №565 Про підсумок реалізації підпроектів Інтернет-проекту «Ми патріоти Черкащини»


Скачати 77.63 Kb.