Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаИсследование мирового рынка производителей твердотельных носителей информации

Исследование мирового рынка производителей твердотельных носителей информации
Сторінка1/13
Дата конвертації13.04.2017
Розмір2.12 Mb.
ТипИсследование
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів10 квітня 2009 р.

м. Київ, Україна

Київ

2009

СЕКЦІЯ 1

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВІГАЦІЙНИХ ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ

УДК 621.45:629.78Е.А. Степанов, Н.И. Бурау д.т.н., проф., зав. кафедры

Национальный технический университет Украины «КПИ»

ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

На современном этапе развития науки и техники старые технологии хранения информации являются реальным ограничением для решений многих информационных задач. В истории наблюдается тенденция замены материалов передачи данных, от простейших рисунков и до технически сложных устройств, состоящих из многочисленного количества деталей. Человек задался вопросом сконструировать долгосрочный способ передачи информации для использования в качестве хранилища данных, что и привело к созданию книги. В дальнейшем возникает необходимость не только сохранения, но обработки имеющейся информации. С появлением вычислительных машин человек применяет в качестве носителя информации перфокарту и магнитную пленку. К сожалению, последние были не долговечны и передавали недостаточное количество данных. Уменьшение ЭВМ до размеров бытовых приборов привело к их широкому применению для задач различного уровня. Для данных использовали оптические диски СD и сложное механо - электрическое устройство HDD (винчестер). Проблемой дисков является сложность подготовки к роботе с ними, а также легкость повреждения информации. Винчестер, не смотря на все усовершенствования, до сегодняшнего времени подвержен износу из-за хрупкости носителя и его сложности в изготовлении. На смену пришли носители информации, представляющие собой микроплаты из транзисторов, соединенных в соответствии с определенным алгоритмом. Проблемой стало создание подобных схем, содержащих большое количество информации. Тем не менее, достоинство данной конструкции привело к развитию технических возможностей, что, в конечном итоге позволило создать устройства твердотельных энергонезависимых носителей информации.

Внедрение твердотельных носителей информации произвело к появлению новой ниши, ведущие мировые компании–разработчики микропроцессорной техники предлагают новые разработки таких устройств. Устройства имеют различное применение и распространение, они отличаются архитектурой, способом переноса и хранения данных. В докладе анализируются изделия компаний Atmel, STMicroelectronics, Transcend, Samsung, Fujitsu и др., которые разработали устройства основанные на Flash , SRAM, NVRAM , PSM, EPROM и SERIAL NVM памяти, надежно защищающие информацию и применяющиеся в различных отраслях.

УДК 621.45:629.78І.М. Леонтьєв, , Н.І Бурау, д.т.н., проф., зав. кафедри

Національний технічний університет України «КПІ»

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АРХІТЕКТУРА FLASH – ПАМ‘ЯТІ

На сьогоднішній день у світі йде швидке впровадження інформаційних технологій в системи керування повітряним рухом.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Управлі́ння пові́тряним ру́хом (УПР) - це складова частина обслуговування повітряного руху (ОПР), яка являє собою безпосередню взаємодію між диспетчером управління повітряним рухом (авіадиспетчером) та екіпажом повітряного судна (ЕПС), а також іншими службами (метеорологічними, технічними та аеродромними).
Дана робота безпосередньо стосується впровадження сучасних накопичувачів інформації на переносних носіях, типу Flash – пам‘яті. Flash-пам’ять – це особливий вид енергонезалежної з можливістю перезапису напівпровідникової пам’яті. На відміну від багатьох інших типів напівпровідникової пам’яті, комірка Flash-пам’яті не містить конденсаторів, а складається з одного транзистора особливої архітектури.

Історично Flash-пам’ять походить від ROM (Read Only Memory) пам’яті і функціонує як RAM (Random Access Memory). Flash-пам’ять (Flash Erase EEPROM) використовує відмінний від EEPROM тип комірки – транзистора. В останнє десятиріччя у світі випускаються мікросхеми Flash-пам’яті, в яких одна комірка зберігає два біта інформації. Така технологія зберігання двох і більше біт в одній комірці отримала назву багаторівневої комірки - (MLC - Multi Level Cell). В технології MLC використовується аналогова природа комірки пам’яті.

Найбільше розповсюдження отримали мікросхеми з організацією зв’язків між комірками Flash-пам’яті по типу NOR і NAND.

У архітектурі NOR комірки працюють у спосіб, подібний до EPROM. Вона є єдиним типом пам’яті, що працює на двох різних напругах. Найбільш пристосована для зберігання коду програм (PC BIOS, сотові телефони), є найкращою заміною звичайному EEPROM.

Найбільш придатним для застосувань, що орієнтовані на блочний обмін, та в якості замінника жорстких дисків, є тип пам’яті NAND (доступ довільний, але невеликими блоками (кластерами), послідовний інтерфейс).

Послідо́вний порт (англ. serial port) - двонаправлений послідовний інтерфейс, призначений для обміну байтовою інформацією. Послідовний тому, що інформація через нього передається по одному біту, біт за бітом (на відміну від паралельного порту).
Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.

Архітектура AND забезпечує послідовний доступ до комірок, це дещо нагадує NOR і NAND, комбінуючи їх найкращі властивості. Тип пам’яті DiNOR також комбінує властивості NOR і NAND. Доступ до комірок довільний, використовується особливий метод стирання даних, який попереджує перепалювання комірок, що сприяє збільшенню довговічності пам’яті.

Нещодавно з’явились мікросхеми Flash-пам’яті, що забезпечують одночасні запис та стирання (RWW - Read While Write или Simultaneous R/W) у різні блоки пам’яті.

У доповіді проаналізовано особливості організації та архітектури Flash-пам’яті, загального принципу їх роботи.

УДК 629.78.05.001.2М.В. Голуб,студент; Ю.В. Степанковський, к.т.н., доцент

Національний технічний університет України

Київський Політехнічний Інститут, м. Київ, УкраїнаПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МОМЕНТНОГО МАГНІТОПРИВОДА
Метою дослідження являється порівняльний аналіз по масі та енергоспоживанню виконавчих органів моментного магнітопривода (ВО ММ).

В даний час використовуються різні системи орієнтації штучного супутника Землі (ШСЗ).

Шту́чний супу́тник - об'єкт, поміщений на орбіту Землі чи іншого небесного тіла зусиллям людини. Інколи називається просто супутник, однак в такому випадку слід відрізняти від природних супутників, таких як Місяць.
Системи з реактивними двигунами мають найбільші функціональні можливості, але вони не можуть бути використані для довготривалих задач, тому що використовують робоче тіло, яке не відновлюється.
Робо́че тіло - у технічній термодинаміці газоподібна або рідка речовина, за допомогою якої відбувається перетворення будь-якої енергії для одержання механічної роботи (у двигунах), холоду (в холодильних машинах), теплоти (у теплових насосах).
Реакти́вний двигу́н - двигун-рушій, що створює реактивний рух внаслідок швидкого витікання робочого тіла із сопла, найчастіше робочим тілом є гарячі гази, що утворюються внаслідок спалювання палива у камерах згоряння.
Одним із варіантів керування орієнтацією ШСЗ являється використання ММ, що використовує для своєї роботи електричну енергію, яку можна поповнювати за рахунок сонячних батарей.
Фотоелектрична комірка, також сонячна комірка, со́нячний елеме́нт, фотогальванічний елемент, фотоелемент, фотоелектричний перетворювач (ФЕП) - електричний пристрій, який діє як перетворювач, і служить для перетворення частини світлової енергії (як правило, видимих і інфрачервоних електромагнітних хвиль) у електричну за допомогою фотоелектричного ефекту.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
Оскільки маса і енергоспоживання системи орієнтаціє є досить обмеженими, то постає задача мінімізації маси та енергоспоживання.

Проведено порівняльній аналіз котушок без сердечника та електромагнітних ВО ММ, при цьому порівняння проводилось по потрібній масі. Враховувалось, що потрібна маса включає і еквівалентну масу джерела живлення.

Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.

Розглянуто методику розрахунку ВО ММ у вигляді котушки без сердечника, в результаті чого було отримано розрахункові співвідношення, які дозволяють обчислити масу та енергоспоживання.

Для електромагнітних ВО ММ на основі кривих намагнічування матеріалів проведено розрахунки маси та енергоспоживання для трьох матеріалів сердечника – пермалоя 50Н, пермендюра та електротехнічної сталі, на основі створеного програмного забезпечення. Показано, що з точки зору мінімізації сумарної маси системи доцільно працювати на ділянці перегину кривої намагнічування, для сучасних характеристик сонячних батарей.

Електротехні́чна сталь - маловуглецева сталь з високою магнітною проникністю. Застосовують для виготовлення магнітопроводів (осердь) електротехнічного устаткування (трансформаторів, електричних генераторів, електродвигунів, дроселів, стабілізаторів напруги, реле тощо).
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

В процесі дослідження показано, що з точки зору потрібної маси електромагнітні ВО ММ не мають великих переваг над котушками без сердечника, але в процесі удосконалення сонячних батарей цей висновок може бути переглянутим.Ключові слова: системи орієнтації, моментний магнітопривід, штучний супутник Землі, крива намагнічування.

УДК624.04:681.3Ю.В. Кльофа, Н.І. Бурау, д.т.н., проф., зав. кафедри

Національний технічний університет України «КПІ»

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД

Проблема безпечної експлуатації інженерних об’єктів стає з кожним роком все актуальнішою.

Інжене́рні спору́ди - це об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо.
Це пов’язано з тим, що їх старіння відбувається швидше, ніж оновлюється діагностична техніка та створюються методики проведення діагностичних робіт. Тому для складних інженерних споруд актуальною задачею є створення їх динамічних моделей та встановлення залежностей параметрів, що характеризують їх технічний стан (ТС) від множини параметрів пошкоджень, які зароджуються та розвиваються в елементах конструкцій споруд.

В загальному випадку в якості діагностичних моделей складних об’єктів використовують системи алгебраїчних чи диференціальних рівнянь, регресійні, логічні співвідношення, функціональні та структурні схеми, що дозволяють пов’язати параметри ТС з вібраційними чи віброакустичними характеристиками об’єкту.

Техні́чний стан об'є́кта - стан, який характеризується в певний момент часу, за певних умов зовнішнього середовища значеннями параметрів, установлених технічною документацією на об'єкт.
Динамі́чна моде́ль сист́еми - сукупність співвідношень, що визначають вихід системи в залежності від входу та стану системи.
Диференціа́льні рівня́ння - рівняння, що встановлює залежність між незалежними змінними, числами (параметрами), невідомими функціями та їх похідними. Невідома функція може бути як скалярною, так і векторною.

Для розв’язання проблеми прямого динамічного розрахунку конструкцій використовують два основних методи: пряме інтегрування та розкладання за власними формами. Метод розкладання за власними формами застосовується тільки в рамках лінійного розрахунку, а методи ж прямого інтегрування носять загальний характер і можуть застосовуватись для розв’язання всіх задач динамічного розрахунку конструкцій. Діагностична модель об‘єкту повинна встановити функціональну залежність між простором станів об’єкту та простором діагностичних ознак.

На сьогоднішній день для моделювання багатьох інженерних споруд використовується метод скінченних елементів;

Функціональна залежність (далі часто ФЗ) - концепція, що лежить в основі багатьох питань, пов'язаних з реляційними базами даних, включаючи, зокрема, їхнє проектування. Математично являє собою бінарне відношення між множинами атрибутів даного відношення і є, по суті, зв'язком типу «один-до-багатьох».
Метод скінчених елементів (МСЕ) - числова техніка знаходження розв'язків інтегральних та диференціальних рівнянь у частинних похідних (ДРЧП). Процес розв'язання побудований або на повному усуненні диференціального рівняння для стаціонарних задач, або на розкладі ДРЧП в апроксимуючу систему звичайних диференціальних рівнянь, які потім розв'язуються використанням якої-небудь стандартної техніки, такої як метод Ейлера, Рунге-Кутти тощо.
оскільки просторова дискретна трьохвимірна розрахунково-динамічна модель, яка застосовується в ньому, здатна найбільш повно врахувати всі особливості реального об’єкту при врахуванні багатьох факторів: конструктивних навантажень, взаємозвя’зків між елементами, сейсмічного впливу та ін. Причому, моделювання складних просторових об’єктів в основному проводиться за методом вільних коливань, який дозволяє визначати власні форми та частоти коливань, області найбільших напружень, що є необхідною інформацією для розробки методів і засобів визначення технічного стану контрольованих об‘єктів. В роботі представлені результати моделювання окремих елементів конструкцій (балки, перекриття) за методом скінчених елементів. Отримані результати дозволяють визначити параметри напружено-деформованого стану елементів конструкцій, оцінити поточний ТС та запропонувати методи його контролю.
Напружено-деформо́ваний стан - сукупність внутрішніх напружень і деформацій конструкції або її елементу, що виникають при дії на неї зовнішніх навантажень, температурних полів чи інших факторів. Напружено-деформований стан визначається розрахунковими та експериментальними методами у вигляді розподілу напружень, деформацій і переміщень в конструкції і є базою для оцінки статичної міцності і ресурсу конструкцій на всіх етапах їх життєвого циклу.

УДК 621.45:629.78

І. В. Єщенко, Н.І. Бурау, д.т.н., проф., зав. кафедри

Національний технічний університет України «КПІ»

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У НАКОПИЧУВАЧАХ ТИПУ FLASH-ПАМ‘ЯТІ
Невід‘ємною частиною систем реєстрації та обробки навігаційної і діагностичної інформації сучасних літальних апаратів (ЛА) є накопичувачі інформації. Розвиток та вдосконалення систем керування і діагностики ЛА висувають такі вимоги до накопичувачів інформації: максимальний корисний об‘єм, мінімальні габаритні розміри, повинен забезпечувати зберігання всього прийнятого інформаційного потоку, внутрішній контроль справності та якості записаної інформації.
Літа́к (аероплан) - літальний апарат важчий за повітря для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил (крила). Літак здатний переміщатися з високою швидкістю, використовуючи підйомну силу крила.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Реалізація такого накопичувача може бути виконана на основі Flash-пам‘яті. Для цього необхідно дослідити існуючі на сьогоднішній день у світі технічні рішення та алгоритми із збереження інформації на твердо тільних переносних носіях, провести аналіз переваг та недоліків, проаналізувати можливості відновлення файлової структури при частковому пошкодженні. До найбільш поширених на практиці карт пам‘яті відносяться CompactFlash (CF), MultiMedia Card, SD Card, Memory Stick, SmartMedia, ХD-Picture Card, PC-Card (PCMCIA чи ATA-Flash).

MultiMediaCard (MMC) - портативна флеш-карта пам'яті, використовується в цифрових фотоапаратах, мобільних телефонах тощо.
Memory Stick - носій інформації на основі технології флеш-пам'яті, представлений корпорацією Sony в жовтні 1998 року. Модулі пам'яті Memory Stick використовуються у відеокамерах, цифрових фотоапаратах, персональних комп'ютерах, принтерах і інших електронних пристроях різних фірм (переважно самої компанії Sony).

Усі пристрої Flash-пам’яті мають обмеження по кількості циклів перезапису. Іноді операційні системи (ОС) комп‘ютерних пристроїв виконують запис даних в одну й ту саму область, що призводить до більшого виробітку ресурсу окремих секторів пам‘яті.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Фізичне пошкодження призводить до пошкодження транзисторів, з яких складаються елементарні комірки пам‘яті – кластери. В такому разі першим кроком відновлення може бути форматування Flash-пам’яті. Якщо порушена файлова структура USB Flash-пам‘яті, то для відновлення інформації зчитується образ носія, проводиться аналіз і сканування для відновлення файлової структури. Переважна більшість випадків зникнення інформації з носіїв Flash-пам’яті пов‘язані з пошкодженням логічної структури даних.

В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.
Для відновлення інформації використовуються спеціальні реанімаційні утиліти.

В доповіді наведено результати аналізу сучасних переносних носіїв інформації типу Flash-пам’яті, порівняльний аналіз найбільш поширених карт пам‘яті: CompactFlash (CF), MultiMedia Card, SD Card, Memory Stick, SmartMedia, ХD-Picture Card, PC-Card (PCMCIA чи ATA-Flash). Наведено дані про сучасні програмні продукти, які використовуються для відновлення файлової структури та перенесення інформаційних файлів у разі часткової втрати працездатності Flash-мікросхем.

УДК 531.383О.В. Кривицький, студент, Ю.М. Рудик, кандидат технічних наук.
Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію
Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.


Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

МОДЕРНІЗАЦІЯ ГІРОСКОПІЧНОГО БЛОКУ ТАНКОВОГО СТАБІЛІЗАТОРА

Проведено аналіз конструкції танкового гіростабілізатора.

На основі проведеного аналізу конструкції гіростабілізатора, були розроблені методи підвищення точності системи стабілізації.

Проведена модернізація конструкції блоку шляхом застосування сучасної елементної бази.

Системи гіроскопічної стабілізації різних видів використовуються в навігаційних приладах та системах управління літаків і кораблів, а також в системах орієнтації антен, телескопів та інших приладів, встановлених на рухомих об’єктах та об’єктах військової техніки.

У даній роботі, в якості системи гіроскопічної стабілізації, була розглянута система автоматичного регулювання, яка забезпечує на рухомому об’єкті збереження орієнтації деякого тіла (платформи) відносно системи координат, осі якої деяким чином орієнтовані у просторі.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.
Систе́ма автомати́чного регулюва́ння (САР) - така система автоматичного керування (САК), задача якої полягає у підтримці вихідної величини об'єкта Х на заданому рівні Хзад.
Також було складено та детально розглянуто рівняння руху одноосьового індикаторного гіростабілізатора, оцінено похибку стабілізації та похибку викликану моментом сил сухого тертя, виконана оцінка вимог до параметрів та запасу стійкості системи стабілізації, забезпечена необхідна точність при заданих показниках якості процесу регулювання, побудована бажана ЛАХ системи стабілізації.
Рівня́ння ру́ху - рівняння або система рівнянь, яке задає закон еволюції механічної системи з часом.
Тертя́ - сукупність явищ, що спричиняють опір рухові одне відносно одного макроскопічних тіл (зовнішнє тертя) або елементів одного і того ж тіла (внутрішнє тертя), при якому механічна енергія розсіюється переважно у вигляді тепла.
Розглянуті особливості роботи системи стабілізації з датчиками кутової швидкості.
Кутова́ шви́дкість - відношення зміни кута при обертанні до відрізку часу, за який ця зміна відбулася.Ключові слова: одноосьовий індикаторний гіростабілізатор, система гіроскопічної стабілізації.

УДК 681.515.2Патратій В., студент; Богом 'я В.І., к.т.н., с.н.с.,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

ОПЕРАТОРНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ Й СИНТЕЗУ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

Коригувальні пристрої забезпечують необхідну точність системи та прийнятний характер перехідних процесів, тобто якість регулювання.

Застосування коригувальних пристроїв спрямовано на введення в алгоритм керування похідних та інтегралів від помилки й зовнішніх впливів. При цьому диференціювання й інтегрування може здійснюватися або у всьому частотному діапазоні роботи системи, або на деякому його інтервалі.

Найбільш універсальним і ефективним методом підвищення точності є збільшення загального коефіцієнта підсилення системи автоматизованого керування. Це можна зробити за рахунок введення в систему додаткових підсилювачів. Однак при збільшенні загального коефіцієнта підсилення система наближається до границі стійкості. При деякому граничному значенні коефіцієнта підсилення система може стати нестійкою. Таким чином, корегуючі пристрої повинні не тільки збільшити коефіцієнт підсилення системи, але й одночасно підвищувати запас стійкості.

У роботі було проведено аналіз об’єкту керування; отримано рішення задачі стабілізації, у тому числі побудовано передатна функція коригувального пристрою; синтезовано система автоматизованого керування; за допомогою програми Matlab побудована електронна модель коригувального пристрою та проведено дослідження розробленої системи керування.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13  • ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів 10 квітня 2009 р.
  • ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
  • ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АРХІТЕКТУРА FLASH – ПАМ‘ЯТІ
  • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МОМЕНТНОГО МАГНІТОПРИВОДА
  • МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД
  • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У НАКОПИЧУВАЧАХ ТИПУ FLASH-ПАМ‘ЯТІ
  • MultiMedia Card
  • МОДЕРНІЗАЦІЯ ГІРОСКОПІЧНОГО БЛОКУ ТАНКОВОГО СТАБІЛІЗАТОРА
  • ОПЕРАТОРНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ Й СИНТЕЗУ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ