Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаК. О. Маковейчук Електронна комерція

Скачати 1.85 Mb.

К. О. Маковейчук Електронна комерція
Скачати 1.85 Mb.
Сторінка 1/15
Дата конвертації 16.03.2017
Розмір 1.85 Mb.
Тип Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі


імені Михайла Туган-Барановського
Інститут обліку і фінансів

Кафедра інформаційних систем і технологій управлінняК.О.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Маковейчук


Електронна комерція
Електронний конспект лекцій
Для студентів напряму підготовки 6.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
050507 «Маркетинг»
деннної та заочної форм навчання
Затверджено на засіданні кафедри

інформаційних систем і

технологій управління

Протокол № 19 від 14.05.2012 р.


Схвалено Навчально-методичною

радою ДонНУЕТ імені Михайла

Туган-Барановського

Протокол № від .05.2012 р.


Донецьк

2012


УДК [339.376:004.78] : (075.8)

ББК 65.290с51.я73

М15

Рецензенти:

Доцент, к.е.н. Палагута К. О.

Професор, к.е.н. Криковцева Н. О.
М15 Маковейчук К. О.

Електронна комерція: ел. конспект лекцій / К. О. Маковейчук. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2012. - 187 с.

Конспект лекцій написаний відповідно до програми навчальної дисципліни «Електронна комерція».

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Розкриваються основи електронної комерції, питання історії розвитку, становлення та гармонізації електронної комерції.
Еволю́ція - природне явище зміни популяцій, видів, вищих таксонів, біоценозів, флор і фаун, генів і ознак у часі в ході історії Землі.
Електро́нна коме́рція (від англ. e-commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.
Розглядаються електронні гроші і електронні платіжні системи, засоби забезпечення безпеки в Інтернет, моделі електронного бізнесу, юзабіліті сайтів підприємств, системи управління контентом електронних підприємств.

Конспект лекцій призначений для підготовки студентів спеціальності „Маркетинг”. Може бути корисним студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям та підприємцям.

Інформаці́йне напо́внення са́йту (англ. content, вміст) - це та інформація, яку розробник складає самостійно або копіює з дотриманням чинного законодавства.
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Аспірáнт - основна форма підготовки наукових кадрів при вищих навчальних закладах і науково-дослідницьких установ. Час навчання в стаціонарній аспірантурі входить до наукового стажу і зараховується при призначенні пенсії за Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність».
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Електро́нні гро́ші (також відомі як e-money, e-гроші, електронна готівка, електронні обміни, цифрові гроші, цифрова готівка чи цифрові обміни) - означення грошей чи фінансових зобов'язань, обмін та взаєморозрахунки з яких проводяться за допомогою інформаційних технологій.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


УДК [339.376:004.78] : (075.8)

ББК 65.290с51.я73
 Маковейчук К. О., 2012

 Донецький національний університет економіки іторгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2012


ЗМІСТ


ВСТУП ……………………………………………………………………………..

5

РОЗДІЛ 1 ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ ТА СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ …………………………................................................


7

    1. Електронні гроші …………………………………………………………

7

    1. Банківські платіжні системи ……………………………………………..

23

    1. Особливості використання банківських карток. Віртуальні картки .....

49

    1. Системи електронних платежів в Інтернет. Система WebMoney …….

58

РОЗДІЛ 2 ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ……………….

69

2.1 Моделі електронного бізнесу в світовій економіці. Міжнародна класифікація електронного бізнесу …………………….................................

69


2.2 Електронна комерція як новий економічний об'єкт …………………....

80


2.3 Історія появи електронних магазинів. Сучасні реалії …………………

87


2.4 Особливості сайтів електронних магазинів та аукціонів ……………...

98


РОЗДІЛ 3 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ І БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ ………………………………..…..

111


3.1 Політики вирішення проблем безпеки в електронній комерції .............

111


3.2 Прикладні системи для криптографічного захисту інформації ……….

117

3.3 Використання цифрового підпису та вимоги до безпеки електронних магазинів і платіжних систем …………………………..................................

128

РОЗДІЛ 4 РЕДАКТОРИ WYSIWYG HTML ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ САЙТІВ ………………………………………

137

4.1 Редактори WYSIWYG HTML та системи управління веб-контентом ..

137


4.2 Комерційні системи управління контентом. Модулі пакету „Мінімаркет” Amiro.CMS ................................................................................

149


4.3 Модуль „Каталог товарів” системи „Мінімаркет” Amiro.CMS ………

159


4.3.1 Робота з модулем „Каталог”, підмодулем „Категорії” ................

160


4.3.2 Робота з модулем „Набори властивостей”.....................................

164


4.3.3 Визначення видів знижок і доставок .............................................

169


4.3.4 Робота з карткою товару .................................................................

174


Список літератури ……………………………………………………………

182


Перелік скорочень ……………………………………………………………

186
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Скачати 1.85 Mb.

2021