Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВСТУП Розвиток електронної комерції в усьому світу коливався в широких межах залежно від багатьох факторів. Це і технологічна

ВСТУП Розвиток електронної комерції в усьому світу коливався в широких межах залежно від багатьох факторів. Це і технологічна
Сторінка2/15
Дата конвертації16.03.2017
Розмір6.69 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ВСТУП
Розвиток електронної комерції в усьому світу коливався в широких межах залежно від багатьох факторів. Це і технологічна інфраструктура країни; і технологічна обізнаність громадян країни, яка впливає як на здатність підприємств електронної комерції знайти кваліфікованих працівників, так і на можливість громадян брати участь в Інтернет-угодах.
Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Це наявність вільних фінансових коштів, які громадяни можуть та рискнуть витратити в галузі електронної торгівлі. А також, що немаловажне, це розвиненість національних, регіональних та місцевих правил торгівлі, законодавчої бази.

В кінці 1990-х електронна комерція зростала найшвидше в Північній Америці, особливо в США, у зв'язку із наявністю там споживачів, які мали досвід роботи в Інтернет, а також найбільшої в світі бази технічних експертів, підприємців, готових заснувати свої власні підприємства електронної комерції, та безпрецедентного рівня венчурного капіталу із різних джерел.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Експе́рт (від лат. expertus - досвідчений) (рос. эксперт, англ. expert, нім. Experte m, Sachverständiger m, Gutacher m) - фахівець, який здійснює експертизу.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
Венчурний капітал (англ. Venture capital) - гроші інвестиційних фондів чи фірм, що спеціалізуються на фінансуванні росту молодих компаній, звичайно за винагороду у вигляді доходу на акціонерний капітал.
Півні́чна Аме́рика - материк (континент) у Західній півкулі, північна частина частини світу Америки. Повністю розташований у північній півкулі та майже повністю - у західній.

Більш повільними темпами зростала електронна комерція в Європі, з ряду причин. Наприклад, більша кількість в Європі законодавчих перешкод, ніж у США, обумовлена різницею в регуляторній базі країн, наявності зайнятості ніши, відсутністю широкосмугового зв’язку.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

На сьогодні в США виручка у галузі тільки роздрібної електронної комерції складає більше 200 млрд. долл., зростання за рік 12 %, прогнозний середньорічний темп росту на найближчі 5 років у середньому 9,6 %. В країнах Європи у сукупності ті ж самі цифри складають відповідно 125 млрд. дол.,


13 %, 12,5 %. Прогнозується глобалізація торгівлі, експансія рітейлерів за кордон.

Отже, і в Україні слід чекати зростання, причому, з урахуванням відставання від країн Європи, середньорічний темп росту буде вищим. На сьогодні за кількістю Інтернет-користувачів Україна займає 9-те місце серед країн Центральної та Східної Європи (приблизна кількість – від 14 до 17 млн.

Експансія - розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі. Розрізняють територіальну, економічну і політичну експансію. Прагнення держави до захоплення нових територій, колоній, ринків збуту в інших країнах.
Глобаліза́ція (англ. globalization) - процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні - перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі.
Європа є однією з частин світу, що обіймає частину материка Євразія. Площа Європи становить понад 10,5 млн км², населення - близько 730 млн осіб.
Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.
чол.), але за кількістю он-лайн покупців – тільки 14-те місце, 8,5 % населення. Ця невелика кількість пов’язана, як і в недалекому минулому у інших країнах Європи, з недоліками законодавства та загальним низьким рівнем довіри до галузі.

Але в Україні також зростає прогресивна частка населення, кількість користувачів, які підключені до Інтернет за допомогою широкосмугового доступу, кількість користувачів смартфонів та планшетів, які вважаються швидким інструментом для здійснення покупок. Саме проникнення моделей електронного бізнесу та електронної комерції в усі абсолютно сфери діяльності людини з метою підняти цю діяльність на більш високий і в той же час простий рівень поступово перетворює індустріальну, або промислову економіку, в економіку знань.

Людська діяльність - процес (процеси) активної взаємодії суб'єкта з об'єктом, під час якого суб'єкт задовольняє будь-які свої потреби, досягає мети. Діяльністю можна назвати будь-яку активність людини, якій вона сама надає деякий сенс.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.
Прогрес, або поступ (лат. progressus - рух вперед, успіх) - напрям розвитку від нижчого до вищого, поступовий рух уперед, до кращого. Протилежність - регрес. Соціальний прогрес - глобальний, всесвітньо-історичний процес сходження людських суспільств від примітивних станів (дикості) до вершин цивілізованого стану, заснованого на вищих науково-технічних, політико-правових, морально-етичних досягнень.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

Навчальна дисципліна „Електронна комерція” викладається на кафедрі інформаційних систем і технологій управління Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського для студентів економічних напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр”, як денної, так і заочної форм навчання

Метою цього курсу є формування системи теоре­тичних та практичних знань, навичок з електрон­ної комерції, які дадуть змогу студентам та фахів­цям професійно здійснювати свою діяльність у су­часному динамічному глобальному середовищі.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.

У процесі розроблення структури курсу лекцй автором були враховані рекомендації освітньо-професійних програм Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, матеріали українських та іноземних науковців, Інтернет-джерела, статистичні видання, як українські, так і світові, матеріали міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, та інша наукова інформація про передові досягнення у галузі електронної комерції.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Були розкриті базові напрями у сучасних тенденціях електронної комерції, актуальні проблеми та найближчі перспективи розвитку електронної комерції як в Україні, так і в світі.
Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.
Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.РОЗДІЛ 1

ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ ТА
СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ

1.
Інтерне́т-ба́нкінг (англ. Online Banking) або веб-банкінг - один із видів дистанційного банківського обслуговування, засобами якого доступ до рахунків та операцій за рахунками забезпечується в будь-який час та з будь-якого комп'ютера через Інтернет.
1 Електронні гроші

Для того, щоб з’ясувати, що таке електронні гроші, необхідно розібратися в наступних питаннях.

По-перше, законні або незаконні електронні гроші. Легітимне чи ні їх використання для будь-яких цілей, або ми щось порушуємо, сплачуючи електронними грошима за товари або послуги.

По-друге, яка історія виникнення електронних грошей – напевно, була низка причин їхнього з’явлення та еволюції.

По-третє, які на сьогодні є різновиди електронних грошей, і чи можна їх якось зручно і зрозуміло для пересічного користувача класифікувати.

По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Різновид (рос. разновидность, англ. species, sort, variation, variety, нім. Abart f) - у мінералогії - окремі члени мінерального виду змінного складу.

По-четверте, наскільки безпечно використовувати електронні гроші, які є ризики і що саме забезпечує захищеність зберігання і транзакцій електронної готівки.

Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.

У світі людства завжди були і мабуть, завжди будуть гроші – умовні речі, що можуть мати будь-яку форму, технологічну оболонку, бути фіатними або нефіатними (приватними або державними), та в будь-якому випадку гроші – це те, що виступає в суспільстві у якості міри вартості труда людей, товарів, засобу обігу, засобу платежу, засобу накопичення. Очевидно, що нас оточує величезна кількість видів грошей, причому абсолютно різних.Суть процесу одна і та ж — люди обмінюються умовною вартістю. Але змінюється сам процес обміну - платіж. Прогрес технології платежу, тобто передачі грошей, в ідеалі повинен бути максимально спрощений. Ідеальний платіж — платіж, якого немає. Наближений до ідеального - платіж в одну дію. І прогрес дозволяє наблизитися до ідеалу, наскільки це можливо, пропонуючи всі кращі технологічні рішення для здійснення платежу. В цих умовах електронні гроші не альтернатива, наприклад, державним, а швидше конкурентна форма передачі готівки.
Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -
Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Тому зробити так, щоб ця форма теж була у віданні держави, стає для неї актуальною задачею.

З другого боку, велика кількість комерційних платіжних систем, що вийшли в сектор надання послуг швидких і зручних платежів (чим, по суті, є для користувача платежі в електронній формі) раніше держави, не збираються поступатися своєю нішею бізнесу і готові проявляти гнучкість у зв'язку з появою нових, не завжди досконалих законів у сфері обігу електронної готівки. Центробанки більшості країн насторожено відносяться до розвитку електронних грошей, побоюючись їхньої неконтрольованої емісії.

Необхідно розібратися в наступному питанні: як в Україні відбуваються усі процеси з електронними грошима – чи видані закони про їх існування, чи контролюється їх обіг, чи захищені вони і чи визнані державою платіжні системи, в яких обертаються електронні гроші.

Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.
Введення електронних валют викликає ряд питань, таких як принципово не вирішені питання відсутності стандартів забезпечення емісії і обігу електронних нефіатних грошей.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

Ми звикли вважати, що законними є тільки державні гроші, більш того, що грошами є тільки ті, що емітує держава.

Але в кожному епосі були свої гроші і своя історія, наприклад, в Індостані замість грошей використовувалися морські черепашки, а у індійців Північної Америки грошима були хутра і шкури тварин.

Черепа́шка, або му́шля - захисний скелетний утвір, що вкриває тіло багатьох найпростіших, більшості молюсків, плечоногих та деяких ракоподібних. Черепашки безхребетних вивчає наука конхіологія. Для практичного використання та колекціонування найбільше значення мають мушлі молюсків.
Індостан (гінді हिन्दुस्तान [Hindustān], урду ہندوستان [Hindostān] від перс. Hindū‎ - Інд + -stān) - півострів на півдні Азії. Площа 2 млн км². Практично вся територія Індостану належить Індії. Перські автори називають так всю Індію, західні європейці ж іменують так зазвичай тільки країну на північ від гір Віндії, тобто материкову частину країни.
Фактично, грошима може виступати будь-яке мірило цінності. До приватного (нефіатного) виду грошей можна віднести ту величезну кількість будь-яких грошей, яка обертається в якому-небудь середовищі, але тільки замкнутому або просто нечисленному. Наприклад, талончик на обід в їдальні якого-небудь підприємства. Для працівників цього підприємства талончик забезпечується гарантованим обідом, тобто є певною цінністю, тому що можна за нього отримати в їдальні тарілку борщу, плову і чашку чаю, а для тих, хто не має до цього підприємства ніякого відношення, той же самий талончик здасться звичайним папірцем. Взагалі, як гроші може бути визнаний будь-який об'єкт, який, як мінімум, двоє суб'єктів вважатимуть або визнають яким-небудь мірилом якої-небудь цінності. Таким чином, очевидно, що нас оточує величезна кількість видів грошей, причому абсолютно різних.

Наприклад, акції, облігації, ф'ючерсні контракти і навіть боргові розписки - теж можна віднести до якого-небудь виду грошей, якщо ці об'єкти будуть кимсь визнані, як яка-небудь цінність. Ощадкнижка з грошима на розрахунковому рахунку і виписана на пред'явника може також виступати грошима, тобто цінність книжки міститься в самій книжці, можна сказати - гроші в грошах, і це також буде істиною.

Американський долар, російські рублі, українська гривня, євро і т.п.

Контракти (рос. Контракты) - в минулому український журнал, що друкувався з 1990 по 2014 рік. До 2000 року журнал друкувався українською мовою як Галицькі Контракти, а з починаючи з 2000 і по 2014 російською та українською мовами під назвою Контракти та Контракты.
Облігація (лат. obligatio - зобов'язання; англ. bond - довгострокова, note - короткострокова) - емісійний цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу з виплатою певного доходу або передати йому майно, надати послуги.
Гри́вня (символ - ₴, код - UAH) - офіційна валюта України. Відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми та статей 99 і 102 Конституції України протягом 2–16 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа.
Російський рубль (рос. Российский рубль) - офіційна валюта Російської Федерації. У минулому - валюта російських республік і князівств, Великого князівства Московського, Російського Царства, Російської імперії і різних утворень на її території: РРФСР (1917–1923), Радянського Союзу (1923–1991).
є одним і тим же типом грошей – державним, фіатним. Державні гроші знаходяться під контролем держави, нею ж випускаються, тобто друкуються, нею же і вилучаються з обороту.

Електронні гроші також розрізняються на фіатні і нефіатні.

З’ясуємо ж усі нюанси стосовно електронних грошей: чим вони були і чим є сьогодні, ким випускаються і які бувають, де обертаються і т. п.

Формально історія появи електронних грошей почалася з того, що


в 1918 році Федеральний Резервний Банк США перевів гроші телеграфним переказом, але ще довгий час опісля цього електронні гроші масового розповсюдження так і не отримали. Електронні гроші постійно удосконалювалися і мінялися, і в 2008 році відсвяткували своєрідний
ювілей - 90 років.

Історія розвитку електронних грошей активізувалася з розвитком


Каталог: sites -> default -> files -> content -> News -> 09 2014
files -> Технічне завдання щодо обладнання комплексу технічного забезпечення засідань суду, послуги по демонтажу, монтажу, налагодження та програмне забезпечення
files -> Операційна система unix
files -> Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку
files -> Тендерна документація (придбання товарів)
09 2014 -> Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання
09 2014 -> Конспект лекцій для студентів спеціальності 140101 денної та заочної форм навчання
09 2014 -> Інформатика конспект лекцій для студентів напрямів підготовки «Обліу І аудит»
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15  • РОЗДІЛ 1 ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ ТА СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ
  • Індостані