Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаК. О. Маковейчук Електронна комерція

К. О. Маковейчук Електронна комерція
Сторінка8/15
Дата конвертації16.03.2017
Розмір6.69 Mb.
ТипКонспект
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Електронний он-лайн аукціон – це одна з найперспективніших галузей електронної комерції; є програмно-інформаційною тематичною базою з пошуковими засобами, в якій містяться відомості про товари, допущені до торгів.

Аукціон проводиться в мережі Інтернет за допомогою спеціального програмного забезпечення. Господар системи заробляє на % від транзакцій, на рекламі і на продажу ПЗ для участі в торгах.


Електронний торгівельний центр (електронний мол, E-mall) – це спеціалізований сайт в Інтернет, який містить безліч електронних магазинів і каталогів, з'єднаних загальним місцем розміщення, функціями, системою захищених платежів і т.п.

Електронний підпис – код (послідовність 1 або декількох символів), який є еквівалентом письмового підпису.
Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).


Електронна візитна картка – декілька веб-сторінок з інформацією про компанію і її діяльність, направлені на ознайомлення потенційних клієнтів з продукцією і послугами компанії.

Бізнес-портал – це могутній спеціалізований Web-сайт, що є комплексною системою з повним спектром послуг для ведення бізнесу в мережа багатьом клієнтам (корпоративним або індивідуальним).

Корпоративний сайт – це системне багаторівневе об'єднання різних ресурсів і сервісів підприємства з картою, електронною «бібліотекою», поділене на тематичні розділи з кількісними і якісними даними, аналізом, графіками і т.д.

Торгівельні концентратори – різновид бізнес-порталу, який об'єднує продавців і покупців певної галузі.

За матеріалами CORDIS (Європейської комісії, представництво в Інтернет http://cordis.europa.eu/), В2С відноситься до акронімів, і наводиться його наступне визначення. Business to Consumer: electronic commerce асtivities directed at sale goods and services to final consumers. В буквальному перекладі - бізнес споживачу: електронна торгівля, направлена на продаж товарів і послуг кінцевим споживачам.

Модель В2В CORDIS трактують так. Business to business: electronic commerce covering а wide range асtivities such as issuing invoices and purchase orders between partners in same sector, presenting an on-line business presence, offering services to other companies, etc. Що в перекладі означає - бізнес до бізнесу: електронна торгівля, що охоплює широкий ряд діяльності, як, наприклад випуск накладних і заявок на поставку між компаньйонами в тому ж секторі, представлення ділової присутності on-line, пропозиція послуг до інших компаній, і т.п.

Єство глобальної мережі Інтернет визначає інтернаціональний характер задач, вирішуваних з її допомогою. Звичайно, торгівля одна з основних таких задач. Електронна торгівля стимулює розвиток зовнішньої торгівлі і економічне зростання держав.

Економі́чне зроста́ння - зміна результатів функціонування економіки. Розрізняють такі типи економічного зростання.
Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.
Благотворну роль держави у формуванні інформаційної інфраструктури ринкових відносин і розвитку електронної комерції демонструють приклади таких країн, як Чехія, Польща, Угорщина, Сінгапур, країни Балтії.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
Інформаці́йна інфраструкту́ра (англ. information infrastructure) - комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та нормативних баз, який забезпечує організацію взаємодії інформаційних потоків, функціонування та розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформаційного простору країни або організації.
Балтійські країни (ест. Balti riigid, Baltimaad, латис. Baltijas valstis, лит. Baltijos valstybės) - країни, що омиваються Балтійським морем. Найчастіше під Балтією розуміють Латвію, Литву і Естонію. З географічного погляду до Балтії іноді також зараховують Калінінградську область Російської Федерації.
Аналіз досліджень сучасного стану світової економіки показав, що в цих державах інформаційна підтримка бізнесу - одна з найважливіших складових трансформації економічної політики.
Антициклічна політика - це політика спрямована на підтримку певних стабільних темпів економічного зростання, на недопущення падіння, виникнення криз.
Останні роки аналогічні дії роблять законодавчі і виконавчі органи Росії, України і Білорусі. Звичайно, увага державної влади різних країн до розвитку електронної комерції не випадково і не є лише слідством прогресу.
Слідство - у кримінальному процесі - збирання та перевірка доказів, необхідних і достатніх для з'ясування обставин, що входять в предмет доказування.
З цього питання існує ряд директив різних міжнародних організацій (ООН, ЄС), рекомендованих до ухвалення країнам, що входять в них.

Необхідність розробки і формування правової бази для електронної торгівлі виникла у зв'язку з тим, що була відсутня юридична сила, дійсність і позовна сила електронних документів. Тому в даний час в багатьох країнах, у тому числі і в Україні, робляться зусилля законодавчою владою для забезпечення юридичної дійсності електронних документів і прийнятності цифрових підписів і інших процедур встановлення автентичності, що використовуються в комерційних операціях.

Ді́йсність (похідне від слова «дія») - здійснена реальність у всій своїй сукупності - реальність не тільки речей, але і втілених ідей, цілей, ідеалів, суспільних інститутів, загальноприйнятого знання. На відміну від реальності, дійсність включає в собі також все ідеальне, яке прийняло втілений, матеріальний характер у вигляді різних продуктів людської діяльності - світу техніки, загальноприйнятого знання, моралі, держави, права. Поняття «дійсності» протилежне не поняттям «ілюзія», «фантазія», які також можуть бути здійснені, а поняттю «можливість». Все можливе може стати дійсним.
Юридична сила - основна властивість правових актів діяти та породжувати правові наслідки: виникнення, зміни, припинення правовідносин.
Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
Законода́вча вла́да - одна з гілок державної влади, головним призначенням якої є здійснення державної влади шляхом законотворення. Структурно є сукупністю повноважень щодо прийняття законів та інших нормативно-правових актів, а також сукупністю організаційних форм реалізації цих повноважень.
Особливо цьому потребує сектор торгівлі між підприємствами-партнерами (business to business), хоча легітимність операції важлива і для приватних клієнтів (business to customer).

При ухваленні відповідних законів потрібно враховувати існуючі міжнародні вимоги і рекомендації за процедурами і правилами торгівлі. Основними органами, які їх виробляють, є Комісія по підприємництву, спрощенню ділової практики і розвитку в рамках Конференції ООН по торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), Комісія ООН по праву міжнародної торгівлі UNCITRAL (ЮНСИТРАЛ) і Центр по спрощенню процедур міжнародної торгівлі (СЕФАКТ) в рамках Європейської економічної комісії. Крім того, в квітні 1998 року в рамках СЕФАКТ створена спеціальна робоча група з питань електронної торгівлі.

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН А/51/628 від 30.01.97 р. рекомендує державам при розробці законодавства враховувати положення Типового закону ЮНСИТРАЛ [26].

Законом ЮНСИТРАЛ закладений принцип недискримінації. Інформація не може бути позбавлений юридичної сили, дійсності або позовної сили на тому лише підставі, що вона передається в електронній формі.

Подібний підхід простежується і в Директиві ЄС «Про електронну комерцію», прийняту 08.06.2000 р.

В Директиві також указується, що розвиток електронної комерції в інформаційному суспільстві обіцяє перспективи зайнятості в Співтоваристві, особливо відносно малих і середніх підприємств, і стимулюватиме економічне зростання і інвестиції європейських компаній.

В Україні робота над створенням правових основ електронної комерції почалася влітку 2000 роки з виходом Указу Президента № 928/2000 від 31.07.2000 р. «Про заходи по розвитку національної становлячої глобальної інформаційної мережа Інтернет і забезпеченню широкого доступу до цієї мережа в Україні». Відповідно до указу були підготовлені проекти законів України «Про цифровий підпис», «Про електронні документи і електронний документообіг» і «Про висновок цивільно-правових договорів з використанням електронного документообігу і електронного підпису».

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

Проект закону України № 1286 «Про електронний цифровий підпис» був отриманий Верховною Радою 02.07.2002 р. і прийнятий 12 вересня 2002 року постановою «Про ухвалення за основу проекту Закону України про електронний цифровий підпис» № 146-IV [12].

Проект закону - документ з текстом закону, запропонований до прийняття законодавчому органу або на референдум.
Він набув чинності 1 січня 2004 року.

Проект закону України № 7329 «Про електронні документи і електронний документообіг» був отриманий Верховною Радою
24.05.2001 р., підготовлений до 2-му читання 04.02.2002 р. і прийнятий
7 лютого 2002 року постановою «Про ухвалення в другому читанні проекту Закону України про електронні документи і електронний документообіг»
№ 3020-III [11]. Він також набув чинності 1 січня 2004 року. Закон встановлює основні організаційно-правові положення електронного документообігу і використовування електронних документів в Україні.

Згідно закону, електронним вважається документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, такі як електронний підпис. Електронний документ не може використовуватися як оригінал свідоцтва про право спадкоємства, а також іншого документа, який, за законодавством, може існувати тільки в оригінальному екземплярі. Електронний документ можна створювати, передавати, зберігати і перетворювати електронними методами у візуальну форму. Державну політику у сфері електронного документообігу покликаний здійснювати Кабінет Міністрів.

Відсутність законів про електронний документообіг і цифровий підпис затримувала розвиток в Україні електронній комерції. В Росії цифровий підпис узаконений з початку 2002 року, в США - з жовтня 2000 року.

В даний час в Україні продовжується становлення законодавства в області електронної комерції відповідно до світових прикладів і вимог, сучасних економічних умов, що висуваються.2.2 Електронна комерція як новий економічний об'єкт
Окрім міжкорпоративної та інших моделей електронного бізнесу, в середині 90-х років в Інтернет почала активно розвиватися роздрібна електронна торгівля через електронні магазини, і саме її називають електронною комерцією. В той же час, вона також є однією з моделей електронного бізнесу.

Зміни в економіці (трансформація її в інформаційну) та поява такого нового економічного об’єкту, як електронна комерція, взаємообумовлені.

Передумови виникнення електронної комерції як нової форми людської діяльності слід шукати в закономірностях розвитку бізнесу, комерції і суспільства у принципі.

З погляду Альфреда Уайтхеда – англійського математика, історика, філософа XIX століття «... Комерція є найважливішим чинником, істотним для процвітання цивілізації. Як тільки наступає застій, коли слабшає процес розповсюдження і поліпшення комерції, коли гальмується нове в цьому процесі, поволі і спочатку непримітно маси населення починають підходити до грані згубної звироднілості. Китай і Індія — країни, де населення живе в безнадійній убогості. Римська імперія лягла унаслідок занепаду Комерції.

Ри́мська імпе́рія (лат. Imperium Romanum) - державне, військово-політичне утворення, яке зародилося на основі Римської республіки близько 27 р. до н. е. Хронологічні межі існування імперії охоплюють період до 395 (поділ імперії на Західну та Східну) або 476 (падіння Західної Римської імперії).
Ближній Схід — це цілий музей міст, що прийшли в занепад, та які бережуть сліди античної пишності.
Близьки́й Схід - назва регіону, розташованого в Західній Азії та Північній Африці.
Комерція дійсно є найважливішим зі всіх чинників ...» [27]. (Уайтхед в своїх працях пише слово «комерція» з великої букви).

До аналогічних висновків про значущість комерції для розвитку цивілізації приходять і сучасні російські автори, що звертаються до питань історії бізнесу і підприємництва.

Так, ця ідея закладається в основу видання про підприємництво, де пишеться: «Концепція даної допомоги виходить з... визначення підприємництва як головної творчої сили всякої цивілізації. Саме підприємництво, а не політика, релігія, мистецтво або право, є такою будівельною силою... При цьому звичайна праця селянина або ремісника не може вважатися такою діяльністю, оскільки сама по собі ця праця є лише в достатній мірі стереотипне здійснення навиків виживання, тоді як для будівництва цивілізації необхідна ініціатива, організація зусиль різних людей на абсолютно нову справу, результат якої ще не відомий...» [7].

Про взаємозв'язок появи нових форм бізнесу і зміни в суспільному житті ще в 1938 р., незабаром після подолання Великої депресії, представник Гарвардської школи бізнесу професор У.

Вели́ка депре́сія - загальносвітова потужна економічна криза, яка настала восени 1929 року та тривала до кінця 1930-х років. У різних країнах Велика депресія мала різні хронологічні межі, проте найпомітнішою була в країнах Західної Європи та США.
Гарвардська школа бізнесу (англ. Harvard Business School (HBS)) - бізнес-школа Гарвардського університету в Бостоні, штат Массачусетс, США, широко визнана як одна з найкращих бізнес-шкіл у світі. Школа пропонує для людей котрі мають вищу освіту великий вибір програм MBA, докторських програм, та багато освітні програм для керівників бізнесу.
Донхэм писав: «В багатьох своїх процесах бізнес - це руйнівник рутини і соціальних цінностей. Зниження цін і прорив нових компаній на ринок супроводяться зникненням багатьох милих і звичних нашому серцю деталей оточення, ломкою ніколи добросусідських відносин між дрібними торговцями і власниками маленьких підприємств, ломкою традицій і історії, різким і неприємним для багато кого посилюванням соціального розшарування людей. Але в цих процесах існує і оборотна сторона медалі. І хоча бізнес - це руйнівник безлічі соціальних традицій, але він також і найбільший в світі будівник нових традицій. На місце «громадської, сусідської культури» приходить нова, корпоративна культура. Реклама стає новим елементом реальності і активно насаджує нову мету і цінності. Бізнес - це постійний будівник нових шляхів розвитку, постійний експериментатор, безупинно шукаючий нові способи створення значень і цінностей» [10].

Якщо узагальнити вислови учених, можна сказати, що розвиток цивілізації припускає розвиток комерції і її нових форм, і навпаки, тобто цей процес є взаємодоповнюючим і, до того ж, оборотним – відставання комерційної діяльності країни вабить гальмування прогресу суспільства.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Аналіз динаміки розвитку електронної комерції в світі і в Україні показує явні тенденції зростання оборотів, появи нових напрямів діяльності, залучення в цю сферу бізнесу кур'єрських служб, розробників супутнього програмного забезпечення і банків. Розвиваються електронні платіжні системи в українській частині мережі Інтернет як засоби регулювання інформаційно-фінансових потоків підприємств електронної комерції. Отже, підприємства електронної комерції є перспективними економічними системами, що розвиваються.

Розвиток електронної комерції в усьому світу коливався в широких межах залежно від багатьох факторів. Це і технологічна інфраструктура країни; і технологічна обізнаність громадян країни, яка впливає як на здатність підприємств електронної комерції знайти кваліфікованих працівників, так і на можливість громадян брати участь в Інтернет-угодах. Це наявність вільних фінансових коштів, які громадяни можуть та рискнуть витратити в галузі електронної торгівлі. А також, що немаловажне, це розвиненість національних, регіональних та місцевих правил торгівлі, законодавчої бази.

В кінці 1990-х електронна комерція зростала найшвидше в Північній Америці, особливо в США, у зв'язку із наявністю там споживачів, які мали досвід роботи в Інтернет, а також найбільшої в світі бази технічних експертів, підприємців, готових заснувати свої власні підприємства електронної комерції, та безпрецедентного рівня венчурного капіталу із різних джерел.

Більш повільними темпами зростала електронна комерція в Європі, з ряду причин. Наприклад, більша кількість в Європі законодавчих перешкод, ніж у США, обумовлена різницею в регуляторній базі країн, наявності зайнятості ніши, відсутністю широкосмугового зв’язку.

Але в Україні також зростає прогресивна частка населення, кількість користувачів, які підключені до Інтернет за допомогою широкосмугового доступу, кількість користувачів смартфонів та планшетів, які вважаються швидким інструментом для здійснення покупок. Саме проникнення моделей електронного бізнесу та електронної комерції в усі абсолютно сфери діяльності людини з метою підняти цю діяльність на більш високий і в той же час простий рівень поступово перетворює індустріальну, або промислову економіку, в економіку знань.
З метою сформулювати визначення поняття «підприємство електронної комерції» проаналізуємо існуючі в різних джерелах визначення таких понять, як комерція, торгівля, електронна комерція, електронний магазин.

Перший термін – комерція – часто ототожнюють і в науковій літературі, і в повсякденному житті з поняттям торгівля.

Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
В контексті електронної комерції також звичайно ототожнюють два поняття: електронна комерція і електронна торгівля.

«В своєму самому загальному значенні, - пише Уайтхед, - комерція означає будь-який вид обміну, здійснюваного людьми за допомогою взаємного переконання» [27, с. 465].

Звернемося до термінологічної бази даних Інтернет-ресурсу «Універсальний термінологічний простір»:

комерція (торгівля) - діяльність, пов'язана з продажем товарів і послуг.

Точніше цей термін представлений в [4]:

комерція - підприємницька діяльність, дохід від якої утворюється за рахунок посередницької і/або торгівельної діяльності.

Електронна комерція (торгівля) - торгівля, що використовує методи і засоби телекомунікацій [5].

В той же час, у відповідності в документами ООН, бізнес признається електронним, якщо хоча б дві його складові з чотирьох (виробництво товару або послуги, маркетинг, доставка товарів і розрахунки) здійснюються за допомогою глобальної комп'ютерної мережі Інтернет [8].

Електронна комерція передбачає: відкриття свого сайту і віртуального магазина в Інтернеті; наявність системи управління компанією; використовування електронної реклами і маркетингу; використовування моделей «Бізнес для бізнесу» (Business To Business, B2B) і/або «Бізнес для споживача» (Business To Consumer, B2C) [3, 14, 23, 24].Електронний магазин - комплекс прикладних програм і баз даних (БД), що здійснюють в глобальній мережі продаж товарів і послуг (а саме, тих, що забезпечують пошук потрібного товару, знайомство з його характеристиками, оформлення замовлення і оплату його вартості) [14].

Електронна комерція – це вид бізнес-активності, в якому взаємодія суб'єктів бізнесу по купівлі-продажу товарів і послуг (як матеріальних, так і інформаційних) здійснюється за допомогою глобальної комп'ютерної мережі Інтернет або будь-якої іншої інформаційної мережі.

Вибір і замовлення товарів або послуг відбувається через комп'ютерні мережі, а оплата – з використанням електронних документів і платіжних засобів (картки, електронні чеки, електронні гроші).

На підставі зробленого аналізу походження поняття е-комерції, міжнародної термінології в області електронної комерції і визначень різних видів діяльності підприємств, що займаються електронною комерцією, можна сформулювати наступне загальне визначення підприємства, що займається електронною комерцією моделі В2С.

Підприємство електронної комерції (ПЕК) – це торгівельне підприємство, що здійснює купівлю-продаж товарів, виконання робіт і надання послуг покупцям за допомогою інформаційних технологій і засобів телекомунікації.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Для ведення господарської діяльності ПЕК використовують глобальну мережу Інтернет і спеціалізовані сайти - електронні магазини.

У ПЕК повинні, окрім технічного відділу, що забезпечує функціонування сайту, існувати відділи закупівель, реклами і маркетингу, служби доставки, склад, бухгалтерія і інші підрозділи, що забезпечують безперебійну роботу всієї системи. Фактично реально працюючий електронний магазин дуже схожий з магазином звичайним. З допомогою Інтернет ПЕК здійснює он-лайновий маркетинг, оформлення замовлень, здійснення платежів, підтримку інформації про доставку.

Інформаційна система торгівельного підприємства - це технологія ведення бізнесу, яка охоплює всі аспекти діяльності підприємства, реалізована за допомогою сучасного високотехнологічного оснащення і спеціалізованого програмного забезпечення. Специфіка інформаційної системи для підприємства електронної комерції в тому, що вона функціонує в глобальній мережі Інтернет або використовує комунікації і канали зв'язку для різних аспектів свого функціонування.

Сучасний ринок ставить основною задачею покупця. Покупець сьогодні вимагає відмінного обслуговування, широкого асортименту і задоволення будь-яких своїх запитів. І додатково завдяки необмеженим інформаційним можливостям, наданим Інтернетом, покупець проінформований про все, що може йому запропонувати ринок, що збільшує конкуренцію. Головною задачею власників ПЕК стає підтримка такого асортименту і рівня сервісу, щоб привернути до себе найбільшу кількість постійних покупців. Прогнозування, планування, розподіл ресурсів, поповнення запасів повинні цілком відповідати потребам покупця і його запитам.

Метою проектування інформаційної системи сучасного підприємства роздрібної електронної торгівлі є створення інструменту, який дозволить організувати управління магазином так, щоб він працював як єдиний чітко налагоджений механізм, забезпечуючи зростання обсягу продажів при одночасному зниженні виробничих і операційних витрат.

Процес створення інформаційної системи електронного магазина складається з декількох етапів.

1 етап – визначення виду діяльності підприємства в Інтернет, тобто, з урахуванням вищевикладеного, визначення виду сайту підприємства електронної комерції: повнофункціонуючий електронний магазин без оф-лайн версії; електронна вітрина – он-лайн пропозиція товарів або послуг, які можуть бути проданий як он-лайн, так і оф-лайн в оф-лайн версії магазина; електронна візитна картка – представлення підприємства і його продукції або послуг без можливості оформлення он-лайн замовлення.

2 етап – залежно від виду діяльності, визначається замовником зразкова структура і необхідні функціональні можливості майбутнього сайту підприємства. Розробляється варіант технічного завдання замовника.

Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

3 етап – вибір розробника сайту і варіанту розробки. Залежно від вироблених на 2-у етапі вимог до сайту, замовник вже може визначитися, що він бажає отримати від розробника і який шлях розробки сайту його влаштує – розробка з нуля, розробка на підставі шаблону, розробка за допомогою CMS системи.

4 етап – вибраний розробник проводить аналіз особливостей бізнес-процесів замовника і складає опис моделі проекту. На основі такого аналізу з урахуванням фінансових можливостей і технічної бази замовника складається комерційна пропозиція. Проводить розробку технічного завдання на створення інформаційної системи. Технічне завдання містить докладний опис вимог до проекту, бізнесів-процесів і функції систем, що їх реалізовують, які вимагають розробки додаткових програмних модулів або доробки вже існуючих з урахуванням особливостей проекту.

5 етап - розробка проекту, візуальний дизайн сайту.

6 етап – розробка коду сайту (кодування).

7 етап – підключення додаткових модулів CMS або програмування додаткових (специфічних) модулів підприємства.

8 етап - впровадження сайту, проектування і монтаж обчислювальної мережі ПЕК, установка і підключення обладнання, інсталяція і відладка системного і прикладного програмного забезпечення.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
На цій стадії робіт проектується і монтується кабельна система, встановлюється сервер і мережне програмне забезпечення, визначається склад мережного обладнання, відбувається його установка, відладка і тестування.

9 етап - тестування сайту ПЕК на предмет відповідності технічному завданню. Введення системи в експлуатацію.

10 етап - моніторинг системи.Каталог: sites -> default -> files -> content -> News -> 09 2014
files -> Технічне завдання щодо обладнання комплексу технічного забезпечення засідань суду, послуги по демонтажу, монтажу, налагодження та програмне забезпечення
files -> Операційна система unix
files -> Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку
files -> Тендерна документація (придбання товарів)
09 2014 -> Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання
09 2014 -> Конспект лекцій для студентів спеціальності 140101 денної та заочної форм навчання
09 2014 -> Інформатика конспект лекцій для студентів напрямів підготовки «Обліу І аудит»
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15  • Електронний торгівельний центр
  • Електронний підпис
  • Електронна візитна картка
  • Торгівельні концентратори
  • 2.2 Електронна комерція як новий економічний обєкт
  • Великої депресії
  • Підприємство електронної комерції