Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКабінет міністрів україни

Кабінет міністрів україни
Сторінка1/17
Дата конвертації10.06.2017
Розмір1.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


П Р О Е К Т

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДОПОВІДЬ

про стан та перспективи розвитку

інформатизації та інформаційного суспільства в Україні за 2010 рік

КИЇВ 2010


ЗМІСТ

Вступ 4

1.1 Місце України в глобальній інформаційній спільноті. 7

1.2 Основні результати реалізації стратегії розвитку інформаційного суспільства та рекомендацій Парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні. 10

1.3 Національна програма інформатизації як інструмент розбудови інформаційного суспільства, невирішені проблеми, їх причини та шляхи вирішення.

Націона́льна програ́ма інформатиза́ції (НПІ) - комплекс взаємопов'язаних окремих завдань (проектів) інформатизації, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, а також координації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності і громадян у сфері інформатизації.

13

1.4. Формування кадрової політики з питань інформатизації та інформаційного суспільства. Ринок праці у сфері ІКТ та вимоги ринку щодо кваліфікації кадрів.

Ринок праці - це система суспільних відносин, пов'язаних з купівлею і продажем трудових послуг працівників (послуг праці).

Наукове та кадрове забезпечення сфери ІКТ 18

2.

Ка́дрове забезпе́чення - комплекс дій, направлених на пошук, оцінку і встановлення заздалегідь передбачених стосунків з робочою силою як в самій компанії для подальшого просування по кар'єрній драбині, так і поза її межами для нового найму тимчасових або постійних робітників.

Розвиток інфраструктури інформатизації 24

2.1. Розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури 24

2.2 Комп’ютеризація суспільства 34

2.2.1 Загальна характеристика структури комп’ютерного парку 34

2.2.2 Забезпеченість комп’ютерною технікою державних органів 38

2.3 Розвиток національного сегменту мережі Інтернет 42

2.3.1. Загальна оцінка розвитку національного сегменту мережі Інтернет 42

2.3.2 Управління доменом .UA 44

2.4. Виробничий потенціал сфери ІКТ 47

2.4.1. Характеристика підприємств ІКТ- сфери 47

2.4.2 Асоціації та інші об’єднання, що діють у сфері ІКТ 50

2.5 Програми та проекти, спрямовані на розвиток інфраструктури інформатизації 52

3 Національна програма інформатизації 55

3.2 Стан інформатизації місцевих органів виконавчої влади 58

3.

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

3 Фінансове забезпечення інформатизації державних органів 65

4. Стандартизація в ІКТ 68

5 Розвиток ринку програмного забезпечення 70

6. Національні електронні інформаційні ресурси 72

6.1 Інтернет-ресурси неурядових організацій та суб’єктів господарювання 73

6.2 Інтернет-ресурси органів державної влади 74

6.3 Електронні інформаційні ресурси органів державної влади та органів місцевого самоврядування 74

7.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

Неурядо́ва організа́ція (НУО) - формальні громадські об'єднання, інші групи за певними інтересами, які беруть участь у громадській діяльності.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

 Розвиток електронного урядування 78

7.1. Стан впровадження загальнодержавного електронного документообігу 80

7.2. Стан впровадження електронного цифрового підпису 84

7.3.

Електро́нне урядува́ння - спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

Стан надання адміністративних послуг з використанням можливостей Інтернету 86

7.4. Захист персональних даних 90

Висновки 92


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • Національна програма інформатизації