Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКабінет міністрів україни

Скачати 1.52 Mb.

Кабінет міністрів україни
Скачати 1.52 Mb.
Сторінка 1/20
Дата конвертації 10.03.2017
Розмір 1.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДОПОВІДЬ


про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2011 рік

КИЇВ 2011ЗМІСТ:

1.Місце України в глобальній інформаційній спільноті 2

1.1. Основні результати реалізації стратегії розвитку інформаційного суспільства 2

1.2. Національна програма інформатизації як інструмент розбудови інформаційного суспільства, невирішені проблеми, їх причини та шляхи вирішення 8

1.3. Формування кадрової політики з питань інформатизації та інформаційного суспільства. Ринок праці у сфері ІТ та вимоги ринку щодо кваліфікації кадрів 11

2.

Ринок праці - це система суспільних відносин, пов'язаних з купівлею і продажем трудових послуг працівників (послуг праці).

Розвиток інфраструктури інформатизації 17

2.1. Розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури 17

2.2 Комп’ютеризація суспільства 23

2.3. Розвиток національного сегменту мережі Інтернет. 27

Управління доменом .UA 27

2.4. Виробничий потенціал сфери ІКТ 32

2.5 Програми та проекти, спрямовані на розвиток інфраструктури інформатизації 35

3. Національна програма інформатизації 38

3.1. Стан інформатизації центральних органів виконавчої влади 38

3.2.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Стан інформатизації місцевих органів виконавчої влади 45

3.3. Фінансове забезпечення інформатизації державних органів 52

4. Стандартизація в сфері ІТ 55

5. Розвиток ринку програмного забезпечення 58

6. Національні електронні інформаційні ресурси 66

6.1. Інтернет-ресурси неурядових організацій та суб’єктів господарювання 66

6.2. Інтернет-ресурси органів державної влади 68

6.3. Електронні інформаційні ресурси органів державної влади та органів місцевого самоврядування 70

7.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

Неурядо́ва організа́ція (НУО) - формальні громадські об'єднання, інші групи за певними інтересами, які беруть участь у громадській діяльності.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Розвиток електронного урядування 78

7.1. Стан впровадження загальнодержавного електронного документообігу 78

7.2.

Електро́нне урядува́ння - спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

Стан надання адміністративних послуг з використанням можливостей Інтернету 80

7.3.

Адміністративні послуги - це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.

Впровадження ІТ та Інтернет в органах виконавчої влади 84

8. Міжнародне співробітництво у сфері інформатизації 88

9. Висновки 93

1.Місце України в глобальній інформаційній спільноті

1.1. Основні результати реалізації стратегії розвитку інформаційного суспільства

Упродовж останніх років в Україні здійснюються цілеспрямовані заходи з розбудови інформаційного суспільства. За даними Всесвітнього економічного форуму, який відбувся в Давосі (Швейцарія), рейтинг України за індексами, що стосуються інформаційно-комунікаційних технологій в порівнянні із сукупною кількістю країн становить:

– Глобальний індекс конкурентоспроможності 2010-2011 (WEF Global Competitiveness Index) 89 місце із 139 країн;

І́ндекс глоба́льної конкурентоспромо́жності (англ. The Global Competitiveness Index) - глобальне дослідження і супроводжуючий його рейтинг країн світу за показником економічної конкурентоспроможності. Розрахований за методикою Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), заснованій на комбінації загальнодоступних статистичних даних і результатів глобального опитування керівників компаній - великого щорічного дослідження, яке проводиться ВЕФ разом з мережею партнерських організацій - провідних дослідницьких інститутів і організацій у країнах, аналізованих у звіті. Дослідження проводиться з 1979 року і в цей час представляє найповніший комплекс показників конкурентоспроможності по різних країнах світу.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) - міжнародна неурядова організація, яка базується в Женеві, діяльність якої спрямована на розвиток міжнародної співпраці. Місією організації є «прагнення до поліпшення стану світу шляхом залучення бізнесу, політичних, академічних та інших лідерів суспільства у формуванні глобальних, регіональних, галузевих і повісток дня».

– Індекс технологічної готовності 2010-2011 (WEF Technological Readiness Index) 83 місце із 139 країн;

– Індекс мережевої готовності 2010-2011 (WEF Networked Readiness Index) 90 місце із 138 країн;

– Готовність уряду (Government readiness) 122 місце із 138 країн;

– Використання урядом (Government usage) 75 місце із 138 країн;

– Рейтинг за електронною готовністю 2010 (EIU eReadiness Ranking) 64 місце із 70 країн;

– Індекс електронного уряду ООН 2010 (UN e-Government Index) 54 місце із 192 країн.

Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.

Відродження економіки України після світової економічної кризи на сьогоднішній день відбувається значною мірою за рахунок антропоцентричної свідомості суспільства, розвитку інтелектуальної діяльності, підвищення технологічного рівня виробництва та поширення сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Економі́чна кри́за (грец. krisis - поворотний пункт) - різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті - в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.

Указом Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 2011 рік оголошено Роком освіти та інформаційного суспільства. В межах заходів з його проведення в Україні здійснюються заходи з створення та впровадження нової версії Урядового порталу, створення технологічної бази та введення в експлуатацію Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів. В листопаді буде проведено Міжнародний науковий конгрес з питань розвитку інформаційно- комунікаційних технологій та інформаційного суспільства.

Основні напрями реалізації стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні визначені Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки".


 • прискорення розробки та впровадження новітніх конкурентоспроможних ІКТ в усі сфери суспільного життя, зокрема в економіку України і в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

  Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

  Суспільство -це організована сукупність людей, об'єднаних характерними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку. Суспільство - також соціальна самодостатня система, заснована на взаємовідносинах людей в процесі реалізації особистих потреб.

  Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення». • забезпечення комп'ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої особистості;

  Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти. • розвиток національної інформаційної інфраструктури та її інтеграція із світовою інфраструктурою;

 • державна підтримка нових "електронних" секторів економіки (торгівлі, надання фінансових і банківських послуг тощо);

 • створення загальнодержавних інформаційних систем, насамперед у сферах охорони здоров'я, освіти, науки, культури, охорони довкілля;

 • збереження культурної спадщини України шляхом її електронного документування;

 • державна підтримка використання новітніх ІКТ засобами масової інформації;

  Інформаці́йна інфраструкту́ра (англ. information infrastructure) - комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та нормативних баз, який забезпечує організацію взаємодії інформаційних потоків, функціонування та розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформаційного простору країни або організації.

  Існує декілька різних способів розподілу економіки на сектори - за історичним розвитком, за гіпотезою трьох або чотирьох секторів економіки, або за належністю до державного, приватного чи неприбуткового сектору.

  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

  Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.

  Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

  Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку. • використання ІКТ для вдосконалення державного управління, відносин між державою і громадянами, становлення електронних форм взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами;

  Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.

  Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді. • досягнення ефективної участі всіх регіонів у процесах становлення інформаційного суспільства шляхом децентралізації та підтримки регіональних і місцевих ініціатив;

 • захист інформаційних прав громадян, насамперед щодо доступності інформації, захисту інформації про особу, підтримки демократичних інститутів та мінімізації ризику "інформаційної нерівності";

  Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації. • вдосконалення законодавства з регулювання інформаційних відносин;

 • покращення стану інформаційної безпеки в умовах використання новітніх ІКТ.

  Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).Реалізації стратегії розвитку інформаційного суспільства має забезпечити побудову суспільства, яке орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на формування інноваційної моделі розвитку високотехнологічне суспільство, в якому кожен громадянин має можливість створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися та обмінюватися ними, щоб дати змогу кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал для забезпечення особистого і суспільного розвитку та підвищення якості життя.

Всі ці чинники знайшли відображення в Концепції розвитку електронного урядування в Україні, яка була затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 року № 2250-р.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

В даному документі електронне урядування розглядається як один з інструментів розвитку інформаційного суспільства, впровадження якого сприятиме створенню умов для відкритого і прозорого державного управління.

В Концепції визначені основні засади та умови для досягнення європейських стандартів якості послуг, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також виконання основних положень Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада”.

Впровадження електронного урядування передбачає створення якісно нових форм організації діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх взаємодію з громадянами та суб’єктами господарювання шляхом надання доступу до державних інформаційних ресурсів, можливості отримувати електронні адміністративні послуги, звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням Інтернету.

Концепцією розвитку електронного урядування в Україні на 2011-2012 роки передбачається:


 • розроблення необхідної нормативно-правової та нормативно-технічної бази, зокрема щодо надання адміністративних послуг в електронній формі, а також єдиних стандартів, протоколів і регламентів взаємодії суб'єктів електронного урядування, їх гармонізація з міжнародними стандартами;

 • забезпечення функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади всіх рівнів на основі єдиних стандартів;

 • створення єдиної загальнодержавної системи електронного документообігу;

 • створення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів та веб-сайтів органів державної влади та органів місцевого самоврядування на усіх рівнях;

 • забезпечення надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування послуг в електронній формі громадянам і суб'єктам господарювання з використанням Інтернету, зокрема реєстрація суб'єктів господарювання, подання звітності;

 • створення єдиної інформаційної системи, що містить реєстр адміністративних послуг, які надаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, та інформацію про умови їх отримання;

 • створення Єдиного веб-порталу адміністративних послуг;

 • створення спеціальних центрів (пунктів) надання послуг, центрів обслуговування населення (кол-центрів);

 • створення умов для участі громадян, їх об'єднань і суб'єктів господарювання у процесі підготовки державних рішень;

 • створення спеціального веб-порталу з метою забезпечення прозорості використання державних фінансів.

  Держа́вні фіна́нси - сфера грошових відносин, що виникла у зв'язку з розподілом і перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту і частини національного багатства, пов'язана з формуванням фінансових ресурсів і підпорядкування держави й підприємств і використанням державних коштів на витрати з розширення виробництва, задоволення соціально-культурних потреб населення, оборони країни й державного управління. Державні фінанси функціонують на загальнодержавному, регіональному й місцевому рівнях і включають бюджет, позабюджетні фонди, державний кредит, фінанси державних і муніципальних підприємств.Відповідно до Концепції розвитку електронного урядування в Україні, в жовтні 2011 року Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації проводиться конференція з питань впровадження систем електронного документообігу в органах виконавчої влади. До участі у конференції, на якій будуть розглянуті кращі практики та технічні рішення у цій сфері, запрошені керівники центральних органів виконавчої влади та керівники структурних підрозділів з питань інформаційних технологій.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Протягом минулого року продовжувалось виконання заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" та затверджених розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 653-р* «Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" (далі – План Заходів).

Планом Заходів передбачено 8 заходів, виконання яких мало бути завершено у 2010 році. Кількість заходів, виконання яких має здійснюватись постійно або протягом усього терміну, на який складено План Заходів, загалом становить 15.

Враховуючи, що фінансування багатьох органів виконавчої влади у 2010 році, за їх твердженнями, наведеними у звітах, було вкрай обмеженим, наслідком цього є відставання виконання окремих заходів, яке доводиться констатувати у 2010 році – з 8 заходів, завершення яких заплановано на 2010 рік, не повністю завершені 4, зокрема:

– Забезпечити впровадження та функціонування в усіх центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису (Держінформнауки);

Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.

Автоно́мна Республі́ка Крим (крим. Qırım Muhtar Cumhuriyeti, рос. Автономная Республика Крым) - адміністративна одиниця на півдні України, розташована на Кримському півострові між 44°23' і 46°15' північної широти та між 32°29’ і 36°39’ східної довготи.

– Сприяти впровадженню технологій швидкісної передачі даних з використанням радіодоступу по всій території України (Мінінфраструктури);

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

– Визначення основних засад запровадження та функціонування систем забезпечення електронних бірж, аукціонів і депозитаріїв (Мінекономрозвитку);

– Прискорити укладення двосторонніх угод про взаємне визнання сертифікатів відповідності у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій, насамперед з країнами ЄС (Мінекономрозвитку).

Одночасно із цим було досягнуто й певних успіхів у виконанні Плану Заходів. Наприклад:

– Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250 «Про затвердження Концепції розвитку електронного урядування в Україні» (Держінформнауки);

– Прийнято новий Податковий кодекс України, кодекс створює достатньо сприятливі умови для економічного зростання на iнвестицiйно-iнновацiйнiй основі.

Економі́чне зроста́ння - зміна результатів функціонування економіки. Розрізняють такі типи економічного зростання.

Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.

Так, значно знижується ставка податку на прибуток підприємств - з другого кварталу 2011 року податок передбачається встановити на рiвнi 23% замість 25%, з подальшим його поетапним зниженням до 16% (з 2016 року) (Мінфін). Нажаль за поданням Міністерства фінансів була скасована норма Податкового кодексу щодо звільнення від сплати ПДВ послуг в сфері інформатизації;

– Затверджено та зареєстровано в Мін’юсті спільний наказ Держкомінформнауки та Держспецзв’язку № 8/229 від 13.08.2010 „Про затвердження технічних специфікацій форматів представлення базових об'єктів національної системи електронного цифрового підпису” (Держінформнауки);

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 року № 809 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3, якими, зокрема, визначено необхідність розміщення органами виконавчої влади на власних веб-сайтах інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

– Розпочато запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства, яка передбачає єдину логічно-поєднану між собою сукупність статистичних показників, що характеризують стан поточного інформаційного розвитку у соціально-економічному, науково-технічному, екологічному та інших розрізах. При цьому, запровадження відповідної системи має на меті не лише офіційну статистику за певними показниками, а й забезпечення їх відповідною аналітичною інформативністю;

– В Національному плані дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому Указом Президента України від 27.04.2011 № 504/2011 в розділі «Забезпечення розбудови інформаційного суспільства, орієнтованого на інтереси людей, відкритого і спрямованого на розвиток» передбачено завдання щодо побудови основних системоутворюючих елементів системи «Електронний Уряд» та розроблення і прийняття Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – XXI».

Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).

На регіональному рівні майже у кожній області України, за інформацією ОДА, здійснювався подальший розвиток та впровадження систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Переважно в кожній області висвітлювалась на веб-сайтах інформація про інвестиційні об'єкти, про перелік, умови та порядок надання адміністративних послуг. Продовжувалося здійснення підключення до мережі Інтернет навчальних та медичних закладів.Одним із головних пріоритетів розбудови інформаційного суспільства в Україні є інформатизація органів державної влади, що має сприяти її прозорості та відкритості, підвищенню ефективності виконання посадових обов’язків державних службовців, якісному наданню населенню різноманітних інформаційних послуг, інтеграції зі світовим інформаційним простором.

Інформатизація органів державної влади досягається за рахунок широкого впровадження сучасних програмних продуктів для забезпечення взаємодії влади та суспільства. На створення умов для прискорення інформатизації органів влади, впровадження програмних продуктів, які мають забезпечити надання широкого спектру адміністративних послуг через мережу Інтернет призначені завдання та заходи Державної цільової науково - технічної програми використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом. Реалізація цієї програми також буде сприяти розробленню вітчизняних комп’ютерних програм та їх впровадженню.

В інформаційному суспільстві стають особливо важливими інформаційні моральні дилеми. Вже зараз інформаційні технології зачіпають фундаментальні права людини, стосуючись захисту авторських прав, інтелектуальної волі, відповідальності й безпеці.

Права людини - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.

Інформаційна етика розглядає проблеми власності, доступу, прайвеси, безпеки й спільності інформації.

Інформаці́йна е́тика (en:Information ethics)- розділ прикладної етики, який має своїм предметом формування етичних стандартів та норм поведінки при створенні, поширенні та використанні інформації. Певні етичні правила типу "не гарно читати чужі листи" Формувалися в давні части.


Женевською Декларацією принципів1 визначені етичні  сторони інформаційного суспільства, а саме:


 • інформаційне суспільство повинне поважати мир і дотримуватися основних цінностей свободи, рівності, солідарності, терпимості, колективної відповідальності і збереження природи;

 • важливість для інформаційного суспільства етичних норм, які повинні сприяти справедливості, а також підтримувати гідність і цінність людської особистості. Якомога ширший захист слід надати родині, щоб вона мала змогу відігравати вирішальну роль у суспільстві;

 • при використанні ІКТ і створенні контенту слід поважати права людини й основні свободи інших, включаючи недоторканність приватного життя і право на свободу думки, совісті і релігії, згідно з положеннями відповідних міжнародних документів;

  Одне з ключових політичних прав людини, яке включає в себе вільне висловлювання і поширення думок і поглядів, свободу пошуку інформації. Це ядро політичної свободи. Вона гарантує безпосереднє самовираження особистості в суспільстві, і в той же час складає основу формування вільної та інформованої громадської думки.

  Недоторканність приватного життя, також приватність - це можливість особи або групи осіб відокремити себе, інформацію про себе, і, таким чином, виявляти свою особистість вибірково. Межі і зміст, який відноситься до приватного, відрізняється у різних культурах та для різних осіб, але об’єднані спільними темами. • усі дійові особи інформаційного суспільства повинні вживати відповідних дій і запобіжних заходів, визначених законодавством, проти зловмисного використання ІКТ, такого як незаконні та інші дії, мотивовані расизмом, расова дискримінацієя, ксенофобія і пов’язана з ними нетерпимість, ненависть, насильство, усі форми жорстокого поводження з дітьми, включаючи педофілію і дитячу порнографію, а також торгівля людьми та їх експлуатація.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Скачати 1.52 Mb.

2021