Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна програма інформатизації як інструмент розбудови інформаційного суспільства, невирішені проблеми, їх причини та шляхи вирішення

Національна програма інформатизації як інструмент розбудови інформаційного суспільства, невирішені проблеми, їх причини та шляхи вирішення
Сторінка2/20
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

1.2. Національна програма інформатизації як інструмент розбудови інформаційного суспільства, невирішені проблеми, їх причини та шляхи вирішення

Одним з пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку України, визначених Законом України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, є необхідність збільшення фінансування Національної програми інформатизації (далі – НПІ) з включенням до її складу всіх проектів інформатизації органів державної влади, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Торгі́вля людьми́ - протизаконна торгівля людськими істотами в цілях комерційної сексуальної експлуатації або примусової праці: це сучасна форма рабства. Ця діяльність є найшвидше зростаючою кримінальною діяльністю у світі і пов'язана з незаконною торгівлею зброєю, як другою за величиною після торгівлі наркотиками.

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.З метою виконання вимог законодавства у сфері інформатизації, а також на виконання Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (Антикризова програма) за період з 2010 року по І півріччя 2011 року було розроблено 7 нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення механізмів формування та виконання НПІ, забезпечення більш дієвої координації робіт у сфері інформатизації, підвищення ефективності інформаційної взаємодії органів державної влади, а саме:

 • розроблено та внесено на розгляд в Верховну Раду України проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Національну програму інформатизації” (реєстр.

  Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

  Проект закону - документ з текстом закону, запропонований до прийняття законодавчому органу або на референдум.

  Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

  номер 7505 від 22.12.2010), метою якого є розробка та впровадження заходів щодо реалізації цілісної державної політики у сфері інформатизації;

 • розроблено та внесено на розгляд в Верховну Раду України проект Постанови Верховної Ради України “Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2010 - 2012 роки” (реєстр.

  Постанова Верховної Ради України - нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України.

  номер 7025 від 30.07.2010), метою якого є реалізація єдиної державної політики у сфері інформатизації та забезпечення створення і впровадження елементів національної інформаційної інфраструктури України та створення умов для соціально-економічного розвитку держави;

 • постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 582 затверджено нову редакцію Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації та внесено зміни до порядків формування та виконання регіональної та галузевої програми і проекту інформатизації. Метою акта є оптимізація механізмів формування та виконання НПІ, в тому числі бюджетних програм, що належать до сфери інформатизації, здійснення Генеральним державним замовником НПІ координації та моніторингу робіт і послуг з інформатизації в країні;

 • постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 915 внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. № 121 і від 16 лютого 1998 р. № 160 з метою приведення діючої нормативно-правової бази у відповідність до нових документів нормативного та організаційного характеру;

 • розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 718-р затверджено керівника Національної програми інформатизації для здійснення управління і контролю за процесами формування, виконання та коригування Національної програми інформатизації;

 • розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 740-р затверджено перелік завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2011 рік, їх державні замовники та обсяги фінансування;

 • розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України” в частині встановлення вимог щодо обов’язкового погодження проектів актів Кабінету Міністрів, що стосуються питань сфери інформатизації, із спеціально уповноваженим органом у цій сфері.

Крім того, з метою виконання вимог статті 2 Закону України „Про Національну програму інформатизації” в частині виконання програм і проектів інформатизації органів державної влади як складових НПІ та пункту 1 розділу ІІІ Закону України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки” Генеральним державним замовником НПІ у звітному періоді були продовжені роботи із забезпечення можливості підвищення координації діяльності органів виконавчої влади з виконання програм та проектів інформатизації в рамках НПІ:

за результатами постійного моніторингу законодавчих та нормативно-правових актів в сфері інформатизації до органів державної влади направляються листи щодо дотримання вимог законодавства в сфері інформатизації в частині обов’язкового погодження таких проектів з Генеральним державним замовником НПІ (протягом 2010 року та І півріччя 2011 року таких листів надіслано близько 50);

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

у поточному році було проведено опитування органів державної влади стосовно надання інформації про проекти (роботи) з інформатизації, які були виконані у 2010 році, та заплановані до виконання в межах бюджетних програм у 2011 році, в тому числі за рахунок коштів на утримання, а також за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій (за результатами аналізу отриманої інформації у поточному році в рамках 59 бюджетних програм органами державної влади заплановані до виконання більше 200 проектів інформатизації із загальним запланованим обсягом 1,1 млрд. грн.);

з 2011 року замінено механізм визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації та віднесення цих програм до окремої статті державного бюджету на відповідний рік, а саме: відповідно до вимог статті 48 Бюджетного кодексу розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства України; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України (це дозволить вдосконалити систему фінансування НПІ, підвищить контроль за використанням розпорядниками бюджетних коштів тощо2);

Ві́домство (від «відати») - установа виконавчої влади держави або самоврядної території, яка відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері.

здійснено заходи щодо ініціювання внесення змін та доповнень до Бюджетної класифікації, до Правил складання паспортів бюджетних програм, квартального та річного звіту про їх виконання, а також до форм бюджетних запитів та Інструкції про складання бюджетних запитів, які, на нашу думку, забезпечать єдиний підхід до аналізу діяльності розпорядників коштів у сфері інформатизації, прозорості бюджетного процесу, чіткого визначення цілей і завдань, на які витрачаються бюджетні кошти у сфері інформатизації3.

Слід зазначити, що вкрай обмежений обсяг фінансування бюджетної програми НПІ, склад проектів якої спрямовується на розробку та впровадження інтегруючих та типових рішень, призводить до того, що проекти інформатизації стратегічного спрямування не виконуються в повному обсязі, а впровадження результатів їх виконання не дає очікуваної ефективності. Зокрема, відсутність типових рішень змушує органи державної влади розробляти свої технології щодо створення, наприклад, систем електронного документообігу, створення інформаційно-аналітичних систем тощо.

Так, планові обсяги фінансування бюджетної програми „Національна програма інформатизації”, головним розпорядником бюджетних коштів за якою є Генеральний державний замовник НПІ, у 2009-2011 роках у порівнянні з минулими роками були зменшені у 10 разів та склали у 2009 році – 0,9 млн. грн., 2010 – 0,9 млн. грн. У 2011 році відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” обсяг фінансування НПІ становить 0,8 млн.

Держа́вний бюдже́т Украї́ни - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

 грн.

Динаміка виділення коштів держбюджету на виконання робіт з інформатизації протягом останніх років свідчить, що загальний обсяг фінансування НПІ становить менше 0,05% від загального обсягу фінансування бюджетних програм органів державної влади з інформатизації.

Враховуючи вищенаведене, до основних невирішених проблем при формуванні та реалізації НПІ можна віднести:

консолідацію бюджетних коштів та їх раціонального використання на інформатизацію з бюджетів усіх рівнів для уникнення їх розпорошення по різних цільових програмах;

недостатня система національних стандартів з інформаційних технологій, гармонізованих із ISO/IEC та CEN/CENELEC стандартами;

відсутність дієвого механізму реалізації загальнонаціональних проектів інформатизації, які мають масштабне і визначальне значення для держави та потребують інтенсивної міжвідомчої та міжрегіональної координації з боку Генерального державного замовника НПІ, суттєво ускладнює їх започаткування та ефективну реалізацію, не сприяє їх раціональному використанню, а також унеможливлює інтеграцію існуючих проектів або вимагає на це значних додаткових витрат;

Шляхами вирішення існуючих проблем мають стати:

збільшення обсягів фінансування бюджетної програми „Національна програма інформатизації”;

вжиття органами державної влади невідкладних заходів щодо формування галузевих програм інформатизації, забезпечення виконання відповідних проектів інформатизації лише в рамках таких програм;

розробка та запровадження механізмів забезпечення виконання розпорядникам бюджетних коштів частини першої статті 48 Бюджетного кодексу.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20 • Державного бюджету України
 • Постанови Верховної Ради України
 • Державний бюджет України