Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВиробничий потенціал сфери ІКТ

Виробничий потенціал сфери ІКТ
Сторінка7/20
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

2.4. Виробничий потенціал сфери ІКТ


Галузь зв’язку та сфера інформатизації протягом останніх років зберігала позитивні тенденції у своєму розвитку. Проте не зважаючи на фінансово-економічну кризу, є тенденції покращення ситуації вплинула і цій сфері діяльності господарюючих суб'єктів.

Обсяг реалізованих послуг за кодами КВЕД 64.20, 72.10, 72.21, 72.22, 72.30, 72.40, 72.50.1, 72.50.2, 72.60, які належать видам діяльності у сфері ІКТ, за 2010 рік, згідно форми №1-послуги (річна) Держкомстату, становить 52,57 млрд. грн., що у порівнянні з минулим роком є збільшенням на 6,7%. Структурно головним видом діяльності підприємств у галузі ІКТ є зв'язок – вид діяльності за КВЕД 64.20 обсягів реалізованих послуг за даною галуззю становить 45,53 млд. грн. Серед інших видів діяльності галузі ІКТ найбільш потужними в порівнянні з 2009 роками залишилося розроблення стандартного програмного забезпечення (КВЕД 72.21.0 та 72.22.0), "Консультації з питань інформатизації" (КВЕД 72.10) та "Діяльність, пов'язана з банками даних" (КВЕД 72.40).

У 2010 році інвестиції в основний капітал ІКТ-підприємств, відповідно до даних Держкомстату, було освоєно майже 6,13 млрд. грн., що становить
3,2 % загального обсягу таких інвестицій в Україні ( загальний обсяг 189,06 млд. грн.). У першому кварталі 2011 року обсяги освоєних інвестицій в основний капітал підприємств ІКТ-сфери склали 1,0 млрд. грн. (1,2% загального обсягу). Порівняно з 2009 роком інвестицій в основний капітал ІКТ-підприємств склала різницю в 64,7%, що сигналізує про зниження обсягів інвестицій у 2010 році у випадку якщо темпи приросту інвестицій не підвищаться у наступних кварталах 2011 року. Майже усі кошти (понад 95%) з зазначених ІКТ-інвестицій інвестувались і інвестуються у галузь зв'язку.

Прямі іноземні інвестиції у галузь ІКТ (КВЕД 64.2 та 72) в порівнянні з 2010 роком зросли на 20,1% – з 530,2 млн. дол. США до 663,3 млн. дол. США.У загальному обсязі зазначених інвестицій в економіку України інвестиції в ІКТ-підприємства складають 1,5%. Серед отримувачів прямих іноземних інвестицій галуззю ІКТ також переважає діяльність зв'язку.

Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.

Окрім виробництва товарів та надання послуг, у галузі ІКТ здійснювалась науково-дослідна діяльність.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР) (рос. НИОКР) - сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.

За даними Держкомстату, протягом січня – грудня 2010 року було виконано робот із дослідження та розробки в галузі приладобудування та електроніки загальною вартістю 1022,0 млн. з них 1002,0 млн. грн. – науково-технічні.

В порівнянні з 2009 роком найбільша частина у структурі загальної вартості робіт становлять роботи, пов'язані з інформацiйно-вимiрювальними системами (9,7%), оптоелектроннi системи (13,3%), автоматизацiя технологiчних процесiв (11,8%) та роботи пов’язані з автоматизованими системи керування та прогресивні інформаційні технології (9,7%).

Протягом 2010 року у галузі ІКТ також виконувались фундаментальні та прикладні дослідження. Зокрема, фундаментальних досліджень та розробок у галузі приладобудування та електроніки було виконано на 52,4 млн.

Прикладні́ науко́ві дослі́дження - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей - розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання, нових методів лікування хвороб, медичних препаратів та медичного обладнання, нових сільгоспкультур, нових порід свійських тварин та промислових риб, нових технологій сільгоспвиробництва, пошук покладів корисних копалин.

Фундамента́льні науко́ві дослі́дження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку.

грн., а прикладних – на 64,8 млн. грн.

Інвестиції та науково-дослідна діяльність у сфері ІКТ набувають все більшої важливості у контексті складної фінансово-економічної ситуації, в якій опинилась Україна. Нерідко науково-дослідні розробки є одними з перших статтей економії витрат під час кризових явищ у економіці. Але світова практика доводить, що задля отримання стабільного покращення потрібно навпаки – вкладати кошти у нові розробки, спрямовані на підвищення ефективності виробництва. Особливо ця теза стосується ІКТ-підприємств, стабільний розвиток яких обов'язково позитивно вплине на ефективність розвитку підприємств інших сфер економічної діяльності країни, передусім, за рахунок впровадження у них новітніх ІКТ.

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Обсяг виробництва та реалізації ІТ-послуг національним виробником за 2010 рік складають близько 12 млрд. гривень. В результаті чого помітно, що індустрія розробки програмного забезпечення в Україні є експортно-орієнтованою. Тому розвиток міжнародного співробітництва є одним з головних факторів розвитку, підвищенню конкурентоспроможності ІТ індустрії України. Важливим напрямком посилення міжнародного співробітництва є створення представництв ІТ індустрії України на ключових міжнародних ринках з метою налагодження довгострокових бізнес-відносин між зарубіжними учасниками ІТ-ринку та українським компаніями. (Для порівняння - у 2010 році обсяг ринку програмного забезпечення оцінюється у 170 млн. дол. США).

Розбудова в Україні інформаційного суспільства, впровадження завдань Національної програми інформатизації та сталий розвиток вітчизняного ринку інформаційних та телекомунікаційних технологій неможливі без комплексної взаємодії державних структур, політичної еліти, представників бізнесу та споживачів.

Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Елі́та (від фр. elite - найкраще, вибране) - невід'ємна частина соціуму, вибрані, найкращі, панівна верства. Теорія еліт відстоює соціологічну концепцію, згідно з якою суспільство поділяється на вибрану меншість - активну керівну творчу верхівку з формальних і неформальних лідерів і пасивнішу масу.

Завдання координації процесів такої взаємодії виконують профільні асоціації та громадські об‘єднання, які діють у сфері ІКТ.

Збільшення кількості таких структур в Україні, ріст їх чисельності, зростання впливу є об‘єктивним процесом, який свідчить про створення в державі сучасної галузі високих технологій та існування передумов для високої конкурентоздатності вітчизняної галузі ІКТ на європейському та світовому ринках.

Висо́кі техноло́гії (англ. high technology, high tech, hi-tech) - найновіші і найпрогресивніші технології сучасності. До високих технологій належать найбільш наукомісткі галузі промисловості.

У 2010 році в Україні діють близько трьох десятків професійних об’єднань та громадських організацій у сфері ІКТ. Серед основних напрямків їх співпраці з державними органами зокрема є такі: • визначення стратегічних цілей розвитку галузі ІКТ та окремих її сегментів з урахуванням позицій та інтересів споживачів, держави і бізнесу;

 • розробка пропозицій щодо конкретних шляхів розвитку галузі ІКТ та окремих її сегментів;

 • сприяння прозорості діяльності органів державної влади;

 • розвиток ефективних форм діяльності громадських та координаційних рад при відповідних органах виконавчої та законодавчої влади та інших структур взаємодії громадськості та держави;

  Законода́вча вла́да - одна з гілок державної влади, головним призначенням якої є здійснення державної влади шляхом законотворення. Структурно є сукупністю повноважень щодо прийняття законів та інших нормативно-правових актів, а також сукупністю організаційних форм реалізації цих повноважень. • сприяння формуванню соціальної відповідальності держави та бізнесу у питаннях функціонування та подальшого розвитку галузі ІКТ;

  Соціа́льна відповіда́льність - термін, що має двояке значення. З однієї сторони, це дотримання суб'єктами суспільних відносин вимог соціальних норм. З іншої (у випадках безвідповідальної поведінки, що не відповідає вимогам норм чи порушує суспільний порядок) соціальна відповідальність особи полягає в тому, що вона зобов'язується нести доповнюючий обов'язок особистого чи майнового характеру (Р. Хачатуров, Р. Ягутян) • координація діяльності громадських організацій та професійних об’єднань, що працюють у різних сегментах ІКТ-ринку;

 • сприяння реформуванню і вдосконаленню відповідної законодавчої бази з метою ефективного подальшого розвитку ринку ІКТ та стимулювання притоку інвестицій;

 • лобіювання інтересів ІКТ-спільноти у взаємодії з органами державного управління та міжнародними організаціями;

 • розвиток зв’язків з відповідними структурами Верховної Ради України, центральними органами виконавчої влади, органами місцевої влади з метою координації зусиль щодо ефективного вирішення актуальних питань розвитку галузі;

 • організація публічних заходів, спрямованих на визначення актуальних для суспільства задач сфери інформатизації, привертання до них уваги держави та ІКТ-спільноти та пошуку шляхів вирішення цих задач;

 • популяризація ідей інформаційного суспільства в Україні з метою широкого залучення представників бізнесу та громадськості до вирішення завдань його розбудови.

Інформація про громадські організації та професійні об'єднання сфери інформатизації України з огляду на їх статутні завдання та основні види діяльності щодо досягнення цих завдань наведена у Додатку 2.4.1.

Задля налагодження каналів зворотного зв’язку у галузі високих технологій органами влади України спільно з представниками громадськості та бізнесу функціонують: • Консультативна рада з питань інформатизації при Верховній Раді України (1998 р., мета – допомога Верховній Раді у виробленні політики в сфері інформатизації, при підготовці та затвердженні завдань Національної програми інформатизації з урахуванням найновіших досягнень і технологічних рішень);

 • Міжгалузева раду з питань розвитку інформаційного суспільства (2009 р., мета – підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо реалізації державної політики з питань розвитку інформаційного суспільства та інтеграції України до глобального інформаційного простору);

  Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства. • Громадська рада при Державному агентстві з питань науки інновацій та інформатизації України (утворено в 2011 р.).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20