Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограми та проекти, спрямовані на розвиток інфраструктури інформатизації

Програми та проекти, спрямовані на розвиток інфраструктури інформатизації
Сторінка8/20
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.23 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

2.5 Програми та проекти, спрямовані на розвиток інфраструктури інформатизації

З метою створення та розвитку національної, галузевих і регіональних інформаційних систем, мереж та електронних ресурсів; інтегрованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування протягом 2010 року та І півріччя 2011 року органами державної влади здійснювалися наступні завдання (проекти) інформатизації НПІ щодо створення національної інформаційної інфраструктури, зокрема спрямовані на створення та розвиток інформаційно-аналітичних систем.

Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.

Систе́ма о́рганів - сукупність органів одного походження, які мають спільні риси будови, пов'язані анатомічно і топографічно, а також виконують однакову функцію.

Так, у 2010 році в рамках виконання НПІ, в тому числі за рахунок коштів бюджетних програм з інформатизації, були здійснено заходи з:

побудови першої черги термінальної локальної мережі Головдержслужби;

забезпечення експлуатації інформаційної системи управління водогосподарським комплексом;

створення та експлуатації інформаційної інфраструктури Державної служби геології та надр, яка забезпечує виконання робіт з обліку, зберігання та аналітичної обробки результатів геологічних, геофізичних, гідрогеологічних та інших досліджень надр;

супроводу та модернізації програмного забезпечення та баз даних інформаційно-аналітичної системи „Ресурс-У” для оперативного використання базових стандартів при плануванні і впровадженні перспективних радіотехнологій;

забезпечення комплексної підтримку та розвитку інформаційно-аналітичної системи фінансових органів України; супроводження та розвиток автоматизованих систем АІС „Держбюджет” та ІАС „Місцеві бюджети”, АС “Казна”;

Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.

здійснено заходи з модернізації державних фінансів;

автоматизації та стандартизації обліку державного майна, забезпечення прозорості процесів розпорядження об’єктами державної власності; супроводження та технічної підтримки інформаційно-аналітичної системи з питань рекламної діяльності та моніторингу ЗМІ;

підтримки системи „Інформаційні та комунікативні технології, обладнання для інформаційно-довідкового центру” для ДПА;

розроблення інформаційної системи Мінекономіки для підтримки прийняття рішень і прогнозування;

створення банку даних щодо наявних туристичних ресурсів; єдиної інформаційної системи з банком даних про засоби розміщення в регіонах України; програмно-інформаційного комплексу класифікаційної довідникової системи „Культурні цінності України”;

створення автоматизованих систем „Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку”, „Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд”; розробки інтелектуальних систем дистанційного навчання з використанням адаптивних технологій;

Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).

створення Internet-порталу „Дифузія та твердофазні реакції. DIFTRANS”;

забезпечення функціонування „Інструментального комплексу для створення та експлуатації інформаційних систем Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”, Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму;

Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.

створення клієнтську підсистему подання заяв в електронному вигляді інформаційно-аналітичної системи Комітету „Концентрація” для контролю за економічною концентрацією та узгодженими діями суб'єктів господарювання;

забезпечення функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;

Парнико́вий газ (англ. Greenhouse gas) - газ, що поглинає теплове випромінювання поверхні Землі і хмар (інфрачервона радіація) і відбиває його назад до Землі. До основних парникових газів в атмосфері Землі відносяться пари води (H2O), вуглекислий газ (CO2), закис азоту (N2O), метан (CH4), озон (O3), гексафторид сірки (SF6), гідрофторвуглець (ГФУ) і перфторвуглероди (ПФУ).

створення дослідного зразку інформаційної системи „Перевезення радіоактивних матеріалів”;

забезпечено технічне супроводження та інформаційне наповнення веб-сайтів ФДМ, Мінкультури, Мінфіну, МОЗ, Мінпраці, НАЕР.

Протягом звітного періоду здійснювались заходи з інформатизації Національним банком України, зокрема: продовжувалось ведення Державного реєстру банків; успішно працювала система електронних платежів НБУ; за допомогою програмних продуктів здійснювався аналіз і контроль за діяльністю банків; за допомогою платіжних карток НСМЕП «Укрзалізниця» та АБ «Експрес-банк» реалізувалась можливість придбання електронних залізничних квитків через мережу Інтернет; закінчилося впровадження пілотного проекту «Електронний студентський квиток» на базі державної інформаційно-виробничої системи «Освіта» з використанням технології НСМЕП (електронний студентський (учнівський) квиток поєднує в собі функції студентського (учнівського) квитка та банківської платіжної картки);

Ба́нківська платі́жна ка́ртка - виготовлена згідно зі стандартом ISO/IEC 7810 ID-1 формату із спеціального стійкого до механічних пошкоджень пластику пластина стандартних розмірів 54x86x0,76мм, яка використовується для ідентифікації її користувача(власника), для способу фіксації інформації і як аналог платіжних засобів.

на базі технології НСМЕП розпочато побудову автоматизованої системи забезпечення виплат відшкодувань Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Також, органами державної влади здійснюються заходи, направлені на розвиток інфраструктури інформатизації, в рамках виконання галузевих програм інформатизації. Так, протягом 2010 року та до теперішнього часу Генеральним державним замовником НПІ було опрацьовано та погоджено 5 проектів галузевих програм інформатизації, а саме: • Програму інформатизації дорожньої галузі України на 2010-2012 роки;

  Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

  Теперішній час - в українській мові - форма дієслова, що в основному виражає дію або стан, сучасні з моментом мовлення. Часто, однак, вона набуває значень безвідносних до цього моменту (у приказках, правилах, описах і т. д., наприклад, «Тиха вода греблю рве», «Київ лежить над Дніпром») • Галузеву програму інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи на 2010-2012 роки;

  Судо́ва система - сукупність судових органів певної держави, організована національним правом з урахуванням територіальності та, як правило, спеціалізації. Судова система в особі її посадових осіб (суддів) - єдиний і повноважний носій судової влади. • Галузеву програму інформатизації Фонду державного майна України на 2010-2012 роки;

 • Галузеву програму інформатизації Фонду державного майна України на 2011-2013 роки;

 • Концепцію інформатизації Служби безпеки України

За умови належного фінансування завдань (проектів) НПІ та бюджетних програм органів державної влади, що містять заходи з інформатизації, найбільш вагомими результатами їх виконання, спрямованими на створення та розвиток інформаційно-аналітичних систем в органах державної влади, у 2011 році мають стати:

забезпечення функціонування та розвиток автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України Державного реєстру виборців, Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, телекомунікаційних систем Міноборони, захищеної телекомунікаційної мережі СБУ, інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики, Рахункової палати, галузевої геологічної інформаційної системи, інформаційно-аналітичної системи „Ресурс-У” Мінінфраструктури;

Рахунко́ва пала́та - постійно діючий орган контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави.

Адміністрація Президента України (неофіційно: Банкова) - постійно діючий орган, утворений Президентом України для здійснення його повноважень.

інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму;

створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку особових справ державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

Особо́ва спра́ва працівника - це комплект документів, які містять найповніші відомості про працівника і характеризують його біографічні, ділові, особисті якості. О.с. посідає основне місце у системі персонального обліку працівників.

створення та впровадження Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту державної автомобільної інспекції;

розробка та впровадження комплексних інформаційних систем Держфінпослуг, Укравтодору, Мінагропрому, Мінприроди;

створення інформаційної інфраструктури центру зберігання та обробки даних Мінагропрому;

формування інформаційної web-системи підтримки управління якістю освітянських послуг в вищих навчальних закладах;

розробка сучасних супутникових технологій у вирішенні локальних проблем землеустрою та кадастру;

розвиток автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових і фіскальних органів;

проведення модернізації системи управління державними фінансами та державної податкової служби;

Управлі́ння я́кістю - скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості.

Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

Держа́вна податко́ва служба Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.

комп’ютеризація професійно-технічних навчальних закладів;

проведення державного моніторингу поверхневих вод, ведення водного кадастру та управління водними ресурсами;

Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.

розробка міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією, пов'язаною з обігом наркотичних засобів, та банку даних підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

забезпечення формування та ведення інформаційної бази центрального сховища даних отримувачів соціальної допомоги, в тому числі державної допомоги потерпілим Мінпраці;

Нарко́тик (від грец. narkoticos - той, що призводить до заціпеніння, одурманюючий) - субстанції природних чи штучних речовин, здатні викликати і фізичну залежність, внаслідок заміщення однієї з речовин-учасників природного метаболізму, і - психічну.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Сховище даних (англ. data warehouse) - предметно орієнтований, інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень.

створення системи відслідковування показників діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, що працюють у сфері житлово-комунального господарства;

Укравтодором заплановані заходи із розробки та впровадження геоінформаційної системи;

створення оптоволоконного кільця між точками Міністерства фінансів України та між ЦОД Міністерства фінансів України та ЦОД Державної казначейської служби України через ЦОД Державної фінансової інспекції України;

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.

Державна казначейська служба України (до 28.03.2011 р. - Державне казначейство України) - центральний орган виконавчої влади України, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

створення та забезпечення функціонування багатофункціональної комплексної системи „Електронна митниця”;

розроблення 12 черги автоматизованої інформаційної системи прикордонного контролю (шифр система „Гарт-1”); модернізація програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю „Гарт-1/П”;

створення інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система „Аркан”);

Прикордо́нна заста́ва, також Прикордонний контроль - основний підрозділ, призначений для безпосередньої охорони визначеної ділянки державного кордону, припинення на ній протиправної діяльності, протидію якій віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, а також для пропуску осіб і транспортних засобів через державний кордон.

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

Держа́вний кордо́н - лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору .

створення та модернізацією систем документообігу з використанням електронного цифрового підпису Мінсоцполітики, Укравтодор, Мінфін, Держенергоефективності, Держслужби з питань інвалідів та ветеранів;

створення та розвиток веб-сайтів/порталів МЗС, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорту, Мінфін, Пробірна служба;

створення систем комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах Мінфіну , Укравтодору.

За активною участю українських фахівців в рамках 7 -ї Рамкової Програми ЄС розроблено нову багатоплатформену версію європейської системи підтримки реагування на радіаційні аварії на АЕС – РОДОС, яку впроваджено після аварії на АЕС Фукусіма для оперативного прогнозування наслідків аварії. Цей досвід українських фахівців з жовтня 2011 буде розповсюджуватись МАГАТЕ в рамках спеціально створеної програми. З кінця 2011 року розпочнуться проекти з впровадження системи РОДОС при підтримці ЄС в структури аварійного реагування Державної інспекції ядерного регулювання України та НАЕК ЕНЕРГОАТОМ.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20 • Адміністрації Президента України
 • Міністерства фінансів України