Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКафедра авіаційних радіоелектронних комплексів

Скачати 89.21 Kb.

Кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів
Скачати 89.21 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір89.21 Kb.

 1. Кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів

  1. Семенов О. О., Соломенцев О. В., Заліський М. Ю., Терещенко Л. Ю. Системи і пристроїдоглядовоїтехніки та їхексплуатація. К.: НАУ – 2016, 240 с.

  2. Кузьмин В.Н., Соломенцев А.В., Залисский М.Ю. Использование многосегментной регрессии для оценки долговечности констуктивных элементов систем // Проблемиінформатизації та управління: зб. наук.праць. – К.: НАУ, 2016. – Вип. 1 (53). – С. 42-45.

  3. Solomentsev O., Zaliskyi M., Odarchenko R., Gnatyuk S. Research of Energy Characteristics of QAM Modulation Techniques for Modern Broadband Radio Systems // Electronics and Information Technology: IEEE International Conference, May 23-27, 2016 (Ukraine, Odesa): Proceedings. – P. 53-58. [Scopus]

  4. Соколов Г. Е. Построение компьютерной модели охранно-емкостногоизвещателя //Проблемиінформатизації та управління №1 (53) 2016 р. с. 65-71

 2. Кафедра систем управління літальних апаратів

  1. О.В.
   Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
   Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
   Літа́к (аероплан) - літальний апарат важчий за повітря для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил (крила). Літак здатний переміщатися з високою швидкістю, використовуючи підйомну силу крила.
   Апостолюк, П.П. Троянов,М.М.Комнацька Основи теорії управління польотом / Метод. Рекомендації до виконання курсової роботи– K.: НАУ, 2016. – 32 с.

  2. Sushchenko O.A., Shirokii O.V. Optimization of Inertially Stabilized Platforms // Electronics and Control Systems. – No. 1. – 2016. – P. 35-42.

  3. V. Azarskov, V. Bogomya. Justification of Requirements for Along-Term Ground Automated Complex of Spacecraft Control in Geostationary Orbit // Новітні технології. Збірник наукових праць Приватного вищого навчального закладу «Університет новітніх технологій». – К.
   Теорія керування (управління) (англ. Control theory) - наука про принципи і методи керування різними системами, процесами і об'єктами.
   Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
   : ПВНЗ «Університет новітніх технологій», 2016. – № 2(2). – С. 74–78.

  4. O. Sushchenko. Design of Two-Degree-of-Freedom Robust System for Ground Vehicle Equipment Stabilization // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/9 (79). – 2016. –
   pp. 38–48. (Видання у науково-метричній базі Scopus).

  5. V. Chikovani, O. Sushchenko, H. Tsiruk. Redundant Information Processing Thechniques Comparison for Differential Vibratory Gyroscope // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/7 (82). – 2016. – pp. 45–52. (Видання у науково-метричній базі Scopus).

  6. O.A. Sushchenko, O.V. Shirokii. Optimization of Inertially Stabilizied Platforms // Electronics and Control Systems, N 1(47). – 2016. – P. 35–42.

  7. O.A. Sushchenko, Computer-Aided Design of Inertially Stabilized Platforms // Electronics and Control Systems, N 2(48). – 2016. – P. 63–68.

  8. Сущенко О.А. Визначення характеристик інерціальних стабілізованих платформ за допомогою моделювання // Вісник інженерної академії України, Вип. 1. – 2016. – С. 123 –129.

  9. Кириченко В.В., Лесина Е.В. Особенности информационной системы управления БПЛА // Наукові праці ДонНТУ.
   Систе́ма автоматизо́ваного проектува́ння (САП або САПР) або автоматизо́вана систе́ма проектува́ння (АСП) - автоматизована система, призначена для автоматизації технологічного процесу проектування виробу, результатом якого є комплект проектно-конструкторської документації, достатньої для виготовлення та подальшої експлуатації об'єкта проектування.
   Наука Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
   Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”. – №1(22), 2016. – С. 111 – 116

  10. Кириченко В.В. Проблема уязвимости каналов передачи данных между БПЛА и наземным комплексом управления // Тезисы докладов международной конференции Современные проблемы естественных наук «Тараповские чтения – 2016» (1 – 15 марта 2016 г.). – Харьков. – C. 107-108

  11. Кириченко В.В., Лесіна Є.В. Захист інформаційного каналу БПЛА від зовнішніх програмно-апаратних впливів // Тези доповідей ІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2016). 12-14 травня 2016 року. – Черкаси. – C. 89-90

  12. Авраменко К.В., Галагуз Т.А. Вимірювально-обчислювальний комплекс на базі мобільних пристроїв для контролю характеристик рухомих об’єктів.
   Вимі́рювально-обчи́слювальний ко́мплекс (ВОК) - автоматизований засіб вимірювань, що має у своєму складі мікропроцесори (МП) з необхідним периферійним обладнанням, вимірювальні і допоміжні пристрої, керовані від МП, та програмне забезпечення комплексу і призначений для виконання у складі вимірювальної системи конкретного завдання з вимірювання.
   Смартфо́ни (з англ. smart - розумний, і англ. phone - телефон) - окрема категорія телефонів, які - на відміну від простих стільникових телефонів - мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.
   Політ. Сучасні проблеми науки: Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р.: тези доп. – К., 2016. – С. 26.

  13. Олійник О.С., Нагорний В.В. (наук. кер. Галагуз Т.А.) Розробка нейронної мережі зі змінними параметрами. Політ. Сучасні проблеми науки: Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р.: тези доп. – К., 2016. – С. 19.Малишкін О.В. (наук. кер. Галагуз Т.А.) Мобільний додаток для управління базами даних на пристроях з операційною системою Android.
   Штучна нейронна мережа (ШНМ, англ. artificial neural network, ANN, рос. искусственная нейронная сеть, ИНС) - це математична модель, а також її програмна та апаратна реалізація, побудовані за принципом функціювання біологічних нейронних мереж - мереж нервових клітин живого організму.
   Мобільний додаток (англ. «Mobile app») - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях. Багато мобільних додатків встановлені на самому пристрої або можуть бути завантажені на нього з онлайнових магазинів додатків, таких як App Store, Google Play, Windows Phone Store та інших, безкоштовно або за плату.
   Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
   Політ. Сучасні проблеми науки: Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р.: тези доп. – К., 2016. – С. 17 - 18.Оптимізаційна задача набору висоти і швидкості літака при мінімальній витраті палива /Білак Н.В., Кирилюк О.О. // ПОЛІТ-2016: Сучасні проблеми науки: ХІV міжнар. наук.-практична конф. студентів та молодих учених, 6-8 квітня 2016 р. тези доп. – К., 2016. – С.

  14. Абрамович О.О., Тахірова А.А. Електронне моделювання системи управління із послідовною корекцією в пакеті Аsimec // Політ.Сучасні проблеми науки: ХVII міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, 2-3 квітня 2016 р.
   Наукова конференція Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
   :тези доп. – К., НАУ, 2016. – С. 12

  15. Єрмолаєва О.В., Шинкаренко Д. О. Структурна ідентифікація малогабаритної гіровертикалі // Політ.Сучасні проблеми науки: ХVII міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, 2-3 квітня 2016 р.:тези доп. – К., НАУ, 2016. – С. 15

  16. Структурна ідентифікація малогабаритної гіровертикалі по даним напівнатурного моделювання / Єрмолаєва О.В., Прокоф’єва І.Ю.// Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: Материалы международной научной конференции. – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В.С., 2016. – С. 63-64

  17. Аналитическое конструирование оптимизированного (оптимального) управления трехстепенным динамическим стендом-имитатором угловых движений летательного апарата / Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Ермолаева О.В., Курганский А.Ю., Рудюк Г.И. // Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: Материалы международной научной конференции. – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В.С., 2016.. – С. 13-19

  18. Джевало І.Л., Юрченко О.М. Шляхи підвищення якості гіростабілізаторів на прикладі динамічної атестації малогабаритної гіровертикалі // Політ.Сучасні проблеми науки: ХVII міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, 2-3 квітня 2016 р.:тези доп. – К., НАУ, 2016. – С. 23

  19. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Зубенко В.А., Осадчий С.И. Аналитическое конструирование системы управления траекторным движением многомерного нелинейного объекта при стохастических воздействиях // Авиационно-космическая техника и технология, Харьков: «ХАИ». – № 2(129), 2016. – С.67–78.

  20. Гаев Е.А. Программирование: путь к сердцу студента. // Тезисы докл. межд. конф. Совр. пробл. естеств. наук. “Тараповские чтения-2016”, (1-15.03.2016), С. 23.

 3. Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

  1. Л.Я. Ільницький, О.А. Щербина, І.І. Михальчук, Метрологические характеристики антенной системы для измерения параметров электромагнитного поля / Радиоэлектроника. – 2016. – Т.59, №3. – С. 52-60.

  2. О.А. Щербина, Є.М. Ящишин, Широкополосный угловой переход для V-диапазона / Радиоэлектроника. – 2016. – Т.59, №4. – С. 44-49.

 4. Кафедра електроніки

  1. Raza A. and Ulansky V. Optimal policies of condition-based maintenance under multiple imperfect inspections. Series: Transactions on Engineering Technologies (Book), eds. Sio-Iong Ao, Gi-Chul Yang, Len Gelman, pp. 285-299, Springer, 2016. (Скопус)

  2. Yu. Kryvonos, V. Kharchenko, N. Glazunov, Differential-algebraic equations and dynamical systems on manifolds // Cybernetics and System Analysis.- 2016. - 3. - P. 83-96.

  3. Ю.Г. Кривонос, В.П. Харченко, Н.М. Глазунов, Дифференциально-алгебраические уравнения и динамические системы на многообразиях // Кибернетика и Системный Анализ. - № 3. - 2016. – С.83–96.

  4. Yu.A. Averyanova, F.J. Yanovsky, “An approach to discrimination of hydrometeors with similar polarization properties within the resolution”, 2016 17th International Radar Symposium (IRS) ISBN: 978-1-5090-2517-6, Krakow, May 10-12, 2016, pp. 1-4. 978-1-5090-2518-3/16/$31.00 ©2016 IEEE (Scopus)

  5. A.N. Rudyakova, F.J. Yanovsky, and R.B. Sinitsyn, “Multivariate Copula Approach for Polarimetric Classification in Weather Radar Applications”, 2016 17th International Radar Symposium (IRS) ISBN: 978-1-5090-2517-6, Krakow, May 10-12, 2016, pp. 1-4. 978-1-5090-2518-3/16/$31.00 ©2016 IEEE (Scopus)

  6. A.N. Rudyakova, F.J. Yanovsky, R.B. Sinitsyn, and Yu.A. Averyanova, “Copula Analysis of Full Polarimetric Weather Radar Complex Signals” European Radar Conference EuRAD 2016, London, Oct. 2016, 4 pp. (Scopus)

  7. Yu.A. Averyanova and F.J. Yanovsky, “Polarimetric Method to Discriminate the Drops on Sizes within the Resolution Volume”, 2016 International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET’2016), Lviv, 5-7 July, 2016, pp. 176-179. (Scopus)

  8. A.N. Rudiakova, R.B. Sinitsyn, and F.J. Yanovsky, “Copula Simulation of Weather Radar Inputs”, 2016 International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET’2016), Lviv, 5-7 July, 2016, pp. 172-175. (Scopus)

  9. F.J. Yanovsky, R.B. Sinitsyn, “Application of Wideband Signals for Acoustic Localization,” Eighth International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals (UWBUSIS-2016), Odessa, September 5-11, 2016. (Scopus)

  10. Raza A. and Ulansky V. Modelling of operational reliability and maintenance cost for avionics systems with permanent and intermittent failures. In Proc. of the 9th IMA Int. Conf. on Modelling in Industrial Maintenance and Reliability, London, UK, 12-14 July, 2016, pp. 186-192.

  11. Ulansky V.V., Ben Suleiman S.F., Elsherif H.M., and Abusaid M.F. Optimization of NDR VCOs for microwave applications. In Proc. of the 2016 IEEE 36th Int. Conf. on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kiev, Ukraine, April 21-23, pp.353-357

  12. Raza A. and Ulansky V. Assessing the impact of intermittent failures on the cost of digital avionics’ maintenance. In Proc. of the 2016 IEEE Aerospace Conf., Big Sky, Montana, USA, March 5-12, pp. 1-16.

  13. Ulansky V. and Raza A. Modelling of condition monitoring with imperfect inspections. In Proc. of the 19th World Conference on Nondestructive Testing, Munich, 13-17 June, 2016, pp. 1-9.

  14. Н.М. Глазунов, Гибкие и жесткие модели, методы и результаты в теории оптимизации, Материалы 5-й международной конференции «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии», 2016. – Кишинэу: Эврика.. Том II, Chisinau, Evrica, 2016, C. 65-74.

  15. F.J. Yanovsky, “Spectral Polarimetric Method for Remote Sensing of Natural Environment,” 9th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2016), Kharkiv, 2016. Запрошена доповідь на пленарному засіданні MSMW’2016 (без публікації статті).
   Плена́рне засі́дання, пленарна сесія (англ. Plenary session) - засідання (період роботи) організації (громади, товариства, асамблеї або парламенту), що відбувається за участі усіх членів організації, незалежно від угруповань.


  16. Raza A. and Ulansky V. Evaluation of operational reliability and maintenance cost for avionics systems with permanent and intermittent failures. Abstracts of the 5th No Fault Found Symposium, Cranfield, UK, June 13-14, 2016.

 5. Кафедра авіоніки

  1. Хохлов Е.М., Грищенко Ю.В., Володько О.Н. Способ определения качества пилотирования по контурам корреляционных полей параметров полета в особых/ Кибернетика и вычислительная техника: Межведомственный сборник научных трудов. – К.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України, 2016. – Вып. 183. – С. 39-51

  2. Kozhokhina O. V., Gribov V. M., Blahaia L. V. .Errors statistics processing of an aviation operator for reliability prediction/ // Electronics and Control Systems 2016. N 1(47): PP- 128-134.

  3. Bashta O., Dzhuryk O., Romanenko V., Dzhuryk N. Life and scientific achievements of Tryphon Maksymovych Bashta. ISSN 1813-1166 print / ISSN 2306-1472 online. Proceedings of the National Aviation University, 2016. N 1(66). 6–10.

  4. Bashta O., Romanenko V., Dzhuryk O., l Lanetskiy V. Acceleration of tests on oil by applying cavitation. ISSN 1813-1166 print / ISSN 2306-1472 online. Proceedings of the National Aviation University, 2016.– N 1(66). 35–39.

  5. Скрипец А.В. Влияние магнитных и солнечных бурь на психофизиологическое состояние человека. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции» Космос и человек», посвященной 55-летию космической эры. – Кызылорда (Казахстан), 2016. – С.7-9.

  6. Клочан А.Є., Тронько В.Д., Романенко В.Г. Поляриметричний метод вимірювання відхилення від траєкторії посадки.
   Ме́тод вимі́рювання - сукупність способів використання засобів вимірювальної техніки та принципів вимірювань для створення вимірювальної інформації.
   Політ. Сучасні проблеми науки: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р.:тези доп. – К.: 2016. – С. 42.

  7. Romanenko V., Tronko V., Skripets A., Klochan A., Vasiliev D. Application polarimetry in aircraft landing system Proceedings of the XVIth International young scientists’ conference on applied physics, June, 15-18, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: 2016. – P. 18-19.

  8. Herasymenko T., Kozhokhina O., Musienko A. Modernization of operating radio-electronic equipment. Проблеми експлуатації та захисту інформаційно-комунікаційних систем: Тези науково-практичної конференції; м. Київ, 7 – 9 червня 2016 р., Національний авіаційний університет. – К.
   Національний авіаційний університет Національний авіаційний університет - авіаційний вищий навчальний заклад в Києві. Від 2010 р. самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. В НАУ навчається понад 50 тисяч студентів із 49 країн світу.
   : НАУ, 2016. – С. 3-4.

  9. Кіреєв М.Е., Смолич Д.В., Краснов В.М., Скрипець А.В., Сагідаєв Ю.М. Патент на корисну модель.
   Кор́исна мод́ель - нове технічне рішення, що не випливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним; результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.
   Патент на корисну модель № 106862. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.05.2016.
   Державний реєстр, Єдиний державний реєстр - автоматизована система обліку інформації про осіб, майно, документи, яка створюється та ведеться державою з метою реалізації своїх функцій.


  10. Скрипець А.В., Тронько В.Д., Романенко В.Г., Клочан А.Є. Поляриметричний вимірювач рівності та ухилів поверхні аеродромного покриття. Реєстраційний номер заявки u 2015 12307. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.04. 2016 р.

  11. Башта О.Т., Романенко В.Г., Ланецький В.Г., Джурик О.В. Спосіб випробувань масел за допомогою кавітації. Патент на корисну модель № 106149. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.04. 2016 р.

 6. Кафедра авіаційної англійської мови

  1. Пазюра Н.В. Sociolinguistic aspects of the study of peculiarities of radio communication. Proceedings of the National Aviation University. 2016. N 2(67): 126–132

  2. Пазюра Н.В. Технології тестування пілотів в США як засіб забезпечення безпеки польотів. - Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - додаток 1 до вип.. 36, Том VII (67) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – С. 214 – 223.

  3. Пазюра Н.В. Проблеми іншомовної підготовки студентів в соціально-культурному контексті: зарубіжний досвід. Наукові записки / Ред.кол. : В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 147. – Серія : Педагогічні науки.
   Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
   – Кіровоград : РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2016. – С. 21 – 25.

  4. Pazyura N. Influence of socio-cultural context on language learning in foreign countries Comparative professional pedagogy (2016), Volume 6, Issue 2: Scientific journal [Chief.ed. N.M. Bidyuk]. Kyiv-Khmelnytsky : KhNU. -14-19  P.

  5. Дробышева Н.Л. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ //Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма. – Київ, 2016. – С. 30-31

6.6 Міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма» 30 березня 2016, НАУ, Київ

 1. Петращук О. П., Competency components of aviation English instructor

 2. Васюкович О.М ., Аналіз ключових характеристик фразеології

 3. Пазюра Н.В. Погляди науковців на проблему вивчення фахових дисциплін англійською мовою

 4. Король Л.П., The main peculiarities of teaching aviation engineers in the universities of GREAT BRITAIN

 5. Харламова Т.І. Content-based aviation English training within a context of the aircraft maintenance engineer competence and flight safety

 6. Зелінська Н.С. , Aviation english lessons as an integrative part of future specialists training for communication in operation environment

 7. Шацька О.П. Aviation english as a lingua franca (Korea)

 8. Немлій Л.С.
  Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
  Лі́нґва фра́нка (італ. lingua franca - «мова франків») - мова, яка є де-факто мовою міжетнічного спілкування. Іншими словами - функціональний тип мови, що використовується для спілкування між носіями різних мов в умовах обмежених соціальних контактів.
  Students’ activities in aviation english training

 9. Дробишева Н.Л. Компетентностный подход в обучении английскому языку.

6.7. V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов»

22-23 червня 2016 року, Ніжин 1. Король Л.П. Основні особливості професійної підготовки майбутніх інженерів авіаційної галузі в університетах Великобританії.
  Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.


Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі»,

6 червня 2016 р., м. Київ

1. Король Л.П. Доцільність заочної форми навчання для професійної підготовки авіаційних інженерів у контексті досвіду університетів Великобританії та України.2. Пазюра Н.В. Альтернативна VS традиційна підготовка вчителів: інноваційні тенденції в світі.

 1. Кафедра телекомунікаційних систем

  1. Теорія інформації та кодування: Методичні вказівки та
   завдання до виконання розрахунково-графічної роботи/ В.П. Климчук, І.Є. Терентьєва, В.В.Антонов,О.С. Муранов - К. НАУ, 2016 – 26 с.

  2. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни « Безпека інформаційних мереж та систем»/ Г.Ф.
   Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
   Конахович, О.С. Муранов, Д.І. Бахтіяров - К. НАУ, 2016 – 89 с.

 2. Кафедра аеронавігаційних систем


Скачати 89.21 Kb.

 • Information Technology
 • Кафедра систем управління літальних апаратів
 • Видання у науково-метричній базі Scopus
 • Вимірювально-обчислювальний комплекс
 • Мобільний додаток
 • Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем
 • Національний авіаційний університет
 • Кафедра авіаційної англійської мови
 • Кафедра телекомунікаційних систем
 • Кафедра аеронавігаційних систем