Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКафедра електромеханіки

Кафедра електромеханіки
Сторінка1/5
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5
    Навігація по даній сторінці:
  • Вступ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра електромеханіки


М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И


і контрольні завдання з курсу
оСНОВИ ЕНЕРГЕТИКИ"

для бакалаврів професійного напряму підготовки

6.030601 заочної форми навчання

Погоджено із радою

напряму підготоки бакалаврів 6.030601

Протокол № 10 від 21.06.2011 р.
Одеса ОНАХТ 2011

Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу “Основи енергетики” для бакалаврів професійного напряму підготовки 6.030601 заочної форми навчання /Укл. П.М. Монтік, Є.П. Штепа, А.А.Галіулін. – Одеса: ОНАХТ 2011-21с.

Укладачі П.М. Монтік , канд. техн. наук, професор; Є.П. Штепа, канд.техн.наук, доцент; А.А.Галіулін, канд.техн.наук, , доцент.

Відповідальний за випуск зав. кафедрою електромеханіки П.М. Монтік, канд.техн.наук., професор
Вступ

У курсі “Основи енергетики ” студенти одержують знання про основних споживачів теплової й електричної енергії.

Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

При вивченні розділу “Теплоенергетика” розглядаються питання теплопостачання підприємств гарячою водою, парою, робота котельних установок, опалення виробничих помешкань, вентиляції, і кондиціонування повітря, а також техніко-економічні показники котельної установки і тепловий баланс виробничого помешкання.

Те́хніко-економі́чні пока́зники - величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції.

Теплопоста́чання (постачання теплової енергії) - сфера діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії споживачам.

Кліматиза́ція, клі́мат-контро́ль або кондиціонува́ння пові́тря (скорочується як AC від англ. air conditioning та англ. climate control) - створення і підтримка параметрів повітряного середовища (температури, відносної вологості, складу, швидкості руху і тиску повітря), найсприятливіших для роботи персоналу, обладнання і приладів.

При вивченні розділу “Електроенергетика” розглядаються питання фізичних явищ у колах синусоїдного струму, системи електропостачання з розрахунками потужності енергоспоживання, будову і застосування трансформаторів, асинхронних, синхронних і постійного струму електричних машин.

Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.

Електр́ична маш́ина - електромеханічний пристрій для перетворення механічної енергії на електричну чи електричної на механічну, або електричної енергії одного роду чи з одними параметрами на електричну енергію іншого роду або з іншими параметрами.

Вивчаються питання компенсації реактивної потужності, тарифікації й економії електроенергії.

Студенти виконують одну контрольну роботу. Кількість задач, що включаються в контрольну роботу, та їх теми визначаються рішенням кафедри.

Контрольна робота представляється в учнівському зошиті з наявністю обраного варіанта, розрахунково-графічною частиною для кожної задачі і списку літератури.

Схеми в контрольній роботі потрібно креслити з використанням креслярських приладів і дотриманням розмірів, установлених діючими стандартами.

На осях повинні бути нанесені числові розміри, їх літерні позначення, а через кому – одиниці вимірювання в системі СІ. Всі обчислення потрібно округляти до трьох значущих цифр.Рекомендована література

1. Баскаков А. П. Теплотехника - М: Энергоатомиздат, 1991,- 224с.

2. Буляндра О.Ф. и др. Теплотехніка. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.

Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

: Вища школа 1998- ЗЗЗс.

3. Монтік П.М. Електротехніка та електромеханіка. Навчальний посібник.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

- Львів:”Новий світ-2000”, 2007.- 500 с.

4. Иванов А.А., Монтик П.Н. Электротехника и основы электроники. Учебное пособие. Под общей редакцией П.Н. Монтика.- Одесса:”Друк”, 2000.- 448 с  1. Робоча програма і методичні вказівки до її вивчення

Вступ. Енергоресурси і розвиток енергетики України, Енергопостачання харчового підприємства.


Каталог: uploads -> files
files -> Історія створення І розвитку 6 Принцип роботи bluetooth 7
files -> Характеристика стану ринку ноутбуків в Україні Класифікація та асортимент ноутбуків
files -> Застосування програмного продукту «In Team» у процесі автоматизації роботи менеджера Зміст
files -> Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи
files -> Основні поняття багатозадачності в Windows 95 процес (задача)
files -> Реферат на тему: " Вимоги до апаратного забезпечення ос win95/94/2000/Me/xp "
files -> І. Поняття локальної мережі
files -> Нова операційна система Microsoft Millennium
  1   2   3   4   5  • Вступ