Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКафедра іноземних мов за фахом

Кафедра іноземних мов за фахом
Дата конвертації12.04.2017
Розмір2.33 Mb.


(Ф 03. 02-91)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут


Кафедра іноземних мов за фахом


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. проректора з науково-

педагогічної роботи

____________ Т. Іванова

"_____"__________2015р.


Система менеджменту якостіНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАнавчальної дисципліни

"Іноземна мова"

Галузь знань: 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"

Напрям підготовки: 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”


Курс – 1 Семестр – 1, 2

Аудиторні заняття – 105 Диференційований залік – 1 семестр

Самостійна робота – 75 Екзамен – 2 семестр

Усього (годин/кредитів ECTS) – 180/6

Індекс Н4-6.050102-1/15-1.1.3

Н4-6.050102-2/15-1.1.3

СМЯ НАУ НП 12.01.02-01-2015
Навчальна програма дисципліни "Іноземна мова" розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчальних планів № НБ-4-6.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
050102-1/15 та № НБ-4-6.050102-2/15 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”, та відповідних нормативних документів.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Навчальну програму розробила

старший викладач кафедри іноземних мов за фахом ______________________ О.Гурська


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри іноземних мов за фахом, протокол №___ від ___ ____ 2015р.
Завідувач кафедри ________________________ О.Акмалдінова

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” (спеціальність 7/8.05010201 “Комп’ютерні системи та мережi”) - кафедри комп’ютерних систем та мереж, протокол №_____ від "_____" ___________2015р.


Завідувач кафедри ___________________________ І.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
Жуков
Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” (спеціальність 7/8.05010202 “Cистемне програмування”) - кафедри системного програмування, протокол №_____ від "_____"___________2015р.
Систе́мне програмува́ння (або програмування систем) - це вид програмування, який полягає у розробці програм, які взаємодіють з системним програмним забезпеченням (операційною системою), або апаратним забезпеченням комп'ютера.

Завідувач кафедри _______________________ О.Литвиненко

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового Гуманітарного інституту, протокол №_____ від "_____"___________2015 р.


Голова НМРР ______________________ С.Ягодзінський

УЗГОДЖЕНО


Директор НH ГМІ
________________ А.Гудманян


"____"____________2015 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік
Врахований примірник
ЗМІСТ1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2.

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
Мета викладання навчальної дисципліни ....................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни .................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни ................

1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів .....................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни ....................................

2. Зміст навчальної дисципліни .....................................................................

2.1. Модуль №1 "Основи комп’ютерних наук: електричний струм, електронні схеми, двійкова система. Програмне забезпечення комп’ютера: прикладне програмне забезпечення, мови програмування, системне програмне забезпечення, операційні системи, транслятори”...........................

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

2.2. Модуль №2 "Апаратне забезпечення та архітектура комп’ютера. Комп’ютерні мережі”………………………………………………………….....

3. Список рекомендованих джерел ………………........................................


4

4

44

4

56

6


6
8

9


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчання іноземній мові є невід'ємною складовою підготовки фахівців, робота яких в сучасних умовах набуває особливо важливого значення в усіх галузях діяльності. Дана дисципліна є практичною основою формування у студентів вміння вільного володіння іноземною мовою, що сприяє підвищенню їх кваліфікації.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни “Іноземна мова” є набуття студентами напряму 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” навичок спілкування іноземною мовою на професійному рівні, що необхідно при виконанні професійних обов’язків.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є удосконалення та подальший розвиток набутих у школі знань, навичок та вмінь з іноземної мови в різних видах мовної діяльності. Вивчення іноземної мови передбачає володіння термінологічною та загальномовною лексикою, набуття навичок читання та усного і письмового перекладу оригінальних науково-технічних текстів за фахом, вміння розуміти іноземну мову як при безпосередньому спілкуванні так і фонозапису, вести бесіду та робити повідомлення з фаху та з суспільно-політичної тематики в межах тем, зазначених програмою.1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

- основну термінологію за фахом;

- основні граматичні та лексичні особливості перекладу технічної літератури за фахом;

- основні правила роботи з науково-технічною літературою;

- основну суспільно-політичну термінологію;

- словотворні морфеми та моделі, особливо у галузі термінотворення;

- основні граматичні явища, співвідношення їх форми із значенням.

Вміти:

- розуміти на слух монологічну і діалогічну мову;

- виступати з повідомленнями з питань, пов’язаних із спеціальністю та з суспільно-політичної тематики;

- приймати участь у бесіді-обговоренні;

- передавати в усній та письмовій формах здобуту при читанні інформацію як на рідній, так і на іноземній мові;

- розпізнавати граматичні явища і співвідносити їх форму із значенням при читанні і переробці тексту.


1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 "Основи комп’ютерних наук: електричний струм, електронні схеми, двійкова система. Програмне забезпечення комп’ютера: прикладне програмне забезпечення, мови програмування, системне програмне забезпечення, операційні системи, транслятори" студент повинен:

Знати:

- термінологію з професійно-орієнтованої теми;

- суспільно-політичну термінологію;

- граматичний матеріал: Present Continuous Active/Passive; Present/Past Participle as a predicate and as an attribute; Past/Future Continuous Active/Passive; словотворення.Вміти:

- аналізувати структуру англійського речення та розпізнавати граматичні явища, що вивчаються з метою адекватного перекладу;

- складати діалоги за темою;

- складати план переказу тексту;

- робити повідомлення з теми за фахом та суспільно-політичної теми;

- розуміти на слух тексти з фахової та суспільно-політичної тематики.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 "Апаратне забезпечення та архітектура комп’ютера. Комп’ютерні мережі” студент повинен:

Знати:

- термінологію професійно-орієнтованої теми;

- суспільно-політичну термінологію;

- граматичний матеріал: Groups of Indefinite, Continuous, Perfect Tenses (Revision).Вміти:

- аналізувати структуру англійського речення та розпізнавати граматичні явища, що вивчаються з метою адекватного перекладу;

- складати діалоги за темою;

- складати план переказу тексту;

- робити повідомлення з теми за фахом та суспільно-політичної теми;

- розуміти на слух тексти з фахової та суспільно-політичної тематики.


1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 "Основи комп’ютерних наук: електричний струм, електронні схеми, двійкова система. Програмне забезпечення комп’ютера: прикладне програмне забезпечення, мови програмування, системне програмне забезпечення, операційні системи, транслятори".

Тема 2.1.1. Введення основної термінології з теми “Основи комп’ютерних наук” у формі бесіди. Узагальнення граматичного матеріалу: “Структура англійського речення. Дієслово to be”.

Тема 2.1.2. Закріплення термінології на перекладі навчальних текстів.

Повторення граматичного матеріалу: “Структура англійського речення. Словотворення”.

Тема 2.1.3. Закріплення термінології з теми “Основи комп’ютерних наук” у формі бесіди. Практична робота над перекладом текстів з суспільно-політичної тематики (“Засоби масової інформації”). Словотворення.

Тема 2.1.4. Читання тексту про електричний струм та електронні схеми. Обговорення прочитаного. Введення граматичного матеріалу “Present Indefinite Active”.

Тема 2.1.5. Аудіювання тексту про інтегральні схеми.

Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.
Обговорення прослуханого. Введення граматичного матеріалу: “Зворот there is/are. Утворення питальних речень”.

Тема 2.1.6. Практичний переклад тексту про двійкову систему з аналізом видо-часових форм дієслова. Складання запитань до тексту та планів переказу. Введення граматичного матеріалу Present/Past Participle.

Тема 2.1.7. Складання діалогів з теми “Основи комп’ютерних наук”. Обговорення останніх новин. Введення граматичного матеріалу “Present Indefinite Passive ”.

Тема 2.1.8. Введення термінології з теми “Програмне забезпечення комп’ютера”. Закріплення граматичного матеріалу “Present Indefinite Passive”.

Тема 2.1.9. Закріплення термінології у формі бесіди. Введення граматичного матеріалу: “Past Indefinite Active /Passive”.

Тема 2.1.10. Закріплення термінології з теми. Практична робота над перекладом текстів з суспільно-політичної тематики (“Візити”). Словотворення.

Тема 2.1.11. Практичний переклад текстів про прикладне програмне забезпечення з аналізом видо-часових форм дієслова. Обговорення останніх новин в світі.

Тема 2.1.12. Переклад текстів, що містять пасивні конструкції. Введення граматичного матеріалу: “Future Indefinite Active /Passive”.

Тема 2.1.13. Обговорення повідомлень про прикладне програмне забезпечення та пакети програм. Закріплення граматичного матеріалу: “Future Indefinite Active /Passive”.

Тема 2.1.14. Обговорення текстів для самостійного читання. Введення граматичного матеріалу “Present Continuous Active /Passive”.

Тема 2.1.15. Побудова різних типів запитань до текстів про мови програмування, обговорення прочитаного. Складання діалогів з теми.

Тема 2.1.16. Бесіда з теми “Мови програмування”. Закріплення граматичного матеріалу “Present Continuous Active /Passive”. Обговорення останніх новин мистецтва та культури.

Тема 2.1.17. Введення термінології з теми “Системне програмне забезпечення”. Активізація граматичного матеріалу “Present Continuous Active /Passive”.

Тема 2.1.18. Закріплення термінології у формі бесіди. Введення граматичного матеріалу: “Past Continuous Active/Passive”.

Тема 2.1.19. Практичний переклад текстів про операційні системи з аналізом видо-часових форм дієслова. Закріплення граматичного матеріалу: “Past Continuous Active/Passive”.

Тема 2.1.20. Аудіювання текстів про операційні системи. Обговорення того, що прослуховувалось. Введення граматичного матеріалу: “Future Continuous Active”

Тема 2.1.21. Практична робота над перекладом текстів про графічний інтерфейс користувача.

Графі́чний інтерфе́йс кори́стувача́ (ГІК, англ. GUI, Graphical user interface) - тип інтерфейсу, який дозволяє користувачам взаємодіяти з електронними пристроями через графічні зображення та візуальні вказівки, на відміну від текстових інтерфейсів, заснованих на використанні тексту, текстовому наборі команд та текстовій навігації.
Обговорення поточних подій. Словотворення.

Тема 2.1.22. Практична робота над перекладом текстів з теми “Системне програмне забезпечення”. Закріплення граматичного матеріалу: “Future Continuous Active”.

Тема 2.1.23. Складання запитань до текстів про транслятори. Порівняльний аналіз неозначених та тривалих часів.

Тема 2.1.24. Складання діалогів з теми “Програмне забезпечення комп’ютера”. Порівняльний аналіз неозначених та тривалих часів.

Тема 2.1.25. Бесіда з теми “Програмне забезпечення комп’ютера”.

2.2. Модуль №2 "Апаратне забезпечення та архітектура комп’ютера. Комп’ютерні мережі ".

Тема 2.2.1. Введення термінології з теми “Апаратне забезпечення комп’ютера” у формі бесіди. Повторення неозначених та тривалих часів.

Тема 2.2.2. Закріплення термінології на перекладі та обговоренні навчального тексту. Переклад текстів про типи пам’яті комп’ютера. Введення граматичного матеріалу “Present Perfect Active/Passive”.

Тема 2.2.3. Бесіда з теми “Апаратне забезпечення комп’ютера”. Введення термінології з суспільно-політичної теми (“Угоди”). Закріплення граматичного матеріалу “Present Perfect Active/Passive”.

Тема 2.2.4. Практичний переклад текстів про центральний процесор з аналізом видо-часових форм дієслова та функцій дієслів to be, to have.

Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.
Обговорення поточних подій в країні.

Тема 2.2.5. Аудіювання тексту про функції центрального процесора. Обговорення статей на суспільно-політичну тематику. Введення граматичного матеріалу “Past Perfect Active/Passive”.

Тема 2.2.6. Практична робота над перекладом текстів про пристрої введення/виведення. Закріплення граматичного матеріалу “Past Perfect Active/Passive”. Обговорення останніх новин в світі.

Тема 2.2.7. Практична робота над перекладом текстів про мережу зв’язку. Введення граматичного матеріалу “Future Perfect Active/Passive”.

Тема 2.2.8. Складання діалогів з теми. Закріплення граматичного матеріалу “Future Perfect Active/Passive”.

Тема 2.2.9. Введення термінології з теми “Архітектура комп’ютера”. Повторення граматичного матеріалу “Future Perfect Active/Passive”. Обговорення спортивних новин.

Тема 2.2.10. Закріплення термінології на основі бесіди з теми. Введення граматичного матеріалу “Present Perfect Continuous”.

Тема 2.2.11. Складання діалогів з теми. Закріплення граматичного матеріалу “Present Perfect Continuous”.

Тема 2.2.12. Складання планів переказу тексту. Введення граматичного матеріалу “Past Perfect Continuous”. Обговорення останніх новин в сфері інформаційних технологій.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Тема 2.2.13. Практична робота над перекладом текстів з теми. Закріплення граматичного матеріалу “Past Perfect Continuous”.

Тема 2.2.14. Обговорення рефератів з теми. Введення граматичного матеріалу “Future Perfect Continuous”.

Тема 2.2.15. Аудіювання текстів з теми. Практична робота над перекладом текстів з суспільно-політичної тематики (“Вибори”). Закріплення граматичного матеріалу “Future Perfect Continuous”.

Тема 2.2.16. Обговорення текстів для самостійного читання. Практична робота над перекладом текстів з суспільно-політичної тематики (“Вибори”). Порівняльний аналіз видо-часових форм дієслова.

Тема 2.2.17. Введення термінології з теми “Комп’ютерні мережі”. Порівняльний аналіз видо-часових форм дієслова.

Тема 2.2.18. Закріплення термінології на перекладі та обговоренні навчального тексту про типи мереж. Введення граматичного матеріалу: “Modal verbs can, may, must”.

Тема 2.2.19. Аудіювання. Обговорення того, що прослуховувалось. Активізація граматичного матеріалу: “Modal verbs can, may, must”. Активізація суспільно-політичної лексики та обговорення газетних статей.

Тема 2.2.20. Складання ключових запитань до текстів про конфігурації мереж. Повторення граматичного матеріалу: “Modal verbs can, may, must”.

Тема 2.2.21. Складання планів переказу текстів про конфігурації мереж. Введення граматичного матеріалу: “Modal verbs have to, to be to”.

Тема 2.2.22. Обговорення текстів для самостійного читання з теми. Активізація граматичного матеріалу: “Modal verbs have to, to be to”.

Тема 2.2.23. Практична робота над перекладом текстів про історію виникнення інтернету. Введення граматичного матеріалу: “Modal verbs should, ought to”.

Тема 2.2.24. Складання діалогів про переваги та недоліки використання інтернету. Закріплення граматичного матеріалу: “Modal verbs should, ought to, will”.

Тема 2.2.25. Обговорення рефератів про пошукові системи. Порівняльний аналіз модальних дієслів. Активізація суспільно-політичної лексики та обговорення останніх новин.

Тема 2.2.26. Бесіда з теми. Порівняльний аналіз модальних дієслів.
3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Акмалдінова О.М., Бугайов О.Є., Бабій Г.В., Волгіна С.А. Professional English. Computer Technologies. Навчальний посібник для студентів інституту комп’ютерних технологій. К.

Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
: НАУ, 2014, - 201с.

3.1.2. Акмалдінова О.М., Аніщенкова С.Й., Каширський В.А., Фатєєва С.П.Навчальний посібник для роботи з оригінальною літературою за фахом. К.: НАУ, 2003, - 120с.

3.1.3. Акмалдінова О.М., Виноградова І.В. Hardware Essentials. Навчальний посібник, ч.1. К.: НАУ, 2002, - 124с.

3.1.4. Акмалдінова О.М., Виноградова І.В., Бугайов О.Є. Software Essentials. Навчальний посібник. К.: НАУ, 2004, - 164с

3.1.5. Акмалдінова О.М., Фатєєва С.П., Каширський В.А. Automation in Aviation. Навчальний посібник. К.: НАУ, 2006, - 156с.

3.1.6. Акмалдінова О.М., Фатєєва С.П., Степанковська Л.М. Computer Networks. Практикум. К.: НАУ, 2010, - 56с.

3.1.7. Мислива Т.А., Теремінко Л.Г. Basics of Software Engineering. Практикум для студентів напряму 6.050103 “Програмна інженерія”. К.: НВФ “Славутич-Дельфін”, 2010, - 128с.

3.1.8. Santiago Rimacha Esteras Professional English. Infotech. English for computer users. Cambridge University Press, 2008, - 168c.

Видавництво Кембриджського університету (англ. Cambridge University Press, скор.: CUP) - видавництво, що входить до складу Кембриджського університету в Англії.

3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Акмалдінова О.М., Фатєєва С.П. English Grammar Practice. Навчальний посібник. К.: НАУ, 2002, - 148с.

3.2.2. Бугайов О.Є., Бабій Г.В., Волгіна С.А. Computer Networks. Практикум для студентів інституту комп’ютерних технологій. К.: НАУ, 2009, - 40с.

3.2.3. Верба Г.В., Верба Л.Г. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. К.: “Логос”, 2000, - 352с.

3.2.4. Газетні статті з періодичних видань “Kiev Post”, “Kiev Weekly”, “Times”, “Digest”, “Moscow News”.

3.2.5. Журнальні статті з періодичних фахових видань “Better Software”, “Computerworld ”.

3.2.6. Степанковська Л.М. Методичні вказівки і завдання з теми “Personal Computer” для студентів І курсу факультету інформатики. К.: НАУ, 2002, - 56с.

3.2.7. Hornby A.S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford University Press, 2000, - 1604c.

Журнал (фр. journal) - друковане періодичне видання. Поряд з газетою, журнал є одним з основних ЗМІ і пропаганди, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних класів, політичних партій і організацій.
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
Видавництво Оксфордського університету (англ. Oxford University Press, OUP) - видавництво, що є складовою частиною Оксфордського університету, Англія. Це найбільше університетське видавництво у світі за фінансовим оборотом, більше за головні американські університетські видавництва та Cambridge University Press разом.Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки
(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

УзгодженоКаталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни  • Система менеджменту якості
  • Напрям підготовки: 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”
  • Голова НМРР ______________________ С.Ягодзінський