Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКафедра комп’ютерних систем та мереж

Скачати 209.05 Kb.

Кафедра комп’ютерних систем та мереж
Скачати 209.05 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір209.05 Kb.
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Інститут комп’ютерних інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних систем та мереж


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

_____________ М.Кулик"_____"__________2013р.

Система менеджменту якостіНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

"Комп’ютерні системи"

(за кредитно-модульною системою)
Галузь знань: 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"

Напрям підготовки: 6.050102 "Комп’ютерна інженерія"

Курс – 3 Семестр – 6


Аудиторні заняття – 72 Диференційований залік – 6 семестр

Самостійна робота – 90

Усього (годин/кредитів ECTS) – 162/4,5
Курсова робота – 6 семестр

Індекс Н4-6.050102-1/12-3.1.

Креди́тно-мо́дульна систе́ма (КМС) організації навчального процессу - це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць - залікових кредитів.
8Н4-6.050102-2/12-3.1.8
СМЯ НАУ НП 09.01.04-01-2013

Навчальна програма дисципліни "Комп’ютерні системи" розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчальних планів № НБ-4-6.050102-1/12, № НБ-4-6.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
050102-2/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.050102 "Комп’ютерна інженерія", "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.


Навчальну програму розробили

професор кафедри комп’ютерних

систем та мереж _____________________________І.Жуков

доцент кафедри комп’ютерних

систем та мереж _____________________________ О. Русанова
Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" (спеціальності 7/8.05010201 "Комп’ютерні системи та мережі") – кафедри комп’ютерних систем та мереж, протокол №_____ від "_____"___________2013р.

Завідувач кафедри __________________________________ І.Жуков

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" (спеціальності 7/8.05010202 "Системне програмування") – кафедри комп’ютеризованих систем управління, протокол №_____ від "_____"___________2013 р.


Завідувач кафедри __________________________________ О.Литвиненко

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради інституту комп'ютерних інформаційних технологій, протокол №_____ від "_____"___________2013 р.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


  1   2


Скачати 209.05 Kb.

  • Система менеджменту якості
  • Галузь знань: 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"
  • Завідувач кафедри __________________________________ І.Жуков
  • Завідувач кафедри __________________________________ О.Литвиненко