Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКамбург володимир григорович

Скачати 495.05 Kb.

Камбург володимир григорович
Скачати 495.05 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації03.04.2017
Розмір495.05 Kb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису
УДК 621.396 541.13.136 551.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
594КАМБУРГ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ

ПРОЦЕСІВ ВИЛУЧЕННЯ ДОМІШОК В ГЕТЕРОГЕННИХ

СИСТЕМАХ І РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ

Спеціальність 05.05.13 - машини та апарати хімічних

виробництв

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук
Харків - 1998


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в технологічному університеті Поділля

(м.
Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
Хмельницький)

Науковий консультант : Доктор хімічних наук, професор Кошев

Олександр Миколайович, зав.кафедри

обчислювальної техніки архітектурно-

будівельної академії (м.Пенза)

Офіційні опоненти:

Доктор технічних наук, професор Ткач Григорій Анатольєвич,

завідувач кафедри хімічної техніки та промислової екології Харківського державного політехнічного університету;
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.


Доктор технічних наук, професор Статюха Генадій Олексійович,

завідувач кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів Національного політехнічного університету УкраїниКиївський політехнічний інститут;

Доктор хімічних наук Вюник Іван Миколайович, завідувач кафедри неорганічної хімії та методики викладання хімії Харківського державного університету.
Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
Неоргані́чна хі́мія - галузь науки про хімічні елементи, їх прості та складні сполуки (крім органічних), а також закономірності перетворення цих речовин. Неорганічна хімія вивчає хімічні елементи і утворені ними прості і складні речовини (крім органічних сполук вуглецю).
Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна - університет у місті Харків, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований 17 листопада 1804 року з ініціативи видатного просвітника Василя Каразіна.

Провідна установа :Херсонський державний технічний університет.
Захист відбудеться 24 грудня 1998 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 064.050.05 в Харківському дер-

жавному політехнічному університеті за адресою:310002,м. Харків,

вул.Фрунзе ,21.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Харківського державного політехнічного університету .
Автореферат розісланий_23__ листопада 1998 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради ТимченкоВ.К.

Загальна характеристика роботи

Актуальність проблеми

Розв'язок сучасних завдань багатьох галузей промисловості потребує вдосконалення наявних та створення нових процесів і обладнання для вилучення речовин з малим вмістом їх в технологічних системах (за міжнародною системою одиниць, умовно меншої 10-2 масової долі).

Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).

Разом з традиційними термодинаміко-квазiрівноважними процесами (відпалювання, хімічний транспорт тощо), знаходять застосування нові процеси, що грунтуються на сучасних теоретичних та практичних знаннях і вимагають неперервного поглиблення та вдосконалення. Так, останнім часом, за вимогою абсолютної очистки парогазових потоків від аерозолей, шкідливих сполук, порохоподібних частинок, широкий розвиток отримують поточні термодифузійні камери (ТДК) та фільтруюче обладнання на їх основі. Вони, за рахунок створення полів пересичення, що контролюються температурними і поточними режимами, дозволяють переводити забруднюючі речовини з газового у рідкий стан (з подальшою переробкою) без класифікації частинок за розміром, легко регенеруються водою або відповідним розчином.

Рідина́ - один з основних агрегатних станів речовини нарівні з газом та твердим тілом. Від газу рідина відрізняється тим, що зберігає свій об'єм, а від твердого тіла тим, що не зберігає форми.
Крім того, ТДК використовуються для розв’язання багатьох задач прикладної метеорології та фізики аеродисперсних систем.

Значного розвитку на даний час набули електрохімічні процеси та апарати з проточними об’ємно-пористими електродами (ОПЕ), ефективність роботи яких забезпечує те, що малоконцентрований розчин прокачується через об’єм вуглецевого поверхньо-високореакційного електроду (ВВЕ), який поляризований до рівня виділення необхідного металу. При цьому створюються сприятливі умови масопереносу і навіть при великому накладеному струмі можна досягти невеликої поляризації електроду. Після осадження металу ВВЕ може бути спалений або метал регенерується електрохімічним (хімічним) способом. Все це дозволяє при обробці малоконцентрованих розчинів гальванічних виробництв, кінокопіювальної промисловості тощо вилучати кольорові, благородні метали, інші електроактивні компоненти, забезпечуючи при цьому необхідний рівень очищення розчинів, а також розв’язувати інші наукові та прикладні задачі.

Благоро́дні мета́ли (шляхе́тні мета́ли) - метали, що належить до групи кольорових металів, які мають високу хімічну стійкість і умовно поділяються на дві підгрупи: дорогоцінні метали (золото, срібло) і платинові метали (платина, паладій, родій, іридій, рутеній, осмій).

Розробка і впровадження технологій вилучення домішок з однієї або декількох співіснуючих фаз вимагає, як правило, високочутливих методів. Вони грунтуються на глибоких теоретичних знаннях фізико-хімічних, аерогідродинамічних та інших процесів, що протікають в системах, і тому не можуть базуватись на вибіркових експериментальних даних. При цьому речовини, що вилучаються, кожен раз повинні розглядатися або як корисні (рекуперація речовин, відновлення металів тощо), або як небажані (такі ,що гальмують основний процес, засмічують навколишнє середовище тощо), в залежності від поставленої мети.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Навіть один і той же процес може інтерпретуватися неоднозначно. Сучасний стан навколишнього середовища України та обмеження ресурсів при виборі технологій, безумовно, потребує врахування складної еколого-економічної складової. Багатофакторність таких технологічних систем, висока вартість експериментів, різноманітність задач наукового та практичного складу, які при цьому виникають, потребує застосування методів системного аналізу.

Перелічені завдання із змістовним аналізом реальних ситуацій повинні при розв’язанні опиратися на методи математичного моделювання і використовувати результати експериментальних досліджень.

Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.
Все це, безумовно, грунтується на класичних законах, але специфічність численних проблем не дозволяє сформулювати загальні наукові задачі по вилученню домішок в гетерогенних системах.
Гетероге́нні (неоднорідні) систе́ми - фізико-хімічні системи, що складаються з двох або кількох фаз, наприклад, система: «лід - вода - водяна пара» - гетероґенна система з трьох фаз.
З іншого боку, їх зв’язують спільні риси, такі як характерна поведінка речовин з малою концентрацією, схожість законів розведених розчинів, а отже, і схожість методів їх дослідження, зокрема, методів фізико-математичного моделювання.Зв’язок з науковими програмами, планами, темами

Робота виконувалась згідно з приоритетним напрямком розвитку науки та техніки “Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології” (постанова Верховної Ради України № 2705-XI від 16.10.92р.), програмою “Створення малих екологічно-чистих наукоємних виробництв та системи екологічного експрес-моніторингу” (наказ Міносвіти України № 68 від 31.03.92р.).

Деякі матеріали ввійшли складовою частиною в роботи за програмами багатостроннього співробітництва Академії наук соціалистичних країн за програмою “Екологія” (тема 7 – наукові основи електрохімічних технологій), науково-технічної програми “Спектр-ПП-1”, Мінрадіопрому СРСР, програми “Екологія та охорона навколишнього середовища Сибіру” (постанова ДКНТ РМ СРСР №52 від 13.03.78р.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
, постанова ДКНТ РМ СРСР та Президії АН СРСР №385/96 від 13.06.84р.).

Мета роботи

1. Постановка задач, розробка та вдосконалення фізико-математичних моделей розповсюджених типів систем для створення та інтесифікації процесів вилучення домішок і роботи обладнання: 1. закриті двокомпонентні системи з хімічними перетвореннями за участю насиченої пари;

 2. динамічні поточні термодифузійні камери з реакційними каналами різної конфігурації;

 3. електрохімічні апарати з проточними об'ємно-пористими електродами.

2. Фізико-математичне моделювання розвитку процесів у цих системах з урахуванням температурно-концентраційних, аеродинамічних, електрохімічних та інших характеристик робочих середовищ, що змінюються у часі.
Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.

3. Дослідження та обгрунтування не вивчених до цього часу закономірностей, що протікають у перелічених системах, на підставі експериментально-теоретичного рівня моделювання.

4. Аналіз і вдосконалення теоретичних та експериментальних даних з метою розв'язання конкретних технологічних задач у вигляді практичних рекомендацій щодо шляхів інтенсифікації процесів і роботи обладнання для вилучення домішок.

5. Створення пакетів прикладних програм (ППП) для ЕОМ, що можуть використовуватись для розв’язання поширених хіміко-технологічних та екологічних задач наукового і практичного рівня.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.


Наукова новизна та значимість результатів роботи

Вперше розв¢язана задача обгрунтованого впровадження нових теоретичних положень термодинаміко-топологічного аналізу зв'язку “найбільш ймовірний фізико-хімічний процес - геометрична форма проекції” для фіксованого у закритих двокомпонентних двофазових системах з n хімічними зворотніми реакціями у співіснуючих фазах, а для обробки тензиметричних статичних експериментів застосовані методи розв'язання некоректних задач. На основі загальних принципів термодинаміки, чисельного моделювання на ЕОМ та експериментальних р-Т--даних отримані термодинамічні характеристики ряду конкретних систем.

На новому рівні можливої області параметрів дослідження полів пересичення розглянуто питання траекторії руху частинки, її зв'язок з режимами роботи ТДК, кінетикою росту. Це дозволяє вказувати шляхи інтенсифікації процесів, які розвиваються у ТДК, і розв'язувати задачі вдосконалення конструкцій ТДК з метою осадження аерозолей та пороховидних частинок, як задач вилучення домішок.

Розвинута фізико-математична модель розвитку процесів пересичення пари в різних щілинних та циліндричних каналах як для високо- так і для низькошвидкісних режимів протікання паро-газової суміші.

Створені чисельні методи розв'язання модельних рівнянь тепломасопереносу при довільному розподілі температур вздовж стінок каналів.

Чи́сельні ме́тоди - методи наближеного або точного розв'язування задач чистої або прикладної математики, які ґрунтуються на побудові послідовності дій над скінченною множиною чисел. Основні вимоги до чисельних методів, щоб вони були стійкими та збіжними.
Отримані умови їх обчислювальної стійкості в залежності від фізико-аерогідродинамічної властивоті каналу, що дозволяє також раціонально спланувати експеримент.

Для розв¢язання задач моделювання полів пересичення в ТДК застосовано метод зведення стаціонарної задачі до нестаціонарної з подальшим використанням відомих чисельних методів. Такий крок дозволив чисельно змоделювати режими роботи ТДК в різних режимах руху парової суміші, що доведено порівнянням з відомими моделями та експериментом.

Вперше отримано фізико-математичну модель процесів електролізу металів на об’ємно-пористі електроди для двовимірного випадку плоскопаралельного електричного поля з довільним кутом подачі до нього багатокомпонентного розчину.

В розвитку та узагальненні моделей роботи ОПЕ виконано фізико-математичне моделювання процесів електроосадження домішок за природними умовами зміни в часі електропровідностей твердої та рідкої фаз у двовимірному варіанті, який охоплює широкий обсяг розв’язання інженерних проблем.

Досліджено вплив висоти, зміни властивостей ОПЕ і розчину на результуючі показники процесу при різних значеннях електричного струму, що накладений на систему (габаритний струм) для технологічно важливого випадку взаємно перпендикулярного розташування “струм-подача розчину”.

Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.
Дослідження проведено на прикладі відомої системи сумісного електроосадження золота і срібла з сірчанокислих тіомочевинних розчинів з участю протікання паралельних реакцій виділення водню та кисню при вихідних параметрах, близьких до практичних, встановлено ряд закономірностей.

Створено загальну модель для дослідження і розрахунку циркуляційних режимів роботи апаратів, що вилучають метали з багатокомпонентних розчинів електролітів.

Розглянута проблема оптимізації процесів електролізу на ОПЕ, як задача оптимального управління за критерієм рівномірності розподілу металів, що осаджуються, по об’єму ОПЕ. Показано і проаналізовано шляхи її розв’язання.

Запропоновано один з можливих системних критеріальних підходів до еколого-економічної оцінки процесів, технологій для розвитку промислових виробництв.Достовірність результатів

Кожен з висновків, працездатність моделей та достовірність отриманих знань, грунтується на класичних законах. Конкретні випадки перевірялись на адекватність відомими принципами: 1. порівнянням з відомими граничними випадками, що спеціально відмічено у відповідних місцях розглянутих підрозділів;

 2. співставленням з надійними експериментальними даними, які можна вважати, разом з критично проаналізованими літературними даними, репрезентативними;

 3. протіканням процесів, роботою обладнання та технологій, в обгрунтуванні, розробці та інтесифікації яких використано результати цієї роботи.

Теоретичне значення та практична цінність

Отримані результати розвивають знання про закономірності термодинаміки рівноваг у гетерогенних системах, розвиток процесів у нерівноважних умовах ТДК, реформування полів пересичення для різних аерогідродинамічних режимів, розподіл електрохімічних процесів по об'єму ОПЕ та вказують шляхи розв'язання конкретних технологічних завдань на їх основі.Реалізація та впровадження результатів

Результати досліджень дали можливість отримати необхідні дані для інженерних розробок обладнання в реалізації розповсюджених процесів і створити алгоритми та ППП для розрахунків на ЕОМ. Отримано: 1. термодинамічні параметри в двохкомпонентних закритих системах за даними про тиск насиченої пари, на основі яких, наприклад, були оцінені параметри поліморфного перетворення дисульфіду лантану для створення технології відпалу оптичної кераміки, термодинамічних констант, високотемпературних високотоксичних галоїдних систем для створення технологій очистки галоїдних сполук та напівпровідникових матеріалів;
  Напівпровідники́ (англ. semiconductors) - матеріали, електропровідність яких має проміжне значення між провідностями провідника та діелектрика. Відрізняються від провідників сильною залежністю питомої провідності від концентрації домішок, температури та різних видів випромінювання.
  Наси́чена па́ра - пара, що перебуває в термодинамічній рівновазі з рідиною або твердим тілом. Тиск, температура і хімічний потенціал у насиченої пари однаковий із тими фазами, з якими вона співіснує.


 2. режими роботи термодинамічних камер при їх проектуванні в науково-виробничому департаменті “Марін” ЛТД (м.Одеса) для конструювання високоефективних фільтрів при вирішенні задач камбустіології (для створення антибактерицидного пароповітряного середовища);

 3. у відповідності з госпдоговірними роботами між ТУ Поділля, інститутом хімії твердого тіла і переробки мінеральної сировини РАН (м.
  Хі́мія твердо́го ті́ла - галузь науки, що вивчає твердофазний стан речовини, електронну, кристалічну структури та їх вплив на хімічні властивості твердих тіл та матеріалів, а також включає розвиток теорії та препаративних методів синтезу неорганічних кристалів, нових матеріалів, композитів.
  Новосибірськ) та ВАТ Центральне СКБ ”Титан” (м.Хмельницький), яке виробляє гальванічне та екологічне обладнання, виконано ряд робіт з розрахунку і оптимізації елементів конструкцій з ОПЕ. Цей комп’ютерний комплекс використовується вченими IXTTIMC PAH для інтенсифікації процесів при створенні нових конструкцій для вилучення металів з розведених розчинів;

 4. за результатами госпдоговірної роботи з ПО “Чернівцілегмаш” інтенсифіковані режими роботи та конструкції для очищення стічних вод гальвановиробництв.

Матеріали роботи використовуються також в навчальному процесі ОДУ, ТУ Поділля, Архітектурно-будівельної академії (м.Пенза).
Особистий внесок

У надрукованих працях автору належать основні ідеї та розв'язання теоретичних питань, обгрунтування алгоритмів, створення ряду комп'ютерних програм, участь у постановці експериментів та їх раціональному плануванні, обробці та інтерпретації результатів, написанні текстів статей, доповідей, тез, впровадженні конкретних практичних рекомендацій.Апробація роботи

Результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на таких науково-технічних конференціях і семінарах.Міжнародні та загальносоюзні: "Застосування математичних методів для опису та вивчення хімічних рівноваг".
Хімічна рівновага - різновид термодинамічної рівноваги в системах, де відбуваються хімічні реакції, такий стан коли концентрації реагентів залишається незмінним. У стані хімічної рівноваги процеси утворення хімічних сполук та їхнього розпаду в прямих та зворотніх реаціях, відповідно, зрівноважені.
Новосибірськ, 1976, 1978, 1980., "Хімія і технологія рідких та кольорових металів".
Кольоро́ві мета́ли - це промислова назва всіх металів, крім заліза та елементів його групи. Зазвичай ознакою кольорового металу був його специфічний колір, відмінний від темно-сірого, наприклад, білий (алюміній, срібло), жовтий (золото), червоний (мідь) тощо.
Фрунзе, 1982., ІХ конференція з електрохімічної технології "Гальванотехніка - 87". Казань, 1987., Конференція з електрохімії. Чернівці, 1988., "Проблеми, задачі і досвід застосування технологій розробки програмних засобів АСУТВ". Чернівці, 1990., "Нормування навантаження на природнє середовище", Петрозаводськ, 1991., "Якість і конкурентноздатність товарів широкого вжитку". Хмельницький, 1993., "Вільна економічна зона, як форма раціонального розвитку". Чернівці, 1994., Методи дослідження, паспортизації та переробки відходів", Пенза, 1994., Математична конференція пам'яті Ганса Гана, Чернівці, 1994., "Методи і засоби оцінок та підвищення надійності приладів і систем" м.Пенза, 1995.,Математична конференція пам'яті Івана Пулюя, Тернопіль, 1996.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Переро́бка (обро́блення, переро́блення) відхо́дів (також: вторинна переробка, ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.
Іва́н Па́влович Пулю́й (Ivan Puluj, Johann Puluj; 2 лютого 1845(18450202), містечко Гримайлів, нині смт, Гусятинський район - 31 січня 1918, Прага) - український та австро-угорський фізик і електротехнік, винахідник, організатор науки, публіцист, перекладач Біблії українською мовою, громадський діяч.
, "Математичні методи в хімії і хімтехнології". Тула, 1996., "Правове регулювання екологічних стосунків". Хмельницький, 1997.

Республіканські: І,ІІ Уральська конференція з високотемпературної фізичної хімії та електрохімії.

Фізи́чна хі́мія - галузь науки, що вивчає хімічні явища та процеси на основі загальних принципів фізики з використанням фізичних експериментальних методів.
Свердловськ, 1976,1978., "Впровадження досягнення науки і технології та управління гальванічних виробництв". Казань, 1984, "Замкнуті технологічні системи водокористування і утилізації стічних вод у виробництві".
Технологі́чна систе́ма (рос. process systems; нім. technologische Systeme n pl) - це сукупність функціонально пов'язаних засобів технологічного оснащення, предметів виробництва та виконавців для виконання в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів і операцій.
Кишинів, 1985., V,VI-"Моделювання та дослідження стійкості систем". Київ, 1995,1996., "Екологія і економіка". Львів, 1997, Львівські хімічні читання - 97. Львів, 1997:Наукові семінари. Координаційна нарада Президії Сибірського відділення АН СРСР "Математичні проблеми хімії". Новосибірськ, 1978., кафедральні – неорганічної та фізичної хімії Білоруського технологічного інституту, 1978., неорганічних матеріалів Московського університету 1978., математичного моделювання Чернівецького університету, 1988, 1995., кафедр екології та математичного моделювання Херсонського технічного університету, 1996., обчислювальної техніки Пензенської архітектурно-будівельної академії, 1997.

Також результати досліджень доповідались на щорічних конференціях інституту хімії твердого тіла та переробки мінеральної сировини Сибірського відділення АН СРСР 1975-1981.; викладачів Технологічного університету Поділля 1986-1989, 1995-1997;

Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.
Хмельницький національний університет - вищий навчальний заклад України у місті Хмельницькому.
викладачів Української державної академії водного господарства, Рівне-1997.
Во́дне господа́рство - галузь економіки, що розробляє і здійснює заходи щодо використання поверхневих і підземних вод для різних галузей економіки, а також здійснює охорону вод і боротьбу з їх шкідливою дією.

  1   2   3


Скачати 495.05 Kb.

 • КАМБУРГ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ВИЛУЧЕННЯ ДОМІШОК В ГЕТЕРОГЕННИХ
 • Науковий консультант : Доктор хімічних наук, професор Кошев Олександр Миколайович, зав.кафедри обчислювальної техніки
 • будівельної академії (м.Пенза) Офіційні опоненти: Доктор технічних наук
 • Доктор технічних наук, професор Статюха Генадій Олексійович, завідувач кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів Національного політехнічного університету України “
 • Київський політехнічний інститут ” ; Доктор хімічних наук В ’ юник Іван Миколайович, завідувач кафедри неорганічної хімії
 • Провідна установа :Херсонський державний технічний університет.
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради ТимченкоВ.К. Загальна характеристика роботи
 • Зв’язок з науковими програмами, планами, темами
 • Наукова новизна та значимість результатів роботи
 • Достовірність результатів
 • Теоретичне значення та практична цінність
 • Реалізація та впровадження результатів
 • Апробація роботи
 • Технологічного університету Поділля