Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Картографування діяльності упа в 40 Х роках ХХ століття»

Скачати 143.45 Kb.

«Картографування діяльності упа в 40 Х роках ХХ століття»
Скачати 143.45 Kb.
Дата конвертації28.03.2017
Розмір143.45 Kb.


Муха Петро, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут геодезії, VI курс.

«Картографування діяльності УПА
в 40 х роках ХХ століття»

Стаття присвячена питанням картографування діяльності УПА. Створенню за допомогою ГІС-технологій серії тематичних карт збройної активності УПА та інтерактивну веб-карту подій українсько-польського протистояння на Волині. Описано основні етапи із збором даних, редагуваннях і аналізом, візуалізацією та публікацією результатів. Аналіз карт тогочасного іноземного воєнного командування та сучасних картографічних творів з даної тематики.

Ключові слова: історичне картографування, карти, УПА, Західна Україна, архівні карти, веб-карти, українсько-польське протистояння, ГІС.

Mukha Petro.

MAPPING OF UPA IN 40 IES

Article is devoted to mapping of the UPA. The creation using GIS technology series of thematic maps military activity UPA and interactive web-map events Ukrainian-Polish conflict in Volyn. The basic steps of data collection, editing, analysis, visualization and publication of results. The analysis maps the then foreign military commanders and modern cartographic works on the subject.

Key words: historical mapping, maps, UPA, West Ukraine, archival maps, web-maps, Ukrainian-Polish confrontation, GIS.

Постановка проблеми

Сьогодні все більше і більше говорять про необхідність і можливості застосування комп’ютерного картографування в різних областях науки, в тому числі й в історії. Можливостями геоінформаційних систем цікавляться практично всі дослідники, які вивчають найрізноманітніші історичні епохи.

Геоінформаці́йна систе́ма - сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).

Історична епоха - термін для позначення єдності якісного стану суспільної системи та історичного часу; категорія, в якій фокусується динамічний аспект соціального простору й часу, пов'язаного з діяльністю людей, їхньою соціальною активністю.

Робота з картою повинна бути обов'язковим етапом історичного дослідження.

Історичні явища і процеси відбуваються, як відомо, не тільки в часі, але і в просторі, всі історичні об’єкти мають ту чи іншу просторову локалізацію. Це місце можна відзначити і на карті, здійснивши, таким чином, його географічну прив'язку і отримавши уявлення про його перебування в системі просторових координат;

Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.

без цього не можна отримати чіткого і ясного уявлення про співвідношення різних територій, неможливо не тільки провести нове знання, але навіть сприйняти навчальну інформацію.1

Застосування карт дозволяє більш наочно уявити досліджувані історичні процеси, а також виявити певні закономірності і тенденції, отримати нове історичне знання.2

Наявність значної кількості історичних карт, які пов’язані із періодом 40-х років XX століття, свідчить про постійну зацікавленість цією тематикою. Проте саме даний період довгий час був і залишається вельми заполітизованим і заідеологізованим. Щодо одних і тих ж аргументів і фактів, подій і цифр майже у кожної частини населення в нашій країні, а також в наших сусідів є «своя правда», адже вони мають своє суб’єктивне бачення будь-якої події в певному ракурсі і, як наслідок, різні варіанти відображення подій даного періоду на історичних картах.

Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

3

У зв’язку з розбудовою української суверенної держави, збільшенням рівнем національної свідомості суспільства, розвитком геоінформаційного забезпечення зріс інтерес до історичного картографування.

Суверенна держава - держава, яка має чітко визначену територію, на якій вона здійснює внутрішній і зовнішній суверенітет, має постійне населення, уряд, не залежить від інших держав, має повноваження і здатність вступати в міжнародні відносини з іншими суверенними державами.

Широкий доступ до архівних джерел, літературної бази, картографічних джерел національно-визвольних змагань середини ХХ ст. створили умови для більш повного, глибокого й об’єктивного висвітлення героїчних і водночас трагічних сторінок української військової історії періоду середини ХХ ст.

Військова істо́рія - галузь історичної науки, яка досліджує теоретичні і науково-методичні проблеми з історії війн, воєнного мистецтва, воєнної думки, військових формувань, збройних сил, їх видів, родів військ та їх всебічного забезпечення.

на сучасних картах.

Також уточнення даних, які останнім часом стали маніпуляціями, і поступово починають переростати у так звану «війну цифр». Особливо це стосується подій які мали місце на Волині в 19431944 роках, бо нам необхідні дані, які відповідатимуть критеріям будівництва історичної карти системність, комплексність, історизм.

Висновки наштовхую на те, що наявність великої кількості даних, які мало відтворені в картографічну продукцію; або наявність карт, які на даний час застарілі та потребують оновлення засвідчує про необхідність забезпечення кола користувачів картографічною інформацією.Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання розвитку історії картографування досліджували:


Я. Л. Жупанський, В. П. Павлова, Р. І. Сосса, А. С. Харченко. Вагомий внесок у становлення історико-географічного аналізу зробили В. Докучаєв,
І. Палімпсестов, В. Талієв, Л. Берг, В. Кубійович, С. Рудницький, Г. Марущак,
Л. Старкель, Ю. Саушкін, С. Калесник, Ф. Мільков, О. Купчинський,
І. Крип’якевич, М. Кордуба, Л. Воропай, П. Шищенко, Г. Денисик та інші вчені.

Провідною школою української історичної картографії є львівська, витоки якої пов'язані з великими картографічними фондами львівських бібліотек та архівів і національно-свідомою позицією вчених. Львівська школа представлена дослідженнями Львівського відділення інституту української археології та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України


(Я. Р. Дашкевич, М. Г. Вавричин, О. Ф. Голько), Центрального державного історичного apxівy Украіни у Львові (О. А. Купчинський), Львівської наукової біблютеки ім. В. Стефаника НАН України (М. Г. Вавричин, А. Л. Симутша,
С. М. Височенко), Львівського національного університету ім. І.

Льві́вський націона́льний університе́т і́мені Іва́на Франка́ (у 1918-1939 - Університет Яна Казимира) - один із найстаріших університетів України та Східної Європи та найпрестижніших в Україні. Заснований у 1784 імператором Йосифом ІІ з латинською мовою викладання.

Франка
(О. І. Шаблій, І. І. Ровенчак).

Особливо вагомий внесок у розвиток досліджень старовинних карт території України зробив Я. Р.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

Дашкевич - відомий історик, археограф, сходознавець, дослідник картографічних джерел й історії картознавства України.

Наукові дослідження не дають цілісну характеристику картографування діяльності УПА, оскільки вони є мало висвітлені.

Невирішені частини загальної проблеми.

Застосування засобів й інструментів комп’ютерного картографування для опису історії УПА є недостатнім. Тому для їхнього збільшення необхідного залучати спеціалістів із середовища геоінформатики.Формулювання цілей статті, постановка завдання.

Метою цієї статті висвітлення на основі карт, веб-карти збройної діяльності УПА на території Західної України в середині XX cт.

Для досягнення цієї мети було зроблено ряд наступних задач:


 • досліджено історіографію Української повстанської армії;

  Украї́нська повста́нська а́рмія (УПА) - військово-політичне формування, що діяло в Україні протягом 1942–1953 років, озброєне крило Організації українських націоналістів. • зібрано картографічні матеріали подій національно-визвольних змагань середини ХХ ст.;

 • вивчено особливості картографування;

 • створено серію карт про збройну боротьбу УПА та веб-карту українсько-польського протистояння на Волині.

Аналіз джерел.

Основу джерельної бази дослідження зрозуміло можна поділити на: картографічні та літературні джерела.Картографічні матеріали по даній тематиці можна розподілити на декілька підрозділів, а саме:

 1. Карти іноземних армій, які проводили військові дії проти УПА

 1. Сучасні картографічні твори українського виробництва

 • Настільні карти про діяльність УПА;

УПА у німецьких військових картах.

Нижче наведено перелік німецьких карт, які стосуються УПА.

1) На карті зображено два Генеральні округи: Волинь-Поділля і Житомир із Рейхскомісаріата Україна. Вказані часові рамки боротьби з повстанцями 21.6.4330.6.43.4 Масштаб карти 1:100000. На карті умовними позначеннями передано військову ситуацію, яка відбувалась на території Волині (рис. 1).


Рис. 1. Німецька карта боротьби із повстанцями

2) Німецька карта, показано розташування угрупуваннь УПА станом на 15.12.1943 р.5 На карті можна побачити обведені території з написом у центрі UPA (УПА). Зберігається у федеральному військовому архіві у Фрайбурзі (рис. 2).

3) Напис німецькою на карті «Райони розвитку націонал-українського бандитського руху (УПА) 17.07.1943 р.». Зберігається у федеральному військовому архіві у Фрайбурзі (рис. 3).6 Кольорами передано різний період активності УПА.

УПА у радянських військових картах.


Рис. 2. Німецька боротьба проти УПА станом на 15.12.1943 р.

Рис. 3. Райони розвитку українського повстанського руху на 17.07.1943 р.

1) «Карта Главного управления войск по охране тыла Действующей Красной Армии о проведении операции по ликвидации бандитизма на участке 1-го Белорусского фронта с 25.05. по 10.06.1944 г.».7 На топографічній основі було викреслені райони операції проти повстанців (рис. 4).Рис. 4. Радянська топографічна карта боротьба проти повстанців

Сучасні картографічні твори про УПА.

Карти топографічні (рос. карты топографические, англ. topographic maps, англ. surface contour maps; нім. topographische Karten f pl) - докладні, єдині за змістом, оформленням і математичною основою географічні карти, на яких зображені природні і соціально-економічні об'єкти місцевості з властивими їм якісними і кількісними характеристиками і особливостями розміщення.

В 2009 році накладом 1 тис. примірників була видрукувана настінна мапа "УПА" (рис. 5). Карта призначена донести до широкого загалу в яскравій доступній і лаконічній формі найнеобхіднішу інформацію про діяльність УПА. Досі подібних карт не існувало.

В основу карти покладено дані про територіальну структуру УПА станом на 1944 рік. На карті позначено територіальну структуру УПА 1944 року, яка складалась із 4 генеральних військових округів.

Військо́вий о́круг - територіальне загальновійськове оперативно-стратегічне об'єднання частин, з'єднань, об'єднань, військово-навчальних закладів і різних місцевих військових установ. Ділення території держави на військові округа забезпечує зручність управління військами, здійснення оперативної, бойової підготовки, заходів, пов'язаних з підготовкою країни до оборони.

На мапі відтворені 142 переможні бої УПА проти окупантів – червоних, польських, німецьких у 1943-47 роках, нанесені три найбільші території самостійних упівських республік – Колківська, Космацька і Закерзоння.

Карта була створена науково-виробничою фірмою «Карти і атласи».Рис. 5. Карта «Українська повстанська армія»

Інститутом передових технологій в 2005 році була створена карта «Розгортання руху опору в Україні» (рис. 6).

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Де також було висвітлено український рух опору, із районами базування УПА, назвами підрозділів та їхніми межами. Вказано місця важливих історичних подій, які мали місце на той час.

Перша засвідчена у писемних джерелах назва історичної території України - Руська земля. У Х-XIII ст. цю назву вживали у двох значеннях: конкретному - на окреслення ядра політичної спільноти - Середнього Подніпров'я, і розширеному, що охоплювало усі території, які спершу підпорядковувались Києву, а згодом тяжіли до нього.

У 2013 році видавництво «Мапа» підготувала атлас «Україна, історичний атлас для 11 класу», де була карта під назвою «Антифашистський рух опору (1941-1944 рр.)» (рис. 7). По суті її зміст нагадував попередню карту «Розгортання руху опору в Україні».

Рис. 6. Карта «Розгортання руху опору в Україні»

Рис. 7. Карта «Антифашистський рух опору (1941-1944 рр.)»

Основу джерельної бази дисертаційного дослідження становлять літературні матеріали. Найбільш інформативно насичений масив джерел із теми статті виявлено в Літописах УПА та праця Лева Шанковського «Українська повстанча армія».

В Літописах УПА розкриваються деталі битв між повстанцями з одної сторони та поляками, німцями чи радянськими органами безпеки з іншої. Крім суто документів, тут зосереджена також картографічна інформація, яка представлена у вигляді чорно-білих карт.

У фонді “Колекція документів ОУН-УПА” Державного архіву Рівненської області (ДАРО) увагу привертають документи, які стосуються українсько-польського протистояння.

Рі́вненська о́бласть (до 1991 року - Ровенська область) - область в Україні. Розташована на північному заході країни. Площа області становить 20,1 тис. км² (3,3 % площі території України). Населення 1 154,2 тис.

В творі Л. Шанковського особливо цікавим є таблиці статистичного характеру, які характеризують баланс збройних акцій УПА.

Надзвичайно інформативні праці В. Сергійчука, який підготував збірники документів не лише з історії ОУН та УПА, а й з проблеми українсько-польського конфлікту на Волині, які необхідні нам в дослідженні. Плідно працює у даній тематиці І. Ільюшин.Виклад основного матеріалу.

Створення тематичної карти про діяльність УПА.

Основу ГІС утворюють електронні карти, які представляють собою набори тематичних шарів (відповідно до легенди) і об'єктів цих шарів.8

Взагалі історичні комп'ютерні карти можна розділити на два види: ілюстративні (представляють собою візуалізований набір наявних даних) і дослідні або аналітичні (набір файлів даних, які можуть бути перетворені в безліч різних зображень). В нашому випадку це буде аналітична карта. Саме на базі таких карт можна будувати повноцінні просторово-часові моделі історичних процесів, які допоможуть у виявленні зв'язків і закономірностей, неочевидних в звичайному дослідженні.

Історичний процес - зміна суспільних подій, пов’язаних між собою прямими або опосередкованими причинно-наслідковими зв’язками. Людська свідомість сприймає розподілену в часі зміну подій у ретроспективі та перспективі як ходу історії.

Робота виконувалась в програмному пакеті ­- ArcGIS.

Створення карти включає роботи по збору (підбору) даних, на підставі яких має складатися карта, та їх опрацювання. Для дослідження використано статистичні матеріали із книги «Історія українського війська», які були перетворені у формат Excel (рис. 8).


Рис. 8. Перетворення даних у формат Excel

Наступними етапами роботи були: сканування із Національного атласу України відповідної карти із адміністративно-територіальним устроєм відповідного періоду;

Національний атлас України - науково-довідкове офіційне державне видання, в якому інтегровані новітні знання та інформація про Україну, опубліковане ДНВП «Картографія» в 2007 р.

прив’язка растрової карти; векторизація; створення атрибутивних таблиць; укладання тематичних карт з використанням способів картограм та картодіаграм (рис. 9).Рис. 9. Процес створення тематичної карти

Врезультаті ми отримали серію карт по діяльності УПА на період з липня 1946 року по червень 1949 року (див. дод.). Всі карти мають спільні умовні позначення та масштаб. Також додатково на кожну із карт було долучено по два графіка «Види збройних акцій УПА на території Західної України» та «Кількість загиблих та поранених в ході зброєної діяльності УПА».Створення веб-карти «Українсько-польське протистояння на території Волині в 1943–1944 роках».

Веб-карта – це інтерактивне відображення географічної інформації, яка складаються із веб-шарів.9 Така карта може бути створена як із існуючих веб-шарів, так і із власних шарів даних. В нашому випадку це будуть власні шари даних.

Робота над нашим дослідженням включала ряд етапів.

На першому етапі була проведена робота із збором історичних джерел по даній тематиці.

На другому етапі була проведена структуризація даних та створення робочого набору даних (рис. 10). Як формат даних був обраний формат електронної таблиці Excel.

Історичне джерело - це певна кількість артефактів минулого (старожитностей). Тому зміст цього поняття цілком залежить від комплексу уявлень епохи про залишки минулого.

Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.

Він зручний також і тим, що легко поєднується з форматами даних, що використовуються в статистичних пакетах.

Рис. 10. Відображено процес нагромадження даних

Робота над формуванням набору даних заснований на певних принципах методології і технології створення історико-орієнтованої веб-карти:

1) Кожен показник набору даних дається в тому вигляді, в якому він наводиться у відповідному історичному джерелі. При цьому ми виходимо з сформованих в історіографії уявлень про наукову репутацію авторів або укладачів відповідних видань. При виявленні неточностей із розташуванням населеного пункту або з його відсутністю на карті, то в такому випадку шар не був внесений до набору даних та не відображений на веб-карті.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

2) Кожен показник набору даних супроводжується описом події, що включає повне бібліографічне посилання на джерело.

3) Кожен показник набору даних, має чітко вказану дату проведення акції взяту із джерела.

На третьому етапі проводиться завантаження даних в сервіс Google My Maps і здійснюється їх редагування, оформлення, управління та публікація. Результатом роботи є інтерактивна веб-карта (рис. 11) із трьома тематичними шарами, які дають уявлення про подій, які мали місце на території Волині в 1943–1944 роках. В цих трьох шарах містить інформація про 168 епізодів Волинської трагедії.

Воли́нська траге́дія (у польській історіографії пол. Rzeź wołyńska, «Волинська різанина») - обопільні етнічні чистки українського і польського населення, здійснені Українською Повстанською Армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту (107, 202), та радянських партизанів у 1943 році під час Другої світової війни на Волині.

Дана веб-карта доступна за адресом: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1z8-nM4KkB-A13X1GtnPzvBDR_MI&ll=50.712650176989186,25.23647272525409&z=12
Рис. 11. Відображення подій Волинської трагедії в середовищі Google My Maps
Висновки.

ГІС-технології є реальним інструментом для аналізу та візуалізації історичних даних. На основі баз геопросторових й історичних даних створюються історичні картографічні матеріали. Вони корисні як з дослідницької та освітньої точки зору.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

У результаті опрацювання історичних та картографічних даних, за допомогою програмного засобу ArcGIS та сервісу Google My Maps створено різного роду картографічну продукцію про діяльність УПА на території Західної України.

Присвячує свою статтю борцям за волю України та їх героїчному подвигу.

Перспективи подальшого дослідження.

Важливим перспективою є створення фундаментального науково-довідкового та популярного історичного атласу України періоду національно-визвольних змагань середини ХХ століття. Здійснення видання такого атласу дозволить провести відображення складних подій нашого історичного минулого, які неоднозначно трактуються як вітчизняними істориками, так й істориками інших держав. Це сприятиме розвитку як історії України так історичного картографування в цілому.Список використаної літератури.

1. B. Гpиневич, Л. Гpиневич, Б. Якимoвич Л. Шанковський, К. Гломозда, Р. Колісник, М. Малецький, С. Росоха. Iстopiя укpаїнського війська


(1917-1995). Упopядник Я. Дашкевич. – Львiв: Cвiт, 1996. – С. 680-685.

2. Україський історичний журнал, – 2002. – №3. Електронний ресурс] – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/journal/2002/3/7.pdf (28.10.2016)

3. Справка ArcGIS Online [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://resources.arcgis.com/ru/help/ (2.11.2016)

4. Створення та публікація веб-карти в АrcGIS PRO [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.50northspatial.org/ua/arcgis-pro-web-mapping/ (10.11.2016)

5. Національний атлас України / НАН України, Інститут географії, Державна служба геодезії, картографії та кадастру ;

Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

голов. ред. Національного атласу України Л. Г. Руденко ; голова ред. кол. Б. Є. Патон. – К. : ДНВП «Картографія», 2007. – С. 47 .: карта

6. Інститут передових технологій [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://iat.kiev.ua/index.php?page_id=35&prod_id=212&lang_id=3 (23.10.2016)

7. Українська Повстанська Армія / НВФ "Карти і Атласи", Укргеодезкартографія, Благод. фонд "Україна-Русь". – Львів : Карти і Атласи, 2009. – 2 к. (1 арк.) : кольор., текст, портр., довід. інф. ; 42х59 см, кольор.

8. Літопис УПА. – Т. 6: УПА в світлі німецьких документів (Книга перша: 1942 – червень 1944) / [ред. Т. Гунчак]. – Торонто, 1983. – С. 267-270.

9. Літопис Української Повстанської Армії. – Т. 2: Волинь і Полісся: німецька окупація (Книга друга: Бойові дії УПА) / [ від. ред. Є. Штендера, співред. П. Поточний]. – Торонто, 1990. – С. 162-174.

10. В. Н. Владимиров. История, карта, компьютер…о [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://aik-sng.ru/text/krug/3/23.shtml (24.10.2016)

11. Кузик З. Цифрове моделювання історичного шляху Українських січових стрільців з використанням архівних карт та ГІС-технологій / З. Кузик // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С.

Цифрове моделювання (англ. digital simulation) - дослідження об'єктів (явищ, процесів, пристроїв, систем тощо) за допомогою математичних моделей на ЕОМ.

Головни́й реда́ктор (реда́ктор) - редактор, який очолює видавництво або видання (газету, журнал тощо), визначає редакційну політику друкованого органу чи видавництва і керує всією редакційною роботою.

Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 1 (21). – С. 280–284.

12. Сергійчук В. І. Хронологія Волинської трагедії [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://warhistory.ukrlife.org/3_4_03_4.htm (26.10.2016)13. The United States Holocaust Memorial Museum [Електронний ресурс] Режим доступу: http://digitalassets.

Сполу́чені Шта́ти Аме́рики, також США, Сполу́чені Шта́ти, Шта́ти, Аме́рика (англ. United States of America, USA, U.S., the USA, the States, America) - федеративне об'єднання в Північній Америці, що складається з 50 штатів: Аляски, Гаваїв, 48 штатів на території між Атлантичним і Тихим океанами і між Канадою і Мексикою та федерального (столичного) округу Колумбія.

ushmm.org/photoarchives/detail.aspx?id=1142726&search=&index=14
(29.10.2016)

1 В. Н. Владимиров. История, карта, компьютер…о [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://aik-sng.ru/text/krug/3/23.shtml (24.10.2016)

2 Там само.

3 Кузик З. Цифрове моделювання історичного шляху Українських січових стрільців з використанням архівних карт та ГІС-технологій / З. Кузик // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 1 (21). – С. 280–284.

4 The United States Holocaust Memorial Museum [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://digitalassets.ushmm.org/photoarchives/detail.aspx?id=1142726&search=&index=14 (29.10.2016)

5 Літопис Української Повстанської Армії. — Т. 6: УПА в світлі німецьких документів (Книга перша: 1942 — червень 1944) / [ред. Т. Гунчак]. — Торонто, 1983. — С. 269.

6 Літопис Української Повстанської Армії. — Т. 6: Т УПА в світлі німецьких документів (Книга перша: 1942 — червень 1944). — С. 268.

7 ГАРФ. Ф.Р-9478. Оп.1. Д.131. Л.161

8 В.А. Есипова. К вопросу об использовании геоинформационных систем для нужд археографии // ИБ АИК № 22. М.,1998. С.191

9 Створення та публікація веб-карти в АrcGIS PRO [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.50northspatial.org/ua/arcgis-pro-web-mapping/ (10.11.2016)Скачати 143.45 Kb.

 • Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 • Львівського національного університету
 • Невирішені частини загальної проблеми.
 • Формулювання цілей статті, постановка завдання.
 • Української повстанської армії
 • Аналіз джерел.
 • Виклад основного матеріалу.
 • Національного атласу України
 • Перспективи подальшого дослідження.
 • Список використаної літератури.