Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКількість годин

Скачати 230.22 Kb.

Кількість годин
Скачати 230.22 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.04.2017
Розмір230.22 Kb.
  1   2

Розглянуто та схвалено

на засіданні методичної

комісії «Інформатики та інформаційних технологій»

Протокол №___ від «____»_______20___р.

Голова МК ________О.М. Сидорко


Затверджую

директор КВПУ

будівництва і дизайну

_________Г.В. Алексенко

Тематичний план і робоча навчальна програма

з навчальної дисципліни«Технології комп’ютерної обробки інформації »

Професія: 4113 «Оператор з оброки інформації та програмного забезпечення»І курс

п/п

Тема


Кількість годин

Всього

З них лабораторно-практичні роботи
ТЕМА 1. СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА

43

22
ТЕМА 2. ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННИХ

43

26
Разом за І курс

86

48

ІІ курс
ТЕМА 3. ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В БАЗАХ ДАНИХ

47

27ТЕМА 4. СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ


32

18
ТЕМА 5. АВТОМАТИЧНА ОБРОБКА ДОКУМЕНТІВ

10

6
ТЕМА 6. ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ

25

13
ПІДТЕМА 6.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО КОМП’ЮТЕРНУ ВЕРСТКУ

4ПІДТЕМА 6.2. ВЕРСТКА ДОКУМЕНТІВ, ПУБЛІКАЦІЙ

21

13
ТЕМА7. ОСНОВИ ОБРОБКИ ВІДЕО ТА ЗВУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

25

16
Разом за ІІ курс

164

80
Разом

250

128

ТЕМА 1. СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА

Загальні відомості про текстові редактори, процесори та видавничі системи.

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.
Структура програмного вікна текстового процесора та вікна документа. Основні режими роботи програми. Настройка інтерфейсу програми. Робота з документами: створення нового документа, збереження документа, створення резервної копії файлу, відкриття файлів, попередній перегляд, пошук і селекція файлів.

Виконання основних операцій введення і редагування тексту. Виділення тексту документа і його фрагментів. Операції з фрагментами тексту. Вставлення в текст спеціальних символів та автотексту. Пошук і заміна фрагментів тексту. Заміна шрифту та його параметрів. Переміщення в тексті. Правопис слів та орфографія.

Форматування: символів, абзаців, тексту та сторінок документа. Установлення розміру, орієнтації та параметрів полів сторінки. Поділ текста документа на сторінки. Створення буквиці, виносок та приміток. Створення колонок. Створення та форматування списків. Створення, модифікація та вилучення стилю. Нумерація сторінок. Колонтитули. Оформлення документа.

Вставка графічних об’єктів. Робота з графічними об’єктами, малюнками та схемами. Створення та редагування математичних виразів.

Створення таблиць. Введення даних до таблиці та їх форматування. Форматування та редагування таблиці. Автоформат таблиці. Оброблення табличних даних у середовищі текстового процесора. Адреси комірок таблиці. Доступні функції текстового процесора. Формати чисел. Коди полів і значення. Оновлення результатів розрахунків. Діаграми. Створення та редагування діаграм.Створення документів на бланках, поштових конвертах і наклейках за допомогою злиття. Шаблони документів. Робота зі шаблонами. Стилі форматування. Робота з великими документами. Створення змісту, списку ілюстрацій та предметного покажчика документа. Створення назв та гіперпосилань. Створення макросів. Попередній перегляд. Налаштування опцій друку та друк документів.

Лабораторно-практичні роботи:

 1. Структура вікна текстового процесора

 2. Настройка інтерфейсу програми

 3. Технологія створення текстового документа

 4. Введення та редагування тексту

 5. Технологія створення та редагування текстових документів

 6. Технологія створення списків

 7. Редагування та форматування текстових документів

 8. Форматування документів. Робота з блоками. Колонтитули

 9. Створення буквиці, виносок та приміток

 10. Робота з колонками

 11. Створення, модифікація та вилучення стилю

 12. Вставка графічних об’єктів

 13. Вставка рисунків та малюнків

 14. Створення схем

 15. Створення та редагування математичних виразів

 16. Створення простих таблиць

 17. Створення складних таблиць

 18. Редагування та форматування таблиць

 19. Редагування та форматування таблиць

 20. Створення таблиць з проведенням розрахунків

 21. Створення діаграм та налаштування параметрів

 22. Створення документів на бланках, поштових конвертах і наклейках за допомогою злиття

 23. Шаблони документів

 24. Робота з великими документами

 25. Створення макросів

 26. Попередній перегляд та друк документів

 27. Комплексна лабораторно-практична робота з теми:
  «Створення документів за допомогою текстового процесора»

Після вивчення теми учні повинні знати:

  • основні можливості текстового процесора;

  • призначення основних пунктів головного меню та панелей інструментів програми;
   Панель інструментів Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.


  • призначення основних кнопок панелей інструментів програми;

  • роботу з документами;

  • редагування та форматування тексту;

  • оформлення та форматування документа.

Учні повинні вміти:

  • завантажувати та завершувати роботу текстового процесора;

  • структуру вікна програми;

  • відкривати, створювати, зберігати, закривати документ;

  • використовувати довідку;

  • налаштовувати параметри;

  • вводити та редагувати текст;

  • виділяти фрагменти тексту, копіювати, вилучати та переміщувати;

  • перевіряти правопис та переклад тексту;

  • здійснювати пошук та заміну тексту;

 • застосовувати форматування документа;

 • налаштовувати колонтитули;

 • створювати предметний покажчик та зміст документа;

 • вставляти примітки, кінцеві та звичайні виноски;

 • створювати та заповнювати таблиці;

 • форматувати та редагувати таблиці;

 • вставляти малюнки, блок-схеми, діаграми, формули;

 • створювати документ, використовуючи стандартні шаблони;

 • створювати документ, використовуючи злиття двох документів;

 • створювати шаблон для документа;

 • готувати документ до друку;

 • роздруковувати документ.

ТЕМА 2. ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЯХ

Інтерфейс програми.

Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Структура вікна програми. Налаштування параметрів програми. Головне та контекстне меню програми. Огляд панелі інструментів. Робота з довідковою системою. Створення книги. Робота з файлами та шаблонами. Основи роботи з електронними таблицями. Навігація і виділення об’єктів. Формати даних.
Конте́кстне меню́ (англ. context menu) - елемент графічного інтерфейсу операційної системи, що представляє собою список команд, що викликається користувачем щоб виконати необхідну дію над вибраним об'єктом.
Форма́ти да́них - сукупність регламентованих в архітектурі ЕОМ структур для представлення різних за специфікою обробки та представлення видів інформації (цілих чисел, дробових чисел, текстових рядків тощо).
Введення даних за типами. Прийоми введення даних в таблицю. Стилі представлення даних та їх створення. Робота з комірками. Виділення комірок та діапазонів. Введення та редагування даних.
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Захист даних.
Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
Пошук та заміна даних в таблиці. Робота з книгами. Робота з аркушем: вставка, перейменування, вилучення, копіювання та переміщення у книзі та між книгами. Технологія форматування електронних таблиць. Перевірка правопису. Автовведення. Введення прогресій.

Використання формул і функцій. Адресація комірок. Відносні, абсолютні й змішані адреси. Створення та введення формул. Автозаповнення діапазонів. Переміщення і копіювання формул. Вікно Майстра функцій. Категорії функцій. Обчислення за допомогою функцій. Використання логічних функцій для опрацювання табличних даних. Використання статистичних, дати та час, математичних, фінансових та текстових функцій. Масиви. Масиви у формулах. Використання вбудованих функцій для розв’язування розрахункових задач. Виконання обчислень з даними з різних аркушів.Умовне форматування.

Призначення, основні поняття та типи діаграм. Технологія створення графіків та діаграм з використанням Майстера діаграм. Редагування та форматування діаграм. Зміна основних елементів діаграм.

Загальні поняття та вимоги до оформлення списків. Обробка списків за допомогою форми даних. Упорядкування даних в електронних таблицях. Формування підсумкових даних. Групування стовпців (рядків) документа. Створення бази даних. Пошук записів бази даних. Фільтрування даних. Автофільтр. Розширений фільтр. Технологія створення зведених таблиць та діаграм. Аналіз даних засобами електронних таблиць: підбір параметрів, пошук розв’язку і консолідація даних.

Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.
Аналіз даних Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.
Обчислення підсумкових показників.

Призначення форм. Призначення панелі інструментів Форми. Елементи управління панелі інструментів Форми. Створення та використання кнопок переходу, перемикачів, прапорців, списку та спадного списку в документах. Макроси. Створення макросів. Робота з макросами. Налагодження параметрів сторінки та друк електронної таблиці.Лабораторно-практичні роботи:

 1. Структура вікна програми та її налаштування

 2. Робота з файлами та шаблонами

 3. Робота з комірками та аркушами. Введення та редагування даних за типами

 4. Форматування електронних таблиць

 5. Створення та введення формул. Робота з Майстром функцій

 6. Використання функцій статистичних та математичних в електронних таблицях

 7. Використання логічних функцій в електронних таблицях

 8. Використання функцій дати/часу

 9. Використання фінансових та текстових функцій в електронних таблицях

 10. Робота з масивами

 11. Вбудовані функції

 12. Умовне форматування

 13. Створення графіків і діаграм

 14. Форматування та редагування елементів графіків і діаграм

 15. Робота зі списками

 16. Робота з базами даних

 17. Автофільтр.

 18. Розширений фільтр

 19. Обчислення підсумків

 20. Технологія створення зведеної таблиці

 21. Створення зведених таблиць та діаграм

 22. Пошук розв’язку та підбір параметрів

 23. Консолідація даних

 24. Панель інструментів Форми

 25. Створення макросів

 26. Підготовка та друк аркушів та книг

 27. Комплексна лабораторно-практична робота з теми: «Обробка інформації в електронних таблицях»

Після вивчення теми учні повинні знати:

 • основні можливості електронних таблиць;

 • призначення основних пунктів головного меню та панелей інструментів програми;

 • форматування та редагування даних у комірках;

 • адресацію комірок;

 • призначення формул та функцій;

 • призначення автофільтру та розширеного фільтру.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати (завершувати) роботу програми;

 • структуру вікна програми;

 • відкривати, створювати, зберігати, закривати документ;

 • використовувати довідку;

 • налаштовувати параметри;

 • вводити та редагувати дані: текст, дату, години, числа, використовуючи різноманітні можливості відображення даних;

 • виділяти суміжні і несуміжні комірки та діапазони;

 • редагувати вміст комірки, вставляти (вилучати), копіювати, переміщувати, змінювати розміри комірок, об’єднувати та розбивати комірки;

 • використовувати функцію автозаповнення;

 • використовувати команди пошуку, заміни, переходу;

 • сортувати дані в комірках;

 • додавати новий аркуш, перейменовувати аркуш, вилучати аркуш, копіювати та переміщувати аркуш у книзі, між відкритими книгами;

 • використовувати Майстер функцій;

 • застосувати умовне форматування;

 • створювати різні типи графіків та діаграм;

 • форматувати та редагувати графіки та діаграми;

 • використовувати автофільтр та розширений фільтр;

 • перевіряти правопис;

 • здійснювати попередній перегляд;

 • налаштовувати друк заголовків на кожній сторінці аркушу;

 • налаштовувати властивості принтера;

 • роздруковувати таблицю, аркуш, книгу або виділений фрагмент.

ТЕМА 3. ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В БАЗАХ ДАНИХ

Основні поняття баз даних (БД) та системи управління базами даних (СУБД). Характеристика моделей даних. Проектування реляційних баз даних. Концептуальна модель бази даних. Реляційна модель бази даних. Етапи роботи з базою даних. Модель «сутність-зв’язок» предметної області.

Реляційна модель даних - логічна модель даних. Вперше була запропонована британським ученим співробітником компанії IBM Едгаром Франком Коддом (E. F. Codd) в 1970 році в статті «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks».
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.
Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та обов’язковістю. Правила побудови моделі даних предметної області.
Моде́ль да́них (англ. Data model) - абстрактне представлення реального світу, що відображає тільки ті об'єкти, що безпосередньо стосуються програми. Це, як правило, визначає специфічну групу об'єктів, їх атрибутивне значення і відношення між ними.

Інтерфейс і довідкова система СУБД. Створення та відкриття бази даних. Основні об’єкти БД. Налаштування параметрів. Поняття таблиці, поля, запису.

Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СУБД. Типи даних і властивості полів. Створення структури таблиці. Модифікація структур таблиць: вилучення стовпців, вставлення стовпців, зміна імен стовпців, зміна розмірів полів, зміна порядку розміщення стовпців. Ключові поля. Первинний ключ.

Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.
Первинний ключ - атрибут, або набір атрибутів, що однозначно ідентифікує кортеж даного відношення. Первинний ключ обов'язково унікальний, він єдиний і найголовніший із унікальних ключів.
Індекси. Зв’язування таблиць. Типи зв’язків між таблицями. Введення даних у таблицю. Пошук і заміна даних у таблицях. Сортування і фільтрація записів. Операції з таблицями: перейменування, вилучення, копіювання.

Індексовані та обчислювальні поля. Робота з полями таблиці. Створення первинного ключа. Зв’язування таблиць реляційної бази даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Поняття зовнішнього ключа та використання зовнішніх ключів.

Зовнішній ключ - атрибут (набір атрибутів) в деякому відношенні R, який відповідає первинному ключу іншого відношення або того ж таки відношення R.
Обмеження цілісності, що накладаються зв’язками. Введення даних у таблиці, зокрема даних про зв’язки. Схема даних. Збереження цілісності даних. Сортування та пошук даних. Фільтри. Відбір даних за допомогою фільтрів.

Загальні відомості про запити. Класифікація запитів. Операції, що реалізуються в запитах. Оператори і вирази. Запити на основі однієї таблиці. Створення простих вибіркових запитів. Основні інструменти вкладки Конструктор. Умови відбору записів. Параметричні запити. Редагування запитів: перейменування запитів, додавання стовпців, вилучення стовпців, перейменування стовпців, зміна критерію відбору записів, вилучення із запиту таблиці. Запити для багатьох таблиць: внутрішнє об’єднання, зовнішнє об’єднання. Обчислювальні поля. Використання групових операцій в запитах. Багатотабличні запити. Корегування даних засобами запиту. Запити зі змінними критеріями. Перехресні запити. Запити на зміну. Захист запитів і таблиць.

Призначення форм. Створення форм для введення даних у таблиці. Майстер створення форм. Створення форм за допомогою конструктора форм. Створення і редагування багатотабличної форми. Елементи керування та їхні властивості. Модифікація форм: зміна параметрів відображення форм, зміна властивостей форм, додавання нових елементів керування, вилучення елементів керування. Використання форм для введення й редагування даних. Особливості роботи з даними типу OLE, MEMO і дата/час. Обчислення в формі. Обмеження доступу до даних через форму. Настроювання властивостей форм, моделювання зв’язків за допомогою підлеглих та зв’язаних форм. Створення власних діалогових та інформаційних вікон. Використання в інтерфейсі користувача БД кнопок, створення меню користувача БД. Захист даних поля від змін.

Зведені таблиці і діаграми. Аналіз даних. Режим зведеної таблиці. Розробка зведеної таблиці для таблиці та запиту зведеної таблиці. Обчислювані підсумки і поля зведеної таблиці. Режим зведеної діаграми.

Призначення звітів. Загальні відомості. Базові типи звітів. Режими виведення звітів. Автоматичне створення звіту. Створення звітів за однією та кількома таблицями. Основні розділи звіту. Створення звіту в режимі конструктора. Модифікація звітів: зміна властивостей звіту, додавання нових елементів керування, зміна властивостей елементів керування, вилучення елементів керування. Групування і сортування даних звіту. Використання обчислювальних полів у звітах. Багатотабличні звіти. Перегляд і друк звіту.

Види модулів. Створення модулів. Створення сторінки доступу до даних. Настроювання тем для автосторінки.

Створення макросів. Формування макрокоманд у вікні макроса. Створення групи макросів. Використання умов у макросах. Робота з макросами. Основні макрокоманди. Створення кнопкової форми. Параметри запуску. Настроювання елементів форми тільки для читання. Форматування елементів у формі.

Імпорт даних у базу та експорт даних з бази даних.

Експорт даних (від англ. export) - перетворення і запам'ятовування даних з початкового формату в інший формат, який буде читатися певною програмою, призначеною для користувача. При цьому, звичайно, можлива сумісність з різними програмами.
Загальні відомості, сутність операцій імпорту й експорту даних. Порядок і технологія імпортування бази даних СУБД. Імпорт із текстового файлу. Імпорт із книги електронних таблиць. Експорт з однієї бази даних СУБД в іншу. Експорт у документ текстового процесора. Експорт у книгу електронних таблиць.

Загальні відомості про мову SQL. Призначення та склад мови. Основні поняття та терміни. Типи даних. Оператори й вирази. Режим SQL для запиту. Застосування мови SQL для обчислення підсумкових показників та вибирання груп записів. Мова структурованих запитів SQL.

Текстовий файл Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
SQL (англ. Structured query language - мова структурованих запитів) - декларативна мова програмування для взаємодії користувача з базами даних, що застосовується для формування запитів, оновлення і керування реляційними БД, створення схеми бази даних та її модифікації, системи контролю за доступом до бази даних.
Створення запитів на додавання, оновлення та видалення даних. Створення джерела даних.

Адміністрування баз даних. Загальні відомості. Способи спільного доступу до бази даних. Розділення баз даних: автоматичне і ручне розділення. Монопольний доступ і блокування записів. Способи блокування записів. Обмеження прав на використання Access: встановлення паролю, налаштування необхідних параметрів бази даних. Використання різних форматів баз даних. Стиснення баз даних. Резервні копії. Аналіз баз даних.Лабораторно-практичні роботи:

 1. Проектування бази даних. Нормалізація відношень.

 2. Налаштування інтерфейсу програми Microsoft Office Access.
  Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
  Створення нової бази даних

 3. Створення таблиць в режимі Таблиця

 4. Створення таблиць в режимі Конструктор

 5. Редагування та форматування таблиць

 6. Робота з таблицями

 7. Створення простих запитів, запитів на вибірку

 8. Створення перехресних та параметричних запитів

 9. Створення запитів на додавання та вилучення записів

 10. Виконання обчислень у запитах

 11. Використання групових операцій в запитах

 12. Створення форм. Автоформа та майстер форм

 13. Робота з формами у режимі конструктора.

 14. Обчислення у формі

 15. Робота зі зведеними таблицями та діаграмами

 16. Створення звітів

 17. Використання обчислювальних полів у звітах. Проміжні підсумки у звітах

 18. Імпорт та експорт даних

 19. Створення модулів та сторінок

 20. Створення макросів

 21. Робота з макросами

 22. Створення кнопкової форми. Параметри запуску кнопкової форми

 23. Форматування елементів у формі

 24. Створення запитів на об'єднання

 25. Створення запитів SQL

 26. Сумісне використання баз даних в локальній мережі

 27. Робота в локальній мережі

 28. Комплексна лабораторно-практична робота з теми: «Обробка інформації в базах даних»

Після вивчення теми учні повинні знати:

  • поняття даних предметної області, системи управління базами даних;

  • етапи проектування баз даних;

  • поняття сутності, зв’язку;

  • поняття концептуальної схеми бази даних;

  • правила встановлення зв’язків;

  • поняття первинного ключа;

  • поняття зовнішнього ключа;

  • основні поняття етапу логічного проектування: реляційна модель, відношення, поле, атрибут, запис;

  • основні поняття етапу фізичного проектування: таблиця, форма, запит, звіт;

  • способи створення та заповнення таблиць;

  • призначення та способи створення форм;

  • призначення, правила створення та виконання обчислень в запитах;

  • призначення та способи створення звітів.

Учні повинні вміти:

 • будувати концептуальну та логічну модель бази даних;

 • створювати та заповнювати таблиці;

 • встановлювати зв’язки між таблицями;

 • вилучати та редагувати таблиці;

 • розробляти прості форми для внесення та редагування даних;

 • заповнювати базу в режимі форми;

 • виконувати пошук та фільтрацію даних за допомогою запитів;

 • створювати запити на оновлення та вилучення даних;

 • виводити інформацію у вигляді звітів;

 • друкувати дані у режимі таблиці, форми, запиту, звітів;

 • створювати діаграми;

 • виконувати найпростіші операції імпорту й експорту даних за допомогою Майстра імпорту та Майстра експорту;

 • створювати запити в режимі SQL;

 • отримувати підсумкові дані;

 • організовувати роботи з базами даних у локальних обчислювальних мережах;

 • виконувати найпростіші операції з адміністрування баз даних.

  1   2


Скачати 230.22 Kb.

 • № п/п
 • ТЕМА 4. СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ