Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКиєво-святошинського району

Скачати 344.68 Kb.

Києво-святошинського району
Скачати 344.68 Kb.
Сторінка 1/4
Дата конвертації 21.05.2017
Розмір 344.68 Kb.
Тип Контрольна робота
  1   2   3   4

КРЮКІВЩИНСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУВикористання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики

Автор проекту: Шипілова Інна Юріївна

вчитель математики вищої категорії, педагогічне звання «старший вчитель»

2016

ЗМІСТ

Пояснювальна записка __________________________________________ 3

Комплект методичних розробок бінарних уроків _________________ 8


 • Перетворення симетрії у просторі.
  Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
  Симетрія в природі і будівництві. Практична робота “Графічний редактор Paint”. ____9

 • Многогранник та його елементи з використанням практичних вмінь та навичок роботи на комп’ютері в графічному редакторі Paint та текстовому редакторі Word__________________________ 15

 • Контрольна робота з геометрії на тему “Многогранники” з використанням практичних вмінь і навичок роботи на комп’ютері в текстовому редакторі Word та графічному редакторі Paint.
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
  Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
  Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.
  Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.
  Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
  Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
  __ 22

 • Об’єми тіл обертання. Практична робота з інформатики «Створення презентації в програмі Power Point». _____________29

Література _____________________________________________________ 39

Пояснювальна записка.

Комп’ютерні технології інтенсивно запроваджуються як у традиційних галузях виробництва, так і в нових, виникнення яких неможливо уявити без застосування комп’ютерної техніки. Працюючи над проблемою “Комп’ютерна підтримка при вивченні математики», я не випадково обрала саме цю проблему. Комп’ютер стає невід’ємним атрибутом багатьох робочих місць.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Атрибу́т (attribute) - невід'ємна, необхідна для забезпечення цілісності об'єкта (предмета) або суб'єкта (людини) властивість, його частина, додаток.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Актуальність впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання, що базуються на комп’ютерній підтримці навчально-пізнавальної діяльності, відображається в перспективі щодо гуманізації навчального процесу, розширення та поглиблення теоретичної бази знань і надання результатам навчання практичної значущості, інтеграції навчальних предметів і диференціації навчання відповідно до запитів, нахилів та здібностей учнів, інтенсифікації навчального процесу й активізації навчально-пізнавальної діяльності, посилення спілкування учнів і вчителя та учнів між собою і збільшення питомої ваги самостійної навчальної діяльності дослідницького характеру, розкриття творчого потенціалу учнів і вчителів з урахуванням їхніх позицій та вподобань, специфіки перебігу навчального процесу.
Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.
Інтенсифікáція виробн́ицтва (лат. intensio - напруження, посилення і лат. facio - роблю) – такий розвиток (процес) суспільного виробництва, що ґрунтується на найбільш повному та раціональному використанні технічних, матеріальних, природних, фінансових і трудових ресурсів на базі науково-технічного прогресу.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.

Викладаючи в Крюківщинській ЗОШ математику та інформатику, я вирішила об’єднати ці дисципліни, тому що вони дуже пов’язані між собою, і тим самим заохотити учнів до цікавого вивчення математики, а саме геометрії. Тому загальну підготовку учнів я почала здійснювати у тісному зв’язку з комп’ютерною технікою, закріплюючи знання з інформатики з використанням програмного забезпечення окремих тем.

Комп’ютерна підтримка при вивченні геометрії захоплює учнів, полегшує осмислення визначень, дає наглядне уявлення про основні поняття геометрії, сприяє розвитку образного мислення, спонукає учнів до дослідницької діяльності.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Використовуючи комп’ютер на уроках математики, слід пам’ятати, що комп’ютер лише засіб, який допомагає в навчанні, що він не повинен звільнити учня від роздумів. Комп’ютер повинен звільнити учня тільки від механічної знайомої роботи і звільнити час для роздумів та творчого пошуку.

Значну роль нові інформаційні технології навчання відіграють у формуванні загальнонаукових умінь та навичок (організаційних, загально пізнавальних, контрольно-оцінювальних), до яких належать і вміння адекватно добирати програмний засіб для розв’язування поставленого завдання, і формування та розвиток в учнів потреби неперервно розширювати та поглиблювати свої знання.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

Можна виділити позитивні особливості роботи з комп’ютерною технікою:


 • скорочення часу вироблення технічних навичок учнів;

 • досягнення оптимального темпу роботи учня;

 • перетворення учня на суб’єкт навчання (так як програма вимагає від нього активного управління);

 • застосування в навчальній діяльності комп’ютерного моделювання реальних процесів;

 • забезпечення навчання матеріалами із віддалених баз даних, використовуючи засоби телекомунікацій;
  Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.


 • набуття діалогу з програмою характеру навчальної гри, що у більшості учнів підвищує мотивацію навчальної діяльності.

Потрібно враховувати і недоліки:

 • відсутність емоційності діалогу з програмою;

 • майже повна відсутність розвитку мовлення, графічної та писемної культури учнів;

 • виникнення, крім помилок у вивченні навчального предмету, яких учень допускається і на традиційних уроках, також технологічних помилок – помилок роботи з комп’ютерною програмою;
  Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
  Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
  Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).


 • обмеження контролю знань кількома формами – тестами або програмованим опитуванням;
  Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.


 • наявність спеціальних знань самого вчителя.

Які ж особливості комп’ютеризованого уроку. Особливо потрібно виділити наступне: крім звичайної мети уроку, урок з комп’ютерною підтримкою має технологічну мету: навчання новому методу навчальної діяльності, використанню конкретної навчальної комп’ютерної програми. Головною особливістю такого уроку є те, що перевизначаються потоки інформації на уроці – діалог вчителя з учнем відбувається через комп’ютер, який виступає в ролі третього компоненту навчання, індивідуального для кожного учня.
Індивідуалі́зм (фр. individualisme) Напрям в етиці, соціології, політиці, філософії, який, на противагу колективізму, розвиток особистості вважає метою і змістом історичного процесу. Риса світогляду, яка характеризується самопротиставленням окремого індивіда колективові і суспільству. І.

Можна виділити три основні задачі, які необхідно розв’язати для успішного проведення комп’ютеризованого уроку: дидактичну, методичну та організаційну. Під дидактичним забезпеченням розуміють навчальні матеріали уроку, конкретна навчальна програма та апаратура. Методична задача – визначення методів використання комп’ютерів при викладанні теми, аналіз результатів уроку і постановка наступної навчальної мети. Організаційна задача, яка легко вирішується під час традиційного уроку, стає головною.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Апаратура (рос. аппаратура, англ. apparatus, нім. Apparatur) - сукупність функціонально різноманітних вимірювальних приладів і допоміжних пристроїв та пристосувань, спеціально підібраних для виконання певної технічної задачі.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Вона полягає в тому, щоб виробити і закріпити в учнів навички роботи з навчальною програмою, організувати роботу, уникаючи перевантаження учнів та нераціонального використання часу.

Фактори, що найбільше впливають на побудову уроку:


 • методична мета уроку і тип уроку, який нею визначається (пояснення нового матеріалу, закріплення, узагальнення матеріалу, проміжний контроль тощо);

 • кількість учнів у групі і кількість комп’ютерів в навчальному кабінеті;
  Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
  Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.
  Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


 • гігієнічні вимоги до роботи учнів за комп’ютером;

 • рівень підготовки групи;

 • готовність учнів до нового виду навчальної діяльності (від того, наскільки учні добре володіють прийомами роботи з комп’ютерними програмами залежить темп і успіх уроку).

У світі існує багато інформаційних засобів (програм) для спрощення складних математичних розрахунків і громіздких геометричних побудов. Складність програм змінюється – від найпростіших навчальних до складних професійних систем.

Впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій потребує переосмислення традиційної системи навчання, її змісту, методів і форм організації, залишаючи при цьому незмінними цілі навчання.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Це пов’язано з тим, що будь-який засіб (у нашому випадку таким засобом є комп’ютер), включений в ту чи іншу діяльність, впливає на саму діяльність, а особливо тоді, коли йому властиві специфічні, характерні тільки для нього функції. Однак нові інформаційні технології можуть принципово вплинути на процес навчання тільки в тому випадку, коли ці технології будуть включені в нову модель навчання, а їх засоби повною мірою реалізують притаманні тільки їм функції. Основна мета такої моделі навчання – сприяти розвитку учня як особистості, формувати в нього потребу і здібності до дослідницької діяльності, самоосвіти, самовираження та ін.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Самоосвіта - самостійний спосіб отримання знань в певній галузі науки, мистецтва, техніки, політичного життя, культури, ремесла.
Модель такого навчального процесу повинна базуватися на формулі: діяльність – рефлексія – теоретичні знання і практичні навички. Учень у даній діяльності повинен виступати в ролі активного суб’єкта, а педагог – у ролі організатора комунікацій у тріаді вчитель-учень-комп’ютер.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Якщо розглядати комп’ютер як результат технічного, технологічного досягнення людства , то він виступає тут і як предмет вивчення, і як предмет, який формує навчальне середовище, і як засіб управління навчальною діяльністю, і як засіб зв’язку, і як засіб навчальної діяльності. Останній підхід до визначення місця комп’ютера в навчально-виховному процесі все більше поширюється в освітянській громадськості. Ці якості комп’ютера, його властивість виступати у різних іпостасях (залежно від педагогічного завдання та педагогічної ситуації) суттєво відрізняють його від традиційних технічних засобів навчання. Залучення комп’ютера до навчально-виховного процесу – це залучення не тільки техніки, а й того зовнішнього інтелекту, який презентовано через технологію та програмне забезпечення.

Іпостась (дав.-гр. ὑπόστᾰσις, основа, сутність) - термін античної філософії, вперше вжитий Посідонієм (I ст. до н.е.) в значенні одиничного реального буття. У християнстві починаючи з патристики термін "іпостась" служить для позначення кожної з осіб триєдиного Бога (відповідно до християнського догмату, Трійця складається з трьох Іпостась).
Громада (лат. politia політія - община) - форма соціальної (колективної) організації людей, місцева спільнота, місцева організація та частина суспільства; характерна майже для всіх народів. Іноді - натовп дружніх людей.
Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Таким чином, застосування комп’ютера в навчально-виховному процесі за умови правильного визначення його місця дає підстави сподіватися на певні зрушення, поворот дидактичного простору обличчям до майбутнього, яке проектується сьогодні.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.

Наданий комплект методичних розробок уроків може бути використаний на уроках геометрії в 10 – 11 класах, а також при проведенні бінарних уроків з геометрії та інформатики.


Комплект методичних розробок

бінарних уроків
f:\впу фото\img_0133.jpg


ТЕМА: Перетворення симетрії у просторі. Симетрія в природі і будівництві.

Практична робота “Графічний редактор Paint”.


МЕТА: - формувати знання учнів про перетворення симетрії у просторі та

використання знань у майбутній професії;

- поглиблення практичних навичок роботи на комп’ютері в

графічному редакторі Paint;

- розвивати просторову уяву;

- виховувати старанність у вивченні математики.

Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
Старанність (лат. industria; англ. diligence) - моральна якість та чеснота. Старанність це завзята та уважна природа дій та праці людини. Рішуча робоча етика. Правильне розпорядження часом; моніторування власних дій пильнуючи проти лінивства.


ОБЛАДНАННЯ: комп’ютери з ОС Windows 98, тестові програми, схема –

конспект “Перетворення фігур у просторі”.


ТИП УРОКУ: бінарний.

ХІД УРОКУ.
І. Організаційний початок уроку (1 – 2 хв.).

Учні вмикають комп’ютери, готують учбове приладдя.ІІ. Перевірка домашнього завдання (7 хв.).

- Яку тему ми вивчали на попередньому уроці?

- Як знайти відстань між точками?

- За допомогою яких формул знаходять координати середини відрізка?

- Формули згадали і зараз я перевірю ваші знання на практиці. На робочому столі комп’ютера знайдіть і відкрийте папку “Тести”.

- За цей тест ви можете отримати максимум 11 балів, якщо правильно дасте відповіді за 3 хвилини. Почали роботу.ТЕСТ.

Дано: трикутник АВС,

А(2;0;2), В(2;2;0), С(0;-2;2),

К В М К, L, М – середини сторін АВ, АС,


А L С

Питання.


1) Визначити координати т.К:

а) (2;1;1) б) (2;0;1) в) (2;-1;1)

2) Визначити координати т.L:

а) (0;1;-2) б) (1;-1;2) в) (1;-1;0)

3) Визначити координати т.М:

а) (1;0;1) б) (0;1;1) в) (1;-2;1)

4) Довжина середньої лінії:

а) 2 б) √2 в) √6

5) Довжина медіани АМ:

а) 6 б) √6 в) √2

6) Визначити координати т.Д, якщо чотирикутник ABCD – паралелограм:

а) (0;-2;0) б) (0;0;-2) в) (0;-4;4)

- Збережіть отримані результати.

ІІІ. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу (30 хв.).

- Відкрийте конспекти та запишіть тему уроку: “Перетворення симетрії у просторі.

Чотирикутник - це частина площини, обмежена простою замкненою ламаною, яка містить чотири (4) ланки. Вона складається з чотирьох (4) вершин (точок) і чотирьох сторін (відрізків), що послідовно їх сполучають.
Паралелогра́м - чотирикутник, протилежні сторони якого попарно паралельні.
Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.
Симетрія в природі та на практиці.”

- Чи вивчали ви щось подібне ? (опитування учнів з теми “Симетрія на площині”)

- Користуючись схемами – конспектами, які лежать на ваших столах, підведемо підсумки, що ж таке симетрія на площині.

- Скажіть, а чи можемо ми побачити симетрію у просторі, в оточуючому нас світі?

- Деякі учні вважають, що вивчати математику не потрібно, головне одержати професію. Як ви гадаєте, чи потрібна математика, наприклад, мулярам та зварникам?f:\впу фото\img_0094.jpg

f:\впу фото\img_0105.jpg

- Де ви можете зустрітись з симетрією у просторі?

- Це вже професія муляра, необхідний інструмент якого – цегла.

- Яку геометричну фігуру вона нагадує?

Площина́ - одне з основних понять геометрії. При систематичному викладенні геометрії поняття площини як правило сприймається як первісне, котре лише опосередковано визначається аксіомами геометрії. Рівняння площини вперше зустрічається в А.К.
Фігура - термін, формально застосовуваний до довільної множини точок; тим не менш зазвичай фігурою називають множину точок на площині, які обмежені скінченим числом ліній. Наприклад: квадрат, коло, кут.

- Що буде центром її симетрії?

- Чи має значення при кладці симетрична цегла чи ні? (зв’язок з економікою)

- Повертаючись до математики, визначимо основні поняття симетрії у просторі:

1) Симетрія відносно точки у просторі.

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

2) Симетрія відносно прямої у просторі.

3) Симетрія відносно площини у просторі.1. Симетрія відносно точки (наочність на дошці).

- Визначення симетрії відносно точки, відоме з планіметрії, залишається вірним і для стереометрії, тобто (запишемо у зошити) т.А і т.

Стереометрія -(від грец. «стереос» - тілесний, «метрео» - вимірюю) - це розділ геометрії, в якому вивчаються фігури в просторі, а також властивості просторових фігур. Основними фігурами в просторі є точка, пряма та площина.
Планіме́трія (від лат. planum - площина) - розділ геометрії, що вивчає двовимірні (одноплощинні) фігури, тобто фігури, які можна розташувати в межах однієї площини.
А1 називаються симетричними відносно т.О, якщо т.О – середина відрізка А А1. Перетворення, при якому кожна точка даної фігури відображається на точку, симетричну їй відносно т.О, називається симетрією т.О або центральною симетрією.

В В1

ОА А1

- Відкрийте на робочому столі комп’ютера графічний редактор Paint і побудуйте на екрані цеглу.

- А тепер згадайте, який взаємозв’язок між графічним та текстовим редактором, і використовуючи свої знання, запишіть рішення наступної задачі: “Кінці діагоналі АС симетричні відносно т.О; т.А (5;-3;4),

т.С1 (-3;1;-2). Знайти координати т.О.”

- Що ви можете сказати про симетрію відносно т.О у просторі? (ділить відрізок навпіл)

2. Симетрія відносно прямої у просторі (наочність на дошці).

- т.А і т.А1 називаються симетричними відносно прямої k, якщо пряма k проходить через середину відрізка АА1 та перпендикулярна йому.

- Перетворення, відображаюче кожну точку фігури на точку, симетричну їй відносно даній прямій, називається симетрією відносно прямій або віссьовою симетрією.

k

А А1

- В графічному редакторі накресліть фасади наступних будівель на вибір: багатоповерховий будинок; сільський будинок; театр; школа; дитячий садок;

Перпендикуля́рність - бінарне відношення між різними об'єктами (векторами, прямими, підпросторами тощо) в евклідовому просторі. Окремий випадок ортогональності.
Дитя́чий садо́к (de:Kindergarten, захоро́нка) - освітній заклад для дітей дошкільного віку (переважно від 3 до 7 років).
вокзал, відображаючи віссьову симетрію.

3. Симетрія відносно площини (наочність на дошці).

- т.АА1 називаються симетричними відносно площини α, якщо ця площина перпендикулярна відрізку АА1 і ділить його навпіл. Перетворення, при якому кожна точка даної фігури відображається на точку, симетричну їй відносно площини α, називається симетрією відносно площини α.- Поверніться до зображення цегли і побудуйте фігуру, симетричну даній відносно боковій площини.
АО

α

А1IV. Підсумок уроку (5 хв.).

- Що таке перетворення симетрії відносно точки?

- Що таке перетворення симетрії відносно прямої?

- Що таке перетворення симетрії відносно площини?

- Наведіть приклади, де зустрічаються дані види симетрії в оточуючому нас світі.

Оцінювання учнів з математики за роботу на уроці, а також з інформатики за вміння роботи у графічному редакторі.V. Домашнє завдання (2 хв.).

Вивчити теоретичний матеріал.

***

ТЕМА: Многогранник та його елементи з використанням практичних вмінь

та навичок роботи на комп’ютері в графічному редакторі Paint та

текстовому редакторі Word

МЕТА: - систематизувати та узагальнити знання, вміння і навички з теми

“Многогранники та його елементи” з метою підготовки до

тематичного оцінювання;

- оцінити практичні вміння роботи на комп’ютері в текстовому та

графічному редакторі;

- розвивати просторове уявлення та логічне мислення при рішенні

практичних завдань на комп’ютері;

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

- виховувати прагнення до освоєння та вдосконалення знань.

Бажання - прагнення, потяг до здійснення чого-небудь, хотіння. Помірний ступінь прояви волі, між звичайним хотінням, та виваженим рішенням чи вибором. Висловлювана ким-небудь думка про бажаність здійснення чого-небудь, побажання.ТИП УРОКУ: закріплення та поглиблення знань, вмінь і навиків.

ВИД УРОКУ: бінарний.

ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ: індивідуальна, робота в малих групах.

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: картки оцінювання, комп’ютерні тести,

пам’ятки роботи з клавіатурою, індивідуальні задачі, маркіровані

дошки для кожної малої групи, план створення презентації, картки з

малюнками до задач, опорні конспекти з теми “Многогранники”.МЕТОДИ НАВЧАННЯ: тестування, проблемна ситуація, створення

презентації в малих групах.

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.
Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.ХІД УРОКУ.

І. Організаційний початок уроку (3хв.).

Девіз уроку: “Лінощі переслідують всіх, спробуй переслідувати їх сам”.

Вибір настрою для участі в уроці:ІІ. Постановка мети та задач уроку (2 хв.).

-- Сьогодні на уроці ми з вами систематизуємо та узагальнимо знання з теми “Многогранник та його елементи”. Працювати будемо активно, швидко, на деяких етапах уроку нам в цьому буде допомагати комп’ютер, а також праця повинна бути плідною, щоб на наступний урок ви успішно виконали контрольну роботу.

-- План нашого уроку такий:

1. Перевірка теоретичних знань у вигляді тестування на комп’ютері.

2. Графічне рішення проблемної задачі.

3. Скласти презентацію.

4. Зробити підсумки уроку.
ІІІ. Тестування (8 хв.).

-- Перед вами лежать картки контролю знань. Впишіть в них своє прізвище та ім’я. В ході уроку ви будете ставити свої оцінки в спеціальні графи. По закінченню уроку ви отримаєте дві оцінки: з геометрії та інформатики.

Індивідуальна залікова картка


Прізвище,

ім’я


Геометрія

Інформатика


тест

задача

презентація

практична

робота
  1   2   3   4


Скачати 344.68 Kb.

2021