Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКлименко Г. А. Influence of international aviation market tendencies is on development of ukrainian aviation industry

Скачати 115.2 Kb.

Клименко Г. А. Influence of international aviation market tendencies is on development of ukrainian aviation industry
Скачати 115.2 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір115.2 Kb.

УДК 35.073.537:351.814:347.824

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ТЕНДЕНЦІЙ АВІАЦІЙНОГО РИНКУ

НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Клименко Г.А.
INFLUENCE OF INTERNATIONAL AVIATION MARKET TENDENCIES IS ON DEVELOPMENT OF UKRAINIAN AVIATION INDUSTRY

Klimenko G.A.
Стаття присвячена дослідженню тих проблемних питань, які існують в системі світового авіаційного транспорту і мають безпосередній вплив на розвиток української авіації. У статті проведено аналіз основних ознак сучасного стану світового та вітчизняного авіаційних ринків, визначено світові тенденції авіаційної галузі та перспективи формування вітчизняного ринку авіаційних перевезень.

Ключові слова: тенденції авіаційного ринку, ринок авіаційних перевезень, парк повітряних суден, міжнародні авіаперевезення, внутрішні авіаперевезення.

Постановка проблеми. Авіаційна галузь є однією з наймаcштабніших галузей у високотехнологічному секторі оборонно-промислового комплексу нашої країни. Вона виступає не тільки інтегратором промислового виробництва, але також є невід'ємною ланкою транспортної системи України.
Транспортна система - це система взаємопов’язаних складових (людей, які задіяні в транспортному процесі; інфраструктури; транспортних засобів тощо), яка призначена для транспортування будь-кого (будь-чого).
Військо́во-промисло́вий ко́мплекс, скорочено ВПК - сукупність взаємопов'язаних та взаємозалежних промислових підприємств, науково-дослідних центрів, підрозділів збройних сил та державних установ і організацій, які забезпечують військові потреби держави, виготовляють озброєння і все необхідне для їхнього виробництва.
Авіа́ція (фр. aviation - від лат. avis - птах) - галузь техніки, пов'язана з польотами в атмосфері апаратів важчих за повітря.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

Світова практика свідчить, що виробництво авіаційної техніки, а також ринок повітряних перевезень у власній державі необхідно розглядати з позиції їх тісного взаємозв'язку з процесами, які відбуваються на світовому ринку. Тому, аналіз сучасних міжнародних тенденцій на ринку авіаційних перевезень у поєднанні з визначенням основних факторів впливу на стан світового парку повітряних суден зумовлює можливість прогнозу розвитку як світової, так і вітчизняної авіаційної галузі.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження даної проблеми висвітлені в наукових працях таких фахівців з міжнародних економічних відносин як Л.В.
Повітряне судно - літальний апарат, що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні. Повітряне судно долає силу тяжіння використовуючи статичний підйом або підйомну силу крила.
Міжнаро́дні економі́чні відно́сини - відносини, які виникають та існують між людьми з різних країн із приводу виробництва, обміну і споживання товарів, послуг та ідей на основі міжнародного поділу праці, в умовах безмежності людських потреб і обмеженості ресурсів.
Бабій, В.І. Будкін, О.Г. Білорус, В.М. Геєць, О.В. Кендюхов, Ю.Г. Козак, Ю.М. Пахомов, А.С. Філіпенко, О.П. Степанов, С.В.Сіденко, В.І.Чужиков, та інші. Проблеми пов’язані з міжнародною авіацією вивчали такі вчені: В.І.Щелкунов, Кулаєва Ю.Ф., В.Г.Афанасьев, Б.В.Артамонов, Д.О.Бугайко, О.М.Ложачевська, М.В.Новикова, О.В.Ільєнко, В.В.Матвєєв, Н.О.Полянська, та інші. Також дослідженнями в авіаційній сфері займаються провідні міжнародні організації: ICAO, IATA та компанії-гіганти з виробництва літаків Boeing та Airbus.
Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.

В статті приділено увагу невирішеному питанню даної проблеми, яке полягає у визначенні тих тенденцій світового авіаційного ринку, що мають одночасний вплив як на сектор виробництва української авіаційній галузі, так і на її транспортну складову.Метою статті є аналіз ознак сучасного стану і тенденцій світового авіаційного ринку та визначення ступеню його впливу на розвиток вітчизняної авіаційної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок пасажирських та вантажних авіаперевезень має найшвидші з-поміж всіх видів транспорту України темпи зростання. Розвиток міжнародних перевезень упродовж останніх років обумовлено зростанням, перш за все обсягів транзитного трафіку. Основним інструментом державної політики в цьому напрямку стало скасування у 2005 році в’їзних віз для громадян ЄС, США та деяких інших країн.

Національний інтерес щодо розвитку цивільної авіації полягає у збільшенні доходів вітчизняних підприємств і податкових надходжень до бюджету, забезпеченні надання населенню якісних послуг за оптимальними цінами, забезпеченні національної безпеки у сфері пасажирських і вантажних авіаційних перевезень.

Циві́льна авіа́ція - перевезення пасажирів, багажу, вантажів і пошти; виконання авіаційних робіт в різних галузях економіки (сільському господарстві, будівництві, для охорони лісів, обслуговування експедицій тощо); надання медичної допомоги населенню і проведення санітарних заходів; експериментальних і науково-дослідних робіт; навчальних, культурно-просвітніх і спортивних заходів, а також пошуково-рятувальних і аварійно-рятувальних робіт і надання допомоги у разі стихійних лих.
Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.
Виконання цих завдань неможливе без урахування світових тенденцій, що відбуваються на авіаційному ринку. [8]

Як було вище зазначено, тенденції ринку авіаперевезень та напрямки формування парку повітряних суден мають взаємозалежний вплив на загальний стан авіаційної галузі. Отже аналіз сучасного стану авіаційного ринку необхідно проводити, враховуючи ці два основних вектори його розвитку.

Сучасний міжнародний ринок авіаційних перевезень має три найбільш виражені ознаки – це високий ступінь концентрації в економічно розвинених країнах (рис. 1), ріст попиту на чартерні та бізнес перевезення, а також суттєве підвищення темпів зростання обсягів міжнародного ринку авіаперевезень у порівнянні з внутрішнім.Рис. 1. Розподіл світового ринку повітряних перевезень


З представленої діаграми видно, що 50% повітряних перевезень на міжнародних і внутрішніх лініях здійснюється авіакомпаніями чотирьох країн світу: США (близько 34%), Японії (близько 6%), Великобританії (близько 5%) і Німеччини (близько 5%). [4;с.24-41].
Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.

Наступною характерною ознакою трансформації світового ринку повітряних перевезень став ріст попиту на чартерні та бізнес перевезення.

Основний економічний принцип авіачартерних перевезень полягає в тому, що організатори чартерів пропонують пасажирам відмовитися від свободи вибору рейсу і здійснювати перевезення за нижчими тарифами на зафрахтованому ними літаку, але в менш зручне для пасажирів і клієнтури час. Низька вартість квитків стала причиною того, що авіачатрерні перевезення фактично «відтягли» на себе від регулярних перевезень значну частину пасажирів, особливо туристів.

Як результат, інтенсивний розвиток чартерних послуг спричинив на ринку авіаперевезень утворення "незалежних" чартерних авіакомпаній, появу в багатьох регулярних авіакомпаніях "дочірніх" компанії, що спеціалізуються на чартерних перевезеннях, а також створення Міжнародної асоціації авіачартерних перевізників (ІАКА). [7]

Ділова авіація в більшості розвинених країн світу сьогодні є другим за значимістю видом цивільної авіації після регулярної авіації.

Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
Наприклад, фінансовий оборот американської бізнес-авіації становить 60 млрд. доларів США в рік, що з урахуванням комерційної складової загальної авіації відповідає 1% ВВП США. Але треба зазначити також, що ринок ділової авіації в основному сфокусований на задоволенні попиту північноамериканських компаній, оскільки більше 70% всіх приватних реактивних літаків знаходиться саме в Північній Америці. [9].
Реактивний літак - літак, що приводиться в рух повітряно-реактивним двигуном (турбореактивним двигуном, прямоточним повітряно-реактивним двигуном, пульсуючим повітряно-реактивним двигуном, рідинним реактивним двигуном тощо).

Ще однією яскравою ознакою світового ринку авіаційних перевезень є суттєве підвищення темпів зростання обсягів міжнародного ринку авіаперевезень у порівнянні з внутрішнім (рис. 2).


Частка обсягу авіаперевезень, виконаних в міжнародному сполученні

пасажирські перевезення

60%

вантажні перевезення85%

Рис. 2. Обсяг міжнародних авіаперевезень.


Така тенденція перерозподілу обсягів авіаперевезень зумовлена процесами глобалізації світового господарства.
Світове́ господа́рство- глобальна система господарств держав та недержавних утворень, що пов'язані міжнародним поділом праці і взаємодіють між собою у різних формах.
Проте, не дивлячись на стійкі темпи приросту об'єму пасажирських і вантажних перевезень фінансові результати діяльності авіакомпаній світу за останнє десятиріччя погіршилися. [5;с.43-56].

Причиною тому є збільшення експлуатаційних витрат авіакомпаній у порівнянні з ростом прибутку від авіаперевезень. Основними факторами, що найсуттєвіше впливають на погіршення фінансових результатів авіакомпаній стали: зростання світових цін на авіаційне пальне; експлуатація неекономних типів двигунів; збільшення витрат на обслуговування старих літаків. [1;с.52-60].

Таким чином, для розуміння загальних тенденцій світового авіаційного ринку необхідно також визначити ознаки сучасного стану світового ринку повітряних суден. Однією з них є тенденція до старіння більшої частини літаків світової авіації, оскільки повітряні судна у віці 15-23 роки складають більше половини світового парку літаків.

Літа́к (аероплан) - літальний апарат важчий за повітря для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил (крила). Літак здатний переміщатися з високою швидкістю, використовуючи підйомну силу крила.
Наприклад, на долю таких літаків як "Boeing 727", "Boeing 737-100/200", "MDC DC-9" та "MDC DC-10" припадає 51% всього недієздатного світового парку повітряних суден. Вік майже 75% цих літаків складає більше 15 років. [3;с.58-67]. Отже, старіння парку літаків призводить до фінансових втрат авіакомпаній, що прагнуть володіти більш економічною авіаційною технікою, яка може перевозити більше пасажирів і при цьому менше витрачати пального та додаткових ресурсів на обслуговування застарілої авіаційної техніки.

Як результат, виробники авіаційної техніки змушені оновлювати модельний ряд своєї продукції. Найгостріша боротьба на ринку розгорнулась між Боінгом та Еірбасом. Два літаки одного класу Boeing 747-8 Intercontinental та Airbus A-380 ведуть серйозну боротьбу за ринок міжконтинентальних авіаперевезень. А-380 має можливість перевозити 555 пасажирів, що на 88 пасажирів більше ніж у Boeing 747-8І. Максимальна дальність польоту А-380 також більша ніж у Boeing 747-8І приблизно на 600 км. Виробники А-380 заявили про більшу економію палива у порівнянні з Boeing 747-8І (в підрахунку на одного пасажира Airbus A380 витрачає палива на 17% менше). Але Boeing 747-8І має суттєву комерційну перевагу – він дешевший майже на 58 млн. дол. США, і ринок, звичайно, повинен на це відреагувати. [11], [12].

Ще однією ознакою сучасного стану світового парку авіаційної техніки, за аналогією з ринком авіаперевезень, є високий ступінь концентрації світового парку повітряних суден в економічно розвинених країнах (рис. 3).

Рис. 3. Розподіл світового парку повітряних суден за регіонами.


Відповідно до рисунка 3 географічно домінуючою областю залишається Північна/Південна Америка, де зосереджено 10 тис. 661 літак (39,4% від загальної кількості). Наступне місце займає Європа, де знаходиться 8 тис. 820 літаків або 30,4% від загальної кількості. Доля азіатського, австралійського і близькосхідного регіонів складає біля 24,4%. І лише 5,8% припадає на інші регіони світу.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
[13]
Світовий повітряний пасажирський флот до 2031г. виросте удвічі, збільшившись до 37 тис. 207 літаків (на даний момент - 18 тис. 202 літаки). Найбільший вклад у збільшення повітряного флоту внесе КНР, якій, згідно з прогнозами державної корпорації цивільної авіації КНР Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), буде потрібно майже 5 тис. нових літаків. Витрати Китаю оцінюються в 563 млрд дол. США. [14]

До цього необхідно додати, що наймолодший авіаційний парк мають країни Азії, а саме Тайвань, Сінгапур та Китай, де середній вік літаків становить біля 6-7 років. В Європі наймолодшим парком авіаційної техніки (у порівнянні з іншими країнами Європи) володіє Австрія.

Європа є однією з частин світу, що обіймає частину материка Євразія. Площа Європи становить понад 10,5 млн км², населення - близько 730 млн осіб.
Середній вік повітряних суден цієї країни складає до 6 років. [10].

Українські літаки є одними з найстаріших в Європі. Середній вік повітряних суден в Україні складає біля 22 років, тоді як в Австрії – біля 5,5 років, в Хорватії та Португалії – біля 7,5 років, в Німеччині – біля 8 років.

Нажаль, обмежене інвестування в авіаційний транспорт не дозволяє своєчасно здійснювати заміну застарілої авіатехніки.

Пові́тряний тра́нспорт - вид транспорту, де як транспортний засіб для перевезення пасажирів, пошти і вантажів використовуються транспортні засоби або важчі за повітря (повітряні судна авіації - літаки, вертольоти, гелікоптери та ін.).
Як наслідок, спостерігається скорочення загальної кількості повітряних суден.Структура міжнародних та внутрішніх авіаперевезень, які виконуються вітчизняними авіаперевізниками, за останні роки набула вигляду, представленому на рисунку 4.

Рис. 4. Структура українських авіаційних перевезень.


Такий розподіл авіаційних перевезень, виконаних українськими авіакомпаніями на міжнародному та внутрішньому сполученні свідчить про те, що в Україні, як і в усьому світі, в структурі регулярних перевезень частка обсягу міжнародних перевезень значно вища за обсяг перевезень, здійснених на місцевих авіалініях. [2;с.5-7].

Для пасажирських перевезень це пояснюється перш за все економічною ситуацією в країні, яка спонукає пасажирів підчас переміщення всередині країни користуватись більш дешевими видами транспорту. Але частка внутрішніх авіаперевезень може суттєво збільшитись після підписання з ЄС угоди про єдиний авіаційний простір та відміни ПДВ для внутрішніх перевезень.

Щодо вантажних авіаперевезень, то перевага міжнародних рейсів над внутрішніми пояснюється великим попитом на перевезення вантажів за міжнародними угодами в країни Африки, Близького Сходу та Азії.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.
Треба зазначити, що в цих країнах ще не введені вимоги щодо відповідності літаків світовим екологічним стандартам, і тому дозволені польоти таких вантажних літаків, як ІЛ-76, які оснащені застарілими двигунами з високим рівнем ризику. [3;с.67-70].

Аналіз динаміки авіаперевезень минулого року також свідчить про перевагу міжнародних сполучень над внутрішніми. Так, відповідно до звіту Державіаслужби за 2013 рік, на міжнародних напрямках українськими авіакомпаніями минулого року було перевезено близько 7 мільйонів пасажирів, що на 1,1% більше, ніж 2012 року. Перельоти всередині країни навпаки – скоротились на 5,9%. [6;с.9].

Таким чином, в Україні прогнозується зростання авіаперевезень відповідно до наступних факторів:

- в 2013 році Україну переведено в першу категорію рейтингу FAA (ФАА – Федеральної авіаційної адміністрації США) щодо безпеки польотів. Як результат – вітчизняні перевізники можуть розширити географію польотів та відкрити регулярні рейси до США без обмежень частот;

- в 2014 році на засіданні Ради міністрів Євросоюзу планується підписання угоди з ЄС про єдиний авіаційний простір, яку було парафовано в листопаді 2013 року. Це дасть можливість зняти обмеження на польоти між Україною та ЄС на початок літньої навігації 2015 року;

- від початку 2014 року, за даними Державіаслужби України, вітчизняні аеропорти вже збільшили пасажиропотік, порівняно з січнем 2013 року на 15%.

Держа́вна авіаці́йна слу́жба Украї́ни - центральний орган виконавчої влади України, утворений 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства транспорту та зв'язку України.Висновки.

Україна може надалі суттєво збільшувати обсяги пасажирських, і вантажних перевезень авіаційним транспортом. По-перше, вдале географічне розташування України та наявність міжнародних аеропортів дає змогу країні залучити вагомий транзитний потік. По-друге, давні традиції розвитку авіаційної промисловості та транспорту обумовлюють наявність кваліфікованого персоналу й освітньої та технічної бази.

Стратегічними завданнями державної політики щодо розвитку авіаційної галузі повинні бути:

- ефективне використання транзитного потенціалу України через міжнародні аеропорти, і перш за все “Бориспіль” як сучасний вузловий аеропорт (“хаб”) Центральної та Східної Європи;

Географі́чне поло́ження - геопросторове відношення певного об'єкта до зовнішнього середовища, елементи якого мають або можуть мати на нього істотний вплив.
Вузловий аеропорт (англ. airline hub) - великий міжнародний аеропорт, який виконує роль транспортного вузла для пересадки пасажирів та товарів. Головний елемент мережі авіаперевезень, що зв'язує між собою аеропорти, які не мають прямого сполучення.
Авіаці́йна промисло́вість - галузь машинобудування, що виробляє літаки, вертольоти, авіаційні двигуни, прилади і устаткування для авіації.
Міжнародний аеропорт - аеропорт, який здійснює міждержавні авіарейси. Має спеціально обладнані місця проходження митного та міграційного контролю.
Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.

- лобіювання інтересів вітчизняних авіакомпаній і підприємств ринку в процесі міжнародних переговорів.
Література.

1. Афанасьев В.Г. Международное сотрудничество в сфере гражданской авиации. - М.: МГТУ ГА, 2008. – 270с.

2. Клименко Г.А. Організаційно-економічний механізм модернізації повітряних суден вантажних авіакомпаній. Автореферат дисертації. – К.

Автореферат дисертації - стислий виклад кандидатської та докторської дисертації, який виконується після її фактичного завершення. Виконується, як правило, накладом 100-150 примірників і розсилається відповідно до спеціальних списків розсилки у спеціалізовані наукові організації задля апробації та отримання відгуків на автореферат.
: НАУ, 2009 – 20 с.

3. Клименко Г.А. Сучасні тенденції та результати міжнародної кооперації українського авіапрому / Г.А. Клименко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. - № 1(190) Ч.1. – С. 67-70.

4. Кривов Г.А., Матвиенко В.А., Афанасьева Л.Ф. Мировая авиация на рубеже XX – XXI столетий. Промышленность, рынки – К. 2003. – 296с.

5. Кулаев Ю.Ф. Экономика гражданской авиации Украины / Ю.Ф. Кулаев. – К: Издательство «Феникс», 2004. – 667 с.

6. Юзич М. Україна – в першій категорії рейтингу безпеки польотів // День. – 2014. - №17-18. – С.9.

7. Бугайко Д.О. Аналіз тенденцій і перспектив розвитку світової цивільної авіації // Проблеми системного підходу в економіці. - 2007. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2007-2/Bugayko-207.htm.

8. Офіційний веб-сайт Міжнародного центру перспективних досліджень / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://icps.com.ua/

9. Офіційний веб-сайт Міжнародної організації цивільної авіації / [Електронний ресурс].

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.
Міжнародний центр перспективних досліджень Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) - міжнародна громадська організація, провідний український незалежний аналітичний центр, заснований за ініціативи Інституту відкритого суспільства (Open Society Institute[en]) 1994 року.
Міжнародна організація цивільної авіації Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) (англ. International Civil Aviation Organization, ICAO) - заснована відповідно до Чиказької конвенції про цивільну авіацію 1944 року, є спеціалізованою установою ООН, що займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації.
- Режим доступу:http://www.icao.int.

10. Офіційний веб-сайт Міжнародна асоціація повітряного транспорту / [Електронний ресурс].

Міжнародна асоціація повітряного транспорту Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) (англ. International Air Transport Association, скорочено IATA) - міжнародна неурядова організація. Штаб-квартира знаходиться у Монреалі (Канада). Європейський центр - в Женеві (Швейцарія).
- Режим доступу: http://www.iata.org.

11. Aviation policy and geopolitics 2012 [Electronic resource].Chicago, USA: Boeing corporation, 2012. - Mode of access: http://www.boeing.com.

12. Global Market Forecast 2011-2030 [Electronic resource]. France: Airbus, 2011. - Mode of access: http://www.airbus.com.

13. Агенство «Авиапорт» // АвиаПорт.Ru/ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.aviaport.ru/news/2010/08/26/201047.html14. Офіційний веб-сайт РосБизнесКонсалтинг / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://top.rbc.ru/economics/13/11/2012/824793.shtml
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни


Скачати 115.2 Kb.

  • INFLUENCE OF INTERNATIONAL AVIATION MARKET TENDENCIES IS ON DEVELOPMENT OF UKRAINIAN AVIATION INDUSTRY Klimenko
  • Ключові слова
  • Постановка проблеми.
  • Виклад основного матеріалу дослідження.
  • Висновки.
  • Міжнародного центру перспективних досліджень
  • Міжнародна асоціація повітряного транспорту