Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКлітинний рівень організації життя

Скачати 157.27 Kb.

Клітинний рівень організації життя
Скачати 157.27 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір157.27 Kb.
ТипКонтрольна робота

Контрольна робота з загальної біології №2 10 клас

Тема: Клітинний рівень організації життя.
Біологія Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.


Питання І — рівня. Виберіть із запропонованих відповідей правильну.

1. Зазначте сполуки, з яких переважно складається плазматична мембрана :

білки та вуглеводи;

вуглеводи та ліпіди;

білки та ліпіди;

ліпіди і мінеральні солі.

2. Вкажіть організми, клітини яких здатні до фагоцитозу:

бактерії;

гриби;

рослини;


тварини.

3. Вкажіть організми, до складу клітинної оболонки яких входить глікокалікс:

бактерії;

гриби;

рослини;


тварини.

4. Вкажіть прізвище вченого, який запропонував термін «клітина»:

Р.Гук;


Т.Шван;

М.Шлейден;

Р.Вірхов.

5. Укажіть, як ще називають статеві хромосоми:

політенні;

Статеві хромосоми, або гоносоми - хромосоми, набір яких відрізняє чоловічі і жіночі особини у тварин і рослин з хромосомним визначенням статі.

негомологічні;

аутосоми;

гетерохромосоми.

6. Назвіть органели, яким притаманний певний ступень автономії::

лізосоми;

комплекс Гольджі;

мітохондрії;

ендоплазматична сітка.

7. Зазначте сполуки, які входять до складу рибосом :

іРНК;


тРНК;

рРНК;


ДНК.

8. Назвіть органели, які мають поверхневий апарат, що складається з двох мембран:

рибосоми;

мітохондрії;

лізосоми;

ендоплазматична сітка.

9. Зазначте органели, які трапляються в клітинах прокаріотів:

комплекс Гольджі;

рибосоми;

ендоплазматична сітка;

мітохондрії.
Питання ІІ — рівня. Виберіть із запропонованих відповідей дві правильні.

1. Назвіть організми, в клітинах яких є вегетативні та генеративні ядра :

дріжджі;


улотрикс;

фораменіфери;

інфузорії.

2. Назвіть клітини, які не мають ядер:

еритроцити більшості ссавців;

клітини епітелію;

лейкоцити;

тромбоцити ссавців.

3. До складу підмембранного комплексу клітини інфузорії входить:

глікокалікс;

пелікула;

клітинна стінка;

цитоскелет.

4. Вкажіть органели здатні до самовідновлення:

рибосоми;

хлоропласти;

лізосоми;

мітохондрії.

5. Назвіть органели, які мають власні рибосоми:

комплекс Гольджі;

мітохондрії;

хлоропласти;

травні вакуолі.

6. Назвіть органели, які мають ДНК:

рибосоми;

лізосоми;

мітохондрії;

хлоропласти.

Питання ІІІ — рівня. Завдання на встановлення відповідності.

1. Визначте належність хромосом до тих чи інших типів:


Типи хромосом

Назви хромосом

а) Подібні за розміром та будовою

б) Відрізняються за розміром та будовою

в) Статеві

г) Нестатеві

1 Гетерохромосоми

2 Аутосоми

3 Політенні

4 Гомологічні

5 Негомологічні


2. Визначте відповідність органел і структур клітини групами організмів, у яких

вони трапляються:Групи організмів

Органели та структури

а) Еритроцити більшості ссавців

б) ціанобактерії

в) клітини шкірки рослин

г) клітини інфузорій

1 Ядра не диференціюються на вегетативні та генеративні

2 Відсутність ядра в дозрілих клітинах

3 Нуклеоїд

4 Ядра вегетативні та генеративні

5 Ситовидні пластинки3. Визначити можливі варіанти переходу одних типів пластид в інші:

Типи пластид

Варіанти переходів

а) Лейкопласти

б) Хлоропласт

в) Хромопласт


1 Лейкоцит-хлоропласт

2 Хлоропласт-хромопласт

3 Хромопласт-хлоропласт

4 Не здатні перетворюватися на інші типи пластид4. Визначте, які структури та сполуки притаманні тим чи іншим органелам:

Тип органел

Структури та сполуки

а) Мітохондрії

б) Хлоропласти

в) Комплекс Гольджі

г) Ядро

1 Тилакоїди

2 Нитки хроматину

3 Центріолі

4 Кристи


5 Диктіосома


Питання ІV — рівня. Запитання з відкритою відповіддю.

1. Що спільного й відмінного в будові та хімічному складі поверхневого апарату клітин рослин і грибів?
Хімічний склад, також Склад речовини - термін хімії - частка вмісту окремих хімічних елементів у речовині, матеріалі, сплаві, породі тощо.


2. Що спільного й відмінного в будові та функціях мітохондрій і хлоропластів?

Критерії оцінювання:

 • За 3 правильні відповіді на питання першого рівня – 1 бал

Всього – 3 бали

 • За дві правильні відповіді на питання другого рівня – 1 бал

Всього – 3 бали

 • За одне правильно виконане завдання третього рівня – 1 бал

Всього – 4 бали

 • За одне правильно виконане завдання четвертого рівня –1 бал.

Всього – 2 бали
Рекомендована література: Підручник «Біологія 10 клас» 2011 рік, П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес
Вчитель: Ільчук Олег Сергійович

Контрольна робота з загальної біології №3 10 класТема: Клітина як цілісна система

Питання І — рівня. Виберіть із запропонованих відповідей правильну.

1. Укажіть процес, під час якого відбувається кон'югація хромосом:

мітоз;


перший мейотичний поділ;
Загальна біологія - наука (наукова дисципліна, біологічна область знання, а також відповідна навчальна дисципліна), що вивчає основні і загальні для всіх організмів закономірності життєвих явищ. Завдання загальної біології - виявлення і пояснення загального, однаково вірного для всього різноманіття організмів, загальні закономірності розвитку природи, сутність життя, її форми та розвиток .
Мейоз Мейоз (або редукційний поділ) - особливий вид поділу еукаріотичних клітин, характерний тільки статевим клітинам (не соматичним), унаслідок якого хромосомний набір зменшується вдвічі, клітини переходять з диплоїдного стану в гаплоїдний.

другий мейотичний поділ;

брунькування клітини.

2. Визначте кількість молекул АТФ, що синтезуються під час безкисневого етапу енергетичного обміну:

1 молекула;

Катаболі́зм, дисиміля́ція, енергети́чний о́бмін - процес метаболічного розпаду, розкладання на простіші речовини або окислення якої-небудь речовини, що зазвичай протікає з вивільненням енергії у вигляді тепла і АТФ.

2 молекули;

4 молекули;

36 молекул;

молекули АТФ не синтезуються.3. Визначте кількість молекул АТФ, що синтезуються під час кисневого етапу енергетичного обміну:

1 молекула;

2 молекули;

4 молекули;

36 молекул;

молекули АТФ не синтезуються.4. Укажіть, коли саме в процесі фотосинтезу синтезуються молекули АТФ:

під час темнової фази;

під час світлової фази;

молекули АТФ не синтезуються;5. Виберіть правильне визначення терміна “транскрипція”:

переписування інформації з молекули ДНК на молекулу іРНК;

транспорт амінокислотних залишків до місця синтезу білкової молекули;

сполучення амінокислотних залишків у поліпептидний ланцюг;

Амі́нокисло́ти - органічні сполуки, які одночасно містять у своєму складі аміно- (-NH2) та карбоксильну (-СООН) групи. Амінокислоти є мономерними одиницями білків, у складі яких залишки амінокислот з'єднані пептидними зв'язками.
Пептиди Пепти́ди (грец. πεπτος - поживний) - родина природних чи синтетичних хімічних сполук, молекули яких складаються із двох і більше залишків α-амінокислот, з'єднаних у нерозгалужений ланцюг ковалентними пептидними зв'язками -C(O)-NH-.

набуття молекулою білка активного стану.

6. Зазначте, на мембранах яких органел відбувається синтез білка:

комплексу Гольджі;

Біоси́нтез (або просто синтез) білкі́в - процес, за допомогою якого клітини будують білки. Термін іноді використовується для посилання виключно на процес трансляції, але частіше означає багатокроковий процес, що включає біосинтез амінокислот, транскрипцію, процесинг (включаючи сплайсинг), трансляцію та посттрансляційну модифікацію білків.

лізосом;

травних вакуоль;

зернистої ендоплазматичної сітки;

д) незернистої ендоплазматичної сітки.

Питання ІІ — рівня

1. Назвіть процеси, під час яких синтезуються молекули АТФ:

світлової фази фотосинтезу;

темнової фази фотосинтезу;

трансляції;

підготовчого етапу енергетичного обміну;

безкисневого етапу енергетичного обміну.2. Укажіть біохімічні процеси, які належать до пластичного обміну:

самоподвоєння ДНК;

окиснення органічних сполук;

окиснення неорганічних сполук;

Органі́чні сполу́ки - клас сполук, в склад яких входить хімічний елемент Карбон (за винятком карбідів, карбонатної кислоти, карбонатів, оксидів Карбону і ціанідів). Окрім Карбону, вони майже завжди містять Гідроген, досить часто - Оксиген, Нітроген та галогени, рідше Фосфор, Сульфур та інші елементи.
Неоргані́чні сполу́ки - хімічні сполуки, які не містять атомів Карбону, ковалентно пов'язаних із атомами Гідрогену. Прості карбоновмісні сполуки типу CO, CO2, HCN та ціаніди, карбіди розглядаються саме неорганічною хімією.

біосинтез ліпідів.

3. Укажіть біохімічні процеси, які належать до енергетичного обміну:

фотосинтез;

окиснення органічних сполук;

окиснення неорганічних сполук;

біосинтез ліпідів.

4. Укажіть, за рахунок яких електронів відновлюється фотосистема І:

які походять із фотосистеми ІІ;

власних, які повертаються на свій енергетичний рівень;

Енергетичний рівень - дозволене значення енергії в квантовій механіці. Сукупність енергетичних рівнів називають енергетичним спектром. Математично енергетичний рівень є власним значенням оператора енергії - гамільтоніана.

які виникають при розщепленні молекули води;

які виникають при розщепленні атомів Гідрогену.

5. Укажіть, під час яких процесів виділяється вуглекислий газ:

кисневого етапу енергетичного обміну;

світлової фази фотосинтезу;

темнової фази фотосинтезу;

аеробного дихання.

6. Зазначте, під час яких процесів відбувається подвоєння кількості молекул ДНК в клітині:

профази мітозу;

метафази першого мейотичного поділу;

інтерфази між двома мітотичними поділами;

злиття гамет.

Питання ІІІ — рівня

1. Установіть відповідність між етапами енергетичного обміну та кількістю молекул АТФ, які під час цих етапів синтезуються:


Етапи енергетичного обміну

Кількість сентизованих молекул АТФ

а) Підготовчий

б) Безкисневий

в) Кисневий

1 38 молекул

2 36 молекул

3 2 молекули

4 Молекули АТФ не синтезуються2. Установіть відповідність між біохімічними процесами та місцями їхнього перебігу:

Біохімічні процеси

Місце перебігу

а) Світлова фаза фотосинтезу

б) Цикл трикарбонових кислот

в) Подвоєння ДНК

1 Зерниста ендоплазматична сітка

2 Ядро


3 Мітохондрії

4 Тилакоїди
3. Установіть відповідність між процесами, що відбуваються в організмі, та їхніми визначеннями:


Процеси

Визначення

а) Дисиміляція

б) Асиміляція

в) Трансляція

г) Транскрипція

1 Сукупність біохімічних процесів, спрямованих на утворення та оновлення структурних частин клітин та тканин;

2 Сукупність біохімічних процесів, спрямованих на розщеплення складних органічних сполук;

3 Набуття білковою молекулою специфічної структури;

4 Синтез білкової молекули на матриці — молекули іРНК відповідно до генетичного коду;

5 Біосинтез молекули іРНК на молекулі ДНК


Питання ІV — рівня. Виконати два питання за власним вибором.

1. Чому під час поділу клітини зникає оболонка ядра? Відповідь обгрунтуйте.

2. Чи трапляється мейотичний поділ у тих організмів, які не розмножуються статевим способом? Відповідь обгрунтуйте.

3. Як відбувається обмін речовин між клітиною та її навколишнім середовищем?
По́діл кліти́ни - процес, у якому клітина, що називається материнською клітиною, ділиться на дві нові клітини, що називаються дочірніми клітинами. Поділ клітини - зазвичай обов'язковий етап клітинного циклу.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Відповідь обгрунтуйте.

4. Відомо, що алкалоїд колхіцин руйнує веретено поділу і тим самим порушує процес розподілу хромосом між дочірніми клітинами.
Веретено поділу (син.: ахроматинове веретено) - система мікротрубок у клітині, яка ділиться. Забезпечує розходження хромосом у мітозі і мейозі.
Чи впливатиме ця сполука на поділ клітин ціанобактерій? Відповідь обгрунтуйте.

5. Чи існує в клітинах прокаріотів єдина мембранна система? Відповідь обгрунтуйте.

6. Ціанід калію — небезпечна для людини отрута, яка робить неактивними певні компоненти ланцюга дихальних ферментів, вбудованих у внутрішню мембрану мітохондрій. Чим можна пояснити смерть людини, отруєної цією сполукою?
Критерії оцінювання:

 • За 2 правильні відповіді на питання першого рівня – 1 бал

Всього – 3 бали

 • За одну правильну відповідь на питання другого рівня – 0.5 бали

Всього – 3 бали

 • За одне правильно виконане завдання третього рівня – 1 бал

Всього – 3 бали

 • За одне правильно виконане завдання четвертого рівня (за вибором) –

1.5 бали.

Всього – 3 бали


Рекомендована література: Підручник «Біологія 10 клас» 2011 рік, П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук
Вчитель: Ільчук Олег Сергійович

Контрольна робота з загальної біології №4 10 класТема: Організмовий рівень організації життя.

Питання І — рівня. Виберіть із запропонованих відповідей правильну.

1. Визначте, як називають науку, яка вивчає будову та властивості вірусів, шляхи їхньої передачі від одного хазяїна до іншого, способи лікування і профілактики вірусних інфекцій:

біотехнологія;

Віруси ( Вимова. Від лат. virus - отрута) - неклітинні форми живих організмів , які складаються з нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК) і білкової оболонки, зрідка включаючи інші компоненти (ферменти, ліпідні оболонки тощо).

цитологія;

біохімія;

вірусологія.

2. Назвіть сполуки, які входять до складу простих вірусів:

білок і нуклеїнова кислота;

Нуклеїнові кислоти - складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди.

лише нуклеїнова кислота;

білок, нуклеїнова кислота і ліпіди;

білок, нуклеїнова кислота і вуглеводи.

3. Віруси розмножуються за допомогою:

партеногенезу;

статевим шляхом;

самозбирання;

брунькування.

4. Назвіть прізвище ученого, який відкрив віруси:

Е. Дженнер;

Л. Пастер;

Д. Івановський;

Дж. Уотсон.

5. Укажіть властивості, за якими віруси відносять до живого:

відсутність власних систем, здатних синтезувати білки;

можливість кристалізації;

наявність власного спадкового матеріалу;

наявність органел;

6. Зазначте тканини рослин, які належать до покривних:

шкірна;


судини;

ситоподібні трубки;

жирова.

7. Укажіть м'язи, здатні до довільних скорочень:

непосмуговані в складі стінок кровоносних судин;

Кровоно́сні суди́ни - складові серцево-судинної системи, які забезпечують швидкий транспорт крові до усіх органів тіла людини, забезпечуючи обмін речовин між кров'ю та навколишніми тканинами. Вивченням кровоносних судин, нарівні з лімфатичними, займається розділ медицини - ангіологія.

посмуговані глотки;

серцевий;

непосмуговані в складі стінок кишечнику.

8. Назвіть тканину, до складу якої входять продихи:

основна фотосинтезуюча;

корок;

шкірна листка;твірна;

9. Назвіть метод, за допомогою якого можна визначати санітарний стан довкілля:

порівняльно-описовий;

біологічної індикації;

математичної статистики;

електронно-мікроскопічні дослідження.

10. Визначте, які з біологічних систем перебувають на організмовому рівні організації:

пріони;


дріжджі;

віруси;


віроїди.

11. Визначте, що таке подразливість:

здатність організмів до фотосинтезу;

здатність організмів до сприйняття певних впливів зовнішнього і внутрішнього середовища та відповіді на них;

здатність організмів до виділення продуктів обміну речовин;

здатність організмів до розмноження;

12. До складу вірусних частинок входить:

тільки ДНК;

тільки РНК;

ДНК, або РНК;

одночасно ДНК і РНК.

Питання ІІ — рівня. Виберіть із запропонованих відповідей дві правильні.

1. Визначте віруси, які належать до ДНК-вмісних:

бактеріофаг Т4;

вірус тютюнової мозаїки;

вірус імунодефіциту людини;

вірус герпесу.

2. Назвіть віруси, які належать до складних:

вірус грипу А;

вірус тютюнової мозаїки;

вірус поліомієліту;

вірус імунодефіциту людини.

3. Назвіть одноклітинні організми, які можуть утворювати колонії:

протисти;

Однокліти́нні органі́зми - позасистемна група організмів, тіло яких складається з однієї клітини.

губки;

ціанобактерії;бурі водорості.

4. Назвіть групи мікроорганізмів, здатних вступати з організмом хазяїна в мутуалістичні відносини:

бульбочкові бактерії;

пурпурні бактерії;

бактерії, які мешкають у рубці жуйних тварин;

Оленевиді або Жуйні, Ремиґаючі (Cervimorpha, seu Ruminantia) - один з підрядів ряду оленеподібні, або парнокопитні.

паличка ботулізму.

5. Назвіть клітини, в яких трапляються хлоропласти:

основної запасаючої тканини;

твірної тканини;

продихів;

основної фотосинтезуючої тканини;

6. Назвіть тканини, клітини яких здатні до поділу:

корок;


камбій;

шкірка;


верхівкова меристема.
Питання ІІІ — рівня. Завдання на встановлення відповідності.
1. Визначте відповідність органел і структур клітини групам організмів, у клітинах яких вони трапляються:

Групи організмів

Органели та структури

а) Зелені водорості

б) Ціанобактерії

в) Амеба протей

г) Клітини інфузорій

1 Псевдоподії

2 Хлоропласти

3 Нуклеоїд

4 Ядра вегетативні та генеративні

5 Вакуолі з клітинним соком2. Встановіть відповідність між клітинами організму тварин і людини та тканинами, які до них належать:

Клітини

Тканини

а) Нейроглії

б) Лейкоцити

в) Остеоцити

г) Хондроцити

1 Кров

2 Хрящова

3 Ретикулярна

4 Нервова

5 Кісткова3. Порівняйте ознаки, притаманні пріонам, вірусам, а також клітинам прокаріотів та еукаріотів:

Біологічні системи

Ознаки

а) Віруси

б) Пріони

в) Клітина прокаріотів

г) Клітина еукаріотів

1 Складаються лише з молекули нуклеїнової кислоти

2 Містять нуклеоїд

3 Містять ендоплазматичну сітку

4 Складаються з білків та молекули нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК)5 Складаються лише з білкової молекули


Питання ІV — рівня. Запитання з відкритою відповіддю. Виконати два питання за власним вибором.

1. Чому деякі вільноживучі види протистів, потрапивши в організм людини або тварин, переходять до паразитичного способу життя?
Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.


2. Чому розмноження вірусів можливе лише у клітині-хазяїні?

3. Що спільного та відмінного в регуляції життєвих функцій організмів тварин і рослин?
Критерії оцінювання:

 • За 4 правильних відповіді на питання першого рівня – 1 бал

Всього – 3 бали

 • За одну правильну відповідь на питання другого рівня – 0.5 бали

Всього – 3 бали

 • За одне правильно виконане завдання третього рівня – 1 бал

Всього – 3 бали

 • За одне правильно виконане завдання четвертого рівня - 1 бал.

Всього – 3 бали
Рекомендована література: Підручник «Біологія 10 клас» 2011 рік, П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук
Вчитель: Ільчук Олег Сергійович


Скачати 157.27 Kb.