Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКлючевые компетенции предприятия: сущность и оценивание

Ключевые компетенции предприятия: сущность и оценивание
Дата конвертації25.04.2017
Розмір84.9 Kb.

Суханюк Юлія, Яковенко Світлана, 48).jpgкопия qaa0-1rnh_q.jpg

ФЕтаУ, 5 курс, ЕЕП-505

Syxanjuk@mail.ru, svetlanka_yakovenko@ukr.net

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Суханюк Юлия, Яковенко

Светлана


КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ И ОЦЕНИВАНИЕ

Suhanyuk Yuliya, Iakovenko SvitlanaCORE COMPETENCIES OF ENTERPRISE: ESSENCE AND EVALUATIONАктуальність.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Загострення конкуренції, боротьба за клієнтів, «перехід влади» від виробника до споживача, ставлять перед компаніями питання стосовно виживання і досягнення довгострокового успіху. Відповідь на це питання можна знайти за допомогою теорії ключових компетенцій, яка допомагає виявити і розвити необхідні конкурентні переваги, що дасть змогу надавати споживачам унікальні пропозиції, створювати додаткову споживчу цінність тощо.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.

Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.Постановка проблеми. Метою даної статті є розгляд сутності поняття «ключова компетенція підприємства», аналіз та удосконалення існуючих методик оцінювання ключових компетенцій компанії.

Результати дослідження. Ідея концепції ключових компетенцій підприємства виникла ще в 1957 році, коли була опублікована книга Ф. Селзніка «Лідерство в управлінні». Надалі концепція розвивалась в межах ресурсної теорії конкурентоспроможності, а широкого визнання набула лише після виходу публікації «Ключові компетенції корпорацій» К. К.

Ресу́рси - 1. Запаси чого-небудь, які можна використати в разі потреби. Грошові цінності, джерела чого-небудь.

Конкурентоспромо́жність - здатність певного об'єкта або суб'єкта перевершити конкурентів у заданих умовах.

Прахалада і Г. Хамела у 1990 році, яка визнана основоположною роботою щодо дослідження ключових компетенцій фірми [1].

Спираюсь джерела [2; 3; 4], можемо сказати, що ключова компетенція підприємства (ККП) – це сформовані на основі досвіду функціонування компанії неповторні і складно відтворювані знання, вміння, технології, ноу-хау тощо, що забезпечують підприємству стійкі та довгострокові конкурентні переваги за рахунок створення додаткової споживчої цінності продукту (чи послуги) та підвищують захисні бар'єри на існуючому ринку.Властивості ключових компетенцій: забезпечення доступу до широкого спектру ринків; унікальність (важко скопіювати конкурентам); створення додаткової споживчої вартості продукту (вона саме ККП створює більшу частку сприйманої споживачем цінності); складність (ККП похідні від сукупності ресурсів і здібностей компанії);

Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.

зносостійкість та довготривалість; неповторність (притаманні тільки даній конфігурації ресурсів); незамінність (не може бути заміщена іншою компетенцією); орієнтованість на споживача; забезпечення синергетичного ефекту (ключова компетенція включає в себе сукупність інших компетенцій і здібностей, що може бути використано для їх взаємного посилення); проблеми з ідентифікацією (в кожного підприємства, в кожній галузі виділяють різні ключові компетенції); можливість вдосконалення (при появі нових вимог ринку компетенція може бути використана після певної видозміни) [2; 3; 5; 6].

Синергі́я (від грец. συνεργία - (грец. σύν) разом; (грец. ἔργον) той, що діє, дія) - це сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії двох або більше факторів їхня дія суттєво переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді простої їхньої суми.

Зносості́йкість (рос. износостойкость; англ. wear resistance; нім. Verschleissfestigkeit f) - властивість матеріалу чинити опір зношуванню за визначених умов тертя, яка оцінюється величиною, оберненою швидкості зношування чи інтенсивності зношування.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.Роль ключових компетенцій полягає в тому, що вони дозволяють ефективно використати ресурси підприємства, концентруючи увагу на тій діяльності, яку суб’єкт господарської діяльності виконує найкраще, що створює певний бар'єр входу на ринок для конкурентів та надає компанії можливість якнайповніше використати потенціал ринку [7].

В сучасній економічні літературі існують два основних підходи до аналізу (оцінювання) ключових компетенцій підприємства, які по-різному розглядають їх: на індивідуальному рівні або рівні організації.

Згідно першого підходу, носіями компетенцій є окремі люди, індивідууми, що задіяні в певній трудовій діяльності; тому аналізуються нематеріальні активи підприємства [4].

Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).

Оцінювання проводиться за допомогою інтерв’ю, психологічних тестів, співбесід тощо.

Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.

Психологічне тестування (розділ психодіагностики) - вимірювання індивідуально-психологічних відмінностей. Спочатку термін «психологічне тестування» застосовувався доволі широко, включаючи в себе будь які вимірювання в психологічній науці.

Недолік такого підходу полягає в надмірному суб’єктивізмі, зосередженості лише на компетенціях працівників (ділові і особисті якості), в той час як ключові компетенції компанії є значно ширшим поняттям.

Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].

За другим підходом, аналіз компетенцій ґрунтується на принципах аналізу усіх активів підприємства, які можуть бути джерелом виникнення компетенції.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

Широко поширена методика оцінки ключових компетенцій Єфремова В.С. та Ханикова І.А. [3], якою якій аналізується ринок та внутрішні умови бізнесу, ранжуються компетенції і виявляється ключова компетенція і розробляється стратегічний план.

Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.

Її перевагою є логічна структурованість, докладність у роз’ясненні окремих етапів та визначення ключової компетенції на основі частки споживчої вартості, а недоліками – складність та суб’єктивність при формуванні матриць, а також слабкий (не двосторонній) зв'язок між ключовою компетенцією та стратегією підприємства.

Враховуючи недоліки існуючих підходів, пропонуємо власну методику, яка складається з трьох етапів: 1. Зовнішній аналіз для виявлення конкурентних переваг підприємства. 2.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.

Конкуре́нтна перева́га - перевага над конкурентами, що досягається за рахунок пропонування споживачам товарів вищої якості або завдяки низьким цінам, або через надання великих вигод, які компенсують високі ціни на товари і послуги.

Внутрішній аналіз для виявлення ключових компетенцій підприємства. 3. Оцінювання ключових компетенцій підприємства щодо відповідності стратегії підприємства.

Перший етап передбачає ринковий аналіз компанії задля визначення її конкурентних переваг як проявів реалізації ключових компетенцій (за Г. Хамелом та К. К. Прахаладом компетенції лежать в основі «стратегічної архітектури» фірми, виступають «корінням» конкурентоспроможності компанії, створюють конкурентні переваги підприємства, що забезпечують її довгостроковий успіх [8, с. 18]).

Створення Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.Другий етап означає ідентифікацію ключових компетенцій підприємства. Спершу необхідно визначити усі компетенції підприємства – відповідно до виявлених конкурентних переваг (як їх чинників). Наступною стадією є виокремлення серед компетенцій підприємства ключової компетенції (або ключових компетенцій), за допомогою трьох ознак: 1) можливість застосування для диверсифікації;

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Диверсифіка́ція (новолат. diversificatio - зміна, різноманітність; від лат. diversus - різний і facere - робити) - володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, кожен з яких має різний рівень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику портфеля в цілому.

2) можливість адаптуватися до змін у потребах споживачів;
3) захищеність компетенції. Обґрунтованість даних ознак підтверджують слова

Г. Хамела та К. К. Прахалада про те, що «будь-яка ключова компетенція забезпечує потенційний доступ до широкого спектру ринків», крім того є «двигуном для розвитку нового бізнесу»; «будь-яка ключова компетенція має бути достатньо складною для імітації її конкурентами» [8, c. 24, 28]), а також те, що «при появі нових вимог ринку компетенція може бути використана після певної видозміни» [6].Третій етап здійснюється задля оцінювання ключових компетенцій підприємства з точки зору їх відповідності стратегії підприємства задля визначення того, чи є певна ключова компетенція необхідною для підприємства та чи її достатньо для виконання стратегії.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядаєтьсяВисновок. Отже, можемо сказати, що певною компетенцією можуть володіти всі учасники ринку незалежно від того, мають вони конкурентну перевагу чи ні, проте відсутність компетенції може призвести до дуже швидкого зникнення компанії з ринку. Ключова компетенція забезпечує довготривале функціонування компанії на ринку за рахунок унікальності та неповторності суб’єкта господарської діяльності та виступає джерелом формування конкурентної переваги підприємства.
ЛІТЕРАТУРА

1. Наливайко А.П. Глобалізація і стратегічний менеджмент [Електронний ресурс] / А.П. Наливайко // Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації — Режим доступу до джерела: http://ecolib.

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

Глобалізація Глобаліза́ція (англ. globalization) - процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні - перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі.

Стратегічний менеджмент Стратегі́чний ме́неджмент (стратегічне управління) - це процес оцінки зовнішнього середовища, формулювання організаційних цілей, ухвалення рішень, направлених на створення і утримання конкурентних переваг, здатних забезпечити бізнесу прибуток в довгостроковій перспективі.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

com.ua/article.php?book=20&article=2309

2. MARKETOPEDIA – онлайн энциклопедия маркетинга [Електронний ре-сурс] — Режим доступ до джерела: http://marketopedia.ru/40-klyuchevye-kompetencii.html

3. Ефремов В.С., Ханыков И.А. Ключевая компетенция организации как объект стратегического анализа [Електронний ресурс] / В.С.Ефремов, И.А.Ханыков. — Режим доступу до джерела: http://www.mevriz.ru/articles/2002/2/1014.html

4. Верба В.А., Гребешкова О.М. Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства [Електронний ресурс] /В. А. Верба, О. М. Гребешкова. — Режим доступу до джерела: http://www.management.com.ua/strategy/str100.html

5. Сімченко Н.О. Використання компетенційного підходу до формування стійких конкурентних переваг підприємства [Електронний ресурс] / Н.О. Сімченко. — Режим доступу до джерела: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_33/Zmist/29PDF.pdf

6. Ключевые компетенции организации на примере компании Microsoft [Електронний ресурс] — режим доступу: http://gendocs.ru/v35711/ключевые_компетенции_организации_на_примере_компании_microsoft

7. Захарченко В.В., Бєлова Т.Г. Ідентифікація ключових компетенцій підприємства [Електронний ресурс] / В.В. Захарченко, Т.Г. Бєлова. — режим доступу до джерела: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3042/3/5.pdf8. Хамел К.К., Прахалад Г. Ключевая компетенция корпорации. / К.К. Хамел, Г. Прахалад // Вестник СПбГУ – Сер. 8 – 2003 – Вып. 3 (№24) – С.18-41.  • КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
  • ЛІТЕРАТУРА