Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКлючові компетентності учнів початкових класів

Ключові компетентності учнів початкових класів
Дата конвертації09.04.2017
Розмір20.5 Kb.

Ключові компетентності учнів початкових класів

 • вміння вчитися;

 • загальнокультурна;

 • громадянська;

 • здоров’язбережувальна;

 • компететності з ІКТ;

 • соціальна.

Вміння вчитися

 • Учень вміє вчитися, якщо він визначає сам або приймає мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планує і виконує необхідні дії, контролює та оцінює свої результати.

 • Навчальна діяльність визріває в надрах ігрової і лише поступово стає провідною.

Вміння вчитися


 • організовувати своє робоче місце;

 • орієнтуватися у часі та берегти його;

 • планувати свої дії;

 • доводити роботу до кінця.

Загальнокультурна компетентність

 • духовно – моральні основи життя людини.

 • особливості національної і загальнолюдської культури в побутовій і культурно – дозвіллєвій сфері.

 • культурологічні основи сімейних, соціальних, суспільних явищ.

 • роль науки та релігії в житті, засвоєння наукової картини світу.
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
  Науко́ва карти́на сві́ту (одне з основоположних понять в природознавстві) - особлива форма систематизації знань, якісне узагальнення і світоглядний синтез різних наукових теорій. Будучи цілісною системою уявлень про загальні властивості і закономірності об'єктивного світу, наукова картина світу існує як складна структура, що включає в себе як складові частини загальнонаукову картину світу і картини світу окремих наук (фізична картина світу, біологічна картина світу, геологічна картина світу). Картини світу окремих наук, у свою чергу, включають в себе відповідні численні концепції - певні способи розуміння і трактування будь-яких предметів, явищ і процесів об'єктивного світу, що існують у кожній окремій науці.Громадянська компетентність

 • усвідомлення своєї належності до різних елементів природного, етносоціального й соціально-культурного середовищ.

 • знання своїх прав і обов’язків.

 • здатність екологічно мислити.

 • бережливе ставлення до природи, до людей, до самого себе.

Здоров’язбережувальна компетентність

 • уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку;
  Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.


 • усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності;

 • взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням;
  Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.


 • удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я;

 • дбайливе ставлення до свого здоров’я: здорове харчування, розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом, загартовування.
  Здорове харчування (здорова дієта, англ. healthy diet) - це харчування, яке забезпечує ріст, нормальний розвиток і життєдіяльність людини, що сприяє зміцненню його здоров'я та профілактиці захворювань.


Компететності з ІКТ

Соціальна компетентість

 • Проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб різних соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм та правил, наявних в українському суспільстві;
  Українське суспільство - це таке суспільство, яке самовизначається як кровно-духовна спільнота українського походження і будує своє життя за українським стилем.
  Соціа́льна но́рма - система уявлень, що становить певний шаблон поведінки, що розділяється членами соціальної групи і необхідна для здійснення сумісних узгоджених дій.
  Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
  Соціáльна грýпа - сукупність осіб, об'єднаних спільною метою, ідеєю, працею; сукупність індивідів, що взаємодіють певним чином на основі сподівань кожного члена групи, що розділяються, відносно інших.


 • Продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, використовувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими;

 • Конструктивне розв’язання конфліктів, досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за наслідки вчинків. • Вміння вчитися організовувати своє робоче місце
 • Загальнокультурна компетентність
 • Громадянська компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя
 • Компететності з ІКТ Здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі
 • Соціальна компетентість Проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб різних соціальних груп