Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКнига 10 Класифікація книг 12 Функції книги 12

Скачати 382.63 Kb.

Книга 10 Класифікація книг 12 Функції книги 12
Скачати 382.63 Kb.
Сторінка1/16
Дата конвертації16.03.2017
Розмір382.63 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів
Зміст

Вступ 2

1.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Збір даних по проблемі 3


1.1 Видання 3

1.2 Книга 10

Класифікація книг 12

Функції книги 12

1.3 Технічне забезпечення 14

1.4 Художня література.
Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.
Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
Художній роман 31


Аналіз видань українського художнього роману 36

Аналіз видання роману Олеся Гончара «Собор» 36

Аналіз видання ромну Володимира Малика «Таємний посол» 37

2. Виявлення проблемної ситуації 39

433.
Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Побудова дерева проблеми 44


4. Формулювання критеріїв 50

5.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Побудова дерева цілей 52


6. Аналіз та оцінка альтернатив 53

7.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -
Вибір остаточного варіанту 72


8. Побудова технологічної карти 76

9. Економічні розрахунки 77

Витрати на матеріали 77

Висновок 80

Список літератури 82Вступ


Для того щоб зрозуміти користь системного аналізу у поліграфії, потрібно перш за все з’ясувати значення самого поняття поліграфія.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.


Поліграфія (від полі багато і графо пишу) — галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.
Репроду́кція (лат. re- префікс, що означає зворотню або повторну дію і лат. produco - створюю) - відтворення.
Полігра́фія (від полі - багато; графо - пишу) - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Зростання обсягу інформації, що накопичується і використовується людиною і суспільством в цілому за останні десятиліття є очевидним.
Десятилі́ття, також - десятиріччя, декада - під десятиліттям найчастіше розуміють календарне десятиліття, період часу, що включає десять років.
Головна задача поліграфії полягає у переробці інформації і її розповсюдженні. Друковані видання були першою системою комунікаційного зв’язку. Друкарська продукція у минулому столітті була єдиним носієм візуальної інформації, наприклад, законів, новин, думок і ідей. У нашому столітті багатократне збільшення споживачів, конкуренція і високоефективна техніка привели до збільшення росту друкарської продукції. Сучасна поліграфія старається відповідати швидкостям розповсюдження інформації електронними засобами. В складальних і репродукційних процесах використовують електронні засоби переробки інформації. Високопродуктивні фотоскладальні системи здатні сьогодні обробити до десяти мільйонів друкарських знаків на годину.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).
Мільйон - число, назва величини 10 6 = 1000000 =1000000} .

Зараз поліграфія є на досить високому рівні розвитку і виготовлення будь-якої поліграфічної продукції включає багато етапів, починаючи від проектування і закінчуючи упаковкою готового виробу. Кожен із цих етапів має безліч способів реалізації (наприклад існує багато видів друку, способів виготовлення форм та макетів) і щоб знайти найбільш оптимальний спосіб реалізації слід використати системний аналіз.

Друка́рня - поліграфічне підприємство, на якому виготовляють друковану продукцію (книги, газети, журнали, плакати тощо).
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Також поліграфічні підприємства використовують нові технології та способи виготовлення поліграфічної продукції, а отже процес виробництва потрібно організувати по-новому, так щоб він відповідав усім сучасним тенденціям.
Сино́німи (грец. synonymos - «однойменний») - це слова однієї частини мови, різні за звучанням і написанням, що мають дуже близьке або тотожне лексичне значення.
І тут є очевидною необхідність використання системного аналізу.

Розглянемо детальніше основні завдання системного підходу до рішення проблеми. Системний підхід дає змогу розв’язати проблему побудови складних систем з урахуванням всіх факторів та можливостей пропорційно їх значимості на всіх етапах досліджуваної системи.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.
Складна́ систе́ма - система, поняття, що широко використовується в сучасній науковій літературі і вказує на специфічні особливості об'єктів дослідження практично в усіх розділах природничих та гуманітарних наук.
Цінність системного підходу полягає в тому, що розгляд категорій системного аналізу створює основу для логічного і послідовного підходу до проблеми прийняття рішень.
Ці́нність - будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я тощо, заради якого вона живе. Вивченню людських цінностей присвячений розділ філософії аксіологія, який підрозділяється на етичну й естетичну аксіологію.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
Системний аналіз призначений для вирішення в першу чергу слабоструктуризованих проблем, тобто проблем, склад елементів і взаємозв’язків яких встановлений лише частково, що виникають, як правило, у ситуаціях, що характеризуються наявністю фактора невизначеності і містять елементи, які не можна формалізувати та перекласти на мову математики.
Стандартна невизначеність (англ. standard uncertainty) u - невизначеність результату вимірювання, виражена як його стандартне (середнє квадратичне) відхилення.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.
Одна з задач системного аналізу полягає в розкритті змісту проблем, що стоять перед керівниками, які приймають рішення, настільки, щоб їм стали очевидні всі основні наслідки рішень і їх можна було б враховувати у своїх діях. Системний аналіз допомагає відповідальній за ухвалення рішення особі більш вимогливо підійти до оцінки можливих варіантів дій і вибрати найкращий з них з урахуванням обліку додаткових факторів, що не можна формалізувати, та моментів, що можуть бути невідомі фахівцям, що готують рішення.

Отже щоб найбільш раціонально організувати видавничі процеси, логічно та послідовно вирішувати всі проблеми, визначати альтернативні рішення ти вибирати найоптимальніші з них у видавничій поліграфії необхідно використовувати системний аналіз.

Публіци́стика (з латини publicum - "громадськість") - рід літературної і журналістської творчості, який дієво досліджує, узагальнює і трактує з власного погляду важливі суспільно-політичні питання та інші виклики суспільства, з метою впливу на суспільну думку та існуючі політичні інститути, використовуючи при цьому засоби логічного мислення та емоційного впливу.
Раціональність (від лат. Ratio - розум) - термін у найширшому сенсі означає розумність, свідомість, протилежність ірраціональності. У більш вузкому значенні - характеристика знання з точки зору його відповідності деяким принципам мислення.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Скачати 382.63 Kb.

  • Зміст Вступ 2
  • 1.1 Видання 3 1.2 Книга 10 Класифікація книг 12 Функції книги 12 1.3 Технічне забезпечення 14
  • Аналіз видань українського художнього роману 36 Аналіз видання роману Олеся Гончара «Собор» 36 Аналіз видання ромну Володимира Малика «Таємний посол» 37
  • 2. Виявлення проблемної ситуації
  • 4. Формулювання критеріїв 50
  • 6. Аналіз
  • 8. Побудова технологічної карти 76 9. Економічні розрахунки 77 Витрати на матеріали
  • Також
  • Цінність