Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКод модуля: іікт тип модуля: обов’язковий Семестр: 1-2

Скачати 14.17 Kb.

Код модуля: іікт тип модуля: обов’язковий Семестр: 1-2
Скачати 14.17 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір14.17 Kb.

1. Назва модуля: Інформатика та обчислювальна техніка

2.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Код модуля: ІІКТ_6_2.2_5

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: 1-2

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 189 (кредитів ECTS – 5), аудиторні години – 102 (лекції – 50 год., лаб.роб. – 52 год.)

5. Лектор: Стеценко Галина Володимирівна, Паршуков Сергій Васильович.

6. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:знати: основні поняття інформатики та її місце у системі наук; історію розвитку обчислювальної техніки; класифікацію комп’ютерів; архітектуру комп’ютера, поняття про операційні системи та їх функції; системи опрацювання текстових та графічних даних; поняття про електронні таблиці та бази даних;
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
теоретичні основи алгоритмізації та програмування; поняття моделі та моделювання; основні алгоритмічні конструкції; етапи розв’язування задач; поняття мову, системи і середовища програмування; основні поняття мови Pascal; поняття про типи даних.
Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.


вміти: організовувати роботу з використанням комп’ютера, налаштовувати операційну систему, працювати з службовими та стандартними програмами операційної системи, архівувати дані, працювати з текстовими та графічними редакторами, опрацьовувати електронні таблиці, створювати бази даних; застосовувати отримані знання для складання алгоритмів та їх графічних схем; працювати в середовищі програмування Turbo Pascal; складати програми мовою Pascal; розв’язувати задач із застосуванням команд циклів і розгалужень; створювати програми для табулювання функцій та пошуку даних; використовувати рекурсивні функції та процедури;
Графічний редактор Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
Pascal Pascal - алгоритмічна мова програмування універсального призначення. Існують діалекти мови з підтримкою об'єктно-орієнтованого програмування. В 1990 році було затверджено стандарт ISO 7185:1990, «Pascal», та ISO 10206:1990 «Extended Pascal».
Рекурсивні функції - клас функцій, введений як уточнення класу обчислюваних функцій. В математиці загальноприйнятою є теза про те, що клас функцій, для обчислення яких існують алгоритми, при найширшому розумінні алгоритму, збігається з класом рекурсивних функцій.
використовувати процедури та функції модулів CRT та Graph; створювати програми з використанням масивів, упорядкування і відшукання даних у масиві; використовувати двовимірні масиви; працювати з файлами даних, здійснювати в них пошук.

7. Спосіб навчання: аудиторні заняття

8. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

- Інформаційна культура;

Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.9. Зміст модуля:

Інформатика як наука, її місце в сучасному світі і системі наук.

Обчислювальна техніка. Історія розвитку обчислювальної техніки. Класифікація комп’ютерів. Архітектура комп’ютера.

Операційні системи та їх функції. Файлова система.

Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.

Системи опрацювання текстів.

Системи опрацювання графічних даних.

Електронні таблиці.

Бази даних.10. Рекомендована література:

1) Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. – К.: Академія, 2007. – 416 с.

2) Клименко О.Ф. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод.посібник / О.Ф.Клименко, Н.Р.Головко, О.Д.Шарапов/ За аг.ред.О.Д.Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534 с.

3) Литвин І.І. інформатика / І.І.Литвин, О.М.Конончук, Ю.Л.Дещинський. – Львів: Новий світ, 2004. – 304 с.

4) Інформатика та комп’ютерна техніка / За ред.М.Є.Рогози. – К.: Академія, 2006. – 367 с.

11. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота.

12. Методи і критерії оцінювання:

- поточний контроль (70%): усне опитування, самостійна робота.- підсумковий контроль (30%, екзамен): тестування, контрольна робота.

13. Мова навчання: українська


Скачати 14.17 Kb.

  • Код модуля
  • 5. Лектор
  • 7. Спосіб навчання
  • 10. Рекомендована література
  • 11. Форми та методи навчання