Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКодекс України про надра; Закон України «Про нафту І газ»

Кодекс України про надра; Закон України «Про нафту І газ»
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір120 Kb.
ТипКодекс
  1   2


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України__ _______ 2016 року № _____Інструкція

із заповнення форми звітності № 6-ГР (нафта, природний газ, конденсат,

етан, пропан, бутани, гелій) (річна) «Звітний баланс запасів корисних копалин за 20___ рік»
І.
Баланс запасів корисних копалин - державний облік запасів у надрах усіх корисних копалин, що виявлені, розвідані або розроблюються. Відображає кількість та частково якість корисної копалини, ступінь розвіданості запасів, їх освоєння гірничовидобувною промисловістю та зміни в результаті видобутку і втрат під час експлуатації або інших причин.
Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок складання звітності за формою
№ 6-ГР (нафта, природний газ, конденсат, етан, пропан, бутани, гелій) (річна) «Звітний баланс запасів корисних копалин за 20___ рік» (далі – форма 6-ГР) з метою здійснення обліку запасів і ресурсів нафти, природного газу та наявних у них корисних компонентів (далі – вуглеводні), отримання систематизованої інформації про їх кількість, якість, ступінь геологічної та техніко-економічної вивченості і рівень промислового освоєння, а також відомостей про видобуток і втрати нафти, природного газу та наявних у них корисних компонентів для прийняття управлінських рішень щодо забезпеченості економіки України достовірними та вірогідними запасами вуглеводневої сировини.
Запа́си ко́рисних копа́лин - кількість корисних копалин, виявлена та підрахована на місці залягання за даними геологічного вивчення відкритих родовищ (покладів).

2. Терміни у цій Інструкції вживаються у значеннях, наведених у таких нормативно-правових актах:

Кодекс України про надра;

Закон України «Про нафту і газ»;

Положення про Державну службу геології та надр України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2016 року № 1174;

Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 58;

Гірни́че підприє́мство - промислове підприємство, призначене для розвідування або розробки родовищ корисних копалин.
Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Порядок державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 року
№ 75;

Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1997 року № 432;

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державному комітеті України з питань геології і використання надр від 10 липня 1998 року № 46, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24 липня 1998 року за
№ 475/2915;

Положення про порядок техніко-економічного обґрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ нафти і газу, затверджене наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України від 27 листопада 2006 року


№ 316, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2006 року за
№ 1383/13257.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

3. Форму 6-ГР до 05 лютого наступного за звітним року до Держгеонадр України подають користувачі надр, визначені абзацом п'ятнадцятим статті 1 Закону України «Про нафту і газ», що здійснюють користування надрами на підставі та в межах ділянки (родовища) нафтогазоносних надр, визначеної спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами (далі - користувачі надр).

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Форма 6-ГР подається в паперовому та електронному вигляді.

4. Текстова частина форми 6-ГР та додатки до неї, передбачені


пунктом 14 розділу І цієї Інструкції, заповнюються українською мовою. Форма 6-ГР оформлюється на аркушах паперу формату А3 (297 х 420 мм).

5. Форма 6-ГР підписується користувачем надр та завіряється печаткою (за наявності).

Особи, які підписали форму 6-ГР відповідають за правильність та достовірність наведених у ній відомостей.

У формі 6-ГР вказуються контактні телефони та адреса електронної пошти користувача надр.

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

6. Державний облік запасів корисних копалин здійснюється відповідно до Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 року № 75.

7. Держгеонадра України здійснює контроль за своєчасним поданням користувачами надр форми 6-ГР, перевіряє відповідність зазначених відомостей вимогам цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів, надає методичну допомогу з питань складання форми 6-ГР.

8. Запаси вуглеводнів підлягають відображенню у формі 6-ГР згідно з Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1997 року № 432, та Інструкцією із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу, затвердженою наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин від 10 липня 1998 року

№ 46, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 липня 1998 року


за № 475/2915.

9. Якщо на підставі спеціальних дозволів на користування надрами на родовищі одночасно виконують геологорозвідувальні роботи декілька користувачів надр форма 6-ГР складається окремо кожним користувачем надр по своїй ділянці нафтогазоносних надр із зазначенням величини приросту запасів, отриманих кожним користувачем надр.

Геологорозві́дувальні робо́ти - комплекс спеціальних робіт і досліджень, що здійснюються з метою геологічного вивчення надр.

10. У формі 6-ГР відображається списання запасів чи переведення їх із групи балансових до групи умовно балансових, позабалансових згідно з Положенням про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 58.

11. У формі 6-ГР зазначаються відомості щодо кожного об'єкта (одного або декількох продуктивних покладів, які характеризуються близькими геолого-геофізичними властивостями і розробляються або можуть розроблятися спільно однією мережою свердловин).

Якщо нафтогазовий поклад родовища частково виходить за межі площі, визначеної спеціальним дозволом на користування надрами запаси вуглеводнів відображаються в цілому за покладом (родовищем) у випадку, коли суміжна ділянка не надана в користування.

12. Відображення у формі 6-ГР запасів нафти, конденсату, етану, пропану, бутанів, азоту здійснюється в тис. т; природного газу – в млн м3; гелію, вуглекислого газу – в тис.

Діокси́д вуглецю́, оксид карбону (IV), вуглекислий газ, CO2 - тривка хімічна сполука, поширена в природних газах, що містять його в кількості від декількох відсотків до практично чистого вуглекислого газу.
м3 (з точністю до цілих одиниць з дотриманням математичних правил заокруглення).

13. Форма 6-ГР подається з підведенням всіх підсумків за об'єктами, кодами класів і за групами фактично досягнутого ступеня промислового освоєння.

14. До форми 6-ГР додаються:

пояснювальна записка, складена згідно з вимогами цієї Інструкції;

документи про списання запасів, передбачені Положенням про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 58;

матеріали (звіти) з приросту і зміни запасів вуглеводнів за звітний рік;

оглядова карта району, на яку наносяться всі родовища, перспективні площі і структури; родовища і площі, на яких проводяться геологорозвідувальні роботи; родовища і площі, де отримано приріст запасів;

довідки про обсяги річного видобутку вуглеводнів за свердловинами;

у разі підтвердження приросту запасів:

результати затвердженого, у встановленому законодавством порядку приросту запасів;

основні результати проведених геологорозвідувальних робіт і виконання державного замовлення з приросту запасів нафти, природного газу і конденсату щодо родовищ, що розвідуються і розробляються;

інформація про стан забезпеченості балансовими запасами нафти і природного газу.

15. У пояснювальній записці відображається така інформація:

характеристика загального стану запасів державного фонду родовищ і його резерву та ступінь їх вивченості;

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

стан запасів та ступінь розвіданості вуглеводнів;

для корисних компонентів – також стан запасів газу, який їх вміщує;

розподіл балансових запасів за стратиграфічними комплексами, глибинами, типами колекторів, сірчистістю (вміст сірки в відсотках: малосірчисті – до 0,5, сірчисті – 0,51-2, високосірчисті – більше 2), густиною (менше 0,87 г/см – легкі, 0,87-0,9 г/см – середньої густини, більше 0,9 г/см -важкі нафти), в'язкістю (більше 30 мПас – високов'язкі нафти) і проникністю колекторів, а також виділення запасів газу газових шапок та нафти нафтових облямівок;

Бала́нсові запа́си ко́ри́сних копа́лин (рос. балансовые запасы полезных ископаемых, англ. balance reserves of minerals, нім. Bilanzvorräte) - група запасів корисних копалин,які на момент оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками можна економічно ефективно видобути і використати при сучасній техніці і технології видобування.

розподіл балансових запасів за ступенем промислового освоєння із зазначенням кількості запасів, що знаходяться у розробці, підготовлених до промислового освоєння, які знаходяться в розвідці і консервації;

відомості про обсяг виконаних розвідувальних та експлуатаційних робіт і їх практичне значення для виконання державного замовлення приросту запасів вуглеводнів за звітний рік;

головні показники виконаних робіт у натуральному і грошовому еквіваленті з розвідувального (опорного, параметричного, пошукового, розвідувального, структурного) та експлуатаційного буріння;

відомості щодо виконання обсягів геофізичних робіт, підготовки структур до глибокого буріння, про введення площ і структур до глибокого буріння, а також про виведення структур із глибокого буріння із зазначенням кількості підтверджених перспективних ресурсів;

Глибоке буріння (рос. глубокое бурение, англ. deep drilling, нім. Tiefbohren n) - спорудження свердловин в земній корі в інтервалі глибин 4500-6000 м (понад 6000 м – надглибоке буріння), що відображає досягнутий рівень техніки і технології XX ст.

фактичне виконання державного замовлення з приросту запасів вуглеводнів користувача надр у цілому й на окремих родовищах;

відомості щодо родовища і поклади, відкриті у звітному році;

кількість площ і перспективних ресурсів, включених до державного балансу запасів корисних копалин, які передано до промислового освоєння;

вид буріння (розвідувального або експлуатаційного), за рахунок якого отримано приріст запасів. Якщо державне замовлення з приросту запасів не виконане, дається аналіз причин невиконання;

відомості щодо геолого-економічної ефективності роботи підприємства (витрати на одиницю підготовлених запасів у гривнях, приріст запасів на один метр глибокого розвідувального буріння);

рух запасів щодо кожного родовища (покладу), які відображаються у формі 6-ГР, у тому числі характеристика втрат під час видобутку, прийняті та рекомендовані заходи з раціонального використання вуглеводнів;

нові дані про геологічну будову родовища;

Геоло́гія (від грец. γῆ - земля, і грец. λογος - наука) - комплекс наук про тверду оболонку Землі, історію її розвитку та процеси, що її створили.

характеристика виявлених або оконтурених покладів нафти чи природного газу, їх протяжність, товщина, форма, характеристика пластів колекторів;

характеристика зміни контурів раніше виявлених покладів у зв'язку з проведеними розвідувальними роботами;

фізичні властивості і хімічний склад нафти, природного газу, конденсату і пластових вод;

Хімічний склад, також Склад речовини - термін хімії - частка вмісту окремих хімічних елементів у речовині, матеріалі, сплаві, породі тощо.

приріст запасів за різними кодами класів і переведення їх у вищий код класу із зазначенням, за рахунок якого коду класу це переведення виконане;

аналіз зміни вірогідних запасів коду класів 121, 122 за родовищами;

аналіз зміни запасів за родовищами з невизначеним промисловим значенням коду класу 332;

аналіз причин списання запасів щодо кожного родовища (покладу) разом з актами на списання, оформленими у встановленому порядку;

річний видобуток нафти, природного газу та наявних у них корисних компонентів, вміст компонентів (у г/м3 або відсотках) у видобутому із покладу природному газі;

Видобуток нафти (англ. oil recovery) - певна кількість нафти, видобутої з надр землі (як наслідок процесу видобування).

характеристика втрат нафти, природного газу і наявних у них корисних компонентів;

заходи щодо зменшення втрат.

Щодо родовищ, які відображаються у формі 6-ГР вперше, у пояснювальній записці відображається така інформація:

стисла характеристика кожного родовища, яке включається в державний баланс запасів корисних копалин вперше або запаси якого затверджені у встановленому законодавством порядку у звітному році;

Приро́дний газ (англ. gas; нім. Gas n, Erdgas n) - суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метану, етану, пропану, бутану тощо), що утворюється в земній корі та широко використовується як високоекономічне паливо на електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цементовій та скляній промисловості, у процесі виробництва будматеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як сировина для отримання багатьох органічних сполук.
Державний баланс запасів корисних копалин України (рос. государственный баланс запасов полезных ископаемых англ. State balance of mineral reserves) - містить відомості про кількість, якість та ступінь вивчення запасів корисних копалин щодо родовищ, які мають про-мислове значення, їх розміщення, рівень промислового освоєння, а також відомості про видобуток, втрати і забезпеченість суспільного виробництва розвіданими запасами корисних копалин.

найменування родовища, відстань до найближчого населеного пункту, залізничної станції чи нафтогазопроводу;

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

з якого часу стало відомо про родовище, коли і ким воно відкрито, коли і ким проводились геологорозвідувальні чи інші роботи, коли і ким затверджувались запаси;

економічна характеристика родовища і району (особливість, транспортні умови, енергетичні ресурси тощо);

Приро́дні енергети́чні ресу́рси - гідроенергія, геотермальна, ядерна, сонячна енергія, вітроенергія, енергія морських припливів і відливів, енергія біомаси та енергія, вироблена іншими нетрадиційними джерелами.

геологічна будова району і родовища (стратиграфія, літологія і тектоніка);

характеристика нафтоносних і газоносних покладів (літологічний склад, глибина залягання, дебіт, режим, проникність, пластовий тиск, температура, в'язкість нафти і води в пластових умовах);

ступінь розвіданості родовища, обсяги виконаних робіт;

фізичні властивості і хімічний склад нафти, газу і води;

характеристика конденсату (вміст у газі, вміст метанових, нафтенових і ароматичних вуглеводнів, смол, асфальтенів, густина, температура початку і кінця кипіння, коефіцієнт вилучення).

Аре́ни (також аромати́чні вуглево́дні) - органічні сполуки, які належать до класу карбоциклічних сполук. У складі молекули ароматичних вуглеводнів є одна або кілька груп з 6 атомів вуглецю(Карбону), сполучених у кільце (бензенове ядро) замкненою системою супряжених пі-зв'язків (див.формула Кекуле)

Характеризуючи склад пластового газу, слід зазначити молярний відсотковий вміст метану, етану, пропану, ізобутану, нормального бутану, пентанів і вищих, азоту, вуглекислого газу, сірководню, сіркоорганічних сполук (меркаптанів);

зміна концентрацій корисних компонентів за площею і розрізом;

найменування лабораторій, де проводився аналіз пластового газу;

склад відсепарованого газу;

16. Форма 6-ГР заповнюється на підставі таких первинних документів:

спеціальний дозвіл на користування надрами;

Перви́нний докуме́нт (в господарському праві) - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

проект розробки родовища;

матеріали геологічних звітів та протоколів затвердження (апробації) запасів;

проект дослідно-промислової розробки;

технологічний проект (схема) промислової розробки родовища (покладу);

акти про списання запасів вуглеводнів;

дані облікової геолого-маркшейдерської документації.

17. Інформаційно-технічне забезпечення, інформаційно-аналітичне супроводження робіт щодо звітності про стан запасів корисних копалин, їх зміни та ведення електронної бази державного балансу запасів корисних копалин здійснюється у Державному інформаційному геологічному фонді України.
Каталог: sites -> default -> files -> imce
imce -> Організація І ведення секретного діловодства та зберігання секретних документів
imce -> Посадові обов’язки
imce -> І. Загальні положення терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
imce -> Умови проведення конкурсу
imce -> Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії
imce -> Додаток 1 до наказу В. о керівника апарату Березанського міського суду Київської області від 15. 08. 2016 №27/к/к умови проведення конкурсу
imce -> Додаток 8 до наказу управління Пенсійного фонду України Місті Херсоні від 19. 07. 2016 №127 умови проведення конкурсу
imce -> Умови проведення конкурсу
imce -> Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання в Державну комісію України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти І газу
  1   2  • Інструкція із заповнення форми звітності № 6-ГР (нафта, природний газ, конденсат
  • Міністерстві юстиції України