Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомбінування засобів віртуалізації у навчанні бакалаврів інформатики дисципліни "операційні системи та системне програмування"

Скачати 110.69 Kb.

Комбінування засобів віртуалізації у навчанні бакалаврів інформатики дисципліни "операційні системи та системне програмування"
Скачати 110.69 Kb.
Дата конвертації 10.03.2017
Розмір 110.69 Kb.

УДК 37:004.4

Головня Олена Сергіївна

аспірантка Інституту інформаційних технологій і
засобів навчання НАПН України

м.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Київ
КОМБІНУВАННЯ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ


У НАВЧАННІ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ
ДИСЦИПЛІНИ "ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА
СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ"

Навчання операційних систем (ОС), особливостей роботи з ними та основ написання програм для цих ОС є важливою частиною підготовки бакалаврів інформатики.
Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)
Особливість, або сингулярність в математиці - це точка, в якій математичний об'єкт (зазвичай функція) не визначений або має нерегулярну поведінку (наприклад, точка, в якій функція недиференційована).
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Бакала́вр - рівень вищої освіти, відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.
У процесі практичної роботи з ОС, що вивчаються, часто використовуються технології віртуалізації. Це доцільно з багатьох причин, у тому числі у випадках, коли ОС, що вивчається, відрізняється від ОС, встановленої у комп'ютерних класах, коли треба уникнути надання студентам адміністративних прав, коли студенти працюють на власних комп'ютерах тощо.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

Застосуванню технологій віртуалізації у навчанні окремих інформатичних дисциплін присвячено роботи А. Є. Батюка, Д. Є. Ванькевича, Г. Г. Злобіна, Л. В. Павленко, М. П. Павленка та ін. Описано також архітектуру хмарно-орієнтованого інформаційно-освітнього середовища для забезпечення інструментів одразу для багатьох дисциплін (О. Г.

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси.
 Глазунова, О. В. Якобчук). Однак наявні публікації висвітлюють передусім досвід впровадження конкретних, заздалегідь вибраних, технологій віртуалізації. Лишається недослідженою проблема індивідуального добору засобів віртуалізації для навчання окремих дисциплін, зокрема для навчання ОС бакалаврів інформатики.

Ми здійснили вивчення особливостей навчання ОС бакалаврів інформатики у вітчизняних закладах вищої освіти. Крім того, у питаннях, що стосуватися не змісту навчального матеріалу, а застосовуваних технологій віртуалізації, ми також проаналізували досвід навчання ОС бакалаврів інших напрямів, які також вивчають аналогічні дисципліни.

Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.
Індивідуалі́зм (фр. individualisme) Напрям в етиці, соціології, політиці, філософії, який, на противагу колективізму, розвиток особистості вважає метою і змістом історичного процесу. Риса світогляду, яка характеризується самопротиставленням окремого індивіда колективові і суспільству. І.
Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

Згідно з результатами дослідження, навчання ОС у закладах вищої освіти України значною мірою різниться, у тому числі:

- кількістю годин;

- дисциплінами, у межах яких вивчаються ОС ("Операційні системи та системне програмування", "Операційні системи", "Інформатика" тощо);

- навчальними програмами;

- ОС, що вивчаються (і Linux, і Windows, лише Linux, лише Windows тощо, якщо Linux, то різні дистрибутиви – як похідні від Debian, так і похідні від Red Hat Linux);

- співвідношенням використання засобів GUI та командного рядка під час виконання лабораторних робіт;

- технічними умовами (обсягом доступних системних ресурсів, підтримкою технологій апаратної віртуалізації та ін.);

- досвідом використання викладачами технологій віртуалізації (від володіння кількома різними засобами до відсутності досвіду використання віртуалізаційного ПЗ у навчальному процесі);

Дистрибутив (англ. distribute - розповсюджувати) - форма розповсюдження програмного забезпечення.
Команди́р частини (підрозділу) - посадова особа командного складу в збройних силах, на котру покладено командування (керівництво) підрозділом, частиною (кораблем), з'єднанням. У більшості країн світу командир є єдиноначальником і несе особисту відповідальність за постійну бойову і мобілізаційну готовність ввіреної йому частини (підрозділу).
Володі́ння, також Посідання (лат. роssеsіо) - це можливість власника утримувати річ, яка на законних підставах йому належить. Одна з повноважностей (правомочностей) права власності. Володіння - це фактична влада над річчю (§ 854 Німецького цивільного уложення).
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

- використовуваними засобами віртуалізації (від гіпервізорів ІІ типу, таких як VirtualBox, Vmware Player, Vmware Workstation, до віртуальних контейнерів на зразок Kernel Based Virtual Machine, OpenVZ, FreeBSD jail, Linux-Vserver, у тому числі у межах інших засобів, зокрема Proxmox VE), включно з випадками, коли не використовується жодних засобів віртуалізації;

- оцінюванням викладачами ступеню важливості ряду факторів вибору засобів віртуалізації, приміром, фактору можливості віддаленого доступу до віртуалізованої ОС, фактору підтримки процесорів як із вбудованою апаратною віртуалізацією, так і без неї, фактору наявності у програмному засобі графічного інтерфейсу (від "взагалі не важливо" до "дуже важливо").

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Така суттєва кількість розбіжностей у навчанні ОС дає підстави для сумнівів щодо можливості використання єдиного універсального засобу віртуалізації в усіх випадках.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
До аналогічних висновків приводить і проведений нами в [1] порівняльний аналіз віртуалізаційного ПЗ, побудованого на основі різних технологій віртуалізації.

З іншого боку, є принаймні одна особливість процесу навчання ОС, актуальна повсюди, де використовуються засоби віртуалізації, – підвищена ймовірність виникнення технічних проблем під час використання засобів віртуалізації. Окрім ОС, що вивчається, з'являється ще один (щонайменше) прошарок, який також може стати причиною збоїв – засіб віртуалізації. Засоби віртуалізації часто також надають інструменти для швидкого відновлення після збоїв (у тому числі, швидшого, ніж у випадку, коли ОС встановлено на реальну машину), зокрема механізм зрізів (знімків, snapshots).

Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.
Ймові́рність (лат. probabilitas, англ. probability) - числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів. Імовірність є основним поняттям розділу математики, що називається теорія імовірностей.
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Однак захисні механізми допомагають не завжди (скажімо, якщо не було завчасно створено зріз, то не матимемо з чого відновлювати коректний стан системи), до того ж, у роботі цих механізмів теж не виключені збої.

Оскільки і ОС, і засоби віртуалізації постійно розвиваються, а отже, змінюються, то навіть уже маючи певний досвід застосування того чи іншого засобу віртуалізації, викладач не може повністю убезпечити себе від несподіваного виникнення технічної проблеми. Залежно від складності проблеми та досвіду викладача, одні проблеми можна ліквідувати швидко, і студент продовжить роботу, інші ж проблеми потребують серйознішого дослідження, а їх вирішення займе більше часу, тож студент, цілком імовірно, не зможе продовжити виконувати завдання на своєму робочому місці протягом решти заняття.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
У таких ситуаціях виникає потреба у "плані Б" – застосуванні іншого засобу віртуалізації або варіанту навчання ОС, який не передбачає віртуалізації (наприклад, мультизавантаження).

Отже, нашим завданням було вироблення варіативності підходів до застосування технологій віртуалізації unix-подібних ОС у підготовці бакалаврів інформатики.

З'ясуємо значення деяких використаних у цій публікації термінів.

Під засобами віртуалізації ми розумітимемо як програмні засоби віртуалізації (які можуть, у свою чергу, використовувати апаратні засоби віртуалізації), так і хмарні технології (які ґрунтуються на програмних і/або апаратних засобах віртуалізації).

Основним називатимемо засіб віртуалізації, який використовується для реалізації деякого завдання за замовчуванням.

Вказані в означенні основного засобу віртуалізації завдання виокремлюються залежно від побудови курсу. Наприклад, для курсу "Операційні системи та системне програмування", що викладається для студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка (напрям підготовки 6.040302.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖДУ імені Івана Франка) - найстаріший вищий навчальний заклад Житомирщини. Заснований у 1919 році як «Волинський педагогічний інститут».
Інформатика*), завдання було сформульовано наступним чином: 1. навчання основ адміністрування ОС Linux;

 2. навчання основ адміністрування ОС Windows;

 3. навчання основ системного програмування для ОС Linux;

 4. навчання основ системного програмування для ОС Windows.

Основні засоби віртуалізації, призначені для реалізації різних завдань, можуть не співпадати.

Альтернативним вважатимемо засіб віртуалізації, який надає функціонал, загалом близький до основного використовуваного засобу віртуалізації, але водночас має певні суттєві відмінності, що дозволяють застосовувати засіб у ситуаціях, коли є суттєві перешкоди для використання основного засобу.
Функціонал - відображення векторного простору на базову множину для цього простору, здебільшого на множину дійсних чисел. Прикладом функціоналу є норма.

Також для навчання ОС можуть, поряд із засобами віртуалізації, використовуватися і варіанти навчання без залучення технологій віртуалізації: встановлення ОС, що вивчається, як основної ОС чи паралельно з уже наявною на комп'ютері ОС (мультизавантаження), а також інше, не віртуалізаційне, програмне забезпечення, зокрема інтегровані середовища розробки.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Інтегроване середовище розробки (ІСР, англ. Integrated development environment або англ. IDE) - комплексне програмне рішення для розробки програмного забезпечення. Зазвичай, складається з редактора початкового коду, інструментів для автоматизації складання та відлагодження програм.

І засоби віртуалізації ОС, і варіанти навчання ОС без віртуалізації, і ПЗ, що
не належить до віртуалізаційного, але також застосовується під час навчання ОС виступають у ролі інструментів навчання ОС.

Інструменти навчання ОС, за аналогією до засобів віртуалізації, можна поділити на основні інструменти та альтернативні інструменти.

Тобто кожному завданню ставимо у відповідність один основний інструмент та принаймні один альтернативний інструмент, кожен з яких може бути у тому числі засобом віртуалізації.

Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -

Відмова від вибору єдиного засобу віртуалізації призвела до потреби створення рекомендацій щодо вибору такого засобу або набору інструментів, які б оптимально підходили у кожній окремо взятій ситуації.

Ми спиралися на наступні ідеї:

- для різних завдань можна використовувати як один і той самий інструмент, так і різні;

- для кожного завдання варто мати щонайменше один альтернативний інструмент;

- принаймні частина інструментів мають бути такими, що потребують порівняно невеликих зусиль у процесі впровадження;

- перевага надається засобам віртуалізації, що належать до вільного та вільно поширюваного ПЗ, а також хмарний сервісам, що пропонують широкий функціонал у межах безплатного облікового засобу.

У кожному окремому випадку може мати місце індивідуальне поєднання основних та альтернативних засобів віртуалізації, а також варіантів навчання ОС, які не передбачають застосування технологій віртуалізації.

Для прикладу, опишемо розроблену і використовувану нами комбінацію засобів віртуалізації та варіантів навчання ОС, які не передбачають віртуалізації (рис. 1).

Рис. 1. Приклад комбінації засобів віртуалізації та варіантів навчання ОС, які не передбачають віртуалізації, використовуваної для навчання бакалаврів інформатики дисципліни "Операційні системи та системне програмування"


Кожному із чотирьох завдань відповідає окремий перелік інструментів. Це переважно засоби віртуалізації, однак є й варіанти без віртуалізації та інтегроване середовище розробки, яке може використовуватися як у поєднанні із засобами віртуалізації, так і окремо від них. Перший інструмент у кожному переліку – основний, решта – альтернативні.

Як видно з рис. 1, у даному випадку загалом передбачено можливість використання двох засобів віртуалізації (гіпервізор ІІ типу VirtualBox та хмарний сервіс Amazon EC2), інтегрованого середовища розробки Code::Blocks, а також варіантів без віртуалізації (мультизавантаження). Зверніть увагу, що у запропонованій комбінації основні інструменти різняться.

Щоб за потреби викладач та студенти змогли успішно скористатися альтернативним інструментом, мають виконуватися наступні умови:

1) доступність альтернативного інструменту у потрібний момент;

2) адаптованість навчального матеріалу до застосування не лише основного, а й альтернативних інструментів;

3) вміння викладача та студентів використовувати альтернативний інструмент.

Для реалізації п. 3, у свою чергу, потрібні:

3.1) наявність інструктивно-методичних матеріалів до кожного використовуваного інструменту (більшості засобів віртуалізації притаманний значно ширший функціонал, ніж це необхідно для застосування з навчальною метою, тому доцільно мати не лише інструкції до засобу віртуалізації, що надаються розробниками ПЗ/постачальником сервісу, а й спеціально адаптовані до потреб курсу);

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

3.2) наявність у викладача досвіду роботи з усіма використовуваними інструментами, особливо засобами віртуалізації;

3.3) (рекомендовано) наявність у студентів досвіду роботи щонайменше з двома засобами віртуалізації (ідеться про один основний засіб віртуалізації та принаймні один альтернативний, втім, за форс-мажорних обставин, у разі наявності адаптованих інструктивно-методичних матеріалів можливе використання студентами альтернативного інструменту без попередньої підготовки).

Форс-мажо́р, обста́вини неперебо́рної с́или - обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктів у тому числі аграрного ринку згідно із законодавством, або ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій або суспільних збурень, а також з інших обставин, які не могли бути керованими стороною договору (контракту), включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок несприятливих погодних умов, раптового припинення поставки води, тепла, електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не пов'язаного з несплатою їх вартості.

Описані ідеї знайшли втілення у наступних розробках:

- методичні рекомендації щодо вибору засобів віртуалізації та їх наступного застосування у навчанні ОС;

- навчально-методичний посібник, побудований відповідно до вищезгаданих рекомендацій;

- розглянута вище комбінація засобів віртуалізації та варіантів навчання без залучення технологій віртуалізації.

Назвемо основні особливості описаної комбінації засобів та варіантів навчання, а також супровідного навчально-методичного забезпечення.

Відокремленість інструментів. У навчально-методичному посібнику інструменти відділено від власне лабораторних робіт в окремий розділ. Роботи, присвячені інструментам, називаються самостійними роботами і, залежно від ситуації і рішення викладача, можуть:


 1. виконуватися обов'язково і прийматися;

 2. виконуватися обов'язково, але не прийматися (знання, уміння та навички, одержані під час опрацювання самостійних робіт, згодом проявляються під час застосування відповідного інструменту для виконання лабораторних робіт, і якщо виявлено пробіли, можна повернутися до потрібної самостійної роботи;
  у зв'язку з останньою обставиною; можна також робити обов'язковим виконання лише частини самостійної роботи для освоєння основ використання інструменту, а далі повертатися до цієї роботи за потреби);

 3. використовуватися як самовчитель і застосовуватися лише за потреби (наприклад, коли основний засіб віртуалізації наразі недоступний, і потрібно скористатися альтернативним);

 4. не використовуватися взагалі, якщо інструмент, котрому присвячено самостійну роботу, не застосовується.

Зв'язок з інструментами. Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних робіт там, де це необхідно, містять зауваження щодо конкретних інструментів.

Розмежованість GUI-засобів та засобів командного рядка. В інструктивно-методичних матеріалах до лабораторних робіт використовується спеціальне маркування блоків, які стосуються графічного інтерфейсу, та блоків, які пов'язані з командним рядком, що дозволяє пропускати блоки першого чи другого типу, якщо їх виконання не передбачене навчальною програмою і/або не підтримується використовуваним інструментом.

Допомога у доборі власної комбінації засобів віртуалізації та варіантів навчання без застосування технологій віртуалізації. Методичні рекомендації містять систематизовані відомості про різні технології віртуалізації, поради щодо добору засобів віртуалізації залежно від наявних умов, детальніший розгляд прикладу комбінації засобів віртуалізації та варіантів навчання без використання технологій віртуалізації з рис. 1.

Ми вбачаємо у запропонованому підході, зокрема, такі потенційні переваги:

- начально-методичні матеріали можуть бути використані у ширшому колі ситуацій, ніж коли б вони були адаптовані до використання якогось одного інструмента;

- зниження ризику виникнення ситуацій, за яких із технічних причин виконання завдань лабораторної роботи не може бути продовжено.

Наразі триває експериментальна перевірка комбінації засобів віртуалізації та варіантів навчання без залучення технологій віртуалізації, а також супровідного навчально-методичного забезпечення.

Висновки. На основі вивчення досвіду особливостей навчання ОС бакалаврів інформатики та використання технологій віртуалізації під час навчання ОС у вищих навчальних закладах України загалом, а також спираючись на результати попередньо проведеного нами порівняльного аналізу різних програмних засобів віртуалізації залежно точки зору можливостей їх застосування у навчанні ОС бакалаврів інформатики, ми дійшли висновку про потребу вироблення варіативності підходу до використання технологій віртуалізації для навчання ОС бакалаврів інформатики.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

Запропоновано комбінацію засобів віртуалізації та варіантів навчання ОС без застосування технологій віртуалізації, а також супровідне навчально-методичне забезпечення для навчання бакалаврів інформатики дисципліни "Операційні системи та системне програмування". Використовуються засоби віртуалізації на основі різних технологій. Виокремлюються як основні, так і альтернативні інструменти, що надає додатковий вихід у разі виникнення непередбачуваних технічних проблем із основним інструментом, а також забезпечують можливість застосовувати запропоновану комбінацію засобів віртуалізації та варіантів навчання без залучення технологій віртуалізації у ширшому колі ситуацій. До складу методичних рекомендацій, окрім опису прикладу комбінації засобів віртуалізації та варіантів навчання без використання технологій віртуалізації, також входять систематизовані відомості про різні технології віртуалізації, поради щодо добору засобів віртуалізації у кожному окремому випадку, залежно від наявних умов. Навчально-методичний посібник містить інструктивно-методичні матеріали до лабораторних робіт й адаптований до роботи з описаною вище комбінацією засобів віртуалізації та варіантів навчання ОС без застосування технологій віртуалізації.


Список використаних джерел

 1. Головня О. С. Критерії добору програмних засобів віртуалізації у навчанні unix-подібних операційних систем / О.С.
  UNIX-подібна операційна система (інколи скорочено як *nix) - операційна система, яка виникла під впливом UNIX. Термін включає в себе вільні/відкриті операційні системи, утворені від UNIX компанії Bell Labs або емульовані його можливості, комерційні і запатентовані розробки, а також версії, засновані на сирцевому коді UNIX.
  Головня // Інформаційні технології в освіті. – 2015. – №24. – С. 119-133. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/Issue_24/p-119-133.


Скачати 110.69 Kb.

2021