Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомпанія з управління активами: нетиповість конструкції Запровадження в національний правопорядок «чужорідних»

Скачати 118.63 Kb.

Компанія з управління активами: нетиповість конструкції Запровадження в національний правопорядок «чужорідних»
Скачати 118.63 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації21.04.2017
Розмір118.63 Kb.
  1   2
Василь Крат,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»Компанія з управління активами: нетиповість конструкції

Запровадження в національний правопорядок «чужорідних», не характерних континентальній правовій системі конструкцій, детермінує появу нових правових утворень, одним з яких є компанія з управління активами (далі — КУА)1.

Циві́льне пра́во (лат. Ius civile; англ. Civil law, нім. Zivilrecht, фр. Droit civil) - галузь права, яка включає в себе норми права, що регулюють майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між рівноправними суб'єктами права - фізичними та юридичними особами, територіальними громадами, державами та іншими суб'єктами публічного права.
Правова система - це комплекс взаємозалежних і узгоджених юридичних засобів, призначених для регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що виникають унаслідок такого регулювання (правові норми, правові принципи, правосвідомість, законодавство, правові відносини та ін.).
Нетиповість конструкції КУА зумовила значну кількість проблем у правозастосовній діяльності, внаслідок чого існує утилітарна потреба проаналізувати окремі нетипові прояви функціонування КУА.

І. Загальні зауваги

1. Компанія з управління активами інституційних інвесторів (компанія з управління активами) — це господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (п. 8 ст. 3 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»).

Госпо́дарське товари́ство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


2. Компанією з управління активами є господарське товариство у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Розмір статутного капіталу компанії з управління активами має становити не менш як 7 мільйонів гривень (частини 1 та 2 ст. 29 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»).
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).


3. Таким чином, КУА — це господарське това­риство (акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю), що здійснює управління активами інвесторів. Тобто основною функціональною спрямованістю КУА є управління активами інвесторів, причому винятково в їх інтересах.

ІІ. Окремі аспекти функціонування КУА1. Системне тлумачення норм Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» дозволяє стверджувати, що КУА «постає» в цивільних правовідносинах, як правило2, в двох іпостасях, як юридична особа, яка:

здійснює управління іншою юридичною особою (корпоративним інвестиційним фондом).
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Такий висновок підтверджується тим, що:

а) управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами (ч. 4 ст. 11 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»);

б) органами корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів та наглядова рада. Утворення інших органів корпоративного інвестиційного фонду, не передбачених цим Законом, забороняється (ст. 14 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»).

У цьому випадку КУА фактично виконує функції виконавчого органу3, на підставі договору поміж КУА і корпоративним інвестиційним фондом:виступає ініціатором створення пайового інвестиційного фонду та проводить його управління.
Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.
Пайови́й інвестиці́йний фо́нд (ПІФ) - це інвестиційний фонд, активи якого належать інвесторам на правах спільної часткової власності, та перебувають в управлінні компанії з управління активами (КУА) і враховуються окремо від результатів її господарської діяльності.
Цей висновок підтверджується тим, що:

а) пайовий інвестиційний фонд — це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управ­лінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від ре­зультатів її господарської діяльності. Па­йо­вий інвестиційний фонд не є юридичною особою (ч. 1 та 3 ст. 22 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»);

б) пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою компанії з управління активами шляхом придбання інвесторами випущених нею інвестиційних сертифікатів (ч.
Інвестиці́йний сертифіка́т (mutual fund shares) - іменний цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.
 1 ст. 23 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»).

У такому разі КУА ініціює створення певного правового утворення (пайового інвестиційного фонду) і управляє ним.

Слід підкреслити, що пайовий інвестиційний фонд, завдяки застосуванню термінології, де­якою мірою схожий з юридичною особою, проте нею не є4. Наприклад:

«діяльність пайового інвестиційного фонду» (ч. 1 ст. 24 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»);

«учасник пайового інвестиційного фонду» (ч. 1 ст. 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»);

«наглядова рада пайового інвестиційного фонду» (ч. 9 ст. 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»).2. Залежно від того, чим (корпоративним чи пайовим інвестиційним фондом) проводить управління КУА, певним чином відрізняються правові моделі її участі в цивільних відносинах.

Перша модель (від імені та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду). Згідно з ч. 5 ст. 11 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» у відносинах з третіми особами компанія з управління активами повинна діяти від імені та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду на підставі договору про управління активами.

На підставі аналізу цих законодавчих положень можливо констатувати, що КУА при управлінні корпоративним інвестиційним фоном повинна діяти:

а) у відносинах з третіми особами від імені та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду;

б) на підставі договору про управління активами.

Використання словосполучення «від імені та в інтересах», на перший погляд, може спричинити висновок про те, що КУА є представником корпоративного інвестиційного фонду. Адже аналогічне по суті формулювання вживається й у положеннях гл. 17 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), яка регулює представництво.

Цивільний кодекс Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
При цьому такий підхід навіть має практичне втілення в практиці Вищого господарського суду України.
Госпо́дарський суд - спеціалізований судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.

Наприклад, Вищий господарський суд Украї­ни підкреслив, що статтею 237 ЦК України визначено, що представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Циві́льне законода́вство - це система нормативних актів, які містять в собі цивільно-правові норми.Відповідно до ст. 11 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами. У відносинах з третіми особами компанія з управління активами повинна діяти від імені та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду на підставі договору про управління активами.

Відповідно до п.п. 2.1.25, 2.1.32 договору управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14.07.2010 р. № 14/04-УА, укладеного між ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний Капітал Україна» та ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум — фонд Енергія», компанія з управління активами здійснює щодо Фонду, активи якого перебувають в її управлінні, такі функції: представлення інтересів Фонду в стосунках з органами державної влади, юридичними та фізичними особами (резидентами та нерезидентами України), міжнародними та громадськими організаціями;
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
представлення інтересів Фонду у взаємовідносинах з органами державної влади, будь-якими юридичними та фізичними особами (резидентами та нерезидентами України), міжнародними та громадськими організаціями як на території України, так і за її межами
.
Територія України Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.


Отже, в цьому випадку документом, що підтверджує повноваження ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний Капі­тал Україна» як представника позивача — ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум — фонд Енергія», є договір управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14.07.2010 р. № 14/04-УА5.

Проте договір управління активами корпоративного інвестиційного фонду (який визначає повноваження КУА) не може бути віднесений до договорів, які зумовлюють виникнення відносин представництва6. Окрім цього управитель відповідно до ч. 1 ст. 1029 ЦК України діє від свого імені.

Таким чином, варто зауважити, що, встановивши модель участі КУА «від імені та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду», законодавець «породив» численні як доктринальні, так і практичні проблеми, які потребують наукового та законодавчого вирішення.

Разом з тим з позицій утилітарних при участі КУА «від імені та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду» в цивільних відносинах необхідно враховувати та аналізувати, зокрема: • свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до реєстру інститутів спільного інвестування (ст.
  Інвестиці́йний фонд (англ. Investment Fund, англ. Collective Investment Scheme) - один з учасників фондового ринку. Інвестиційний фонд акумулює кошти інвесторів та передає їх в управління інвестиційному управляючому.
   6-1 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»);

 • статут та регламент корпоративного інвестиційного фонду (ст. 9 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»);

 • договір про управління активами (ч. 5 ст. 11 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»);

 • обмеження, що передбачені для корпоративного інвестиційного фонду (ст. 12 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»);

 • обмеження, які встановленні для КУА (ст. 30 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»);

 • ліцензію КУА (ст. 32 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»).

  1   2


Скачати 118.63 Kb.

 • Компанія з управління активами: нетиповість конструкції
 • Перша модель (від імені та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду).