Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомпанія з управління активами

Скачати 137.85 Kb.

Компанія з управління активами
Скачати 137.85 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір137.85 Kb.
  1   2

Компанія з управління активами
Компанія з управління активами - господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами ІСІ на підставі ліцензії, що видається Державною Комісією з цінних паперів і фондового ринку (ст.

Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

Госпо́дарське товари́ство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

3 ЗУ «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»).
Компанія з управління активами (ст. 29 ЗУ «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»):
Управління активами ІСІ здійснює компанія з управління активами. Компанією з управління активами може бути юридична особа, що створюється відповідно до законодавства України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.


Частка держави в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами не може перевищувати 10 відсотків.
Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів забороняється.
Компанія з управління активами може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ.

________________________________________________________________________ІСІ - інститут спільного інвестування - корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість;

Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

Професі́йна дія́льність - діяльність людини за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов'язків (робіт), які виконує фахівець. Функції професійної діяльності полягають у тому, щоб матеріально забезпечити робітника, який працює.

Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).

Пайови́й інвестиці́йний фо́нд (ПІФ) - це інвестиційний фонд, активи якого належать інвесторам на правах спільної часткової власності, та перебувають в управлінні компанії з управління активами (КУА) і враховуються окремо від результатів її господарської діяльності.

Інвестиці́йний фонд (англ. Investment Fund, англ. Collective Investment Scheme) - один з учасників фондового ринку. Інвестиційний фонд акумулює кошти інвесторів та передає їх в управління інвестиційному управляючому.


Стаття 30. Обмеження діяльності компанії з управління активами
Діяльність компанії з управління активами може бути обмежена у випадках, встановлених законом.
Компанія з управління активами під час провадження нею діяльності з управління активами ІСІ не має права:
- набувати за рахунок активів ІСІ майно та цінні папери тих видів, які не передбачені проспектом емісії цінних паперів ІСІ;
- укладати договори, що порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства та вимог нормативно-правових актів Комісії;

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.


- здійснювати за власні кошти операції з цінними паперами, які є активами ІСІ;
- безоплатно відчужувати активи ІСІ;
- брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів ІСІ, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів ІСІ, на строк більший, ніж три місяці, та з метою, іншою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів ІСІ;
- надавати позику або кредит за рахунок активів ІСІ;
- використовувати активи ІСІ для забезпечення виконання зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням відповідного ІСІ;
- придбавати векселі, похідні цінні папери, цінні папери ІСІ відкритого типу, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

Похідні цінні папери - це деривативи (похідні фінансові інструменти), які існують як цінні папери.


- розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів ІСІ, активами яких вона управляє;
- укладати договори купівлі-продажу, позики або кредиту з пов'язаними особами, крім договорів з торговцями цінними паперами щодо розміщення та викупу цінних паперів ІСІ;
- укладати договори купівлі-продажу цінних паперів, які на дату укладення такого договору не становлять активи ІСІ;
- здійснювати функцію номінального утримувача щодо цінних паперів ІСІ, активами якого вона керує;
- продавати цінні папери ІСІ зберігачу, реєстратору, незалежному оцінювачу майна та аудитору (аудиторській фірмі) цього ІСІ, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.


- набувати у власність нерухоме майно, що становить активи відповідного ІСІ;

Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.


- укладати від імені ІСІ договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише ним особисто;
- відчужувати майно, яке належить компанії, до активів ІСІ;
- відчужувати майно, яке становить активи ІСІ, на користь іншого ІСІ, яким вона керує.
Загальна сума вартості активів ІСІ, що перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами, не може перевищувати величини, встановленої нормативно-правовими актами Комісії.
Обмеження діяльності компанії з управління активами, передбачені абзацами четвертим, сьомим, десятим та одинадцятим частини другої цієї статті, не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду.
Стаття 31. Винагорода компанії з управління активами
Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ. Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду встановлюється у співвідношенні до вартості розміщеної емісії інвестиційних сертифікатів за їх номінальною вартістю та різниці між витратами на придбання активів фонду та доходами від їх реалізації.

Венчурний фонд (англ. Venture fund - ризикований фонд) - інвестиційний фонд, що орієнтований на роботу з інноваційними підприємствами та проектами (так званими «стартапами»). Венчурні фонди здійснюють інвестиції в цінні папери або частки підприємств з високим або відносно високим ступенем ризику в очікуванні надзвичайно високого прибутку.

Інвестиці́йний сертифіка́т (mutual fund shares) - іменний цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.

Номінал, номінальна вартість (англ. Par-Value) - номінальна або вільна вартість акції чи грошового знаку, яка встановлюється на момент первинного випуску (розміщення) акцій і обчислюється як результат ділення загальної грошової вартості частини статутного капіталу, що розміщується на кількість акцій при розміщенні.

Винагорода компанії з управління активами сплачується грошовими коштами.
Положення про склад та розмір витрат, що пов'язані з виконанням компанією з управління активами своїх функцій та відшкодовуються за рахунок активів ІСІ, затверджується Комісією.
Стаття 32. Ліцензування діяльності компанії з управління активами
Діяльність з управління активами ІСІ провадиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому законодавством, за поданням відповідної саморегулівної організації на ринку цінних паперів, яка об'єднує компанії з управління активами.
Саморегулівна організація, яка об'єднує компанії з управління активами ІСІ, має право одержувати звітність, складену такими компаніями в порядку, встановленому Комісією, з метою її контролю, узагальнення, аналізу та передачі Комісії.
Комісія має право прийняти рішення про анулювання ліцензії компанії з управління активами з підстав, встановлених законодавством, а також у разі:
- здійснення компанією з управління активами під час дії договору про управління активами іншої професійної діяльності, ніж діяльність з управління активами;
- неодноразового або грубого порушення цього Закону чи нормативно-правових актів Комісії, що заподіяло значну шкоду інвесторам, якщо ця шкода доведена судом;
- непровадження компанією з управління активами діяльності з управління активами протягом двох років.
Анулювання ліцензії компанії з управління активами є підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду або передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами. Порядок такої передачі встановлюється Комісією.
Анулювання ліцензії може бути оскаржено компанією з управління активами в судовому порядку.

Суд Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.


Стаття 33. Відповідальність компанії з управління активами
Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані ІСІ її діями (бездіяльністю), згідно з законом та відповідно до умов договору.

Матеріальна відповідальність працівників - це один з видів юридичної відповідальності, що виражається в обов'язку працівників покрити повністю або частково матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх вини.


Компанія з управління активами відшкодовує втрати, понесені ІСІ, який здійснює відкриту підписку на свої цінні папери, якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ зменшилася нижче його номінальної вартості більш ніж на 20 відсотків внаслідок порушення компанією з управління активами норм цього Закону.
Відшкодування провадиться за рахунок резервного фонду цієї компанії в порядку, встановленому Комісією. Формування резервного фонду здійснюється за рахунок прибутку компанії з управління активами, а в разі його недостатності - за рахунок додаткових внесків її засновників.
У разі залучення ІСІ коштів фізичних осіб - інвесторів компанія з управління активами формує резервний фонд у розмірі, не меншому від встановленого Комісією залежно від обсягу внесків фізичних осіб - інвесторів ІСІ.
Резервний фонд зберігається на окремому депозитному банківському рахунку, відкритому компанією з управління активами, або розміщується в державні цінні папери, перелік яких визначається Комісією.

Держа́вні ці́нні папе́ри - облігації, казначейські (скарбницькі) векселі та інші державні зобов'язання, які випускають уряд або місцеві органи влади для розміщення позик та мобілізації грошових ресурсів.


Якщо компанія з управління активами перевищить свої повноваження або укладе договір не від імені ІСІ (корпоративного інвестиційного фонду), то вона несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають внаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить їй на праві власності, якщо інше не встановлено законом.
У разі визнання компанії з управління активами банкрутом активи ІСІ не включаються до ліквідаційної маси компанії з управління активами.

ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
Ст.

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.

Регулюва́ння (економі́чне) - державні правила і закони, призначені для контролю за поведінкою фірм, підприємств та інших суб'єктів економіки.

4 Діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню

п.5) діяльність з управління активами - професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від власного імені або на підставі відповідного договору про управління активами, які належать інституційним інвесторам на праві власності;Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 листопада 2006 р. N 1227)
Розділ І

3. Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).


4. Для здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів юридична особа повинна в установленому порядку отримати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
5. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених законом.
6. КУА має право одночасно здійснювати управління активами кількох інституційних інвесторів.
Адміністратор недержавного пенсійного фонду може здійснювати управління активами кількох пенсійних фондів, якщо він є адміністратором цих фондів.

Пенсійний фонд - термін, який об'єднує Державні пенсійні фонди та Недержавні пенсійні фонди які створюються відповідно до діючого законодавства, акумулюють страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених чинним законодавством - членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені чинним законодавством.


7. Статутний фонд (капітал) особи, що провадить діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), формується виключно грошовими коштами, крім випадків, передбачених законодавством.
8. Розмір статутного капіталу КУА, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму, не меншу, ніж сума 300000 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату державної реєстрації юридичної особи.
Збільшення розміру статутного капіталу КУА здійснюється виключно за рахунок грошових коштів.
9. КУА зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше ніж сума, еквівалентна 200000 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.

Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.


У разі зменшення встановленого розміру власного капіталу КУА зобов'язана:
- протягом двадцяти робочих днів з дня виникнення такої невідповідності повідомити про це Комісію;
- привести розмір власного капіталу у відповідність до розміру, визначеного законодавством, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності;
- протягом двадцяти робочих днів з дня усунення такої невідповідності подати до Комісії звіт про усунення цієї невідповідності.
10. Комісія має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу КУА на строк не більше трьох місяців.
11. Частка держави в статутному фонді (капіталі) КУА не може перевищувати 10 відсотків.
12. КУА, яка здійснює управління активами інституту спільного інвестування (далі - ІСІ), може без отримання відповідної ліцензії вести реєстр власників іменних цінних паперів пайового інвестиційного фонду в разі, якщо кількість учасників такого фонду не перевищує 500 осіб.

Іменні цінні папери - документ, виписаний на ім'я конкретної особи, яка тільки і може здійснити закріплене цим папером суб'єктивне право.


КУА ІСІ відкритого типу самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ.
Якщо КУА здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів, вона повинна мати не менше одного фахівця, який безпосередньо здійснює діяльність з ведення цього реєстру та який сертифікований згідно з Положенням про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженим рішенням Комісії від 29.07.98 N 93, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 06.10.98 за N 631/3071 (далі - Положення про сертифікацію осіб).
У разі наявності у відокремлених підрозділах КУА повноважень щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ у вищезазначених випадках, такий відокремлений підрозділ повинен мати не менше одного фахівця, який безпосередньо здійснює діяльність з ведення цього реєстру та який сертифікований згідно з Положенням про сертифікацію осіб.

Відокремлений підрозділ, також Філія - це підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.


13. Розмір статутного капіталу професійного адміністратора, який здійснює управління активами пенсійного фонду, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму, не меншу, ніж сума, еквівалентна 500000 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату державної реєстрації юридичної особи.
14. Професійний адміністратор, який здійснює управління активами пенсійного фонду, зобов'язаний підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше ніж сума, еквівалентна 300000 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.
15. У разі зменшення встановленого розміру власного капіталу особа, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, зобов'язана:
- протягом двадцяти робочих днів з дня виникнення такої невідповідності повідомити про це Комісію;
- привести розмір власного капіталу у відповідність до розміру, визначеного законодавством, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності;
- протягом двадцяти робочих днів з дня усунення такої невідповідності подати до Комісії звіт про усунення цієї невідповідності.
16. Комісія має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, що здійснює управління активами пенсійних фондів, на строк не більше ніж три місяці.

Ліцензійні умови

провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 26 травня 2006 р. N 341
Розділ II. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанією з управління активами

Глава 1. Умови отримання компанією з управління активами ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


1. Компанія з управління активами створюється відповідно до вимог законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених Законами України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про недержавне пенсійне забезпечення" та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з цього питання.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Пе́нсія - одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування.


2. Компанія з управління активами, крім вимог, установлених законодавством, у статуті має зазначити відомості про:
- види діяльності, провадження яких буде здійснювати заявник;
- заборону щодо поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених законодавчими актами;

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


- здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів з урахуванням обмежень, передбачених Законами України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про недержавне пенсійне забезпечення";
- формування резервного фонду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування з урахуванням вимог, установлених нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- уповноважений орган, що приймає рішення про створення, ліквідацію пайового інвестиційного фонду, випуск інвестиційних сертифікатів та інших дій, пов'язаних із здійсненням діяльності з управління активами інституційних інвесторів.
3. Розмір статутного капіталу компанії з управління активами, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму не меншу, ніж сума, еквівалентна 300000 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату державної реєстрації юридичної особи.
4. Частка держави в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами не повинна перевищувати 10 відсотків.
5. Компанія з управління активами отримує ліцензію за поданням саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, яка об'єднує компанії з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).
6. Керівні посадові особи компанії з управління активами (її відокремлені підрозділи, яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), а також фахівці компанії з управління активами (її відокремлених підрозділів), що безпосередньо здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів, повинні бути сертифіковані в установленому законодавством порядку.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.


Компанія з управління активами повинна мати при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник) та не менше двох сертифікованих осіб у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник).
Керівні посадові особи компанії з управління активами (її відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів) не можуть одночасно працювати в іншій юридичній особі, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, та займати керівні посади в іншому професійному учаснику.
Фахівці компанії з управління активами (її відокремлених підрозділів), яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів та які сертифіковані в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, можуть працювати в іншій юридичній особі, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, але не більше ніж у двох таких особах.
Керівник юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів, повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше двох років.
7. Компанія з управління активами зобов'язана мати обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі пристрій для безперебійного електроживлення та не менше трьох комп'ютерів, а також засоби зв'язку (телефон, електронна пошта, факс).

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


8. За заявою компанії з управління активами копію відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати її філії або інші відокремлені підрозділи, якщо подані документи відповідають пункту 1 розділу VI цих Ліцензійних умов.

  1   2


Скачати 137.85 Kb.

  • Компанія з управління активами (ст. 29 ЗУ «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»)
  • ІСІ - інститут спільного інвестування
  • Стаття 30. Обмеження діяльності компанії з управління активами
  • Стаття 32. Ліцензування діяльності компанії з управління активами
  • Стаття 33. Відповідальність компанії з управління активами Компанія з управління активами несе майнову відповідальність
  • ЗУ «Про державне регулювання ринку
  • Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 листопада 2006 р. N 1227)
  • Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
  • ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р. N 341
  • Законами України