Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомпетенція керівника апарату вссу

Скачати 35.43 Kb.

Компетенція керівника апарату вссу
Скачати 35.43 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір35.43 Kb.

Компетенція керівника апарату ВССУ
У межах повноважень згідно з функціями, що випливають із покладених на нього завдань, та визначеного кола питань:

здійснює безпосереднє керівництво апаратом, контролює роботу його структурних підрозділів;підконтрольний Голові ВССУ та підзвітний зборам суддів, систематично інформує Голову ВССУ про виконання апаратом покладених на нього завдань, а також службових доручень, вносить на розгляд Голови ВССУ пропозиції з питань, що стосуються роботи апарату;

безпосередньо спрямовує діяльність апарату у сферах кадрового, фінансового, матеріально-технічного, міжнародно-правового співробітництва, мобілізаційної підготовки та додержання правил зберігання і роботи із секретними документами, належного функціонування автоматизованої системи документообігу ВССУ;

координує роботу:

 • управління кадрової роботи;

 • фінансово-економічного управління;

 • управління інформаційного забезпечення;

 • управління юридичного забезпечення суду;

 • управління інформаційних технологій;
  Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
  Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


 • управління господарського забезпечення;

 • відділу забезпечення діяльності Голови та керівництва апарату;

 • відділу міжнародно-правового співробітництва;

 • відділу прес-служби;

 • відділу режимно-секретної та мобілізаційної роботи;

інформує збори суддів ВССУ про діяльність апарату, несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення діяльності ВССУ, суддів та судового процесу;
Правосуддя - самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях в особливій, встановленій законом, процесуальній формі цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ.


видає накази та розпорядження з питань організаційного забезпечення ВССУ, суддів та судового процесу;

контролює діяльність підприємств, що надають відповідні послуги для забезпечення діяльності ВССУ; підписує позовні та інші заяви, довіреності, платіжні та інші документи; укладає від імені ВССУ договори та вчиняє інші правочини;

вносить Голові ВССУ пропозиції щодо структури і штатного розпису апарату;
Шта́тний ро́зпис - організаційно-розпорядчий документ, що відображає структуру компанії, чисельність відділів, співробітників, а також розмір їхньої заробітної плати. Крім того, він може включати в себе також облік всіх можливих додаткових виплат співробітникам - премій, компенсацій і т. д.


затверджує положення про структурні підрозділи апарату, плани їх

роботи (звіти про виконану роботу), інші нормативні документи, що регламентують діяльність апарату, його працівників;

забезпечує виконання вимог законодавства з питань державної служби в апараті;

розподіляє та, у випадку необхідності, перерозподіляє обов’язки між структурними підрозділами апарату;

у межах компетенції затверджує та контролює виконання інструкцій, положень та інших документів, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та іншими законодавчими актами;
Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.


проводить службові наради з керівниками структурних підрозділів та працівниками апарату;

у межах компетенції контролює виконання апаратом рішень, прийнятих Головою ВССУ, зборами суддів;

розглядає пропозиції, подані суддями, керівниками структурних підрозділів апарату щодо забезпечення діяльності ВССУ, приймає за результатами їх розгляду рішення та в разі необхідності вносить ці пропозиції на розгляд Голови ВССУ;

бере участь у засіданнях зборів суддів, службових нарадах за участю Голови ВССУ при вирішенні організаційних питань забезпечення діяльності ВССУ;

погоджує замовлення структурних підрозділів на закупівлю товарів, виконання робіт і надання послуг для включення до річного плану закупівель;

затверджує звіти на отримання матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів, виконання робіт, надання послуг тощо;

затверджує зразки та описи печаток (без зображення Державного Герба України) і штампів апарату;
Матеріальні цінності - речі, що мають певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів.
Ге́рб (держа́вний) - офіційна емблема держави, що зображується на грошових знаках, печатках, офіційних документах, вивісках державних установ і навчальних закладів.
Держа́вний Герб Украї́ни - герб держави Україна, один із чотирьох її офіційних символів поряд з прапором, гі́мном і Конституцією. 19 лютого 1992 року затверджено Малий Державний герб України. Конституцією також передбачений і Великий Державний герб, однак досі його не прийнято.


розглядає та організовує відповідно до повноважень опрацювання секретних документів, які надходять до ВССУ, розроблення та здійснення заходів щодо цивільного захисту та мобілізаційної підготовки, бере участь у запровадженні заходів з організації охорони державної таємниці та технічного захисту секретної інформації;

забезпечує організацію прийому громадян у ВССУ, співпрацю з недержавними та громадськими об’єднаннями;

під час здійснення своїх повноважень, передбачених цим наказом та іншими нормативно-правовими актами, керується Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про апарат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та іншими законами та нормативно-правовими актами.
Держа́вна таємни́ця - інформація у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення якої може завдати шкоди національній безпеці держави і яка спеціально охороняється державою.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.


Скачати 35.43 Kb.

 • Законом України