Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомпетентність особистості інтегрований компонент навчальних досягнень учнів

Скачати 105.37 Kb.

Компетентність особистості інтегрований компонент навчальних досягнень учнів
Скачати 105.37 Kb.
Дата конвертації 25.04.2017
Розмір 105.37 Kb.

Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних

досягнень учнів”

Досягнення людиною життєвого успіху є однією з найважливіших проблем,

які постали перед людством у XXI столітті. Оскільки життєва

компетентність як властивість особистості, то випливає, що її можна

розвивати та вдосконалювати.

Елементи життєвої компетентності (знання, уміння і навички, життєвий

досвід, фізичний потенціал, задатки та здібності, риси характеру,

креативність та інтелект, духовність особистості) поєднуються у різних

конфігураціях для вирішення людиною конкретних завдань та розв'язання

проблем, які ставить перед нею життя.

Компетентність – це здатність приймати рішення й нести відповідальність

за їх реалізацію у різних галузях людської діяльності. Поняття

компетентності передбачає сукупність фізичних та інтелектуальних якостей

людини і властивостей, необхідних людині для самостійного й ефективного

виходу з різних життєвих ситуацій, щоб створити кращі умови для себе в

конструктивній взаємодії з іншими.

Отже, компетентність означає наявність знань про різні аспекти життя

людини, навичок творчого володіння інтелектуальним і фізичним

інструментарієм, здатності взаємодіяти з іншими людьми в різних

ситуаціях, враховуючи конфліктні; характеризує повноту, достатність та

адекватність здійснюваних дій, що базуються на наявності великих знань

та відповідного практичного досвіду. Під компетентністю сьогодні

розуміється інтегрована характеристика якостей особистості людини і

рівня її підготовки до виконання діяльності у певній галузі діяльності.

1. Головні складові життєвої компетенції учнів

Головні складові життєвої компетенції наступні:

…..

... активні вправи на уроці, як наКогнітивнакомпетенція — це система здатностей, які визначають спроможність

особистості щодо адекватного і глибокого пізнання оточуючого світу

(природного і соціального середовища, самої себе).

Соціа́льне середо́вище (в сучасній соціальній теорії називається «соціальне мільйо», від фр. milieu, [miˈljøː] - середина) - оточуючий зовнішній соціальний світ (соціум) - норми, закони, правила, традиції, які впливають на людину або соціальну групу.
Вона охоплює

когнітивні, інтелектуальні здібності, знання та досвід особистості, риси

характеру (допитливість, уважність), мотивацію.

Емоційно-вольова компетенція — це сукупність здатностей, які визначають

спроможність людини керувати власними емоціями та активністю. Змістом

компетенції є здатності до осмислення власних емоційних станів,

конструктивного прояву емоцій, уникнення та усунення негативних емоцій,

самостійного формування та зміни мотивів, визначення оптимального мотиву

діяльності.

Емоція Емо́ції (від фр. emotion - «хвилювання», «збудження») - складний стан організму, що припускає тілесні зміни поширеного характеру - в диханні, пульсі, залозо-виділеннях тощо - і на ментальному рівні, стан збудження чи хвилювання, що позначається сильними почуттями, і зазвичай імпульсом щодо певної форми поведінки.
вувати, зберігати та

передавати різноманітну інформацію. Окремими проявами інформаційної

компетенції є володіння мовами (лексичний аспект), уміння користуватися

мережею Інтернет, бібліотеками, архівами; для учня ЇЇ проявами є вміння

вести конспекти уроків та книг, писати реферати, отримувати довідкову

інформацію.

Економічна компетенція — сукупність здатностей, які обумовлюють

успішність функціонування людини як суб'єкта економічних відносин,

передусім як споживача товарів та послуг та «продавця» власної робочої

сили. Економічна компетенція охоплює базові знання про механізми

ринкової економіки (попит і пропозицію), права споживачів; передбачає

формування таких рис характеру, як підприємливість, ініціативність,

ощадливість тощо.

Трудова (та професійна) компетенція — це компетенція, яка характеризує

особистість як суб'єкта трудової діяльності.

Економічні відносини - відносини, що об'єктивно складаються між людьми, що беруть участь у суспільному виробництві, щодо виробництва, розподілу, обміну і споживанню засобів
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Трудова компетенція

визначає загальні здатності особистості до праці, а професійна — до

конкретної сфери трудової діяльності, конкретної професії (професій),

виконання певних виробничих завдань, операцій. Трудова компетенція

включає ціннісне ставлення особистості до власної та чужої праці,

психологічні складові (риси характеру — працелюбність, відповідальність,

акуратність, охайність, ощадливість тощо), умінню і навички трудової

діяльності (сільськогосподарської, побутової, для хлопців — столярної,

слюсарної тощо), уявлення та інтереси, пов'язані з майбутньою професією.

Технологічна компетенція є сукупністю здатностей, які обумовлюють

успішність взаємодії особистості з техносферою (використання нею

технічних засобів, технологічних процесів, які застосовуються у побуті).

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Ця компетенція включає в себе знання правил використання різноманітних

технічних приладів, які застосовуються в побуті, та техніки безпеки,

уявлення про позитивні й негативні впливи техніки на життя людини.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Екологічна компетенція — це сукупність здатностей, які обумовлюють

спроможність особистості гармонійно співіснувати з природним

середовищем; мінімізувати шкоду, якої життєдіяльність людини може

завдавати живій і неживій природі, й водночас небезпеку, яку природне

середовище може становити для особистості. До складу цієї компетенції

входять знання (про природне середовище, функціонування біосфери та її

взаємодію з техносферою), вміння та навички (природозбереження, захисту

себе від негативного впливу техносфери), ставлення до природи як до

однієї з найбільших цінностей людського життя.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Громадянська (політико-правова) компетенція — це

сукупність здатностей, які визначають рівень політичної та правової

культури особистості, її правову освіченість (знання законодавства),

міру і успішність її політичної активності, відповідність її

життєдіяльності правовим принципам, установленим державою (з точки зору

цивільного, адміністративного, кримінального законодавства тощо).

Етнокультурна компетенція детермінує успішність особистості як творця і

охоронця, носія національної культури та успішність її взаємодії з

представниками інших культур. ї

компетенції; система здатностей особистості, які визначають успішність

виконання нею соціальних ролей. Соціально-рольова компетенція включає не

лише знання, вміння та навички, які необхідні для визначення оптимальної

моделі виконання певної соціальної ролі (учня, студента, працівника,

керівника тощо), а й здатність засвоювати нові соціальні ролі (і

необхідні для цього вміння і навички) та здатність відмовлятися від

ролей, які заважають розвитку та нормальній життєдіяльності.

Комунікативна компетенція включає в себе сукупність здатностей,

пов'язаних зі спілкуванням, а саме: володіння рідною та іноземною

(іноземними) мовами; знання, вміння та навички, пов'язані Із

застосуванням засобів комунікації; наявність знань про психологічні

особливості спілкування, способи уникнення та розв'язання конфліктів.

Комунікативна компетенція включає анатомо-фізіологічні (артикуляційний

апарат), психологічні риси характеру (комунікативність, відкритість

тощо), розвиненість потреби у спілкуванні, мотивів спілкування), духовні

складові (ставлення до спілкування як до цінності, норми спілкування).

Інформаційна компетенція — це сукупність здатностей, які визначають

успішність участі особистості в різноманітних інформаційних процесах, що

відбуваються в суспільстві. Ця компетенція визначає спроможність

особистості шукати, опрацьовувати, використовувати, зберігати та

передавати різноманітну інформацію. Окремими проявами інформаційної

компетенції є володіння мовами (лексичний аспект), уміння користуватися

мережею Інтернет, бібліотеками, архівами; для учня ЇЇ проявами є вміння

вести конспекти уроків та книг, писати реферати, отримувати довідкову

інформацію.

Економічна компетенція — сукупність здатностей, які обумовлюють

успішність функціонування людини як суб'єкта економічних відносин,

передусім як споживача товарів та послуг та «продавця» власної робочої

сили. Економічна компетенція охоплює базові знання про механізми

ринкової економіки (попит і пропозицію), права споживачів; передбачає

формування таких рис характеру, як підприємливість, ініціативність,

ощадливість тощо.

Трудова ( та професійна) компетенція — це компетенція, яка характеризує

особистість як суб'єкта трудової діяльності. Трудова компетенція

визначає загальні здатності особистості до праці, а професійна — до

конкретної сфери трудової діяльності, конкретної професії (професій),

виконання певних виробничих завдань, операцій. Трудова компетенція

включає ціннісне ставлення особистості до власної та чужої праці,

психологічні складові (риси характеру — працелюбність, відповідальність,

акуратність, охайність, ощадливість тощо), умінню і навички трудової

діяльності (сільськогосподарської, побутової, для хлопців — столярної,

слюсарної тощо), уявлення та інтереси, пов'язані з майбутньою професією.

Технологічна компетенція є сукупністю здатностей, які обумовлюють

успішність взаємодії особистості з техносферою (використання нею

технічних засобів, технологічних процесів, які застосовуються у побуті).

Ця компетенція включає в себе знання правил використання різноманітнихвключає в себе знання правил використання різноманітних

технічних приладів, які застосовуються в побуті, та техніки безпеки,

уявлення про позитивні й негативні впливи техніки на життя людини.

Екологічна компетенція — це сукупність здатностей, які обумовлюють

спроможність особистості гармонійно співіснувати з природним

середовищем; мінімізувати шкоду, якої життєдіяльність людини може

завдавати живій і неживій природі, й водночас небезпеку, яку природне

середовище може становити для особистості. До складу цієї компетенції

входять знання (про природне середовище, функціонування біосфери та її

взаємодію з техносферою), вміння та навички (природозбереження, захисту

себе від негативного впливу техносфери), ставлення до природи як до

однієї з найбільших цінностей людського життя.

Громадянська (політико-правова) компетенція — це

сукупність здатностей, які визначають рівень політичної та правової

культури особистості, її правову освіченість (знання законодавства),

міру і успішність її політичної активності, відповідність її

життєдіяльності правовим принципам, установленим державою (з точки зору

цивільного, адміністративного, кримінального законодавства тощо).

Етнокультурна компетенція детермінує успішність особистості як творця і

охоронця, носія національної культури та успішність її взаємодії з

представниками інших культур.

3. Шляхи формування компетентності учнів на уроках хімії

Однією з найважливіших компетенцій є організаційна компетенція,

розвивати яку потрібно на будь-якому уроці. Так, корисними при вивченні

хімії є так звані технологічні карти вивчення теми, наявність яких дає

змогу учневі стати активним учасником створення плану, самому спланувати

свій час для ефективного вивчення теми.

Для набуття учнями таких важливих компетенцій, як комунікативна,

соціальна та соціально-рольова, необхідні завдання, тісно пов’язані з

дорослим життям.

Для розвитку критичного мислення необхідно постійно ставити учня в

ситуацію аналізу та вибору.

Критичне мислення Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.

Однією з найважливіших форм розвитку творчої компетентності особистості

на уроках з хімії є практичні роботи. Найчастіше вони проводяться на

15-20 хвилин на уроці закріплення знань. Кожна з них включає в себе або

завдання творчого характеру, або знання з інших предметів.

Однією з важливих форм набуття життєвої компетентності є евристичність

навчання, застосування на уроці завдань оціночного плану, прикидок, коли

або дані завдання треба взяти з життя, самому, або проміжні результати

потребують округлення, припущення для полегшення розв’язку.

Виконуючи дві найважливіші функції – життєздатність та життєстійкість,

життєва компетенція дає шлях особистості до розвитку та творчого

відтворення себе, своїх сутнісних характеристик, якостей, спроможність

«не втратити себе», протидіяти різноманітним зовнішнім негативним

впливам, зберігати свою цілісність та неповторність.

Проблема набуття особистістю життєвої компетентності, розвитку її

здатностей щодо осмисленого збо

відтворення власної життєдіяльності в усіх її проявах (діяльності,

спілкуванні, пізнанні, відносинах), та сферах (економічній, соціальній,

політичній, культурно - дозвіллєвій, сімейній, побутовій), свідомого

визначення та здійснення свого життя.

ІІІ. ПІДСУМКОВА ЧАСТИНА

Отже, одна з основних пріоритетних соціальних якостей особистості -

компетентність. Досягнення людиною життєвого успіху є однією з

найважливіших проблем, які постали перед людством у XXI столітті.

По словнику Ожегова С.І. «компетентна – знаюча, обізнана, авторитета у

певній області людина».

Складна компетентність, яка формує поняття життєвої компетентності, -це

професійні навички, освіченість, ініціативність, громадськість,

патріотизм, почуття власної гідності, впевненість у собі,

відповідальність за прийняті рішення, повага до думки інших людей,

взаємини, правові навички, навички поведінки, безпеки, досвід

самореалізації, саморозвитку, адаптованість у сучасному світі.

Гі́дність - це поняття моральної свідомості, яке виражає уявлення про цінність всякої людини, як моральної особистості, а також категорія етики, що означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, в якому визнається цінність особистості.

Розглядаючи компетентність як властивість особистості, слід визнати, що

її можна розвивати та вдосконалювати.

Елементи життєвої компетентності (знання, уміння і навички, життєвий

досвід, фізичний потенціал, задатки та здібності, риси характеру,

креативність та інтелект, духовність особистості) поєднуються у різних

конфігураціях для вирішення людиною конкретних завдань та розв'язання

проблем, які ставить перед нею життя.

Однією з найважливіших компетенцій є організаційна компетенція,

розвивати яку потрібно на будь-якому уроці. Так, корисними при вивченні

математики є так звані технологічні карти вивчення теми, наявність яких

дає змогу учневі стати активним учасником створення плану, самомуспланувати свій час для ефективного вивчення теми.


Скачати 105.37 Kb.

2021