Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Хімія» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено

Скачати 120.97 Kb.

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Хімія» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Скачати 120.97 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір120.97 Kb.
ТипПротокол
  1   2


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»

КИЇВСЬКИЙ Коледж НЕРУХОМОСТІ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.
Ко́ле́дж або коле́ж (англ. college, фр. collège) - вищий (в Англії та США) або середній (у Франції, Бельгії, Швейцарії та Канаді) навчальний заклад. У XIX столітті слово перекладалося з англійської як Колегія або Колегіум і у цьому широкому змісті може означати групу людей, які живуть за своїми внутрішніми правилами.
Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Хімія»

Київ – 2012
Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

цикловою комісією підготовки загальноосвітніх дисциплін Київського коледжу нерухомостіРОЗРОБНИК

В.В. Лук’янова, кандидат хімічних наук, спеціаліст вищої категорії

РЕЦЕНЗЕНТ

І.О. Чернозубкін, кандидат технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ З ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Протокол №
від

«__» _____________ 2011 р.

Голова комісії
О.А.Лазарчук


РЕКОМЕНДОВАНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ КИЇВСЬКОГО КОЛЕДЖУ НЕРУХОМОСТІ

Протокол №
від

«__» _____________ 2011 р.

Директор
В.В. Дзюбко


ЗМІСТ

 1. Сфера застосування……………………………………………………4

 2. Опис дисципліни……………………………………………………….5

 3. Навчальна програма дисципліни……………………………………...7

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни…………………….7

3.2. Зміст навчальної дисципліни………………………………….8 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних занять, завдання для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни……………….……….…………………..….11

4.1. Тематичний план дисципліни………………………...….…..11

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для лабораторних робіт. Завдання для самостійної роботи студентів......................................................................................................13

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю……………………………………………………………….…37

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів…………..………………………………….….60 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів………...…....61

 2. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни…………………………………………………..………..63

 3. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни……………………………………………………………66

 4. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни……………………………………………..67


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Київського коледжу нерухомості Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна «Хімія» за програмами підготовки молодших спеціалістів.

Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

Навчальна дисципліна «Хімія» вивчається згідно навчального плану підготовки молодших спеціалістів з спеціальностей


Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво


5.03050701

Маркетингова діяльність

5.03050901

Оціночна діяльність

5.03050801

Фінанси і кредит


2.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)

014НТип дисципліни

обов’язковаПопередні умови

висхіднаТриместр

1 або 2-3Обсяг

70 годЗаняття з викладачем

60 годФорми підсумкового контролю

диференційований залікМетоди проведення

лекції, практичні, лабораторні заняттяРезультати навчання (компетенції)

Формуванню соціальної компетентності сприяє застосування на заняттях хімії таких форм роботи, як семінарські заняття, рольові ігри, диспути тощо, що дає можливість моделювати ситуації реального життя, вирішувати проблеми, які доводиться розв’язувати у співпраці з іншими людьми, у колективі.

Загальнокультурна компетентність передбачає оволодіння студентами вітчизняною та світовою культурною спадщиною, що важливо під час вивчення розділів, пов’язаних з історією розвитку хімічної науки і практики, історією відкриттів та біографіями видатних хіміків.
Семіна́рське заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).
Хімія Хі́мія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.
Культу́ра (лат. Culture - «обробіток», «обробляти») - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством протягом його історії; історично набутий набір правил всередині соціуму для його збереження та гармонізації.

Історія розвитку хімічної науки в Україні, проблеми і перспективи вивчення сировинної бази хімії, екологічні проблеми і можливості цієї науки для їх вирішення дозволяє формувати громадянську компетентність.Здоров’язберігаюча компетентність спрямована на закріплення навичок збереження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я людини; під час вивчення властивостей хімічних речовин викладач повинен звертати увагу на їх пожежну, вибухову чи екологічну безпеку, отруйність, канцерогенні чи наркотичні властивості, способи знешкодження, надання медичної допомоги у разі ураження цими речовинами;
Речовина Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.
Меди́чна допомо́га, чи лікарська допомога - комплекс діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на встановлення діагнозу, усунення чи зменшення симптомів і проявів захворювання чи патологічного стану, з приводу якого звернувся пацієнт, на нормалізацію його життєдіяльності, покращення чи відновлення здоров'я.
викладач повинен особливу увагу звертати на вплив засобів побутової хімії, харчових добавок на здоров’я людини.
Харчові́ додáтки (адити́ви) (рос. добавки) - природні, ідентичні природнім або штучно синтезовані речовини, які додають у їжу як інгредієнт з технологічних міркувань: подовжити термін зберігання (консерванти), перетворити їжу в відношенні кольору, смаку (щоб зберегти і підвищити смак), текстури, консистенції, зовнішнього вигляду.
Зміст дисципліни

Розділ 1. Вступ.

Розділ 2. Неметалічні елементи та їх сполуки.

Розділ 3. Металічні елементи та їх сполуки.

Розділ 4. Органічні сполуки.

Розділ 5. Хімія і життя.
Література

 1. Ярошенко О.Г. Хімія: Підручн. для 10 кл. загально освіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2010.-224с.:іл.

 2. Ярошенко О.Г. Хімія: Підручн. для 11 кл. загально освіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011.-232с.:іл

 3. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія, 10 кл.: Підруч. для загальноосвіт. шк. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2000. – 176 с.

 4. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія, 11 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003. – 176 с.

Інтернет-ресурси:

  1. Школа «Юний хімік» факультету екології та хімічної технології ДонНТУ: [Електрон. ресурс]. - Режим доступа: http://feht.donntu.edu.ua/u_chem/uh_neo/00_uh_neo.htm

  2. Електронний підручник по загальній та неорганічній хімії Б.В.Некрасова: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.xumuk.ru/nekrasov.

  3. Хімія в Україні: електронний підручник з актуальних питань по хімії: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://chemistry.com.ua

  4. Електронний підручник з органічної хімії: [Електрон.
   Хімі́чна техноло́гія (рос. химическая технология, англ. chemical engineering, нім. chemische Technologie f) - прикладна наука, що вивчає способи та процеси виробництва продуктів (предметів споживання та засобів виробництва), що відбуваються за участю хімічних перетворень технічно, економічно та соціально доцільним шляхом.
   Неоргані́чна хі́мія - галузь науки про хімічні елементи, їх прості та складні сполуки (крім органічних), а також закономірності перетворення цих речовин. Неорганічна хімія вивчає хімічні елементи і утворені ними прості і складні речовини (крім органічних сполук вуглецю).
   Органі́чна хі́мія - один з найважливіших розділів хімії, який вивчає структуру та властивості органічних сполук. Органічними називають сполуки вуглецю з іншими елементами. Здатність вуглецю з'єднуватися з більшістю елементів і утворювати молекули різного складу і будови обумовлює різноманіття органічних сполук (до кінця XX століття їх число перевищило 10 млн, зараз понад 20 млн).
   ресурс]. – Режим доступа: http://cnit.ssau.ru/organicsМова

  1   2


Скачати 120.97 Kb.

 • КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «Хімія» Київ – 2012 Передмова
 • РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ З ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
 • Протокол № від «__» _____________ 2011 р.
 • РЕКОМЕНДОВАНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ КИЇВСЬКОГО КОЛЕДЖУ НЕРУХОМОСТІ
 • Директор В.В. Дзюбко ЗМІСТ
 • 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 • Галузі знань Спеціальності Шифр Найменування