Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Міжнародна торгівля» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено

Скачати 185.67 Kb.

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Міжнародна торгівля» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Скачати 185.67 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір185.67 Kb.
ТипПротокол
  1   2


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Міжнародна торгівля»

Київ – 2012
Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

Кафедрою міжнародної економіки та бізнесу

факультету міжнародних відносин
РОЗРОБНИКИ

Н.М. Сукурова, старший викладач кафедри міжнародної економіки та бізнесу, к.е.н.
Г.П. Оласюк, асистент кафедри міжнародної економіки та бізнесу

РЕЦЕНЗЕНТ

Одягайло Б.М., професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, д.е.н., проф.

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ міжнародної економіки та бізнесу

Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Завідувач кафедри
В.В. Рокоча


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Декан факультету
В.В. Рокоча

ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних (семінарських) занять. Завдання для лабораторних робіт. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1.
Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.
Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

 4. Додатки:

– (опорний) конспект лекцій;

– наочні матеріали;

– еталонні приклади розв’язання типових завдань.

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.
Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Навчальна дисципліна «Назва дисципліни згідно з робочим навчальним планом»

– вивчається згідно навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовкиГалузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

6.030503

Міжнародна економіка

– вивчається згідно навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю

Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Шифр

Назва

0305

Економіка та підприємництво

7.03050301

Міжнародна економіка

– вивчається згідно навчального плану перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з наданням другої вищої освіти за спеціальністюГалузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Шифр

Назва

0305

Економіка та підприємництво

7.03050301

Міжнародна економіка


2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)

3.7В
Тип дисципліни

вибіркова
Попередні умови

Попереднє вивчення дисциплін: «Економіка підприємства», «Логістика», «Міжнародний маркетинг», «Міжнародна економіка».Триместр

10 триместрКредити ECTS

4,00Заняття з викладачем

70 год.Форми підсумкового контролю

ПМКМетоди проведення

лекції, практичні (семінарські) заняття, робота у малих групах.Результати навчання

 • працювати із системою показників розвитку міжнародної торгівлі для виявлення сучасного стану та тенденцій її розвитку,

 • вибирати оптимальні форми організації зовнішньоторговельної діяльності та методи проведення зовнішньоторговельних операцій,

 • аналізувати систему регулятивних інструментів зовнішньоторговельної політики та адаптувати до неї зовнішньоторговельну діяльність конкретних компаній,

 • формулювати основні статті зовнішньоторговельного контракту;
  Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.


 • оформлювати основні товарні документи по зовнішньоторговельній угоді.

 • сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі,

 • принципи організації міжнародної торговельної діяльності,

 • форми міжнародної торгівлі,

 • методи міжнародної торгівлі,

 • особливості регулювання міжнародної торгівлі,

 • рамкові умови ведення зовнішньоторговельної діяльності,

 • порядок укладання міжнародного комерційного контракту, його структуру та виконання.
  Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Зміст дисципліни

Торгівля в системі міжнародного бізнесу

Форми міжнародної торгівлі

Методи міжнародної торгівлі

Регулювання міжнародної торгівлі

Система міжнародних комерційних контрактів

Структура і зміст міжнародного комерційного контракту

Укладання міжнародних комерційних контрактів

Виконання міжнародних комерційних контрактів

Правила і процедури врегулювання торговельних суперечок

Сучасна торговельна політика України

Література

 1. Міжнародна торгівля: навчальний посібник / За заг. ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, О.В. Мірошниченка. - 3-тє вид., доп. та перероб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 668 с.

 2. Румянцев А.П. Міжнародна торгівля. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.

 3. Циганкова Т.М. Міжнародна торгівля: Нвчальний посібник. К.: КНЕУ, 2001.- 488 с.Мова

українська

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни «Міжнародна торгівля» затверджена у встановленому порядку: для спеціальності 7.03050301 «Міжнародна економіка» з наданням другої вищої освіти – галузевим стандартом вищої освіти освітньо-професійною програмою перепідготовки спеціаліста напряму 0501 – «Економіка і підприємництво», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
2003 року № 246; для спеціальності 7.03050301 «Міжнародна економіка» – галузевим стандартом вищої освіти освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста напряму 0501 – «Економіка і підприємництво», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2002 року № 330; для напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» – затверджена у встановленому порядку у складі Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни рішенням Вченої ради факультету міжнародних відносин Університету «КРОК», протокол №2, від 12 січня 2012 р.3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни "Міжнародна торгівля" є формування системи теоретико-прикладних знань про сучасну роль, функціональне наповнення та інструментарій міжнародної торгівлі у високо конкурентному середовищі.

Завдання дисципліни "Міжнародна торгівля" полягають у:

 • розвитку вміння студентів творчо аналізувати стан міжнародної торгівлі, визначати проблеми і тенденції її розвитку;

 • формування у студентів розуміння закономірностей, логіки та механізмів міжнародної торгівлі ,

 • надання знань про організацію зовнішньоторговельної діяльності, про методи та форми її реалізації;

 • формування у студентів практичних навичок щодо укладання міжнародних комерційних контрактів;
  Уміння - здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. Передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань; без останніх немає умінь.


 • використовуванні одержаних знань в умовах України, виходячи з цілей її інтеграції у сучасну систему світогосподарських зв’язків.

Предметом вивчення курсу "Міжнародна торгівля" є форми організації економічних відносин в сфері міжнародного обміну товарами та послугами В курсі розглядаються традиційні та специфічні форми організації міжнародної торгівлі, документи, що супроводжують укладання та виконання зовнішньоторговельної угоди, сучасні методи проведення зовнішньоторговельних операцій.

Опанувавши курс студенти повинні вміти: • працювати із системою показників розвитку міжнародної торгівлі для виявлення сучасного стану та тенденцій її розвитку,

 • вибирати оптимальні форми організації зовнішньоторговельної діяльності та методи проведення зовнішньоторговельних операцій,

 • аналізувати систему регулятивних інструментів зовнішньоторговельної політики та адаптувати до неї зовнішньоторговельну діяльність конкретних компаній,

 • формулювати основні статті зовнішньоторговельного контракту;

 • оформлювати основні товарні документи по зовнішньоторговельній угоді.

Після вивчення даного курсу студенти мають знати:

 • сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі,

 • принципи організації міжнародної торговельної діяльності,

 • форми міжнародної торгівлі,

 • методи міжнародної торгівлі,

 • особливості регулювання міжнародної торгівлі,

 • рамкові умови ведення зовнішньоторговельної діяльності,

 • порядок укладання міжнародного комерційного контракту, його структуру та виконання.


Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна «Міжнародна торгівля» вивчається студентами напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» після опанування таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Статистика», «Економіка підприємства», «Логістика», «Міжнародний маркетинг», «Міжнародна економіка», «Кон’юнктура та ціноутворення світових товарних ринків», та служить підґрунтям для вивчення курсів «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Міжнародна інвестиційна діяльність», "Міжнародна економічна діяльність України".

Для студентів спеціальності 7.03050301 дисципліна «Міжнародна торгівля» пов’язана з вивченням таких дисциплін: «Міжнародна економіка», "Транснаціональні корпорації", "Міжнародна економічна діяльність України", «Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства», «Механізм розрахунків у зовнішньоторговельних операціях», «Міжнародний маркетинг».
3.2. Зміст навчальної дисципліни

Вступ

Предмет та завдання вивчення дисципліни "Міжнародна торгівля".


Тема 1. Торгівля в системі міжнародного бізнесу.

Сутність міжнародної торгівлі. Роль міжнародної торгівлі в системі міжнародних економічних відносин.

Міжнародний бізнес - сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних, сервісних програм та іншої діяльності господарськими суб'єктами двох або більше країн з метою взаємовигідної співпраці для отримання економічного прибутку та досягнення міцних позицій на ринку.
Відповідно до Закону України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньоекономі́чна дія́льність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами (п.8 ст. 1)
Міжнародні економічні відносини Міжнаро́дні економі́чні відно́сини - відносини, які виникають та існують між людьми з різних країн із приводу виробництва, обміну і споживання товарів, послуг та ідей на основі міжнародного поділу праці, в умовах безмежності людських потреб і обмеженості ресурсів.
Операційний та державно-політичний підходи до розуміння сутності міжнародної торгівлі.

Концепції розвитку міжнародної торгівлі. Етапи розвитку міжнародної торгівлі та критерії їх виокремлення.

Особливості торговельних процесів і методів їх регулювання щодо сучасного етапу розвитку міжнародної торгівлі.  1   2


Скачати 185.67 Kb.

 • КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «Міжнародна торгівля» Київ – 2012 Передмова
 • РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ міжнародної економіки та бізнесу
 • Завідувач кафедри В.В. Рокоча
 • Протокол № від «__» _____________ 201_ р.
 • Вищого навчального закладу
 • Галузі знань Напрями підготовки Шифр Найменування
 • Галузі знань Спеціальності Шифр Найменування
 • 3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
 • 3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни Метою
 • Міждисциплінарні зв’язки
 • Вступ