Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «основи охорони праці» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено

Скачати 222.81 Kb.

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «основи охорони праці» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Скачати 222.81 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.04.2017
Розмір222.81 Kb.
ТипПротокол
  1   2


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ НЕРУХОМОСТІ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.
Ко́ле́дж або коле́ж (англ. college, фр. collège) - вищий (в Англії та США) або середній (у Франції, Бельгії, Швейцарії та Канаді) навчальний заклад. У XIX столітті слово перекладалося з англійської як Колегія або Колегіум і у цьому широкому змісті може означати групу людей, які живуть за своїми внутрішніми правилами.
Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

Київ – 2012

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

цикловою комісією з гуманітарних та природничо-наукових дисциплін Київського коледжу нерухомості


РОЗРОБНИК

В.О.Хрутьба, доцент, к.т.н., вчитель вищої категорії

РЕЦЕНЗЕНТ

В.В.Лукьянова, кандидат хімічних наук, спеціаліст вищої категорії

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ З ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧо-наукових ДИСЦИПЛІН

Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Голова комісії
О.О.Васянович


РЕКОМЕНДОВАНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ КИЇВСЬКОГО КОЛЕДЖУ НЕРУХОМОСТІ

Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Директор
В.В.Дзюбко


ЗМІСТ

 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці»

4.1.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1.
Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.
Схема нарахування балів з дисципліни «Основи охорони праці»

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни «Основи охорони праці»

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни «Основи охорони праці»

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою математичних методів та статистики

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна за програмами підготовки молодших спеціалістів.
Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².
Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Навчальна дисципліна «Основи охорони праці» вивчається згідно навчального плану підготовки молодших спеціалістів з спеціальностейГалузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

5.03050701

Маркетингова діяльність

5.03050801

Фінанси і кредит

5.03050802

Оціночна діяльність

2.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ


1.

Шифр дисципліни (ідентифікатор)

10 ПН

2.

Тип дисципліни

обов’язкова

3.

Попередні умови

попереднє вивчення дисциплін: «Правознавство», «Безпека життєдіяльності», «Основи екології», а також на розгляді окремих питань в курсах професійних дисциплін

4.

Триместр

Триместр 9

5.

Кредити ECTS

2 (1,5)

6.

Заняття з викладачем

26 год.

7.

Форми підсумкового контролю

екзамен

8.

Методи проведення

лекції, практичні заняття, робота у малих групах, ділові ігри, тощо

9.

Результати навчання

Вміти ефективно використання положень нормативно-правових документів в своїй діяльності; володіти основними методами збереження здоров’я та працездатності виробничого персоналу; обґрунтовувати вибір безпечних режимів, параметрів, виробничих процесів (в галузі діяльності);
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
проводити заходи з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності; вміти організовувати діяльність у складі первинного виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; методично забезпечувати і проводити навчання та перевірку знань з питань охорони праці серед працівників організації (підрозділу).

10.

Зміст дисципліни

Вступ. Загальні питання охорони праці. Правові та організаційні основи охорони праці. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Організація охорони праці на підприємстві. Навчання з питань охорони праці. Профілактика травматизму та професійних захворювань. Основи фізіології та гігієни праці: повітря робочої зони;
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
Професі́йні хворо́би - захворювання, у розвитку яких переважну роль відіграють несприятливі умови праці - професійні шкідливості. Характер професійних хвороб визначається особливостями механізму дії шкідливих виробничих факторів та їх поєднань на організм людини, а також сила і тривалість дії.
Гігіє́на пра́ці (рос.гигиена труда, англ. labour hygiene, нім. Arbeitshygiene f) - галузь гігієни, що вивчає вплив на організм людини трудових процесів і навколишнього виробничого середовища.
освітлення виробничих приміщень; вібрація; шум, ультразвук та інфразвук; електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону; випромінювання оптичного діапазону; іонізуюче випромінювання;
Іонізаці́йна радіа́ція - потоки електромагнітних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати в ній іони. До іонізаційного випромінення відносять альфа-, бета-, гамма-промені, рентгенівське випромінювання, а також інші високоенергетичні заряджені частинки на кшталт протонів та іонів, отриманих у прискорювачах.
санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і допоміжних приміщень.
Допоміжне приміщення, а також Допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення).
Основи виробничої безпеки: загальні вимоги безпеки; електробезпека. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах.

11.

Література

Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 – 448 с.

Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

Основи охорони праці:. /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.:Факт, 2005. – 480 с.

Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.

Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с.

Іва́н Я́кович Франко́ (27 серпня 1856, с. Нагуєвичі - 28 травня 1916, Львів, Австро-Угорщина) - видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч. Доктор філософії (1893), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (1899), почесний доктор Харківського університету (1906).

Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.

Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник –– Львів: УАД, 2006 – 336 с.


12.

Мова

українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни розроблена відповідно до типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», яка затверджена Заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту України 18 березня 2011 року за погодженням із Заступником Голови - головою комісії з проведення ліквідації Держгірпромнагляду.

Типова навчальна програма схвалена Науково-методичною комісією з цивільної безпеки Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 16 лютого 2011 р., протокол № 03/02 та Вченою Радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 23 лютого 2011 р.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
, протокол № 2.
3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здібностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.
Безпека праці (англ. work safety) - умови праці на об'єктах матеріального виробництва, зокрема промисловості, транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Безпека праці підтримується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здібностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

Основні загальнокультурні та професійні компетенції

В результаті вивчення дисципліни «Основи охорони праці» молодші спеціалісти та бакалаври з відповідних спеціальностей та напрямів підготовки повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з забезпеченням життя, здоров’я і працездатності під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з охорони праці:Загальнокультурні компетенції.

 1. здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів в своїй діяльності;

 2. володіння основними методами збереження здоров’я та працездатності виробничого персоналу.

Професійні компетенції.

у виробничо-технологічній діяльності:

 1. обґрунтування вибору безпечних режимів, параметрів, виробничих процесів (в галузі діяльності);

 2. ефективне виконання функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці на робочому місці, у виробничому колективі;

 3. проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві;
  Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.


в організаційно-управлінській діяльності:

 1. проведення заходів з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності;

 2. здатність до організації діяльності у складі первинного виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

 3. методичне забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці серед працівників організації (підрозділу);

у проектно-конструкторській діяльності:

 1. впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, проектування та організація робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Основи охорони праці» базується на знаннях з питань охорони праці, безпеки та права, отриманих студентами при освоєнні навчальних програм у курсах навчальних дисциплін «Екологія», «Безпека життєдіяльності», «Основи права», а також на розгляді окремих питань в курсах професійних дисциплін.
3.2. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Вступ. Загальні питання охорони праці

Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Основні розділи дисципліни «Основи охорони праці». Суб’єкти і об’єкти охорони праці. Основні терміни та визначення в галузі охорони праці. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників.Тема 2. Правові та організаційні основи охорони праці

Конституційні засади охорони праці в Україні. Законодавство України про охорону праці.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Закон України «Про охорону праці».
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій.

Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці.

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та ознаки. Структура НПАОП. Реєстр НПАОП.

Стандарти в галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП). Міждержавні стандарти ССБП. Національні стандарти України з охорони праці.

Націона́льні станда́рти - державні стандарти України, прийняті центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації та доступні для широкого кола користувачів.
Санітарні, будівельні норми, інші загальнодержавні документи з охорони праці.
Будіве́льні но́рми - затверджений суб'єктом нормування нормативно-правовий акт, який містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура. Інструкції з охорони праці. Розробка та затвердження актів з охорони праці, що діють в організації.

Фінансування охорони праці. Основні принципи і джерела. Заходи і засоби з охорони праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються до валових витрат.Тема 3. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

Система державного управління охороною праці в Україні. Компетенція та повноваження органів державного управління охороною праці. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення.

Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і права.

Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.Тема 4. Організація охорони праці на підприємстві

Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в організації.

Служба охорони праці підприємства. Статус і підпорядкованість. Основні завдання, функції служби охорони праці. Структура і чисельність служб охорони праці. Права і обов’язки працівників служби охорони праці.

Громадський контроль за станом охорони праці в організації. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, їх обов'язки і права.

Комісія з питань охорони праці підприємства. Основні завдання та права комісії. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі.

Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та зміст атестації. Організація робіт та порядок проведення атестації робочих місць.

На́йманий робітник - це фізична особа, яка виконує роботу за наймом, уклала письмовий трудовий договір, контракт чи усну угоду з керівником підприємства будь-якої форми власності із визначенням умов трудової діяльності особи, за якою вона одержує обговорену при найманні оплату готівкою або в натуральному вигляді.
Атестація робочих місць (за умовами праці) - це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу.
Карта умов праці.

Кабінети промислової безпеки та охорони праці, основні завдання та напрямки роботи кабінетів.

Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка.

Стимулювання охорони праці.

Тема 5. Навчання з питань охорони праці

Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в процесі роботи. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки. Навчання з питань охорони праці посадових осіб.

Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. Порядок проведення інструктажів для працівників. Інструктажі з питань охорони праці для вихованців, учнів, студентів.

Стажування та допуск працівників до самостійної роботи.  1   2


Скачати 222.81 Kb.

 • КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» Київ – 2012 Передмова
 • РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ З ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧо-наукових ДИСЦИПЛІН
 • Протокол № від «__» _____________ 201_ р.
 • РЕКОМЕНДОВАНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ КИЇВСЬКОГО КОЛЕДЖУ НЕРУХОМОСТІ
 • Директор В.В.Дзюбко ЗМІСТ
 • 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу
 • Галузі знань Спеціальності Шифр Найменування
 • 3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
 • Міністерства освіти
 • 3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни Метою вивчення
 • Основні загальнокультурні та професійні компетенції
 • Загальнокультурні компетенції.
 • Міждисциплінарні зв’язки
 • 3.2. Зміст навчальної дисципліни Тема 1. Вступ. Загальні питання охорони праці
 • Тема 2. Правові та організаційні основи охорони праці
 • Тема 3. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці
 • Тема 4. Організація охорони праці на підприємстві
 • Тема 5. Навчання з питань охорони праці