Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Українська мова» Київ – 2012 передмова комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено

Скачати 185.16 Kb.

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Українська мова» Київ – 2012 передмова комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Скачати 185.16 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.04.2017
Розмір185.16 Kb.
ТипПротокол
  1   2
Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

київський коледж нерухомості
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.

Ко́ле́дж або коле́ж (англ. college, фр. collège) - вищий (в Англії та США) або середній (у Франції, Бельгії, Швейцарії та Канаді) навчальний заклад. У XIX столітті слово перекладалося з англійської як Колегія або Колегіум і у цьому широкому змісті може означати групу людей, які живуть за своїми внутрішніми правилами.

Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Українська мова»

Київ – 2012

ПЕРЕДМОВА

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ РОЗРОБЛЕНО
Цикловою комісією загальноосвітніх дисциплін Київського коледжу нерухомості

РОЗРОБНИК

Л.М.Яровенко, викладач української мови та літератури Київського коледжу нерухомості, «спеціаліст вищої категорії» звання викладач-методист

РЕЦЕНЗЕНТ

Дзюбко В.В., «спеціаліст вищої категорії», звання викладач-методист
Зауваження враховані. Комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни відповідає

стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспортУкраїни

та Університету “КРОК”
РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО цикловою комісією

Протокол №

___

від

«___» ___________ 2012 р.

Голова комісії
О.А.Лазарчук


РЕКОМЕНДОВАНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ КИЇВСЬКОГО КОЛЕДЖУ НЕРУХОМОСТІ

Протокол №

___

від

«___» ___________ 2012 р.

Директор
В.В.Дзюбко


ЗМІСТ

1. Сфера застосування

2. Опис дисципліни

3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета і завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни

4.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1.

Семіна́рське заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів

5. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

6. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

7. Лист погодження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Університет економіки та права “КРОК”, в яких вивчається навчальна дисципліна.

Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Навчальна дисципліна “Українська мова” вивчається згідно з навчальним планом підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей:


Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво


5.03050701

Маркетингова діяльність

5.03050801

Фінанси і кредит

5.03050802

Оціночна діяльність


2.

Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

1.

Шифр дисципліни (ідентифікатор)


01Ш

2.

Тип дисципліни


обов’язкова

3.

Попередні умови
4.

Триместр


І – ІІІ триместр, V-VІ триместр

5.

Загальна кількість годин


140

6.

Заняття з викладачем


120

7.

Форми підсумкового контролю


Державна підсумкова атестація

8.

Методи проведення


лекції, практичні заняття

9.

Результати навчання

Студенти повинні оволодіти нормами орфографії та пунктуації, вміти застосовувати їх на практиці. Студенти повинні вміти грамотно писати, будувати власне висловлювання у вигляді роздуму, аналізувати, робити висновки, створювати творчу частину до переказу. Грамотно будувати усне висловлювання, дотримуватися культури мовлення. Студенти повинні навчитися самостійно складати документи: просту і складну заяву, автобіографію, розписку, доручення, протокол, витяг з протоколу, звіт. Також програмою передбачене наукове дослідження: студентський проект удосконалення власного мовлення.

Культу́ра мо́влення - це дотримання сталих мовних норм усної і писемної літературної мови, а також свідоме, невимушене, цілеспрямоване, майстерне вживання мовно-виражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

Студенти повинні об’єктивно оцінити своє володіння рідною мовою, вказати на недоліки, їх причини і шляхи подолання.

10.

Зміст дисципліни

Фонетика і правопис. Практична стилістика і культура мовлення.

Стилістичні засоби лексикології та фразеології.

Словотворчі і морфологічні засоби стилістики.

Стилістика простих речень.

Стилістика складних речень.

Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення.

Функціональна стилістика і культура мовлення.

Студентський проект удосконалення власного мовлення.

Ораторське мистецтво.


11.

Література

 1. Глазова О.П. Українська мова: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навч.

  Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

  закладів. Академічний рівень/ О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов ; наук. ред. І. Р. Вихованець. - К.: Зодіак-ЕКО, 2010. - 256 с.: іл.

 2. Дудик П.С. Сучасна українська мова: Завдання і вправи: Навчальний посібник/ П.С. Дудик, В.М. Литовченко. - 2-ге вид., стереотип.. - К.: ВЦ "Академія", 2009. - 265 с. - (АЛЬМА-МАТЕР)

 3. Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови: Навчальний посібник/ Т. Д. Єгорова. - 2-ге вид.. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 160 с

 4. Ющук І.П. Українська мова. Практикум з правопису української мови. -- К.: Освіта, 2007.

12.

Мова

українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма з дисципліни «Українська мова» для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, схвалена комісією з української мови Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Витяг з протоколу №4 від 17.06.2010 р.).

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

Надано гриф «Рекомендовано Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти як навчальну програму для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» (від 16.08.10 № 1.

Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

4/18-3271)3.1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

В основі Програми – новий підхід до навчально-виховної мети курсу української мови, що передбачає виховання студента як компетентну мовну особистість, яка володіє високою мовною культурою; формування навичок користування засобами мови в різних життєвих ситуаціях з обов’язковим дотриманням мовних норм та мовленнєвого етикету.

Мо́вна но́рма - сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі спілкування. Головні ознаки мовної норми - унормованість, обов'язкова правильність, точність, логічність, чистота і ясність, доступність і доцільність.

Відбувається переорієнтація методик викладання мови від системно-описових до комунікативно-діяльнісних, що дає можливість відійти від традиційного погляду на вивчення української мови як необхідності забезпечення студентів знаннями не мови, а відомостей про мову: вивчення мови буде спрямоване не стільки на запам’ятовування студентами системи правил, скільки на розуміння її функціонування та формування комунікативних умінь та навичок.

Досконале володіння державною мовою – важлива умова формування особистості майбутнього молодшого спеціаліста, становлення його високодуховного, національно зорієнтованого світогляду, запорука професійної кар’єри, передоснова фахової компетенції.

Особлива увага приділяється таким розділам науки про мову, як стилістика та культура мовлення.

Вивчення української мови у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації має бути спрямоване на підвищення рівня грамотності студентів і їх культури мовлення.

Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.

Систематизація і поглиблення вивченого в школі проводиться вже на вищому рівні узагальнення. Заняття передбачають удосконалення основних мовних і мовленнєвих умінь та навичок.Головними завданнями курсу української мови є:

 • виховання свідомого прагнення до вивчення української мови;

 • вироблення у студентів компетенції комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

 • формування високої духовності студентів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто залучення через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ

Вивчення дисципліни тісно пов’язане з українською літературою, адже в роботі весь час використовується дидактичний матеріал з художньої літератури: навчальні диктанти, пояснювальні диктанти, перекази і т.

Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.

Українці Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.

Література Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.

ін.

Це дає можливість вивчати мову як вияв загальнокультурного процесу, а кожне мовне явище розглядати в лінгвістичному контексті.

Вивчення курсу пов’язане також і з українською мовою (за професійним спрямуванням), адже програмою передбачено вивчення і оформлення документів: простої і складної заяви, автобіографії, доручення, розписки, протоколу, витягу з протоколу, звіту.


3.2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  1   2


Скачати 185.16 Kb.

 • КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «Українська мова» Київ – 2012 ПЕРЕДМОВА
 • РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО цикловою комісією
 • Голова комісії О.А.Лазарчук
 • Протокол № ___ від «___» ___________ 2012 р.
 • 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 • Галузі знань Спеціальності Шифр Найменування
 • 3.1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 • Головними завданнями курсу української мови є
 • 3.2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ