Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни «Фінансовий трейдинг» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни розроблено

Скачати 200.62 Kb.

Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни «Фінансовий трейдинг» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни розроблено
Скачати 200.62 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір200.62 Kb.
ТипПротокол
Вищий навчальний заклад Університет економіки та права «КРОК» ЗАТВЕРДЖУЮ Перший проректор О.І. Шаров «___» ______________ 2012 р. КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «Фінансовий трейдинг» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО кафедрою фінансів та банківського бізнесу факультету економіки та підприємництва РОЗРОБНИК Кузьмінський В.З., доцент кафедри ФББ, к.е.н.
Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.
РЕЦЕНЗЕНТ Дишлюк Н.І., доцент кафедри економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку, к.е.н., доцент Зауваження враховані. Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету економіки та права «КРОК» РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ ФББ Протокол № від «___» ____________ 2011 р. Завідувач кафедри В.І. Грушко УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ Протокол № від «___» ____________ 2011 р. Декан факультету О.В. Марущенко ЗМІСТ Сфера застосування Опис дисципліни Навчальна програма дисципліни 3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 3.2. Зміст навчальної дисципліни Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни 4.1. Тематичний план дисципліни 4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для самостійної роботи студентів 4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю 4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів Критерії оцінювання результатів навчання студентів 5.1. Схема нарахування балів з дисципліни 5.2. Умови нарахування балів 5.3. Критерії підсумкового оцінювання Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни Лист погодження комплексу навчально–методичного забезпечення дисципліни Лист подовження дії комплексу навчально–методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей комплекс поширюється на всі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Навчальна дисципліна «Фінансовий трейдинг» вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня “ бакалавр ” за напрямом Галузі знань Спеціальності Шифр Найменування Код Назва 0305 Економіка та підприємництво 6.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
030508 Фінанси і кредит вивчається згідно навчального плану перепідготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з наданням другої вищої освіти за спеціальністю Галузі знань Спеціальності Шифр Найменування Код Назва 0305 Економіка та підприємництво 7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)  2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ Шифр дисципліни (ідентифікатор) 3.17 В Тип дисципліни вибіркова Попередні умови попереднє вивчення дисциплін: «Фінанси підприємств», «Інвестування » , «Фінансовий аналіз» Семестр 11 триместр Кредити ECTS 4,0 Заняття з викладачем 70 год. Форми підсумкового контролю ПМК Методи проведення Лекції та практичні заняття Результати навчання застосування методів оцінки та прогнозування рівня інвестиційної привабливості країни, галузі, підприємства, окремих фінансових активів, механізмів взаємозв’язку та взаємодії сегментів фінансового ринку, методів фундаментального та технічного аналізу і прогнозування фінансового ринку з метою мінімізації ризику, вміння ефективно використовувати інструменти аналізу для реалізації торгових стратегій.
Фінансові активи - частина активів підприємства, яка являє собою фінансові ресурси: грошові кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу.
Інвестиційна привабливість країни - це сукупність політичних, соціальних, інституціональних, екологічних, макро- і мікроекономічних умов функціонування національної економіки, що забезпечують стабільність інвестиційної діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів.
Технічний аналіз (англ. Technical analysis) - прогнозування зміни ціни в майбутньому на основі аналізу зміни ціни у минулому. У його основі лежить аналіз часових рядів ціни - «чартів» (від англ. chart).
Зміст дисципліни Сутність та види фінансового трейдингу. Основи аналізу фінансового ринку. Основні засади технічного аналізу фінансового ринку. Графіки та графічні моделі у технічному аналізі. Комп’ютерні індикатори у технічному аналізі. Методи технічного аналізу на основі теорії циклів. Фундаментальний аналіз ринку. Прогнозування цін фінансових активів методами фундаментального аналізу. Трейдинг та управління ризиками. Психологічні аспекти трейдингу. Література Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р.
Графі́чна моде́ль, або імові́рнісна графі́чна моде́ль (ІГМ, англ. probabilistic graphical model, PGM) - це ймовірнісна модель, для якої умовні залежності[en] між випадковими змінними виражено графом. Вони поширені в теорії ймовірностей, статистиці, - зокрема, баєсовій, - та в машинному навчанні.
Фундаментальний аналіз (англ. Fundamental analysis) - підхід до аналізу фінансових ринків на основі вивчення фінансово-економічної інформації, яка, імовірно, робить вплив на динаміку активу або фінансового інструменту.
Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
ЛеБо Ч. Компьютерный анализ фьючерсных рынков : Пер. с англ. Ч. ЛеБо. - М. : Альпина, 2010. - 304 с Лука, Корнелиус. Торговля на мировых валютных рынках Корнелиус Лука. - М. : Издательский дом ЕВРО, 2004. - 715 с. - Пер. с англ. Найман Э.Л. Малая Энциклопедия Трейдера Э.Л. Найман. - К. : ВИРА-Р, 2001. - 296 с Швагер Дж. Технический анализ.Полный курс Дж. Швагер. - М. : Альпина Паблишер, 2009. - 768 с. - Пер. с англ. англ. Мова українська 3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ Навчальна программа вибіркової дисципліни «Фінансовий трейдинг» затверджена в складі Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни рішенням Вченої ради факультету економіки та підприємництва Університету «КРОК» від «___» __________ 201_ р., протокол №___ . 3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета навчальної дисципліни «Фінансовий трейдинг» — отримання студентами базових знань та практичних навиків проведення трейдингових операцій на фінансових ринках. Завданням курсу є: освоєння студентами методів оцінки та прогнозування рівня інвестиційної привабливості країни, галузі, підприємства, окремих фінансових активів, механізмів взаємозв’язку та взаємодії сегментів фінансового ринку, методів фундаментального та технічного аналізу і прогнозування фінансового ринку з метою мінімізації ризику, вміння ефективно використовувати інструменти аналізу для реалізації торгових стратегій, сформувати системний підхід до вміння читати та використовувати різноманітну інформацію, поглибити загальну фахову підготовку студентів. Предметом курсу є методологія, методи та інструментарій кількісного та якісного аналізу фінансових ринків;
Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.
Я́кісний ана́ліз (рос. качественный анализ, англ. qualitative analysis; нім. qualitative Analyse f) в якому речовини ідентифікують або класифікують на основі їх хімічних або фізичних властивостей, таких, як хімічна реакційна здатність, розчинність, молекулярна вага, точка плавлення, випромінювальні властивості (емісія, абсорбція), мас-спектри, ядерний час напіврозпаду тощо Якісний аналіз - сукупність хім., фіз.-хім. та фіз. методів для визначення та ідентифікації компонентів - хім. елементів, молекул сполук, йонів, радикалів, функційних груп, мінералів тощо, які входять у досліджувану речовину або суміш речовин.
організація аналітичної роботи у фінансових установах та практичної діяльності з питань проведення операцій на відкритих ринках. Особлива увага приділяється підходам та методам фундаментального і технічного аналізу, інструментарію трендового, статичного та динамічного аналізу, вмінню враховувати та управляти ризиками, засобам психологічної підготовки фінансового трейдера. Студент, що засвоїв дисципліну«Фінансовий трейдинг, повинен знати: сутність та структуру фінансового ринку, його значення у фінансовій системі; специфіку та принципи побудови аналітичної роботи на фінансових ринках; зміст окремих методів аналізу різноманітної інформації; принципи та прийоми аналітичного дослідження фінансових ринків; види трейдингових операцій, що здійснюються на фінансовому ринку; прийоми та особливості фундаментального аналізу ринків; сучасні прийоми та засоби технічного аналізу фінансових ринків; психологічні аспекти роботи трейдера на фінансовому ринку; прийоми ідентифікації та оцінки фінансових ризиків;
Фінансовий ризик - ризик, пов'язаний з імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів).
технологію прийняття рішень та управління ризиком;
Керування ризиком - процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого (припустимого) ризику.
інструментарій прогнозування динаміки фінансових ринків. Після опанування курсу «Фінансовий трейдинг» студент повинен уміти: «читати» фінансову інформацію та розуміти наслідки випад­кових та непередбачуваних новин для фінансових ринків; складати аналітичні звіти щодо розвитку фінансових ринків та фінансових інструментів;
Фінансові інструменти - це засоби, що застосовуються для виконання завдань, передбачених фінансовою політикою. Основними фінансовими інструментами є: податки та збори, види цін, грошовий капітал, фінансові ресурси, стимули, санкції, цінні папери, валюта, грошові зобов'язання, страхові поліси, кредитні договори та інші види ринкового фінансового продукту.
здійснювати дослідження фінансового ринку методами фундаментального та технічного аналізу; прогнозувати тенденції динаміки цін фінансових ринків; формувати торгову стратегію на фінансовому ринку; проводити спекулятивні фінансові операції (торгівлю) без фізичної поставки реального активу; застосувати в реальній торгівлі сучасні методи та технології роботи на фінансовому ринку; визначати доцільність застосовування спеціальних методів аналізу до тих чи інших показників; формувати та приймати ефективні рішення для мінімізації ризиків фінансових операцій. Предмет: операції на фінансових ринках. Міждисциплінарні зв’язки Вивчення курсу «Фінансовий трейдинг» базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: “Інвестування”, «Фінансовий ринок», “Гроші та кредит”, «Макроекономіка», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий аналіз». 3.2. Зміст навчальної дисципліни Вступ. Предмет і завдання вивчення дисципліни. Основні терміни і поняття, пов’язані з предметом дисципліни. Сутність фінансового трейдингу Арбітражні операції. Часовий арбітраж. Просторовий арбітраж. Фінансовий трейдинг як професія. Фінансовий трейдинг як бізнес. Види фінансового трейдингу. Класифікація трейдингових операцій. Короткострокові, середньострокові та довгострокові операції. Внутрішньоденний трейдинг. Сфери фінансового трейдингу. Техніка проведення трейдингових операцій на фінансовому ринку. Специфікація контрактів. Котировки купівлі та котировки продажу. Спред. Комісійна винагорода брокера. Стандартні лоти. Нестандартні лоти. Відкриття та закриття позиціїї Коротка та довга позиція. Види торгівельних ордерів. Ринкові ордери. Відкладені ордери. Ліміт-ордери. Стоп-ордери. Стоп-лосс (збиток). Тейк-профіт (прибуток).Торгівельний план. Розрахунок фінансових результатів по трейдингових операціях. Тема 1 Основи аналізу фінансового ринку Сутність аналізу фінансового ринку. Предмет аналітичного дослідження. Об’єкти та суб’єкти аналізу. Завдання, методи та підходи до аналізу і прогнозування фінансового ринку. Інформаційна база аналітичного дослідження. Роль фінансового аналізу в управлінні діяльністю на фінансовому ринку. Види та напрямки аналізу. Класифікація напрямків дослідження. Загальна характеристика фундаментального і технічного аналізу, як основних методів дослідження. Їх порівняння. Переваги і недоліки фундаментального і технічного аналізу. Інтуїтивний підхід до аналізу та прогнозування фінансового ринку. Психологічний аналіз фінансового ринку. Використання нейропрограм для дослідження ринку.
Фіна́нсовий ана́ліз - має на меті оцінку інвестицій з погляду окремо взятої компанії, що планує одержання конкретних фінансових результатів від очікуваного вкладення засобів. Крім визначення прибутковості проекту, задачею фінансового аналізу є складання фінансових планів, що визначають потреби в капіталі, виявлення джерел їхнього покриття, аналіз грошових потоків, а також оцінка проекту з погляду ліквідності, ефективності, фінансового ризику.
Дослідження ринку - це будь-які організовані зусилля для збору інформації про цільові ринки або клієнтів. Це дуже важлива складова бізнес-стратегії. Термін часто використовується як аналог маркетингових досліджень; однак, експерти-практики вбачають відмінність в тому, що маркетингові дослідження пов'язані конкретно з маркетинговими процесами, у той час як ринкові дослідження пов'язані конкретно з ринками.
Тема 2. Основні засади технічного аналізу фінансового ринку Сутність та філософія технічного аналізу. Основні принципи (аксіоми) технічного аналізу та їх характеристика. Завдання технічного аналізу. Сфери застосування технічного аналізу. Коротка історія зародження та розвитку технічного аналізу.
Коротка історія - український короткометражний фільм режисера Івана Тімшина, частина альманаху Україно, goodbye!.
Теорія Доу як основа виникнення технічного аналізу. Західна та східна школи технічного аналізу. Класифікація методів технічного аналізу. Основні та специфіч­ні методи. Графічні методи. Методи математичної фільтрації та апроксимації. Методи, що базуються на теорії циклів. Специфічні методи технічного аналізу. Тема 3. Графіки та графічні моделі у технічному аналізі Основні типи графіків та правила їх побудови. Види графічного зображення цін.. Лінійні графіки. Стовпчикові графіки (Графіки у вигляді «барів»). Японсь­кі свічки. Графіки типу «хрестики-нулики» (пунктово-цифрові). Графіки гістограм обсягів угод. Новітні види графіків. Графіки співвідношення обсягів попиту та пропозиції. Трендова модель поведінки цін. Визначення, поняття та класифікація трендів. Зростаючі, спадні та бокові тренди. Короткострокові, середньострокові та довгострокові тренди. Критерії оцінки сили тенденції. Прискорення і уповільнення. Цінові розриви (геп). Лінії підтримки та опору цінового тренду. Правила їх побудови. Рівні підтримки та опору. Період життя та фази життєвого циклу тренду. Використання трендів при проведенні торгових операцій. Класичні графічні фігури (моделі) технічного аналізу. Моделі продовження консолідації. Моделі розвороту. Використання графічних моделей для прогнозування. Аналіз графіків обсягів угод. Правила побудови та аналізу. Тема 4. Комп’ютерні індикатори у технічному аналізі Середні ковзні при аналізі динаміки цін. Правила побудови середніх. Типи середніх ковзних. Проста середня ковзна (SМА). Зважена середня ковзна (WMA) Експонентна середня ковзна(ЕМА).Правила аналізу середніх. Комбінації середніх ковзних та їх використання для прогнозування. Фільтри для середніх ковзних. Правила використання середніх ковзних для визначення моментів купівлі і продажу фінансових активів. Аналіз відхилення ціни від її середньої ковзної. Смуги Болінджера. Осцилятори. Принципи побудови та розрахунку осциляторів. Основні типи осциляторів. Індекс відносної сили (Relative Strength Index). Стохастичний осцилятор. Індекс норми зміни (Rate of Change-ROC), Індекс товарного каналу (Commodity Directional Index ). Правила аналізу осциляторів. Використання середніх ковзних для побудови осциляторів. Побудова та аналіз MACD. Призначення та особливості MACD-гістограм. Аналіз лінійної MACD. Інші трендові індикатори. Загальна схема підготовки і прийняття інвестиційних рішень на основі і аналізу комп’ютерних індикаторів. Тема 5. Методи технічного аналізу на основі теорії циклів Основні положення теорії циклів. Теорія Чарльза Доу. Криволінійна модель динаміки ціни Белла. Хвильова теорія Елліота. Аналіз хвильових структур у різних діапазонах часу. Послідовність хвильових рухів. Характеристика та форми хвиль. Співвідношення між хвилями та їх частинами. Часові характеристики хвиль та особливості їх практичного застосування. Прогнозування руху цін. Тема 6. Фундаментальний аналіз ринку.
Аналіз ринку - комплекс дій, спрямованих на вивчення усіх факторів, умов, ситуацій, які впливають на стан і розвиток ринку, на зміни його обсягів, структури, масштабів.
Суть, значення та сфери застосування фундаментального аналізу. Джерела інформації для проведення фундаментального аналізу. Фактори, що впливають на ціни фінансових активів. Класифікація факторів. Об’єктивні, суб’єктивні, спекулятивні фактори. Макроекономічні та мікроекономічні фактори. Випадкові та неочікувані. Політичні фактори. Очікування і слухи. Взаємозв’язок між фундаментальними факторами та динамікою ринку. Загальна характеристика методів та підходів фундаментального аналізу. Оцінка та прогнозування стану економіки «згори—вниз» та «знизу—вгору». Методи оцінки та прогнозування інвестиційної привабливості країни, регіону галузі. Методи оцінки та прогнозування інвестиційної привабливості підприємств. Рейтинговий підхід до оцінки суб’єктів та фінансових інструментів ринку як основа для прийняття рішень. Методи та підходи до визначення кредитних рейтингів. Формування об’єкту та предмету аналізу. Вибір факторів для оцінки. Кількісний та якісний (експертний) підходи. Джерела інформації. Методи розрахун­ку рейтингових показників. Вибір фінансових коефіцієнтів. Розрахунок інтегральних рейтингових показників. Визначення до­даткових корегуючих показників інтегральної оцінки. Основні світові рейтингові агентства.
Рейтинг (від англ. «rating» - оцінка) є процедурою оцінки особи, підриємства або держави. В банківській справі рейтинг рівнозначний оцінці платоспроможності боржника. Для надання такої оцінки використовуються певні показники, які розраховуються за допомогою власних критеріїв банку («надання внутрішньо-банківських рейтингів»; див. підхід IRB «Базель ІІ»)
Ре́йтингове аге́нтство - або Агентство кредитних рейтингів (англ. CRA) є компанією, яка присвоює кредитні рейтинги емітентам різних видів боргових зобов'язань.
Використання фінансових коефіцієнтів у мікроекономічному аналізі фінансових ринків. Основні фінансові коефіцієнти. Фінансові показники емітента акцій. Оцінка показників прибутковості емітента. Оцінка фінансового стану емітента. Оцінка показників акціонерного капіталу. Методи визначення та оцінки основних характеристик фінансових активів (доходності, ліквідності, рівня ризику). Тема 7. Прогнозування цін фінансових активів методами фундаментального аналізу. Основні важелі впливу економічної політики уряду на розвиток економіки (законодавство, податково-бюджетна політика, грошово-кредитна політика).
Монетарна полі́тика (англ. Monetary Policy) - політика держави, через яку уповноважена державою інституція контролює обсяг пропозиції грошей з метою встановлення цінової стабільності, сприяння економічному зростанню, дотриманню рівня безробіття населення на низькому рівні.
Антициклічна політика - це політика спрямована на підтримку певних стабільних темпів економічного зростання, на недопущення падіння, виникнення криз.
Діяльність державних фінансових інституцій з регулювання економіки (призначення, структура, важелі впливу). Індексний метод вимірювання стану економіки.
Ме́тод вимі́рювання - сукупність способів використання засобів вимірювальної техніки та принципів вимірювань для створення вимірювальної інформації.
Основні індекси, їх значення і вплив на фінансові ринки.
Фіна́нсовий ри́нок - це сукупність обмінно-перерозподільних відносин, пов'язаних з процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності. Відносини обміну пов'язані з переданням одним суб'єктом іншому за відповідну плату (проценти, дивіденди, дисконтні знижки тощо) права на тимчасове чи постійне використання фінансових ресурсів.
Індекс споживчих цін. Індекс виробничих цін. Індекс ділового оптимізму. Вплив економічних індикаторів на ринок. Взаємозв’язки між різними секторами фінансових ринків. Основні методи прогнозування курсової вартості фінансових активів. Технологія прогнозування на основі випереджаючих індикаторів. Основні методи оцінки фінансових активів. Виявлення переоцінених та недооцінених фінансових активів на ринку. Використання багатофакторних моделей у фундаментальному аналізі. Загальна схема підготовки і прийняття інвестиційних рішень на основі фундаментального аналізу. Тема 8. Трейдинг та управління ризиками Основи ризик-менеджменту. Основні види ризиків. Методи та показники вимірювання ризиків. Стоп-лосс (збиток). Тейк-профіт (прибуток). Фінансовий ризик. Ризик ліквідності.
Ризик ліквідності - це специфічна форма ризику, пов'язаного (зумовленого) з низькою ліквідністю об'єктів інвестування (посідання майна, активів) чи з великим періодом інвестиційного процесу. Тобто це ризик щодо можливості збитків під час реалізації майна, нерухомості, цінних паперів або інших товарів, пов'язаних зі зміною оцінки їх якості та (або) споживчої вартості.
Портфельний ризик. Диверсифікація. Основні принципи управління ризиками. Валютний ризик та способи його мінімізації. Хеджування валютного ризику за допомогою строкових валютних угод. Правила управління капіталом. Формування стратегій. Оцінка діяльності фінансового трейдера і торгової системи. 4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів Основна література Нормативні документи Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 44896-ВР вiд 30.10.1996 р. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» № 2299-ІІІ від 15.03.2001 р. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 44896-ВР вiд 30.10.1996 р. Про банки і банківську діяльність Закон України Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5–6.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Регулюва́ння (економі́чне) - державні правила і закони, призначені для контролю за поведінкою фірм, підприємств та інших суб'єктів економіки.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Відомості Верховної Ради України - офіційне друковане видання (нормативний бюлетень) Верховної Ради України, в якому здійснюється офіційне опублікування законів України, постанов Верховної Ради України, інших офіційних актів парламенту, а також змін в адміністративно-територіальному поділі України.
– Ст. 30. Підручники, монографії Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров Р. Винс. - М. : Альпина, 2009. - 401 с Демарк Т. Технический анализ - новая наука : Пер. с англ. Т. Демарк. - М. : Диаграмма, 1997. - 280 с Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка Р.В. Колби, Т.А. Мейерс. - М. : Издательский Дом Альпина, 1998. - 581 с. - Пер. с англ. Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг : Курс лекций Ю.Я. Кравченко. - К. : ВИРА-Р, 2002. - 368 с Кравченко Ю. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах : Учебное пособие Ю. Кравченко. - К. : Ника-Центр, Эльга, 2003. - 528С Кузьмінський В.З Фондова біржа і ринок цінних паперів.
Фо́ндова бі́ржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі.
Фо́ндовий ри́нок (ри́нок ці́нних папе́рів) - частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів.
Методичний комплекс навчальної дисципліни. К: ІЕУГП, 1999. Кузьмінський В.З Фінансовий ринок. Методичний комплекс навчальної дисципліни. К:Київський інститут «Слов’янський університет»,2001. Кузьмінський В.З Оцінка інвестиційної привабливості акцій українських емітентів. Вчені записки. Інститут економіки та права «КРОК»; Відп.ред. І.Ф.Радіонова. – К., 1997 – вип. 10 – 2004. – 236с.: (с. 128-133). Кузнецов М.В. Технический анализ рынка ценных бумаг : Монография М.В. Кузнецов, А.С. Овчинников. - М. : ИНФРА-М, 1996. - 122 с ЛеБо Ч. Компьютерный анализ фьючерсных рынков : Пер. с англ. Ч. ЛеБо. - М. : Альпина, 2010. - 304 с Лука, Корнелиус. Торговля на мировых валютных рынках Корнелиус Лука. - М. : Издательский дом ЕВРО, 2004. - 715 с. - Пер. с англ. Міжнародні розрахунки та валютні операції : Навчальний посібник За ред.М.І.
Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Савлука. - К. : КНЕУ, 2002. - 392 с) Мендрул О.Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами : Навчальний посібник О.Г. Мендрул, І.А. Павленко. - Вид. 2-ге, допов. та перероб. - К. : КНЕУ, 2000. - 156 с Мельничук М. Інтернет-трейдинг та особливості організації інтернет-послуг на фондових і валютних ринках М. Мельничук, Г. Юрчук Вісник Національного банку України. - 2002. - N8. - С.2-9 Мертенс А.В. Инвестиции : Курс лекций по современной финансовой теории А.В. Мертенс. - К. : Киевское инвестиционное агенство, 1997. - XVI, 416 с. : ил Найман Э.Л. Малая Энциклопедия Трейдера Э.Л. Найман. - К. : ВИРА-Р, 2001. - 296 с Нисон С. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков : Пер. с англ. С. Нисон. - М. : Диаграмма, 1998. - 336 с Первозванский А.А. Финансовый рынок: расчет и риск: монография.-М.: Инфра-М, 1994.-192 с. Принципы инвестирования. - М. : ВИНИТИ, 1992. - 321 с Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга : Прикладное пособие Д.Ю. Пискулов. - М. : ИНФРА-М, 1995. - 208 с Сафонов В.С. Валютный дилинг, или как можно зарабатывать деньги честно и самостоятельно : Практическое пособие для начинающих В.С. Сафонов. - М. : АО Консалтбанкир, 2000. - 312 с Швагер Дж. Технический анализ.Полный курс Дж. Швагер. - М. : Альпина Паблишер, 2009. - 768 с. - Пер. с англ. Додаткова література Підручники, монографії Акелис. С. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. М.: «Диаграмма», 2008. Аппель Д. Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора: Перевод с английского «Питер», 2009. -304 с Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.- К.Ж Итем - ЛТД, 1995. 448с. Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. М.: ИК Аналитика, 2001. - 312 с. Горн В. Курс начального обучения трейдера. М., 2002. – 197 с. ДиНаполи  Торговля с использованием уровней Динаполи. М.: ИК Аналитика, 2001. - 332 с. Закарян И. Практический интернет-трейдинг. 2-еиздание. М.: Акмос-Медиа, 2001,396с. Ильин В. В. Титов В. В. Биржа на кончиках пальцев: популярный интернет-трейдинг. Питер, 2007. - 368 с. Кан М. Н. Технический анализ. Просто и ясно Перевод с английского «Питер», 2007. -314 с Кац Д, МакКормик Д, Энциклопедия торговых стратегий. М.: Альпина Паблишер, 2009. - 400 с. Комаринський Я. Фінансово-інвестиційний аналіз: Навчальний посібник Я. Комаринський, І. Яремчук. - Київ: Українська енциклопедія, 1996.
Українська енциклопедія Зміст 1 Історія 2 Енциклопедичний процес в Україні 2.1 Галичина, Волинь 1930-х років 2.2 УРСР 3 Сучасний енциклопедичний процес в Україні 4 Список українських енциклопедій 5 Див.
- 298 с Красс П. Книга инвестиционной мудрости. М.: ИК Аналитика, 2006. - 504 с. Коннорс Л., Рашки Л. Биржевые секреты. М.: ИК Аналитика, 2009. - 248 с. Кузьмінський В.З Технічний аналіз фінансового ринку та фінансове прогнозування. Методичний комплекс навчальної дисципліни. К:Київський інститут «Слов’янський університет»,2001. Лин К. Дейтрейдинг на рынке Forex: стратегии извлечения прибыли: Перевод с английского. М.: «Альпина», 2007. -238 с Мерфи Д . Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. М.: «Диаграмма», 1998. Николаев В. Словарь-справочник брокера. - М.: OXIR Financial Services Ltd., 1997. -202 с. Овсянников Ю. Н. Внутридневной интернет-трейдинг на фондовых рынках: рекомендации частных инвесторов. М.: «Финансы и статистика», 2007. -320 с. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга.-М., 2008. Пересада А.А. Основи інвестиційної діяльності. К.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
, “Лібра”, 1996. Практическое пособие дилеру биржевых и внебиржевых рынков: Психология; Технический анализ рынка; Управление деньгами, менеджмент риска; Стратегия и тактика биржевой игры. – М. : Издательский дом „Азимут плюс”, 2005. – 190 с. Сорос Джорж. Алхимия финансов. М., Инфра-М, 1996. Сорос Джорж. Сорос о Соросе (Опережая перемены) М., Инфра-М, 1996. Слейтер Роберт. Сорос: Жизнь, деятельность и деловые секреты величайшего в мире инвестора. Харьков, «Филио», 1996. Тарп В. Трейдинг - ваш путь к финансовой свободе: Перевод с английского «Питер», 2007. -368 с Тайны биржевых спекуляций. Сост. А.А.Контиев, СПб, «Лик»,1993. Фишер Р. Трейдинг по Фиббоначчи: практические приемы и методы Евро 2009 198c. Шарп У.Ф. Инвестиции: Учебник У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бэйли. - Москва: ИНФРА-М, 1997. - 1024 с Эрлих А.А. Технический анализ товарных и финансовых рынков. М., Инфра-М, 2009. Энджел Л, Бойд Б. Как покупать ценные бумаги. Самара, Самарский дом печати, 1993. Якимкин В.Н. Финансовый дилинг М., 2002. - 656 с. Періодичні видання: Ким Ю. Семь ошибок трейдера. “Forex magazine”,№1, 2011. с.4-9. Остроухов И., Панфилов П. Нейронные сети: интеграция с теханализом. “Современный трейдинг”, №9, 2010. с. 24-29. Кузьмінський В.З, Любунь О.С. Використання технічного аналізу в умовах фондового ринку України. “Фінанси України”, №8, 2001 Головач А.И. Микроэкономический анализ кривых спроса при выборе трейдинговой стратегии А.И. Головач, В.Е. Рассихина Актуальні Проблеми Економіки. - 2004. - N4. - C.
Національна академія управління (НАУ) - вищий навчальний заклад України. Заснований 22 квітня 1992 року на кадровій базі відомого Київського інституту політології та соціального управління. А вже в 2002 році отримала високу державну відзнаку –почесну грамоту Кабінету Міністрів України «За значний внесок у розвиток національної освіти і науки, впровадження інноваційних педагогічних ідей, сучасних методів підготовки кадрів». Першим ректором Академії став відомий вчений та громадський діяч, доктор економічних наук, професор Кириченко Олександр Анатолійович. Перший випуск студентів відбувся в 1995 році. З початку існування Академії на постійній основі тут працювали десятки висококваліфікованих професорів та доцентів - таким чином, продовжились найкращі традиції в підготовці кадрів економістів і менеджерів-управлінців. Академія стала помітним культурно-просвітницьким центром, видавцем наукових періодичних видань з високим рівнем міжнародної індексації. У престижному рейтингу ВНЗ України ТОП-200, який з 2007 року проводить кафедра ЮНЕСКО, Академія незмінно входить до 20 % найкращих українських університетів. А за показником якості навчання всі ці роки незмінно входить у десятку найкращих ВНЗ України.
83-89 Головач А.И. Микроэкономический анализ рыночной ситуации при выборе трейдинговой стратегии А.И. Головач, В.Е. Рассихина Актуальні Проблеми Економіки. - 2004. - N3. - C. 74-81 Голубицкий С. Индексный арбитраж. “Валютный спекулянт”,№7, 2011. с.30-34. Давидов О.І. Яріш О.В. Інвестиційна привабливість цінних паперів в Україні Фінанси України.- 2001.- №2.- С.130-140. Дегтярьова Н. Теоретичні засади інвестування на ринку цінних паперів Ринок цінних паперів України.- 2002.- №9-10.- С.33-39. Клименко С. Визначення вартості акцій ВАТ “Укртелеком” різними методами оцінки Цінні папери України.- 2001.- №35.- С.13-15. Кравченко Ю. Фундаментальний аналіз цінних паперів Ринок цінних паперів України.- 2002.- №9-10. С.91-96. Левченко З. Інвестиційні рейтингиЦінні папери України.- 2002.-№27- С.7 Моторін Р. Сидоренко М. Узагальнююча оцінка інвестиційної привабливості підприємств Цінні папери України.- 2011.- №9.- С.14-15. Інтернет – джерела: www.pfts.com – перша фондова торгівельна система www.ukrse.com – українська фондова біржа www.istoсk.com.ua – фінансова звітність українських підприємств - емітентів www.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
skrin.ru – фінансова звітність російських підприємств - емітентів www.corporateinformation.com – фінансова звітність зарубіжних підприємств - емітентів www.ssmsc.gou.ua– державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України www.ifs.кiev.ua – інформаційно-аналітичне агентство “Інфінсервіс” www.wallstreet.com.ua – торгівельно-інформаційна система по цінних паперах www.sellbuy.com.ua – торгівельно-інформаційна система по цінних паперах www.smida.gou.ua– агентство з питань розвитку інфраструктури фондового ринку www.finmarket.info – інформаційно-аналітичне агентство www.ufs.Kiev.ua – інформаційно-аналітичне агентство. www.finance.com.ua – інформаційно-аналітичне агентство. www.finport.net – інформаційно-аналітичне агентство. www.sokrat.Kiev.ua – інвестиційна компанія “Сократ” www.
Інвестиційна компанія (англ. Investment Company) - компанія, яка використовує свій капітал для інвестування в інші компанії. Водночас, у вузькому розумінні, інвестиційна компанія - це фінансовий посередник, що спеціалізується на управлінні довгостроковими вільними грошовими коштами дрібних приватних інвесторів.
ukrtrust.com – інвестиційна компанія “Укртраст” www.finam.ru – фундаментальний та технічний аналіз акцій компаній Росії www.mfd.ru – фундаментальний та технічний аналіз акцій компаній Росії www.atfin.ru – фундаментальний та технічний аналіз акцій компаній Росії www.prologia.ru – фундаментальний та технічний аналіз акцій компаній Росії www.bcs.ru – фундаментальний та технічний аналіз акцій компаній Росії www.z-trade.ru – фундаментальний та технічний аналіз акцій компаній Росії www.stockcharts.com – фундаментальний та технічний аналіз акцій компаній США www.clearstation.com – фундаментальний та технічний аналіз акцій компаній США www.bigcharts.com – фундаментальний та технічний аналіз акцій компаній США www.elwave.narod.ru – хвильовий аналіз Еліота на фінансових ринках www.elliottwave.com – хвильовий аналіз Еліота на фінансових ринках www.forexservicе.net – аналіз валютного ринку www.fxeuroklub.com – аналіз валютного ринку www.forexite.com – аналіз валютного ринку www.forexpf.ru – бібліотека по фундаментальному та технічному аналізу www.forex.ukrsotsbank.comindex.jsp – бібліотека по фундаментальному та технічному аналізу http:bullion.ru – інформація по ринку дорогоцінних металів www.kitco.com – інформація по ринку дорогоцінних металів Підпис розробника: ______________
Каталог: media -> library -> category -> knmzd
knmzd -> Практикум з прикладного програмування" Призначення дисципліни Здобувачі вищої освіти рівня "
knmzd -> Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни «Стратегічне управління підприємством» Київ – 2013 Передмова Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни розроблено
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни інформатика І комп’ютерна техніка Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Фізика» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Хімія» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни сучасні інформаційні технології 030504 Економіка підприємства 030507 Маркетинг
knmzd -> Вищий навчальний заклад
knmzd -> Вищий навчальний заклад
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «основи охорони праці» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено


Скачати 200.62 Kb.

  • Фондова біржа і ринок цінних паперів
  • Актуальні Проблеми Економіки