Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни «Стратегічне управління підприємством» Київ – 2013 Передмова Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни розроблено

Скачати 217.43 Kb.

Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни «Стратегічне управління підприємством» Київ – 2013 Передмова Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни розроблено
Скачати 217.43 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір217.43 Kb.
ТипПротокол
  1   2

Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І. Шаров

«___» ______________ 201 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Стратегічне управління підприємством»

Київ – 2013
Передмова
Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку

факультет економіки та підприємництва
РОЗРОБНИКИ

Н.І. Дишлюк, доцент кафедри економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку, к.е.н., доцент
В.Й. Бучацький, доцент кафедри економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку, к.е.н., доцент

РЕЦЕНЗЕНТ

І.І. Румик, доцент кафедри фінансів та банківського бізнесу, к.е.н., доцент

Зауваження враховані. Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та

Університету економіки та права «КРОК»РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку

Протокол №
від

«___» ____________ 2013 р.

Завідувач кафедри
З.М. Борисенко


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Протокол №
від

«___» ____________ 2013 р.

Декан факультету
Н.Д. Кахута

ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1.
Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.
Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально–методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально–методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на всі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

Навчальна дисципліна «Стратегічне управління підприємством»

- вивчається згідно навчального плану (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністюГалузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

8.03050401

Економіка підприємства


- вивчається згідно навчального плану (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністюГалузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

7.03050401

Економіка підприємства


- вивчається згідно навчального плану (навчальних планів) перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” з наданням другої вищої освіти за спеціальністюГалузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

7.03050401

Економіка підприємства

2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)

1.НТип дисципліни

нормативнаПопередні умови

попереднє вивчення дисциплін: "Стратегія підприємства", "Економічна діагностика", "Потенціал підприємства"Семестр

2 семестрКредити ECTS

4 кредитиЗаняття з викладачем

64 години
Форми підсумкового контролю

екзаменМетоди проведення

лекції, практичні, семінарські заняття, захист індивідуальних науково-дослідних завданьРезультати навчання

- вивчити теоретичні засади управління змінами;

- вивчити методи аналізу ресурсів та компетенцій підприємства;

- набути навичок стратегічного аналізу;

- набути навичок розвитку організаційної структури і культури підприємства;

- оволодіти навичками впливу на агентів стратегічних змін на підприємстві.

- оцінити отримані результати дослідження;

- розробити рекомендації та альтернативні варіанти дій;

- застосовувати набуті навички у практичній діяльності

Зміст дисципліни

Загальні основи управління стратегічними змінами. Визначення рівня та послідовності стратегічних змін. Етапи реалізації стратегії підприємства. Ресурсно-компетенційна база стратегічних змін. Когнітивність як передумова стратегічного розвитку підприємства. Впровадження змін на різних етапах життєвого циклу організації. Організаційні аспекти проведення змін на підприємстві. Функціональні стратегії в процесі реалізації стратегічних змін. Взаємозв`язок стратегії та організаційної структури управління підприємством. Організаційна культура та управління стратегічними змінами. Учасники процесу впровадження стратегічних змін.Література

1. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління. Навчальний посібник /Л.Є.
Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко - 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2011. - 440 с.

2. Забродська Л.Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії: Навч. Посібник для студ. екон. спец. / Л.Д. Забродська. – Харків: Консум, 2004. – 208 с.

3. Мізюк Б.М. Основи стратегічного управління: Підручник / Б.М. Мізюк. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 744 с.

4. Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. /Б.М. Мізюк. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 392 с.

5. Порохня В.М., Безземельна Т.О., Кравченко Т.А. Стратегічне управління Навчальний посібник /В.М. Порохня, Т.О. Безземельна, Т.А. Кравченко – К.: ЦУЛ, 2012. - 224 с.
Мова

українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Анотація змісту нормативної дисципліни «Стратегічне управління підприємством» затверджена в складі Освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста і магістра за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво», затвердженої наказом Міністерства науки і освіти України від 06.06.02 № 330.

Анотація змісту нормативної дисципліни «Стратегічне управління підприємством» затверджена в складі Освітньо-професійної програми перепідготовки спеціаліста напряму 0501 – «Економіка і підприємництво», затвердженої наказом Міністерства науки і освіти України від 17.04.03 № 246.
3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних засад щодо стратегії підприємства та формування навичок управління стратегічними змінами.

Завдання навчальної дисципліни:

– вивчити теоретичні засади управління змінами;

Управлі́́ння змі́нами (Change Management) - це збалансована система управління ресурсами (людськими і технічними), пов'язана зі змінами. Управління змінами - це сукупність робіт, які полягають у

– вивчити методи аналізу ресурсів та компетенцій підприємства;

– набути навички стратегічного аналізу;

– набути навички розвитку організаційної структури і культури підприємства;

– оволодіти навичками впливу на агентів стратегічних змін на підприємстві.Предметом дисципліни є методи і процеси управління стратегічними змінами на підприємстві.

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна "Стратегічне управління підприємством" вивчається після опанування наступних дисциплін: "Стратегія підприємства", "Економічна діагностика", "Потенціал підприємства". Курс "Стратегічне управління підприємством" дає змогу узагальнити знання та отримати навички стратегічного бачення майбутнього розвитку підприємства та управління стратегічними змінами на підприємстві.
3.2. Зміст навчальної дисципліни

Вступ

Предмет, задачі і структура дисципліни “Стратегічне управління підприємством”, її теоретичне та практичне значення в підготовці економістів для управління підприємством. Взаємозв’язок курсу з іншими теоретичними і практичними навчальними дисциплінами.


ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ

Cутність управління стратегічними змінами. Стратегічно орієнтоване підприємство. Еволюція стратегічного управління підприємством.

Світовий досвід стратегічного управління підприємством. Система стратегічного управління на американських та японських компаніях. Досвід СУП Німеччини, Італії, Швеції.

Опір змінам в процесі стратегічного управління. Феномен опору необхідним змінам. Джерела опору. Визначення опору, його ознаки. Складові опору – величина змін культури, політики, проміжок часу. Залежність величини опору від складових. Індивідуальний опір, його причини. Груповий опір, його сила порівнян о з індивідуальним, ознаки. Групова єдність поглядів і норм поведінки, групова “модель реальності”. Відданість корпорації - позитивна та “ від’ємна”. Діагностика центрів сили і опору, системність, період часу, підрозділи, яких торкнуться зміни, величина зрушень у культурі і політиці, можливості фірми і готовність її до змін (рівні нестабільності, агресивності, відкритості). Потенціал для розробки і реалізації стратегії. Опір як різниця між необхідним і наявним потенціалом.


ТЕМА 2. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТА ПОСЛІДОВНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН

Суть та завдання проведення стратегічних змін. Визначення рівня стратегічних змін, необхідних для реалізації стратегії. Рівні стратегічних змін: стратегія, що продовжується, рутинні стратегічні зміни, обмежені зміни, радикальні стратегічні перетворення, зміна напрямку руху. Критерії визначення рівня стратегічних змін. Характеристика впливу різнорівневих стратегічних змін на підприємство. Масштаби стратегічних перетворень (завоювання нових ринків, освоєння нових продуктів, перехід до іншої галузі, зміна напрямку діяльності, місії та цілей) та особливості їх здійснення.

Бенчмаркінг як метод визначення змісту та рівня стратегічних зрушень. Види бенчмаркінгу. Зовнішній та внутрішній бенчмаркінг. Процедури бенчмаркінгу.

Оптимальна послідовність змін. Послідовності змін стратегія-структура-поведінка” та “поведінка-структура-стратегія”. Залежність від послідовності змін часу і величини опору за І.Ансоффом. Використання моделі 7”S” Мак-Кінсі у проведенні змін.


ТЕМА 3. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Головні завдання реалізації стратегії. Організація ефективної реалізації стратегії підприємства: кадрове забезпечення, створення ключових компетенцій і конкурентних можливостей, приведення оргструктури у відповідність зі стратегією.

Ка́дрове забезпе́чення - комплекс дій, направлених на пошук, оцінку і встановлення заздалегідь передбачених стосунків з робочою силою як в самій компанії для подальшого просування по кар'єрній драбині, так і поза її межами для нового найму тимчасових або постійних робітників.

Бюджет підприємства і стратегія. Розробка політики, процедур та правил у підтримку стратегії. Впровадження передових методик і постійне удосконалення. Total quality management в контексті безперервного удосконалення TQM. Реінжинірінг бізнес-процесів. Переваги впровадження передових методик і безперервного удосконалення. Системи підтримки реалізації стратегій: інформаційні системи, контролю продуктивності та механізму управління.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Системи заохочення для підтримки стратегій. Баланс заохочень і стягнень. Зв’язок системи заохочень і підвищення

ефективності праці. Принципи матеріального заохочення. Заохочення та стимулювання в глобальних компаніях.


ТЕМА 4. РЕСУРСНО-КОМПЕТЕНЦІЙНА БАЗА СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН

Діагностика стратегічних ресурсів підприємства. Забезпечення та розподіл ресурсів для виконання стратегічних проблем. Ресурсні стратегії як тип забезпечуючих стратегій в стратегічному наборі підприємства. Зона стратегічних ресурсів як сегмент ринку. Матриця «Значущість ресурсу-доступність ресурсу». Стратегії ресурсного забезпечення залежно від фази життєвого циклу продукту.

Сутність компетенції стратегічних змін. Ключова компетенція як діяльність та процеси.

Потенціал для розробки стратегії. Закон Грешема.

Сегментува́ння ри́нку - розподіл потенційних споживачів на групи на основі відмінностей у їх потребах, характеристиках та поведінці. Застосування концепції ринкового сегментування дозволяє підприємству (фірмі) досягти максимальної результативності маркетингової діяльності шляхом використання своїх сильних сторін з урахуванням реальних умов на ринку.
Закон Коперніка-Ґрешема - закон економіки (грошового обігу), названий на честь польського вченого Миколая Коперніка та англійського фінансиста Томаса Ґрешема (1519 - 1579) про співвідношення між різними валютами.
Різниця поточної та стратегічної діяльності в культурі, задачах менеджерів, системі управління, інформації, структурі і владі. Залежність опору від відповідності компетенції стратегічній діяльності Необхідність підготовки до змін керівників.


ТЕМА 5. КОГНІТИВНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Сутність та використання когнітивного підходу в підприємницькій діяльності. Передумови розвитку когнітивної школи. Частковий інкременталізм або політика фрагментарності. Складові логічного інкременталізму.

Характеристика організації, що навчається. Сутність організації, що навчається, її навички і уміння: системне мислення, інтелектуальні моделі, загальне бачення, групове навчання та інші.

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.
Навички, необхідні для досягнення організаційного консенсусу.

Роль єдиної мети для організації та її членів. Утворення загального бачення: заохочення особистого бачення, від особистого - до загального, виховання відданості цілям організації, затвердження бачення в наборі керівних ідей. Засоби досягнення мети: діалог і дискусія, групове навчання.

Типові помилки організацій, що навчаються. Відсутність системного мислення, неправильні попередні рішення, неефективність або відсутність причинно-наслідкового аналізу, використання застарілих шаблонів, рішень про межі зростання, підміна проблем.

Зміна свідомості і процеси навчання. Уміння побачити світ заново. Удосконалення особистості: дух організації, що навчається, клімат стимулювання навчання та накопичення досвіду, атмосфера творчого напруження, поєднання раціонального знання та інтуїції. Петлі навчання. Інформаційна та комунікаційні структури організацій, що постійно навчаються. Подвійні петлі навчання. Адаптивне та креативне навчання.

Роль вищого керівництва як каталізатора навчання. Межі застосування контролю. Мистецтво делегування повноважень і оцінки помилкових дій підлеглих.

Делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.
Нові функції лідерів: конструктор організації, учитель, слуга, взірець для творчого напруження.
ТЕМА 6. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Управління стратегічними змінами та життєвий цикл підприємства. Теорії життєвого циклу підприємства.

Характеристика основних етапів життєвого циклу організації (зародження, формалізація, розвиток, переорієнтація/занепад) Життєвий цикл організації та відповідність типів управління кожному етапові життєвого циклу. Організаційний розвиток за У. Френчем і С. Беллом.

Метод ОР: передумови та цінності, участь, умови успішності. Характеристика змін за функціональною ознакою та ознакою комплексності на кожному етапі життєвого циклу організації та особливості їх впровадження.

Шляхи досягнення конкурентної переваги в залежності від стадії життєвого циклу галузі. Застосування стратегій покращення продукту або низьких цін та інших стратегій на етапах зародження, стандартизації, зростання, насичення і омолодження галузі. Стратегії отримання першочергового права і проактивні стратегії.
ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ

Створення ”стартового майданчика”: проведення стратегічного діагнозу, розробка схеми можливого опору, мобілізація менеджерів та працівників на підтримку змін, вибір необхідного методу, організація допомоги консультантів. Планування процесу змін: орієнтація на вирішення стратегічних проблем, планування впровадження, використання модульної структури. Розділення стратегічних процесів від конфліктів з поточними.

Розподіл відповідальності, фінансування впровадження змін, постановка стратегічних завдань перед менеджерами, винагородження успішної роботи. Планування впровадження: навчання, залучення експертів, інформування зацікавлених, забезпечення можливості керівників працювати над стратегічними проблемами, контроль відповідності завдань професійному рівню керівників. Управління поточними виробничими процесами: організація впровадження паралельно з плануванням, забезпечення контролю і схвалення процесу планування, забезпечення швидкого впровадження.

Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
Інституціалізація нової стратегії: використання плану розвитку стратегії для управління, створення сприятливої атмосфери, доведення зусиль до досягнення мети.

Забезпечення стратегічного реагування: введення подвійної системи управління, забезпечення стратегічного контролю, винагорода за стратегічні успіхи, ведення стратегічного бюджету та подвійної структури.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Ситуаційні центри та їх функції.

Методи проведення змін - примусовий, адаптивний, управління кризовою ситуацією, керованого опору (метод “акордеону”). Порівняння методів.
ТЕМА 8. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН

Функціональні стратегії як складова стратегічного набору Цільовий підхід до розробки стратегічного набору і функціональних стратегій.

Сутність функціонального потенціалу управління підприємством. Визначення та класифікація функцій управління. Взаємозв`язок функцій управління підприємством як елементів системи. Функціональні стратегії в „стратегічному наборі” підприємства. Сутність функціональної стратегії підприємства та її роль в процесі реалізації стратегічних змін.

Види функціональних стратегій. Маркетингова стратегія. Стратегія НДДКР. Виробнича стратегія. Фінансова стратегія. Стратегія управління персоналом.

Управління персоналом Управлі́ння персона́лом (менеджмент персоналу) - систематично-організаційний процес відтворювання і ефективного використання персоналу.
Стратегія матеріально – технічного забезпечення. Стратегія організаційних перетворень. Екологічна стратегія. Логістична стратегія. Характеристика моделей і методів розробки основних функціональних стратегій. Зв`язок функціональних, ресурсних та продуктово – товарних стратегій.


  1   2


Скачати 217.43 Kb.

 • КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «Стратегічне управління підприємством» Київ – 2013 Передмова
 • РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку
 • Протокол № від «___» ____________ 2013 р.
 • УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 • Декан факультету Н.Д. Кахута ЗМІСТ
 • 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 • Галузі знань Спеціальності Шифр Найменування
 • 3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
 • 3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни Метою навчальної дисципліни
 • Завдання навчальної дисципліни
 • Предметом дисципліни
 • 3.2. Зміст навчальної дисципліни
 • ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ
 • ТЕМА 2. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТА ПОСЛІДОВНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН
 • ТЕМА 3. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
 • ТЕМА 4. РЕСУРСНО-КОМПЕТЕНЦІЙНА БАЗА СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН
 • ТЕМА 5. КОГНІТИВНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
 • ТЕМА 6. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
 • ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ
 • ТЕМА 8. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН