Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни «Стратегічне управління підприємством» Київ – 2013 Передмова Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни розроблено

Скачати 217.43 Kb.

Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни «Стратегічне управління підприємством» Київ – 2013 Передмова Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни розроблено
Скачати 217.43 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір217.43 Kb.
ТипПротокол
1   2
ТЕМА 9. ВЗАЄМОЗВ`ЯЗОК СТРАТЕГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Приведення організаційної структури у відповідність зі стратегією: з’ясування стратегічно важливих видів діяльності, аутсорсінг другорядних видів діяльності, перетворення стратегічно важливих видів діяльності в ключові елементи організаційної структури повноваження і рівень самостійності кожного відділу і працівника. Координація всіх видів діяльності, співробітництво з бізнес-партнерами. Організаційні структури майбутнього. Складові оргструктури. Основні параметри дизайну структури підприємства (виокремлення операцій за спеціалізацією, формалізація поведінки, тренінг/навчання, індоктринація, групування, визначення розміру структурних одиниць, побудова систем планування та контролю, вибудова механізмів кооперації і взаємозв’язків, децентралізація). Сім типів конфігурації структури за Г. Мінцбергом.

Організаційні структури підприємств. Матрична та дивізіональна оргструктури при реалізації корпоративних стратегій підприємства: переваги і недоліки. Сітьова структура: принципи побудови, еволюція. Стратегічні переваги сітьових структур: скорочення життєвого циклу продукту, гнучкість, швидка реакція на зміни в попиті. Стратегічні ризики. Використання кластерної оргструктури.
ТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ТА УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ

Сутність та джерела корпоративної культури.

Корпорати́вна культу́ра (англ. corporate culture)- це система цінностей та переконань, які розділяє кожен працівник фірми та передбачає його поведінку, обумовлює характер життєдіяльності організації. Корпоративна культура - це також спосіб і засіб створення організації, яка самостійно розвивається.
Сила корпоративної культури. Сильна і слабка корпоративна культура. Нездорова корпоративна культура. Створення відповідності між стратегією і культурою.

Інсталяція системи цінностей і етичних норм. Створення культу удосконалення в корпоративній культурі. Стратегічне лідерство як необхідний елемент здорової корпоративної культури. Управління на основі максимальних контактів з персоналом. Створення відповідного клімату і культури, що підтримують стратегію. Підтримка здатності внутрішнього середовища організації до адаптації. Здатність сприйняття політики компанії персоналом. Підтримка етичної поведінки.

Керівництво процесом внесення коректив. Поєднання організаційно-структурних та соціально-психологічних складових.


ТЕМА 11. УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН

Визначення агентів стратегічних змін. Агенти в структурі управління змінами. Налагодження зворотного зв’язку. Основні завдання агентів змін. Підготовка агентів змін середньої ланки. Шляхи подолання стереотипів, що загрожують змінам. Ментальні моделі агентів стратегічних змін. Навички агентів змін.

Підбір і управління персоналом. Необхідність підбору персоналу до прийнятої стратегії. Типи стратегічних управляючих, які здатні успішно реалізовувати різні види стратегій. Проблеми скорочення персоналу.

Функції вищого керівництва при розробці і впровадженні стратегії. Необхідні якості вищого керівництва, що займається координацією процесу стратегічних змін: уміння виконувати ключові ролі, ініціювати виконавців, управляти процесом планування та здійснення стратегічних змін.

Рольові функції менеджера і процес стратегічних змін. Моделі мислення менеджерів: підприємницька, адаптивна, планова. Залучення стейкхолдерів до стратегічного управління: моніторинг, оцінка і вплив, ініціювання і визначення. Навички успішних управляючих: концептуалізації, технічні, організаційні тощо.

Принципи, підходи і етапи створення команд стратегічних змін. Умови ефективності роботи команд. Розподіл функціональних і командних ролей. Розвиток здорових норм роботи в команді.


4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів
Основна література

Нормативні документи

  1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії

Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Феміна, 1996. – 64 с.

2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. – № 18.

Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.
Відомості Верховної Ради України - офіційне друковане видання (нормативний бюлетень) Верховної Ради України, в якому здійснюється офіційне опублікування законів України, постанов Верховної Ради України, інших офіційних актів парламенту, а також змін в адміністративно-територіальному поділі України.


Підручники, монографії

3. Афанасьєв М.В. Стратегія підприємства: Навчально – методичний посібник / М.В. Афанасьєв, Г.О. Селезньова. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. – 272 с.

4. Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции / Ю.Е. Благов; Высшая школа менеджмента СПбГУ. – СПб: Высшая школа менеджмента, 2011. – 272 с.

5. Гримблат С.О. Стратегия управления персоналом (взгляд из будущого в будущее) / С.О. Гримблат, М.В. Воронков. - К.: Ника-Центр, 2004. – 192 с.


6. Довгань Л.Є. Стратегічне управління. Навчальний посібник /Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко - 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2011. - 440 с.

7. Інноваційна діяльність: стимули і перешкоди: Монографія / Петрова Л.І.

Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.
, Шпильова Т.І., Сисоліна Н.П. За наук. Ред.. проф.. Петрової І.Л. – К.: Дорадо, 2010. – 320 с.

8. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: Навчальний посібник/ О.І. Ковтун. - 2-ге вид., стереотип.. - Львів: Новий світ-2000, 2006. - 388 с.

9. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: практикум: Навчальний посібник / О.І.Ковтун. - Львів: «Новий Світ - 2000», 2009. - 308 с.

10. Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доповн / Б.М. Мізюк. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 392 с.

11. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій/ В.Ф. Оберемчук. - К.: МАУП, 2000. - 128 с.

12. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации» / С.А. Попов. Модуль 4. – М.: ИНФРА-М, 2000. - 304 с.

13. Порохня В.М., Стратегічне управління Навчальний посібник /В.М. Порохня, Т.О. Безземельна, Т.А. Кравченко – К.: ЦУЛ, 2012. - 224 с.

14. Сумець О.М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуації, приклади: Навчальний посібник / О.М. Сумець. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 320 с.

15. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник/ З.Є. Шершньова. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2004. - 699 с.
Додаткова література
Підручники, монографії

16. Акофф П. Планирование будущего корпорации / П. Акофф. – М.: Прогресс, 1985. – 327 с.

17. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф- СПб: Издательство “Питер”, 1999. – 416 с.
18. Афанасьев Н.В. Управление развитием предприятия: Монография/ Н.В. Афанасьев, В.Д. Рогожин, В.И. Рудыка. - Харьков: ИД "ИНЖЭК", 2003. - 184 с.

19. Богатко А.Н. Система управления развитием предприятия (СУПР) / А.Н. Богатко. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 240 с.

20. Василенко В.А. Стратегічне управління. Навчальний посібник /В.А.Василенко, Т.І. ткаченко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396 с.

21. Веснин В.Р. Стратегическое управление: Учебник / В.Р. Веснин. – М.: ТК Велби, Изд – во Проспект, 2004. – 328 с.

22. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник / О.С. Виханский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. Экономисть, 2004. – 296 с.

23. Вигман С. Л. Стратегическое управление в вопросах и ответах: учебн. Пособие /С.Л. Вигман. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 296 с.

24. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник / В.Г.Герасимчук. – К.: КНЕУ, 2000. –360 с.

25. Гершун А. Технологии сбалансированного управления/ А. Гершун, М. Горский. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2005. - 416 с.

26. Гримбалт С.О. Стратегия управления персоналом (взгляд из будущего в будущее) / С.О. Гримбалт, М.В.Воронов. – К.: Ника – Центр, 2004. – 192 с.

27. Джонсон Дж. Корпоративная стратегия: теория и практика, 7-е изд.: Пер с англ. / Дж. Джонсон, К.Шоулз, Р. Уиттингтон. – М.: ООО "И. Д. Вильямс", 2007. – 8000 с.

28. Дишлюк Н.І. Ризики у прийнятті стратегічних рішень в умовах обмеженої інформації та невизначеності / Збірник наукових праць ПДАТА. За ред. М.І. Бахмата / Н.І. Дишлюк. – м. Кам”янець – Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. –С. 82-84.

29. Жданов С.А. Основы теории экономического управления предприятием: Учебник / С.А. Жданов. - М.: Финпресс, 2000. - 384 с


30. Забродська Л.Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії: Навч. Посібник для студ. екон. спец. / Л.Д. Забродська. – Харків: Консум, 2004. – 208 с

31. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник/ Г.І.

Стратегі́чний ме́неджмент (стратегічне управління) - це процес оцінки зовнішнього середовища, формулювання організаційних цілей, ухвалення рішень, направлених на створення і утримання конкурентних переваг, здатних забезпечити бізнесу прибуток в довгостроковій перспективі.
Кіндрацька. - К.: Знання, 2006. - 366 с

32. Крыжный Г.К. Стратегический технологический менеджмент: Учебное пособие/ Г.К. Крыжный. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2003. - 448 с

33. Курс MBA по стратегическому менеджменту: Под ред. Лайм Фаэй, Роберт Рэнделл/ Ред. Лайм Фаэй, Ред. Роберт Рэнделл. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 608 с.

34. Лапин А.Н. Стратегическое управление современной организацией/ А.Н. Лапин. - М.: ООО "Журнал “Управление персоналом”", 2004. - 288 с

35. Лемке, Генрих. Нелинейный стратегический менеджмент или искусство конкуренции/ Генрих Лемке. - М.: Дело и Сервис, 2006. - 400 с.

36. Любанова Т. П. Стратегическое планирование на предприятии: Учебное пособие / Т.П. Любанова,Л.В. Мясоедова, Ю.А. Олейникова. – М.: «Издательство ПРИОР», 2001. – 272 с.

37. Люкшинов А. Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для вузов / А.Н. люкшинов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 375 с.

38. Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент: Підручник/ М. М. Мартиненко. - К.: Каравела, 2006. - 320 с

39. Михненко П.А. Секреты єффективных бизнес решений / П.А. Михненко. – М.: НТ Пресс, 2007. – 288 с.

40. Мізюк Б.М. Основи стратегічного управління: Підручник / Б.М. Мізюк. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 744 с.

41. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія / А.П. Наливайко. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.

42. Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент / В.Д. Немцов, Л.Є. Довгань. – К., 2001. – 560 с.

43. Осовська Г.В. Основи менеджменту. Практикум: Навчальний посібник. / Г.В. Осовська, І.В. Копитова. – К.: Кондор, 2009. – 581 с. 1. Портер М. Стратегія конкуренції / М. Портер. – К.: Основи, 1998. – 390 с.

45. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник / К.І. Редченко, Видання 2-ге, доповнене. – Львів: «Новий Світ-2000», 2003. – 272 с.

46. Савчук В. Стратегия Финансы: уроки принятия бизнес-решений для руководителей / В. Савчук. – К.: Companion Group, 2009. – 352 с. 1. Стратегічна діяльність підприємства: технології планування та побудова карт: Монографія / О.Є. Кузьмін, Н.Я. Петришин, К.О. Дорошкевич. – К.: Каравела, 2011. – 320 с.

48. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12=е издание: Пер. с англ. / А.А. Томпсон, Дж. Стрикленд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 928 с.

49. Траут Дж. Сила простоты. Руководство по успешным бизнес-стратегиям / Дж. Траут, С. Рявкин. – СПб: Питер, 2007. – 240 с.

50. Тренев Н. Н. Стратегическое управление: учебное пособие для вузов / Н.Н. Тренев. – М.: «Издательство ПРИОР», 2000. – 288 с.

51. Управління потенціалом підприємства: Навч. пос. / О.В. Березін, С.І. Дуда, Н.Г. Міщенко. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 308 с.

52. Фатхутдинов Р. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов / Р. Фатхутдинов. – СПб: 2008. – 448 с.

53. Харгадон Э. Управление инновациями. Опыт ведущих компаний / Э. Харгадон. – Минск: Вильямс, 2007. – 304 с.

54. Шегда А.В. Стратегічне управління: підручник / А.В.Шегда. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. - 304 с.


 1. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Навч. посібник / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.

 2. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська, Ю.М. Ратушний. - К.: КНЕУ, 2001. – 232 с.


Інтернет – джерела:

57. Офіційний сайт Державної служби статистики України.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/58. Офіційний сайт Міністерства фінансів України.
Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

59. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua
1   2


Скачати 217.43 Kb.

 • ТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ТА УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ
 • ТЕМА 11. УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН
 • 4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів О сновна література Нормативні документи
 • Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України
 • Додаткова література Підручники, монографії
 • Інтернет – джерела
 • Міністерства фінансів України