Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомплексний аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності, де упродовж 2011-2013 років відділення нспп в Чернігівській області сприяло вирішенню колективних трудових спорів

Скачати 196.42 Kb.

Комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності, де упродовж 2011-2013 років відділення нспп в Чернігівській області сприяло вирішенню колективних трудових спорів
Скачати 196.42 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір196.42 Kb.
  1   2

Комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин

на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності,

де упродовж 2011-2013 років відділення НСПП в Чернігівській області

сприяло вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів),

запобігало їх виникненню та здійснювало заходи щодо стабілізації

стану соціально-трудових відносин під час проведення

найманими працівниками акцій соціального протесту, страйків
Відділенням НСПП в Чернігівській області (далі – Відділенням) в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року №1258/98 із наступними змінами і доповненнями, керуючись вимогами Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженого наказом НСПП від 09.06.2009 р.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
№32, а також іншими чинними нормативно-правовими актами НСПП, згідно п.7.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
1 Плану роботи Національної служби посередництва і примирення на 2014 рік, у відповідності до запропонованого переліку питань для вивчення, упродовж лютого-березня п.р. здійснено Комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності, де упродовж 2011-2013 років Відділення сприяло вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), запобігало їх виникненню та здійснювало заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин під час проведення найманими працівниками акцій соціального протесту, страйків.
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Компле́ксний ана́ліз, або тео́рія фу́нкції компле́ксної змі́нної (ТФКЗ) - розділ математики, що вивчає функції, які залежать від комплексної змінної. Використовується у багатьох розділах математики, зокрема у теорії чисел, прикладній математиці та фізиці.
На́йманий робітник - це фізична особа, яка виконує роботу за наймом, уклала письмовий трудовий договір, контракт чи усну угоду з керівником підприємства будь-якої форми власності із визначенням умов трудової діяльності особи, за якою вона одержує обговорену при найманні оплату готівкою або в натуральному вигляді.

Метою даного аналізу було узагальнення досвіду Відділення щодо застосування правових методів вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) і задоволення вимог найманих працівників; врегулювання випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин; збереження соціальної стабільності у трудових колективах підприємств, установ та організацій державної форми власності упродовж 2011-2013 років.
Трудовий колектив - усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

Висновки та пропозиції складалися на основі:

 • безпосереднього вивчення фахівцями Відділення стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ та організацій державної форми власності, де упродовж 2011-2013 років зареєстровані колективні трудові спори (конфлікти) або вживалися заходи щодо запобігання їх виникненню;

 • даних моніторингу щодо стану та динаміки соціально-трудових відносин, кількості колективних трудових спорів та акцій соціального протесту на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності упродовж 2011-2013 років;

 • співбесід працівників Відділення з представниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій та об’єднань профспілок і роботодавців;
  Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
  Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.


 • вивчення практики захисту найманими працівниками підприємств, установ та організацій державної форми власності своїх економічних прав та соціальних інтересів;

 • аналітично-інформаційних матеріалів та публікацій в місцевих засобах масової інформації тощо.
  Засоби масової інформації Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

За результатами проведеної роботи з’ясовано, що упродовж 2011-2013 років Відділення сприяло вирішенню п’яти колективних трудових спорів (конфліктів), зареєстрованих на двох підприємствах та у двох установах державної форми власності: 1. Факультеті поза місцем розташування держаного вищого навчального закладу «Українська академії бізнесу та підприємництва», місто Чернігів (далі - Факультет бізнесу УАБП) (реєстраційний №002-11/25-В, зареєстровано - 04.01.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  2011 року, знято - 19.07.2011 року; кількість учасників – 27 осіб; кількість вимог – 5 (щодо виконання окремих положень колективного договору).
  Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.
  Вид економічної діяльності за КВЕД: 85.42 «Вища освіта».

Відповідно до п.1.3. Положення про Факультет бізнесу УАБП, погодженого Головою Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва 23.02.
Регулято́рна полі́тика - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.
2009 року та затвердженого в.о. ректора Української академії бізнесу та підприємництва 24.02.2009 року, «Факультет є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу ІІІ-IV рівня акредитації «Українська академія бізнесу та підприємництва», віднесеного до сфери управління Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва».


 1. Державному закладі «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації», село Хмільниця Чернігівського району (далі – Центр соціально-психологічної реабілітації дітей) (реєстрац. №.001-12/25-В, зареєстровано - 05.01.2012 року, знято - 03.05.2012 року, кількість учасників - 27 осіб, кількість вимог – 1 (щодо укладання колективного договору). Вид економічної діяльності за КВЕД: 87.30 «Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання».

Відповідно до п.п. 28, 30 Положення про Державний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації», затвердженого наказом Служби у справах дітей Чернігівської облдержадміністрації від 04.10.2007 року №35, «фінансово-господарська діяльність Центру проводиться за рахунок коштів обласного бюджету, позабюджетних коштів та інших фондів, що утворюються з добровільних внесків підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також громадських організацій, фізичних осіб», а «типові штатні нормативи Центру затверджує Мінмолодьспорту за погодженням з Мінпраці, МОЗ, МОН, Мінфіном та Мінекономіки».
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо). 1. Державному підприємстві «Чернігівторф», м. Чернігів (далі – ДП «Чернігівторф») (реєстрац. №055-12/25-В, зареєстровано - 11.07.2012 року, знято - 05.12.2012 року, кількість учасників – 15 осіб, кількість вимог – 1 (щодо виконання положення колективного договору). Вид економічної діяльності за КВЕД: 08.92 «Добування торфу». Підпорядковано Державному концерну «Укрторф» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
  Вугільна промисловість України Вугільна промисловість - базова галузь економіки України, що здійснює розвідування й видобування кам'яного та бурого вугілля.
  1   2


Скачати 196.42 Kb.

 • Указом Президента України
 • Комплексний аналіз
 • Державному закладі «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації
 • Державному підприємстві «Чернігівторф»