Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомплексний аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях, де упродовж 2013-2015 років відділення Національної служби

Комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях, де упродовж 2013-2015 років відділення Національної служби
Сторінка1/5
Дата конвертації28.04.2017
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3   4   5


Комплексний аналіз

стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях, де упродовж 2013-2015 років відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області сприяло вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), у яких вимоги найманих працівників виникли у зв’язку з розбіжностями щодо невиконання вимог законодавства про працю

(аналітично-інформаційна довідка)

На виконання пункту 7.1. Плану роботи Національної служби посередництва і примирення на 2016 рік, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП) від 29.12.2015 № 128, відповідно до вимог Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженого наказом НСПП від 09.06.2009 № 32, відділенням Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області (далі – Відділення) проведений комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях, де упродовж 2013-2015 років відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області сприяло вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), у яких вимоги найманих працівників виникли у зв’язку з розбіжностями щодо невиконання вимог законодавства про працю.

Компле́ксний ана́ліз, або тео́рія фу́нкції компле́ксної змі́нної (ТФКЗ) - розділ математики, що вивчає функції, які залежать від комплексної змінної. Використовується у багатьох розділах математики, зокрема у теорії чисел, прикладній математиці та фізиці.

Метою підготовки комплексного аналізу стало:- узагальнення об’єктивних і суб’єктивних причин виникнення розбіжностей щодо невиконання вимог законодавства про працю у трудових колективах підприємств, установ, організацій;
Трудовий колектив - усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

- виявлення основних тенденцій динаміки кількісно-якісних показників вимог найманих працівників у колективних трудових спорах (конфліктах) (далі – КТС(К)) вирішенню яких сприяло Відділення упродовж 2013-2015 років, у яких вимоги найманих працівників виникли у зв'язку з розбіжностями щодо невиконання вимог законодавства про працю;

- узагальнення досвіду роботи Відділення по вирішенню КТС(К) та вимог найманих працівників, які виникли у зв'язку з розбіжностями щодо невиконання вимог законодавства про працю;

- визначення основних тенденцій щодо проведення примирних процедур на підприємствах, в установах, організаціях Дніпропетровській області, де зареєстровані колективні трудові спори (конфлікти), у яких вимоги найманих працівників виникли у зв'язку з розбіжностями щодо невиконання вимог законодавства про працю;

- визначення результативності посередницьких дій Відділення, ефективності взаємодії зі сторонами соціального діалогу.

Комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин, підготовка висновків та пропозицій Відділення здійснювалися на підставі: • узагальнення досвіду роботи Відділення щодо сприяння вирішенню КТС(К), у яких вимоги найманих працівників виникли у зв'язку з розбіжностями щодо невиконання вимог законодавства про працю;

 • опрацювання інформації, отриманої шляхом особистої участі представників Відділення у примирних процедурах;

 • узагальнення практики взаємодії Відділення з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями профспілок та роботодавців, позаштатними інституціями НСПП у напрямку стабілізації стану соціально-трудових відносин тощо.
  Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
  Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

 1. Вступ. Невиконання вимог законодавства про працю як основна причина ускладнення стану соціально-трудових відносин та виникнення КТС(К) на підприємствах, в установах та організаціях. Аналіз причин невиконання роботодавцями вимог законодавства про працю.

У наш час надзвичайно актуальною для сторін соціально-трудових відносин (далі – СТВ) залишається проблема невиконання вимог законодавства про працю, оскільки не рідшають випадки порушення соціальних гарантій найманих працівників та інших питань, які регулюються чинним законодавством про КТС(К). Разом з цим, згідно психології та насущних потреб трудящих, першочергово важливими для них є рівень і своєчасність виплати заробітної плати, тоді як вимоги до умов праці та інших гарантій відступають на другий план.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Соціальні гарантії - матеріальні і юридичні запоруки, які забезпечують реалізацію соціально-економічних і соціально-політичних прав членів суспільства. До основних Г. с. відносяться право на працю, право на відпочинок, право на житло, право на освіту й меддопомогу тощо.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Виходячи з практики Відділення, слід відзначити, що саме вимоги, які виникли у зв’язку з розбіжностями щодо невиконання вимог законодавства про працю, найчастіше є підставою для реєстрації КТС(К).

Аналіз Відділення показав, що виникнення розбіжностей щодо невиконання вимог законодавства про працю у трудових колективах обумовлено причинами об’єктивного та суб’єктивного характеру.

До об’єктивних причин можна віднести:

- складний фінансово-економічний стан підприємств, недостатність власних обігових коштів;

- відсутність бюджетних призначень для фінансування відповідних витрат;

- недостатнє фінансування відповідних витрат бюджетних установ і організацій через фактичне невиконання дохідної частини бюджетів відповідних рівнів;

Бюджетне призначення - це повноваження, яке надано головному розпоряднику коштів бюджету Законом України про державний бюджет, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження, яке дозволяє Мінфіну, Державному казначейству або місцевому фінансовому органу надавати бюджетні асигнування для здійснення платежів на конкретні заходи за рахунок коштів відповідного бюджету.
Бюдже́тна устано́ва - це організація, створена органом державної влади для здійснення управлінських, соціально-культурних, науково-технічних або інших функцій некомерційного характеру, діяльність якої фінансується з державного бюджету або за визначених обставин із позабюджетного фонду на основі кошторису доходів і витрат.

- значні обсяги кредиторської та дебіторської заборгованості;

Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.

- низький рівень технології та організації виробництва;

- погіршення кон’юнктури зовнішніх і внутрішніх ринків;

- недостатня результативність претензійно-позовної роботи;

- невиконання державою зобов’язань щодо соціальних гарантій, компенсацій і пільг;

- відносно висока питома вага збиткових суб’єктів господарювання;

- неузгодженість тарифної політики, невідповідність фактичних затрат підприємств існуючим тарифам за роботи та послуги;

- наявність протиріч у законодавстві та нормативно-правових актах щодо врегулювання предмету колективного трудового спору;

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

- економічна криза, циклічність розвитку економіки з притаманними їй економічними підйомами та спадами та ін.

Економі́чна кри́за (грец. krisis - поворотний пункт) - різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті - в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.Суб’єктивні причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів):

- нереагування або несвоєчасне реагування роботодавця на вимоги найманих працівників;

- порушення гарантій діяльності профспілкової організації;

- порушення законодавства про працю, які пояснюються роботодавцем, як вплив складних економічних умов в країні та недостатністю фінансових коштів;

- ненадання роботодавцем соціально-економічного обґрунтування в разі відмови задовольнити вимоги найманих працівників;

- прагнення мінімізувати прояв соціальної напруженості шляхом звільнення працівників, що виявляють бажання звернутись до органів державної влади з метою врегулювання конфліктних питань правовим шляхом;

Професі́йна спі́лка (профспі́лка) - добровільна неприбуткова громадська організація, галузева спілка, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

- застосування практики вимушеної неповної зайнятості;

- застосування практики масового переводу персоналу на аутсорсинг та аутстаффінг;

- прагнення сторін колективного трудового спору (конфлікту) використати спір як засіб привернення уваги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до ситуації, що склалася на підприємстві, в організації, установі;

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

- низький рівень правових знань тощо.

Упродовж 2013–2015 років зберігається позитивна тенденція у виникненні колективних трудових спорів (конфліктів), у яких вимоги найманих працівників виникли у зв’язку з розбіжностями щодо невиконання вимог законодавства про працю. До характерних рис, які пояснюють цю тенденцію, відносяться:


 • погіршення економічного стану підприємств;

 • накопичення заборгованості із виплати заробітної плати;

 • незадовільний розмір заробітної плати (виникають вимоги щодо виплати індексації, премій, матеріальної допомоги тощо);

 • фінансове забезпечення гарантій і компенсацій (пільг) найманих працівників, витрат на охорону праці за «остаточним принципом»;

 • значна кількість підприємств, на яких роботодавець не виконує вимоги законодавства про працю;

 • небажання роботодавця вступати в соціальний діалог з профспілкою, найманими працівниками на доконфліктній стадії;
  На́йманий робітник - це фізична особа, яка виконує роботу за наймом, уклала письмовий трудовий договір, контракт чи усну угоду з керівником підприємства будь-якої форми власності із визначенням умов трудової діяльності особи, за якою вона одержує обговорену при найманні оплату готівкою або в натуральному вигляді.


 • нереагування вищестоящих органів на складну ситуацію на підприємствах;

 • власники виводять фінансові ресурси з підприємств, не залишаючи навіть коштів, необхідних для оплати праці, та ін.
  Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.


Всі перелічені вище причини викликають напруження стану соціально-трудових відносин у колективах підприємств, установ, організацій Дніпропетровської області та спонукають найманих працівників ініціювати процедуру вступу у КТС(К).

Основними причинами невиконання роботодавцями вимог законодавства про працю є:

- поглиблення кризового стану підприємств більшості галузей економіки України, відсутність фінансових ресурсів в достатньому обсязі, збитковість виробництва;

- перебування підприємства у стадії банкрутства; • недостатній контроль з боку держави (мораторій на перевірки);

 • нерозвиненість соціального діалогу;

 • профспілки не застосовують дієвих механізмів законного впливу на роботодавців, аби спонукати їх до відповідальності;

 • відсутня культура добровільного виконання роботодавцем зобов’язань;

 • відсутність соціальної спрямованості бізнесу;

 • нереагування роботодавців на законні вимоги працівників та ін.
 1. Кількість підприємств, установ та організацій, які упродовж 2013-2015 років перебували у Базі даних підприємств, що відзначились підвищеним рівнем конфліктогенності, де фактором ускладнення стану соціально-трудових відносин було невиконання вимог законодавства про працю, в т. ч. у розрізі видів економічної діяльності.
  Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
  Заходи Відділення по усуненню зазначених факторів.


Практика роботи Відділення свідчить, що формування Бази даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності (далі – БДП), є одним з початкових етапів аналітичної діяльності Відділення, до яких також належать моніторинг та аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях.

Внесення суб’єктів господарювання до Бази даних з моменту виявлення на них потенційно дестабілізаційних чинників дозволяє не випустити їх з поля зору фахівців, своєчасно з’ясувати усі можливі передумови для виникнення ускладнень соціально-трудових відносин та після ретельного аналізу здійснювати подальші заходи (найчастіше – взяття на облік з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)) або визнати їх недоцільність.

Упродовж 2013-2015 років у Базі даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності (далі – БДП), Відділення перебувало 120 підприємств, де фактором ускладнення стану соціально-трудових відносин було невиконання вимог законодавства про працю, що становить 96,8% від загальної кількості конфліктогенних підприємств (таблиця 1).

Таблиця 1Кількість підприємств, установ та організацій, які упродовж 2013-2015 років перебували у Базі даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності


Рік

Загальна кількість конфліктогенних підприємств, одиниць

у т.ч. підприємства, де фактором ускладнення стану СТВ було невиконання вимог законодавства про працю

одиниць

у % до загальної кількості

2013

18

16

88,9

2014

42

42

100,0

2015

64

62

96,9

Разом

124

120

96,8

Разом з цим, слід відзначити, що з урахуванням того, що деякі підприємства були внесені до БДП двічі або тричі (кожного року), то загальну кількість підприємств можна рахувати як 86. Так, тричі (у 2013, 2014 та 2015 роках) до БДП було взято ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (м. Дніпропетровськ), двічі (у 2014 та 2015 роках) 24 філії вказаного підприємства тощо.

Дані щодо кількості чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин щодо невиконання вимог законодавства про працю, які упродовж 2013-2015 років перебували у Базі даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2Кількість чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, які упродовж 2013-2015 років перебували у Базі даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності


Рік

Загальна кількість чинників дестабілізації стану СТВ, одиниць

у т.ч. чинників щодо невиконання вимог законодавства про працю

одиниць

у % до загальної кількості

2013

24

17

70,8

2014

42

42

100,0

2015

64

62

96,9

Разом

130

121

93,1
  1   2   3   4   5 • 120 підприємств
 • Кількість підприємств, установ та організацій, які упродовж 2013-2015 років перебували у Базі даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності
 • Разом 124 120 96,8
 • Кількість чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, які упродовж 2013-2015 років перебували у Базі даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності