Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомпоненти інформаційної системи підтримки рішень для наукових періодичних видань

Скачати 333.1 Kb.

Компоненти інформаційної системи підтримки рішень для наукових періодичних видань
Скачати 333.1 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації03.06.2017
Розмір333.1 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі розв’язано актуальну наукову задачу розроб­лення методів та компонент інтелектуального опрацювання даних для синтезу ефективної інформаційної системи моніторингу та підтримки прийняття рішень у роботі з науковими періодичними виданнями. У роботі отримано такі основні результати: 1. На підставі опрацювання літературних джерел проведено аналіз існуючих методів і засобів аналізу та оцінювання наукової періодики з враху­ванням усіх його особливостей як наукометричного об’єкта, який дав можли­вість обґрунтувати використання для аналізу видання даних не лише із зовніш­ніх джерел, але й безпосередньо їз публікацій цього видання.

 2. Розроблена інформаційна структура бази даних наукового періодич­ного видання та створені програмні засоби для автоматизованого її наповнен­ня забезпечили ефективну організацію внутрішніх даних про видання, що дає змогу застосовувати методи інтелектуального їх аналізу.

 3. Застосовано та модифіковано під потреби поставленої наукової задачі методи теорії складних мереж для інтелектуального аналізу даних про публі­кації у виданні, що дає можливість інтерпретувати значення характерних пара­метрів побудованих складних мереж та одержувати нові знання про наукове видання загалом.

 4. Розроблено метод виявлення тематики наукового періодичного видан­ня на основі інтелектуального аналізу даних про публікації в ньому, що забезпечує підвищення ефективності керування виданням через відбір актуальних за тематикою статей, а також можливість виявлення динаміки зміни наукових інтересів авторських колективів.

 5. Удосконалено метод інформаційного пошуку близьких за тематикою авторів або публікацій у рамках наукового періодичного видання із застосуванням алгоритмів виявлення структури складних мереж, що важливо, зокрема, для вибору близьких за тематикою рецензентів та підвищення наукового рівня видання.

 6. Побудовано та досліджено імітаційну модель процесу опрацювання та прийняття до друку статей, надісланих до редакції наукового журналу, що дає можливість виявити характерні особливості у формі розподілу часів очікуван­ня статей до друку та підвищити ефективність керування виданням на основі можливості визначення та зміни режиму роботи редколегії.

 7. Розроблений метод аналізу роботи редакційної колегії наукового видання, який базується на теорії систем масового обслуговування і використовує дані, доступні з видання, дає можливість оцінити ефективність роботи редколегії, виявити наявність етапу незалежного рецензування і забезпечує підвищення якісного рівня публікацій у виданні через систематич­ний контроль за процесом їх опрацювання.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Мриглод О. Інформаційний підхід у наукометрії: витоки та новітні тенденції / О. Мриглод, Л. Сікора // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2006. – № 565. – С. 64–73.

 2. Mryglod O. Human activity as the decision-based queueing process: statistical data analysis of waiting times in scientific journals / Mryglod O., Holovatch Yu. // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2007. – № 598. – С. 96–100.

 3. Мриглод О. Вивчення динаміки людської активності на основі статистики часу редакційного опрацювання наукових статей / Мриглод О., Головач Ю. // Відбір і обробка інформації. – 2008. – 28(104). – С. 110–117.
  Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.


 4. Мриглод О. І. Комплексний підхід до аналізу, оцінювання та керування науковим періодичним виданням / О. І. Мриглод, Л. С. Сікора // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – 2008. – Вип. 45. – С. 150–156.

 5. Мриглод О. Імітаційне моделювання роботи редакційної колегії періодичного наукового видання / О. Мриглод, І. Мриглод // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. –2008. – № 629. – С. 81–92.

 6. Головач Ю. Складні мережі / Головач Ю., фон Фербер К., Олємськой О., Головач Т., Мриглод О., Олємской І., Пальчиков В. // Журнал фізичних досліджень. – 2006.
  Імітаці́йне моделюва́ння - це метод, що дозволяє будувати моделі процесів, що описують, як ці процеси проходили б насправді.
  Журнал фізичних досліджень (англ. Journal of Physical Studies) - український науковий журнал, присвячений фізиці. Статті виходять українською або англійською мовами. Виходить 4 рази на рік. Засновники: Західноукраїнське Фізичне Товариство та Львівський національний університет імені Івана Франка.
  – Том 10. – С. 247–291.

 7. Мриглод І. М. Наука України в світовому інформаційному просторі / І. М. Мриглод , О. І. Мриглод // Вісник НАН України. – 2007. – № 10. – C. 3–17.

 8. Mryglod O. Towards journalometrical analysis of a scientific periodical: a case study / Mryglod O., Holovatch Yu. // Condensed Matter Physics. – 2007. – Vol. 10, № 10(50). – P. 129–142.

 9. Мриглод О. Кількісні методи оцінювання наукової періодики: як і для чого? / Мриглод О. // Фізичний збірник НТШ. – 2008. – Том 7. – С. 286–302.

 10. Mryglod O. Human activity as the decision-based queueing process: statistical data analysis of waiting times in scientific journals / Mryglod O., Holovatch Yu. // Second International Conference of Computer Science and Information Technologies [«CSIT – 2007»], Ukraine, Lviv, September 27–29, 2007: Proceedings / Lviv Polytechnik National University. – 2007. – P. 257–269.

 11. Мриглод О. Моделювання роботи редакційної колегії журналу у термінах теорії масового обслуговування / Мриглод О.
  Теорія масового обслуговування (теорія черг) - розділ теорії ймовірностей, метою досліджень якого є раціональний вибір структури системи обслуговування та процесу обслуговування на основі вивчення потоків вимог на обслуговування, що надходять у систему і виходять з неї, тривалості очікування і довжини черг .
  , Мриглод І. // Third International Conference of Computer Science and Information Technologies [«CSIT – 2008»], Ukraine, Lviv, September 25–27, 2008: Proceedings / Lviv Polytechnik National University. – 2008. – P. 273 –276

 12. Mryglod O. Intelligent data analysis based on the complex network theory methods: a case study / O. Mryglod, Yu. Holovatch // X International PhD Workshop [«OWD-2008»], Poland, Wisła, 18–21 October, 2008: Proceedings / Silesian University of Technology. – Gliwice, Poland, 2008. – P. 211.

 13. Мриглод О. Моделювання та вивчення мереж співавторства у сфері оцінювання наукової ефективності / О. І. Мриглод, Л. С. Сікора // First International Conference of Young Scientists «Computer Science and Engineering» [«CSE-2006»], Ukraine, Lviv, 11–13 October, 2006: Proceedings / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, Польща, 2006. – P. 101–104.

 14. Mryglod O. The patterns of natural human dynamics at tasks execution in queue: statistics of waiting times for scientific articles / O. Mryglod, Yu. Holovatch // 32nd Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics [«MECO32»], Poland, Lądek Zdrój, April 16–18, 2007: Proceedings / Institute of Low Temperature and Structure Research Polish Academy of Sciences. – 2007. – P. 8.

 15. Mryglod O. Comprehensive journalometry based on complex networks of different kinds: a case study / O. Mryglod, Yu. Holovatch // 33nd Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics [«MECO33»], Austria, Puchberg/Wels, April 14–16, 2008: Proceedings / J. Kepler University of Linz, Institute for Theoretical Physics. – 2008. – P. 32.

 16. Мриглод О. Огляд методик досліджень співцитувань у наукометрії та веб-посилань у вебометрії: особливості та застосування / Мриглод О. І. // Перша міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні системи в промисловості і освіті» [«ІСПО-2007»], Україна, Суми, 7–9 листопада, 2007: Матеріали / Сумський державний університет. – Суми, Україна, 2007. – С. 150.

 17. Мриглод О. І. Наукове інформаційне середовище України: порівняльний аналіз і степінь інтегрованості / О. І. Мриглод, Л. С. Сікора // Automatics 2006: матеріали ХІІІ міжнародної конференції з автоматичного управління [Автоматика-2006], Вінниця, 25–28 вересня 2006: збірник матеріалів / Вінницький національний технічний університет. – 2006. – С. 510–515.
  Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.
  Вíнницький націона́льний технічний університе́т - вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації.


 18. Мриглод О. І. Постановка та актуальність проблеми аналізу діяльності наукового видання як складної системи / О. І. Мриглод, Ю. В. Головач, Л. С. Сікора // Международная научная конференция «Интеллектуальные системы принятия решений и прикладные аспекты информационных технологий» [«ISDMIT'2007»], Україна, Євпаторія, 14–18 травня 2007: збірник матеріалів / Херсонський державний морський інститут. – 2007. – С. 198–201.

 19. Мриглод О. І. Обґрунтування та інформаційні технології управління науковим періодичним виданням / О. І. Мриглод, Л. С. Сікора // Міжнародна науково-практична конференція «Обробка сигналів і негауссівських процесів», Україна, Черкаси, 21–26 травня 2007: збірник матеріалів / Черкаський державний технологічний університет. – 2007. – С. 187–188.
  Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
  Херсонська державна морська академія (ХДМА), донедавна Херсонський державний морський інститут (ХДМІ) - державний вищий навчальний заклад Херсону IV рівня акредитації з підготовки спеціалістів для морського та річкового транспорту України.
  Черкаський державний технологічний університет - вищий навчальний заклад України IV рівня акредитації, розташований у Черкасах.АНОТАЦІЇ

Мриглод О.І. Компоненти інформаційної системи підтримки рішень для наукових періодичних видань. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.

Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
06 – Інформаційні технології, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2009.

Дисертація присвячена удосконаленню та розробленню методів і компонент інтелектуального опрацювання даних для синтезу ефективних інформаційних систем моніторингу та підтримки прийняття рішень у роботі з конкрентними науковими періодичними виданнями.

У роботі розроблено метод інтелектуального аналізу даних про публікації у науковому виданні, що базується на теорії складних мереж та дає можливість об’єктивно судити про його основну тематичну наукову спрямо­ваність і рівень інтегрованості у міжнародну наукову спільноту. Розроблено метод розширеного інформаційного пошуку близьких за тематикою авторів або публікацій у рамках наукового періодичного видання.

Побудовано імітаційну модель опрацювання надісланих матеріалів у редакції наукового періодичного видання, яка дає можливість виявити характерні особливості у формі розподілу часів очікування статей до друку. Розроблено метод аналі­зу роботи редакційної колегії наукового видання, що базується на теорії систем масового обслуговування і використовує дані, доступні безпосередньо з публікацій видання, який дає можливість оцінити ефективність і режим роботи редколегії та виявити наявність етапу незалежного рецензування.

Доповнено технологію аналізу та порівняльного оцінювання наукових періодичних видань методами інтелектуального аналізу даних, доступних безпосередньо з публікацій видання.Ключові слова: дані, видобування знань, наукометрія, комп’ютерне моделювання, складні мережі.
Мрыглод О.И. Компоненты информационной системы поддержки решений для научных периодических изданий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 – Информационные технологии, Национальный университет «Львовская политехника», Львов, 2009.

Диссертация посвящена усовершенствованию и разработке методов и компонент интеллектуальной обработки данных для синтеза эффективных информационных систем мониторинга и поддержки принятия решений при работе с избранными научными периодическими изданиями. Существую­щие источники данных о научных изданиях позволяют оценить, в основ­ном, их «видимость» для научного мира, узнать их рейтинг и значения глав­ных количественных показателей, таких, как импакт-фактор или ин­декс цити­рования. Но этих данных недостаточно для проведения комплекс­ной оценки отдельного научного издания и информационной поддержки управленческих решений, связанных с ним. Все данные о избранном науч­ном изда­нии можна условно разделить на внешние и внутренние, где под внеш­ними данными подразумеваються те, которые полученны из внешних источни­ков, в то время как внутренние данные могут быть извлечены непосред­ственно из публикаций издания. Дисертационное исследование посвящено разработке методов для использования и анализа внутренних данных, потенциал которых на сегодняшний день фактически не используеться. Важным преимуществом использования именно внутренних данных есть их доступность.

В работе разработан метод интеллектуального анализа данных о публикациях в научном издании, что базируется на теории сложных систем и позволяет обьективно оценивать его основное тематическое направление и уровень интегрированности в международное научное сообщество. Представление данных о публикациях в научном издании в виде сложной сети позволяет акцентировать внимание на их внутренние связи, а также обеспечи­вает удобный способ визуализации данных для их интерпретации экспертом. Также, используя методы работи со сложными сетями и алгоритмом нахожде­ния их природной структуры, разработано метод расширенного информацион­ного поиска близких за тематикой авторов или публикаций внутри научного периоди­ческого издания.

Построена имитационную модель обработки присланных материалов в редакции научного периодического издания, которая дает возможность изучить характерные особенности формы распределений времени ожида­ния статей на публикацию. Разработан метод анализа работы редакцион­ной колегии научного издания, который базируется на теории систем массового обслуживания и позволяет использовать данные, доступные непосредственно из публикаций в издании, и дает возможность оценить эффективность и режим работы редколлегии, при этом выявив этап независимого рецензирования.

Дополнена технология анализа и сравнительного оценивания научных периодических изданий методами интеллектуального анализа данных, доступных непосредственно из публикаций издания.Ключевые слова: данные, добыча знаний, наукометрия, компьютерное моделирование, сложные сети.
Mryglod O. The components of the information decision support system for scientific periodical editions. – The manuscript.

Thesis for a candidate degree by speciality 05.13.06 – Information technologies, Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2009.

The methods and components for intellectual data processing are developed and improved in the dissertation. These methods and components form the base for decision support systems of scientific periodicals.

The method for intelligent analysis of data about publications in the journal is developed. The method is based on the complex networks theory and it allows to evaluate the main scientific directions in selected journal and its integration into the world scientific community.

World Scientific Publishing - видавництво наукової технічної та медичної літератури, книжок та журналів, з штабквартирою в Сингапурі. Компанію засновано 1981 року. Видавництво публікує приблизно 500 книг на рік та понад 150 наукових журналів із різних областей.
The advanced information retrieval method for scientific journal is also developed in the work.

The imitation model of editorial board work in scientific journal is built. This model allows to study the specific features of waiting time distributions, where the waiting time is the time interval which particular paper is waiting for publication. The method for analysis of editorial board work is developed. This method gives a possibility to use the publicly available data for the evaluation of editorial board effectiveness based on the mass service system theory. It is important to note that developed method allows to detect a presence of the stage of independent review process in the work of scientific edition.

Finally, the technology of analysis and comparative evaluation of scientific editions is improved by intellligent methods of data processing using the publicly avalilable data about publications.Key words: data, data mining, scientometrics, computer modelling, complex networks.
1   2   3


Скачати 333.1 Kb.

 • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 • Журнал фізичних досліджень
 • Вінницький національний технічний університет
 • Херсонський державний морський інститут
 • АНОТАЦІЇ Мриглод О.І. Компоненти інформаційної системи підтримки рішень для наукових періодичних видань.
 • Ключові слова
 • Ключ е в ые слова
 • Key words : data, data mining