Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка"Компонентна база рез"

"Компонентна база рез"
Сторінка1/17
Дата конвертації22.04.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Реферат

на тему: “Компонентна база РЕЗ”Зміст

1 Розділ


  1. Радіотехніка РЕА.
    Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
    Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
    Перетворення сигналів в РЕА.

2. Елементна база ЗЕА. Пасивні та активні ЕРЕА.

3. Пристрої функціональної електроніки. Основні напрямки створення ПФЕ.

4. Сумісне використання ІС та ЕРЕ.

5. Сумісне використання ПФЕ та ЕРЕ.

6. Розвиток елементної бази. Мікромініатюризація.

7. Завдання конструкторів технологів РЕА в дослідженні,проектуванні ПФЕ та РЕА.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Електроте́хніка (рос. электротехника, англ. electrical engineering, нім. Elekrotechnik f) - галузь науки і техніки, пов'язана із застосуванням електричних і магнітних явищ для перетворення енергії, добування і зміни складу хімічних речовин, виробництва та обробки матеріалів; галузь, що охоплює питання отримання (виробництва), розподілу, перетворення і застосування електроенергії.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

8. Методологія та принцип проектування і застосування ЕРЕ.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Методологія (грец.- μεθοδολογία - вчення про метод) - сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з інформацією, моделями, алгоритмами.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

9. Врахування випадкового характеру випадкових змін , відхилення та зміни характеристик ЕРЕ.

10. Шляхи забезпечення високої ефективності проектування та виготовлення ПФЕ та ЕРЕ.

11. Стандартизація ЕРЕ та ПФЕ.

12. Надійність ЕРЕ та ПФЕ.

13. Моделі відмов ЕРЕ та ПФЕ.

14. Метод прискорення випробувань ПФЕ та ЕРЕ.

2 Розділ


1. Застосування дискретних коденсатонрів, резисторів та котушок індуктивності в РЕА.
Рези́стор або о́пір (від лат. resisto - опираюся) - елемент електричного кола, призначений для використання його електричного опору. Основною характеристикою резистора є величина його електричного опору.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Стандартиза́ція - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Коту́шка індукти́вності або індукти́вна коту́шка - елемент електричного кола, що являє собою сукупність витків, призначений для використання його індуктивності. Котушка індуктивності має вигляд звернутого у спіраль ізольованого дроту, що має значну індуктивність при відносно великій електричній провідності та малому активному опорі.

2. Конденсатори. Класифікація. Схема заміщення. Основні та паразитні параметри.

Паразитизм - це вид взаємозв'язків між різними видами, за якого один з них (паразит) певний час використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення та середовище існування, частково чи повністю покладає на нього регуляцію своїх взаємовідносин з довкіллям.

3. Фізичні процеси що відбуваються при довгому функціонуванні конденсаторів.

4. Конденсатори постійної ємності.

5. Конденсатори змінної ємності.

6. Застосування конденсаторів постійної та змінної ємності під час конструювання РЕА та перспективи їх розвитку.

Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Конструюва́ння - процес створення конструктором проекту певного об'єкта техніки, що полягає у визначенні форми, розмірів, взаємного розташування й параметрів частин й елементів конструкції об'єкта, його складових (агрегатів, систем, вузлів тощо), способу їхнього з'єднання, вибору матеріалів окремих елементів та розробки конструкторської документації.
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.

7. Схема заміщення котушки індуктивності та паразитні параметри.

Індуктивність (англ. Inductance) - фізична величина, що характеризує здатність провідника накопичувати енергію магнітного поля, коли в ньому протікає електричний струм.

8. Стабільність котушок індуктивності без осердя та з осердям.

9. Властивості котушок індуктивності при довгому функціонуванні.

10. Перспективи розвитку та використання котушки індуктивності в РЕА.

11. Резистори. Класифікація.Основні параметри резисторів.

12. Спеціальні резистори. Змінні та підстроювальні резистори.

13. Конструкція резисторів.

14. Старіння резисторів.Застосування резисторів у РЕА. Перспективи їх розвитку.

3 Розділ

1.Трансформатори.Визначення та класифікація.

2. Трансформатори живлення.

Трансформа́тор (від лат. transformo - перетворювати) - пристрій для перетворення параметрів (амплітуд і фаз) напруг і струмів.
Основні співвідношення для розрахунків.

3.Імпульсні трансформатори.Основні характеристики.

4.Перспективи розвитку трансформаторів.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • Завдання
  • Методологія та принцип
  • Трансформатори