Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка"Компонентна база рез"

"Компонентна база рез"
Сторінка10/17
Дата конвертації22.04.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипРеферат
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Моделі відмов ЕРЕ та ПФЕ


Протягом тривалого часу до надійності ставилися як до суто відносного поняття, виявляючи основні імовірності та закономірності з досвіду.Експонентний закон надійності, згідно з яким щільність розподілу часу до раптового хаотичного відмови (або між відмовами) описується виразомописание: c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\6.png

Де інтенсивність відмов.
В комп'ютерних системах поділ часу - це спосіб розподілу обчислювальних ресурсів між багатьма користувачами за допомогою мультипрограмування та багатозадачності. Вперше презентований в 1960-тих, та розвинутий в помітну обчислювальну модель в 1970-тих він здійснив значний технологічний прорив в історії обчислювальної техніки.
Інтенси́вність відмо́в (рос. интенсивность отказов; англ. instantaneous failure rate; failure rate; fault rate; нім. Ausfallrate f) - умовна густина імовірності виникнення відмови об'єкта, яка визначається за умови, що до цього моменту відмова не виникла.
При цьому ймовірності справної роботи та відмови за певний час

(знак відноситься до випадкових величин.). Раптові відмови можна називати хаотичними.В даний час все більшого визнання отримує фізична теорія надійності елементів-вивчають закономірності впливу на стабільність і відмови елементів фізичних процесів, що визначають їх роботу, а також впливу відхилень,що спостерігаються в технології виготовлення-чистоті матеріалів,точності виконання операцій, методу контролю та випробувань.

Зміни параметрів і відмови елементів можуть спостерігатися при впливі температури, вологості,які в процесі використання пристрою змінюються випадково, а також при змінах електричних режимів.Основне значення мають зміни параметрів і відмови елементів,які відбуваються в процесі тривалої роботи апаратури.
Відповідно до сучасної теорії надійності, поступовий або раптовий вихід із ладу елемента є результатом того,що в процесі старіння функціональний параметр досягає граничного значення або прихований параметр досягає значення, що призводить до зовні непомітних змін функціональних властивостей.При дослідженнях надійності в часі необхідно мати уявлення про основні імовірні закономірності, яким поддаються випадкові зміни параметрів і характеристик елементів у процес експлуатації. 

Метод прискорення випробувань ПФЕ та ЕРЕ
Для прискорених випробувань елементів на надійність наййбільше значення мають: можливість зменшення часу випробувань при збереженні однакових режимів за рахунок збільшення кількості піддослідних елементів при відомих законах розподілу часу до відмов і отримання результатів надійності по невеликій кількості відмов; можливість зменшення кількості піддослідних елементів і часу при , більш жорстких режимах випробувань.

Прискорені випробування особливо важливі для контролю при серійному випуску.Коли закон,який описує випадковий час до відмови, знайдений при дослідних випробуваннях, то при допустимому числі можна оцінювати параметри цього закону за часом, протягом якого буде отримана невелика кількість відмов, значно меншому, ніж середнє.

Частіше всього використовують поняття інтенсивності відмов,яке визначається як відношення однотипних елементів,що відмовили протягом певного періоду до кількості числа елементів,які були справні на початку цього проміжку і помножене на час протягом якого відбулися відмови.

Застосування дискретних коденсаторів, резисторів

та котушок індуктивності в РЕА


Схемне рішення, технічні параметри і функціональні можливості РЕА залежать від властивостей комплектуючих елементів та виробів, основними видами яких є резистори, конденсатори, котушки індуктивності,напівпровідникові вироби, ІС, електроакустичні прилади та інші.

Розвиток радіоелектроніки характеризується ускладненням вимог і завдань, що вирішуються РЕА. Елементна база радіоелектроних апаратів пройшла у своєму розвитку кілька етапів - від електровакумних приладів до ІС-являють собою схему з вже змонтованими елементами, тобто використовуючи нові технологічні операції випускається продукція, що близька до закінченого пристрою.
Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.
 Використання інтегральних мікросхем дало змогу зменшити розміри і масу апаратури, підвищити її надійність це можна пояснити тим, що елементи ІС добре захищені від зовнішніх впливів.  Виготовлення РЕА на підприємствах радіоелектронної промисловості зводиться до складання її з готових елементів і виробів з використанням сполучних і конструкційних деталей, які забезпечують необхідне поєднання їх в єдину функціональну схему, захист від впливу навколишнього середовища та підтримку необхідного теплового режиму.
Функціона́льна схе́ма - схема, що роз'яснює певні процеси, що відбуваються у певних функціональних частинах виробу (устаткування) чи у виробі (устаткуванні) в цілому.
Радіоелектро́нна промисло́вість - галузь машинобудування, яка в плануванні класифікується від 1968 окремо як радіопромисловість, електронна промисловість та підгалузь приладобудування (спеціалізовані зав. оборонної, авіаційної і суднобудівної промисловості та промисловості загального машинобудування)
  Конденсатор складається з двох або декількох пластин, виготовлених з струмопровідного матеріалу і розділених між собою ізолюючим матеріалом (діелектриком). Конденсатори накопичують електричну енергію і застосовуються для згладжування пульсацій та інших цілей.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
 
Одним з основних параметрів конденсаторів є номінальна ємність "С". На практиці використовують такі одиниці виміру:  мікрофарада (мкФ),  нанофарада (нФ) і пікофарад (пФ).
Номінал, номінальна вартість (англ. Par-Value) - номінальна або вільна вартість акції чи грошового знаку, яка встановлюється на момент первинного випуску (розміщення) акцій і обчислюється як результат ділення загальної грошової вартості частини статутного капіталу, що розміщується на кількість акцій при розміщенні.
Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
Ємність конденсатора зростає із збільшенням площі обкладок і зменшується із збільшенням відстані між ними. Номінальна напруга – напруга при якому конденсатор може працювати у заданих умовах протягом гарантованого терміну служби без виходу з ладу. Температурний коефіцієнт ємності - відносна зміна ємності конденсатора при зміні температури навколишнього середовища на 1 ° С.
Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.
 
У залежності від можливості зміни ємності конденсатори бувають постійної, змінної ємності і підстроювальними. За видом діелектрика конденсатори поділяютьть на повітряні, паперові, керамічні, слюдяні, електролітичні і ін; за конструкцєю на трубчасті, дискові, циліндричні, опресовані та інші.
Скорочене позначення конденсатора складається з букв і цифр. Перший елемент позначення - одна або дві літери - вказують на підклас конденсатора; другий елемент - число - показує групу конденсатора в залежності від матеріалу діелектрика;третій елемент - порядковий номер розробки конденсатора.
Діеле́ктрики (англ. dielectric) - речовини, що погано проводять електричний струм і питомий опір яких становить 108...1017Ом·см. У таких речовинах заряди не можуть пересуватися з однієї частини в іншу (зв'язані заряди).
Пові́тря - природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні.
Кера́міка - неорганічні, неметалічні тверді вироби, підготовлені дією тепла з наступним охолодженням. Керамічними називають вироби і матеріали, що одержуються внаслідок спікання глин й їхніх сумішей з мінеральними додатками, а також оксидів і їхніх сполук.
А́томний но́мер (протонне число,зарядове число, порядковий номер, Z) - властивість атома (нукліда, атомного ядра), яка вказує на загальну кількість протонів, що містяться в його ядрі, отже одночасно вказує на його заряд в одиницях елементарного заряду, а також на порядкове місце хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів.

Резистори широке вмкористовуються в радіоелектроніці.Вони призначені для регулювання струму у електричних колах.
Електри́чне ко́ло - сукупність сполучених між собою провідниками електронних компонентів, джерел струму й напруги, перемикачів тощо, через яку може проходити електричний струм.
Є два основних види резисторів: недротяні і дротові. Обоє можуть бути постійними і змінними. 
Недротяні резистори постійного значення являють собою керамічні циліндричні тіла, на які наноситься тонкий провідний шар вуглецю або спеціальний металевого сплаву,що володіє певним питомим опором .
Вугле́ць або карбо́н (хімічний символ - C, лат. Carboneum) - хімічний елемент з атомним номером 6, який належить до 14-ої групи (за старою класифікацією - головної підгрупи IV групи), 2-го періоду періодичної системи хімічних елементів, та є представником поліатомних неметалів.
Весь резистор зовні покритий захисним лаком.

Дротяні резистори-це керамічна трубка,на яку намотаний дріт.Найважливіші технічні параметри резисторів-це номінальне значення опору, що допускається відхилення опору, номінальна потужність розсіювання, температурний коефіцієнт опору. 
Номінальний опір - електричний опір, величина якого позначена на резисторі.
Пито́мий о́пір - питома фізична величина, яка кількісно характеризує здатність речовини створювати опір проходженню електричного струму.
Електри́чний о́пір - властивість провідника створювати перешкоди проходженню електричного струму.
 Він вимірюється в омах (Ом), кілоомах (кОм) і мегаомах (МОм):

описание: http://www.znaytovar.ru/images/18/1-79.png

Потужність розсіювання характеризує ту кількість тепла, що розсіює резистор не перегріваючись при проходженні по ньому струму. Вона вимірюється у ватах.Температурний коефіцієнт опору (ТКС) -це відносна зміна номінального опору резистора при зміні температури навколишнього середовища на 1 ° С. 
Скорочене позначення резисторів складається з букв і цифр. Перший елемент позначення - одна або дві букви вказують на підклас резистора; другий елемент - цифра - визначає групу резистора залежно від матеріалу струмопровідного шару; третій елемент - порядковий номер розробки резистора.

Котушки індуктивності –це циліндричний каркас з діелектрика на який намотана обмотка. За призначенням вони поділяють на котушки коливальних контурів,котушки зв'язку, передають електричні коливання з одного ланцюга в інший.
Колива́льний ко́нтур або коливний контур - електричне коло, складене з резистора, конденсатора та котушки індуктивності, в якому можливі коливання напруги й струму. Коливальні контури широко застосовуються в радіотехніці та електроніці, зокрема в генераторах електричних коливань, в частотних фільтрах.
Основні параметри котушок індуктивності-це індуктивність, добротність.
Індуктивність-це здатність котушки індуктивності перешкоджати зміни сили струму, що протікає через неї.Індуктивність позначається літерою L, одиницею її вимірювання є генрі (Гн). 
Добротність - відношення індуктивного опору котушки до активного.Вона обумовлюється головним чином конструкцією котушки і характеризує електричні втрати в металі. Добротність котушки тим вище, чим менше втрати в її обмотці, каркасі і сердечнику.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17  • Метод прискорення випробувань ПФЕ та ЕРЕ
  • Застосування дискретних коденсаторів, резисторів