Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка"Компонентна база рез"

"Компонентна база рез"
Сторінка2/17
Дата конвертації22.04.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Радіотехніка РЕА. Перетворення сигналів в РЕА


Науково-технічний прогрес тісно зв’язаний із розвитком електроніки.
Мікроелектро́ніка - галузь сучасної промисловості, виробництво кремнієвих кристалів інтегральних мікросхем. Мікроелектроніка - це непорушний фундамент не тільки всієї сучасної індустрії інформаційних і комп'ютерних технологій, але і дуже багатьох суміжних галузей - побутової електроніки, індустрії розваг (включаючи музику і відео), медицини, військової і автомобільної промисловості тощо.


Радіотехніка - це галузь науки і техніки заснована на застосуванні електромагнітних хвиль для передачі, вилучення і перетворенні інформації.

Розвиток радіотехніки відбувався дуже інтенсивно впродовж минулого століття і відбувається по сьогоднішній день. Електронні пристрої слугують основними елементами РЕА і визначають найважливіші показники апаратури. З іншого боку, численні проблеми в радіотехніці привели до винайдення нових і вдосконалення існуючих електронних пристроїв.
Радіоте́хніка - галузь науки і технології, що стосується застосування радіохвиль для передавання інформації та енергії, а також відповідна галузь техніки.
Електромагні́тна хви́ля - процес розповсюдження електромагнітної взаємодії в просторі у вигляді змінних зв'язаних між собою електричного та магнітного полів. Прикладами електромагнітних хвиль є світло, радіохвилі, рентгенівські промені, гамма-промені.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Ці пристрої застосовуються в радіозв’язку, телебаченні, при запису і відтворенні звуку, локації та інших галузях електроніки. Разом із тим електроніка проникала в усі галузі сучасної науки, техніки, промисловості. Радіоелектроніка зробила різкий стрибок від вакуумних електронних пристроїв, громіздких, ненадійних і неекономних, до більш зручних і компактних в порівнянні із ВЕП напівпровідникових приладів, вдосконалення яких зумовило виникнення інтегральних мікросхем.
Напівпровідники́ (англ. semiconductors) - матеріали, електропровідність яких має проміжне значення між провідностями провідника та діелектрика. Відрізняються від провідників сильною залежністю питомої провідності від концентрації домішок, температури та різних видів випромінювання.
Радіоелектро́ніка - галузь науки і техніки, яка охоплює теорію, методи створення та використання пристроїв для передавання, приймання та перетворення інформації за допомогою електромагнітної енергії.
Напівпровідникові прилади (англ. Semiconductor devices) - електронні компоненти, що виготовляються з напівпровідникових матеріалів (таких як кремній, германій, галій та ін.) і використовують їх електронні властивості.
Електро́нний при́стрій (англ. electronic device) (також ра́діоелектронний при́стрій) - пристрій, виготовленний з використанням електронних компонентів, принцип дії якого забезпечує переважно електрика.


Отже, радіотехніка - наука, що вивчає електромагнітні коливання і хвилі радіочастот, методи генерації, підсилення, перетворення, випромінювання та прийому, а також застосування їх для передачі інформації, частина електротехніки, що включає в себе техніку радіопередачі і радіоприйому, обробку сигналів, проектування і виготовлення радіоапаратури.
Радіочастота (RF) - будь-яка частота електромагнітної хвилі, що знаходиться в межах приблизно від 3 кГц до 300 ГГц, і включає ті частоти, що використовуються для зв’язку чи сигналів радару. Під радіо частотою зазвичай мають на увазі електричне, а не механічне коливання.
Радіоприйма́ч - пристрій, призначений для приймання електромагнітних хвиль радіодіапазону (тобто з довжиною хвилі від декількох тисяч метрів до частин міліметра) з наступним перетворенням інформації, яка у них зберігається до вигляду, в якому вона може бути використана.
Генерація - покоління, що представлене більш чи менш одноманітними особинами, які змінюються наступним поколінням, яке при диференціації життєвого циклу може істотно відрізнятися від попереднього. Наприклад: при чергуванні поколінь (гетерогонії, метагенезі) у тлі (Aphidoidea), галиць (Cecidomyiidae) та деяких інших комах.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Радіотехніка ґрунтується на перетворенні сигналів із одного виду в інший. Основними перетвореннями в радіоелектронних пристроях-це випромінювання та приймання сигналів різної форми, підсилення, модуляція,демодуляція, фільтрування, генерація сигналів, запам’ятовування різного роду інформації, відображення інформації у доступній для людини формі. Сигнал, детермінований чи випадковий, описують математичної моделлю, функцією, що характеризує зміну параметрів сигналу. Математична модель представлення сигналу, як функції часу, є основоположною концепцією теоретичної радіотехніки, що опинилася плідною як для аналізу, так і для синтезу радіотехнічних пристроїв і систем.
Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.
Модуляція (від лат. modulatio - мірність, розміреність) перехід з одної тональності в іншу з подальшим закріпленням в новій тональності.
Фільтра́ція (рос. фильтрация, англ. filtration, нім. Filtration f, Filtern n, Filterung f, Filtrierung f) - процес проходження розчину чи суспензії через пористу перегородку (мембрану) за різницею гідростатичного тиску з обох боків мембрани, причому розмір профільтрованих часточок обмежується діаметром пор.
Детерміні́зм (лат. determinatus - «визначений», «обмежений») - філософське матеріалістичне вчення про загальну об’єктивну зумовленість явищ природи, суспільства та людської психіки, зокрема волі, внаслідок причинності, тобто такого зв’язку явищ, за якого одне явище (причина) за певних умов породжує інше (дію).
Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.
У радіотехніці альтернативою сигналу, який несе корисну інформацію, є шум - зазвичай випадкова функція часу, взаємодіюча (наприклад, шляхом додавання) з сигналом і викривляє його. Основним завданням теоретичної радіотехніки є отримання корисної інформації з сигналу з обов'язковим урахуванням шуму. За фізичну природу носія інформації:


    * Електричні,
    * Електромагнітні,
    * Оптичні,
    * Акустичні

та ін;

Електропі́ч (англ. electric furnace) - електротермічний пристрій, що має закритий робочий простір, в якому здійснюється процес електронагрівання.
Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -
Аку́стика (від грец. ακουστικός - чутний, такий, що сприймається на слух), у вузькому значенні слова - вчення про звук, тобто про пружні коливання та хвилі у газах, рідинах і твердих тілах, чутних людським вухом (частоти таких коливань знаходяться у межах від 16 Гц до 20 кГц); у широкому сенсі - область фізики, що досліджує властивості пружних коливань та хвиль від найнижчих частот (умовно від 0 Гц) до гранично високих частот 1012 - 1013 Гц, їхньої взаємодії з речовиною і застосування одержаних знань для вирішення широкого кола інженерних проблем. Терміном акустика зараз також часто характеризують систему звуковідтворюючої апаратури.
Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію


За способом завдання сигналу:

    * Регулярні (детерміновані), задані аналітичною функцією;


    * Нерегулярні (випадкові), що беруть довільні значення в будь-який момент часу. Для опису таких сигналів використовується апарат теорії ймовірностей;
Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.
Аналіти́чна фу́нкція -функція, яка збігається зі своїм рядом Тейлора в околі будь-якої точки області визначення.
Теорія ймовірності - розділ математики, що вивчає закономірності випадкових явищ: випадкові події, випадкові величини, їхні функції, властивості й операції над ними. Математичні моделі в теорії ймовірності описують з деяким ступенем точності випробування (експерименти, спостереження, вимірювання), результати яких неоднозначно визначаються умовами випробування.


Залежно від функції, яка описує параметри сигналу, виділяють аналогові, дискретні, квантовані і цифрові сигнали.
Цифрови́й сигна́л - дискретний сигнал з певним значенням інформативного параметра, яке визначається у цифровій формі. Цифрові сигнали є цифровим зображенням дискретного сигналу, який часто видобувається шляхом квантування аналогового сигналу.
:


    * Безперервні (аналогові), описувані безперервною функцією;
    * Дискретні, описувані функцією відліків, взятих у певні моменти часу;
    * Квантовані за рівнем;
    * Дискретні сигнали, квантовані за рівнем (цифрові).
Більшість сигналів мають аналогову природу, тобто змінюються неперервно в часі і можуть приймати будь-які значення на деякому інтервалі. Аналогові сигнали описуються деякої математичної функцією часу.
Ана́логовий сигна́л - сигнал (напруга, струм тощо), неперервний на всьому проміжку часу. Аналоговий сигнал є або вираженим синусоїдальним коливанням, або, у загальному випадку, розкладеним у ряд (Фур'є) накладанням синусоїдальних коливань певної амплітуди і частоти.


Приклад АС - гармонійний сигнал - s (t) = A · cos (ω · t φ).

Аналогові сигнали використовуються в телефонії, радіомовлення, телебачення.
Телефо́нний зв'язо́к - галузь зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій; передача на відстань мовної інформації, здійснюваної електричними сигналами телефонною мережею загального користування (ТМЗК) або радіосигналами.
Радіомо́влення - виробництво і розповсюдження аудіопрограм за допомогою електромагнітних хвиль, що поширюються передавальними пристроями і приймаються будь-якою кількістю приймачів.
Ввести такий сигнал в комп'ютер і обробити його неможливо, так як на будь-якому інтервалі часу він має нескінченну безліч значень, а для точного (без похибки) представлення його значення потрібні числа нескінченної розрядності. Тому необхідно перетворити аналоговий сигнал так, щоб можна було уявити його послідовністю чисел заданої розрядності.
Дискретизація аналогового сигналу полягає в тому, що сигнал представляється у вигляді послідовності значень, узятих в дискретні моменти часу. Ці значення називаються відліками. Δt називається інтервалом дискретизації.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Дискретиза́ція - перетворення функцій неперервних змінних у функції дискретних змінних, за якими початкові неперервні функції можуть бути відновлені із заданою точністю. Роль відліків виконують квантовані значення функцій.
Для підсилення сигналів використовують різного роду активні елементи -електровакумні лампи,транзистори чи інтегральні мікросхеми. Процес підсилення полягає у збільшені рівня сигналу після проходження його через активний елемент.
Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.
Залежно від потреби сигнал може бути підсилений у кілька разів,а якщо потрібно то і в кілька сотень і більше разів.

Модуляція (лат. modulatio - мірність, розмірність) - процес зміни одного або кількох параметрів високочастотного модулируемого коливання за законом інформаційного низькочастотного повідомлення (сигналу). У результаті спектр керуючого сигналу переноситься в область високих частот, адже для ефективного мовлення в простір необхідно щоб всі приймально-передавальні пристрої працювали на різних частотах і «не заважали» один одному.

Потре́ба - стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об'єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Це процес «посадки» інформаційного коливання на апріорно відому несучу. Передана інформація закладена в керуючому сигналі. Роль переносника інформації виконує високочастотне коливання, зване несучим. В якості несучого можуть бути використані коливання різної форми (прямокутні, трикутні і т. д.), проте найчастіше застосовуються гармонійні коливання. У залежності від того, який з параметрів несучого коливання змінюється, розрізняють вид модуляції (амплітудна, частотна, фазова та ін.) Модуляція дискретним сигналом називається цифровою модуляцією або маніпуляцією.

Також сигнали можуть

В основі фільтрування лежить принцип виокремлення потрібного сигналу з поміж інших. Пристрої призначені для цього називаються фільтрами. Залежно від того як вони побудовані фільтри поділяються на активні та пасивні.У будові активних фільтрів використовується якийсь активний елемент.

Зале́жність - набута гостра потреба здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. У практиці, цей термін має кілька значень.
Будо́ва - сукупність будівель та споруд, об'єктів будівництва, розширення та реконструкція яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, на які у встановленому порядку затверджується титул будови.
Маніпуляція (фр. manipulation) - складний прийом, операція, витівка.
Акти́вний фі́льтр - один з видів аналогових електронних фільтрів, в якому присутній один або декілька активних компонентів, наприклад транзистор або операційний підсилювач.
Ним може бути електровакумна лампа,транзистор,операційний підсилювач чи інший активний елемент.

Пасивні фільтри складаються тільки з пасивних елементів-резисторів,конденсаторів,котушок індуктивності.

Генерація-це процес при якому виникає сигнал певної форми,частоти,амплітуди,що змінюється з часом за певним законом.Пристрій,що виробляє такі коливання називається генератором.Він широко використовується у різних пристроях передавання,оброблення,запам’ятовування інформації.

Особливу роль відіграють пристрої запам’ятовування інформації.Вони є різними за характеристиками.Це накопичувачі на магнітних плівках,на оптичних та жорстких дисках,мікросхеми пам’яті та інші.

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
Основними характеристиками накопичувачів є спосіб доступу до інформаціі-він може бути як довільним так і послідовним,швидкість зчитування та запису,енергонезалежність-це здатність накопичувача зберігати інформацію після вимкнення живлення протягом тривалого часу.Мікросхеми пам’яті можуть бути як енергонезалежними так і не енергонезалежними.Це залежить від того для якого роду зберігання інформації вони використовуються.

Для перетворення звукових коливань у низькочастотний електричний сигнал використовують мікрофони.

Мікрофон - прилад, що перетворює звукові коливання на коливання сили електричного струму. Мікрофони використовуються у багатьох пристроях, таких як телефони і магнітофони, у звукозаписі та відеозаписі, на радіо і телебаченні, для радіозв'язку, а також для ультразвукового контролю та вимірювання.
Електричний сигнал - сигнал у вигляді електричного діяння, дієвою величиною якого є сила струму або напруга;
Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.
Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини.
За принципом дії вони поділяються на електродинамічні(котушкові,стрічкові),електростатичні(конденсаторні,електретні),вугільні.Протилежні за дією до мікрофонів є динамічні головки,що призначені для перетворення низькочастотних електричних сигналів у звукові коливання.
Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.
Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття тварин і людини.

Для перетворення електричних сигналів у вигляд прийнятний для того,щоб людина могла візуально бачити інформацію використовують електровакумні прилади,рідкокристалічні панелі,сегментні циферблати та інші.

Цифербла́т (нім. Zifferblatt, від Ziffer - цифра + Blatt - лист, аркуш) - панель годинника з цифрами, пластина з розміщеними по колу діленнями, що позначають години, хвилини або інші одиниці вимірювання, і з проставленими під ними цифрами (використовується у годинниках та інших вимірювальних приладах, наприклад, в секундомірах, індикаторах годинникового типу чи курвіметрах).

Для перетворення аналогових сигналів у цифрові використовують анало-цифрові перетворювачі(АЦП).Після проходження через такий пристрій сигнал перетворюється у потік двійкових кодів.Протилежним пристроєм є цифрово-аналоговий перетворювач.Він виконує протилежну дію.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • Радіоелектроніка