Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка"Компонентна база рез"

"Компонентна база рез"
Сторінка3/17
Дата конвертації22.04.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Елементна база ЗЕА. Пасивні та активні ЕРЕА


Під схемотехнічною ЕБ розуміють електрорадіовироби, які входять в перелік елементів принципової електричної схеми пристрою. ЕРВ включають наступні класи:

ЕРЕ – дискретні резистори, конденсатори, котушки індуктивності та трансформатори, вироби функціональної електроніки;

ВАП – електронно-променеві трубки, радіолампи;

Електрова́куумна ла́мпа або електро́нна ла́мпа (ЕЛ) - електровакуумний прилад, що призначений для різноманітних перетворень електричних величин шляхом утворення потоку електронів та його керуванням.
Пере́лік елеме́нтів - текстовий документ конструкторської документації у який записують дані про елементи і пристрої, зображені на схемі.
Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.
Електро́нно-промене́ва тру́бка, кінескоп - електронний прилад, який має форму трубки, видовженої (часто з конічним розширенням) в напрямку осі електронного променя, що формується в ЕПТ. ЕПТ складається з електронно-оптичної системи, відхиляючої системи і флуоресцентного екрана або мішені.

напівпровідникові прилади – діоди, транзистори, тірістори і т.д.;

ІС – конструктивно закінчені прилади мікроелектронної техніки загального використання, які виконують певні функції і т.д.

Пасивні електрорадіоелементи виконують в РЕА різні операції над сигналами. Вони засновані на таких фізичних процесах як електричний контакт, взаємодія електричного струму і магнітного поля, напруги та електричного заряду і ін До них можна віднести котушки індуктивності, конденсатори, резистори, трансформатори і т. д.

Транзи́стор (англ. transfer - «переносити» і англ. resistor - «опір») - напівпровідниковий елемент електронної техніки, який дозволяє керувати струмом, що протікає через нього, за допомогою зміни вхідної напруги або струму, поданих на базу, або інший електрод.
Електри́чний заря́д - фізична величина, яка є кількісною мірою властивості фізичних тіл або частинок речовини, що вступають в електромагнітну взаємодію. Електричний заряд звичайно позначають латинськими літерами q або великою буквою Q .
Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.


Елементною базою прийнято також вважати пристрої, що складаються з окремих ЕРЕ, наприклад LС-фільтри, або з електромеханічних елементів (з'єднувачі, перемикачі, реле). Строго кажучи, їх не можна розглядати як неподільні, так як вони виходять в результаті механічного збирання, електричного монтажу і в багатьох випадках можуть бути розібрані. Однак з точки зору конструктора РЕА вони розглядаються як елементи ап ¬ апаратури.
Перемика́ч або вимикач, іноді ту́мблер (англ. tumbler від to tumble - «гойдатися», «хитатися») - електронний компонент, електромеханічний пристрій для розмикання електричного кола або перемикання електричного струму з одного провідника на інший.
Електромеханіка - фундаментальна наука, що вивчає електромеханічне перетворення енергії. Технічне застосування електромеханіки базується на глибоких знаннях фізики й математики,електротехніки й електроніки, механіки та матеріалознавства, кібернетики й обчислювальної техніки та наочно виявляється в таких складних і екологічно чистих електромеханічних перетворювачах, як електричні машини.
Механіка (від грец. Μηχανική, mechane - знаряддя, споруда, мистецтво побудови машин) - в загальному розумінні наука про механічний рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами. Належить до природничих наук.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Це пов'язано з тим, що конструктор РЕА вибирає і використовує ці елементи в зібраному вигляді і не може змінити їх конструкцію. Вони нормалізовані на підприємстві або в галузі і можуть бути тестовані.
Напівпровідникові та електровакуумні прилади, будучи активними елементами, з фізичної сутності функціонування принципово відрізняються від пасивних.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Електрова́куумний при́лад (ЕВП) - електронний прилад, у якому провідність здійснюється через електрони чи іони, що рухаються між електродами у вакуумі чи газі всередині газонепроникної оболонки. Такі оболонки мають назву балон або колба і виготовляються зазвичай зі скла або металу (іноді вживаються балони метало-скляного типу).
Їх принцип дії заснований на складних фізичних процесах, вони характеризуються специфічними параметрами, конструкцією і технологією.
В даний час дискретні активні елементи зазвичай використовуються при великих потужностях, на надвисоких частотах і т. п.
Інтегральні мікросхеми - плівкові, гібридні і напівпровідникові різного ступеня інтеграції - найбільш широко застосовуються в РЕА. У гібридних ІС використовуються навісні транзистори і конденсатори великої ємності і деякі інші компоненти, а резистори, конденсатори малої місткості, з'єднання і в рідкісних випадках котушки індуктивності формуються нанесенням плівок на поверхні підкладки.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Основною особливістю напівпровідникових приладів і ІС є наявність кристала напівпровідникового матеріалу з великою кількістю створених в його поверхневому шарі статичних неоднорідностей. Класичним прикладом таких неоднорідностей є області напівпровідника з різними властивостями, наприклад різними типами носіїв зарядів, розділені р-п переходами. Обробка сигналів здійснюється просуванням носіїв з області однієї статичної неоднорідності в область іншої.
Просування (англ. promotion) - один з чотирьох елементів маркетинг-міксу, який забезпечує передачу споживачу певної інформації про товар, його переваги, сподіваючись на зворотній відгук у вигляді відвідання торгової точки, звернення до консультанта-продавця чи врешті-решт акту купівлі.
Обробка сигналів - галузь схемотехніки, електротехніки і прикладної математики, яка досліджує теорію перетворення як цифрових, так і аналогових сигналів, що є змінними в часі або просторі фізичними величинами.
При цьому відбувається безперервна зміна фізичних величин-носіїв інформації, таких як струм, потенціал, концентрація носіїв і т. д.
Статичні неоднорідності характеризуються такими особливостями: створюються в ході необоротних технологічних процесів в процесі виробництва;
Особливість, або сингулярність в математиці - це точка, в якій математичний об'єкт (зазвичай функція) не визначений або має нерегулярну поведінку (наприклад, точка, в якій функція недиференційована).
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
в основному зберігають характеристики протягом усього терміну експлуатації; жорстко пов'язані з певними координатами і не можуть перемішатися в обсязі приладу.
Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.

Статичні неоднорідності є основою технологічної інтеграції, тобто основою створення і функціонування напів-провідникових ІС, включаючи БІС. Напрямок мікроелектроніки, пов'язане з технологічної інтеграцією, іноді називають схемотехническим. Цей термін заснований на тому, що перетворення, яким піддаються сигнали, визначаються як властивостями статичних неоднорідностей (р-п переходи, що утворюють транзистори, діоди і т. п.) так і тим, яким чином вони сформовані в ІС і з'єднуються між собою, т . е. схемою.
Хоча ІС самі є складними елементами, в яких про-виходять різноманітні перетворення сигналів, їх слід розглядати у складі елементної бази РЕА. Напівпровідникові ІС містять резистори, конденсатори, транзистори і діоди, які можуть бути подібні самостійним дискретним елементам. Але якщо вони входять в ІС, то вже не є елементами РЕА в зазначеному вище сенсі і їх можна розглядати як електрорадіоелементи ІС (ГОСТ 17021-75).
Зі сказаного випливає, що поняття ЕРЕ в апаратурі та в ІС дещо різні. До складу ІВ, наприклад гібридних, можуть також входити частини, що реалізують функції будь-якого ЕРЕ, які можуть бути виділені як самостійний виріб.
Висновок - остаточна думка про що-небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, міркувань або розгляду певних фактів.
Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Тоді їх прийнято називати компонентами ІВ (ГОСТ 17021-75).
Пристрої функціональної електроніки набувають в даний час зростаюче значення в елементній базі РЕА.
У функціональній електроніці (ФЕ) використані нові фізичні принципи і ефекти з метою створення принципово нових електронних пристроїв. Відмінною рисою, таких пристроїв є несхемотехніческіе принципи їх побудови. Функції схемотехніки виконують безпосередньо ті чи інші фізичні процеси, характерною особливістю яких є наявність і використання для обробки або зберігання інформації динамічних неоднорідностей в однорідному обсязі твердого тіла. Прикладом таких динамічних неоднорідностей можуть бути циліндричні магнітні домени, пакети зарядів у приладах з зарядовим зв'язком, хвилі деформації кристалічної решітки в приладах на поверхневих акустичних хвилях і т. д.
Схемотехніка - науково-технічний напрям, що охоплює проблеми проектування і дослідження схем електронних пристроїв радіотехніки і зв'язку, обчислювальної техніки, автоматики і інших областей техніки. Основне завдання схемотехніки - синтез (визначення структури) електронних схем, що забезпечують виконання певних функцій, і розрахунок параметрів елементів, які входять до них.
Деформа́ція (від лат. deformatio - «спотворення») - зміна розмірів і форми твердого тіла під дією зовнішніх сил (навантажень) або якихось інших впливів (наприклад, температури, електричних чи магнітних полів).
Цилі́ндр (грец. κύλινδρος - «валик») - тупа піраміда товстої форми
Кристалі́чна ґра́тка - геометрично правильне розміщення атомів (йонів, молекул), властиве речовині, що перебуває в кристалічному стані. Просторові фігури (наприклад, паралелепіпеди) у вершинах яких розміщено атоми, називаються комірками кристалічної ґратки, регулярна нескінченна система геометричних точок (вузлів ґратки), що є ідеально періодичною в трьох вимірах простору; існує 14 основних типів просторових ґраток.

Динамічні неоднорідності створюються фізичними методами. Їх поява, переміщення і зникнення в обсязі твердого тіла не пов'язано з процесом виготовлення пристрою.
Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
Особливостями динамічних неоднорідностей є те, що вони створюються фізичними засобами в ході експлуатації приладу, а не технологічними в процесі виробництва; можуть виникати і зникати, а також змінювати свої характеристики в часі; можуть існувати тривалий час, і ця тривалість визначається функціональними завданнями пристрою, не пов'язані жорстко з координатами; є безпосередніми носіями інформації, яка може бути представлена як у цифровій, так і в аналоговій формі.
Функціональна електроніка має великі перспективи. Відомо, що в ІС в міру підвищення ступеня інтеграції все більшу і більшу частину площі кристала (до 80%) займають струмоведучі доріжки.
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Зменшення розмірів активних елементів-найбільш перспективний шлях підвищення рівня інтеграції веде до зменшення розмірів таких доріжок. Якщо їх ширина (і зазор між ними) становить, наприклад, 1 мкм, то товщина доріжки повинна бути 0,2 мкм. Сумарна довжина струмоведучих доріжок в БІС або надвеликих ІС (НВІС) може бути близько 4-5 м. У функціональній електроніці ця проблема відсутня.
В даний час у функціональній електроніці розробляються прилади, в кожному з яких використовується який-небудь один тип динамічних неоднорідностей. У перспективі стоїть питання про перехід до другого етапу - створення пристрою на базі інтеграції різних фізичних ефектів. Це дасть можливість здійснити «паралельний» перенесення і обробку великого масиву інформації, створити пристрій з багатошаровою структурою, використовувати більшу частину площі кристала, підвищити надійність і стійкість до зовнішніх впливів.
Перене́сення, або Енжамбема́н (фр. enjambement) - віршовий прийом, який полягає у перенесенні фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений незбіжністю ритмічної паузи зі смисловою, хоч рядок при цьому втрачає свою інтонаційну викінченість.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Широке використання оптичних методів управління переносом і обробкою інформації може наблизити нас до теоретичної межі швидкодії її обробки - швидкості світла.
Активні елементи поділяються за функціями, що вони виконують, за способом виготовлення. Активним елементом наприклад може бути транзистор.

Активними їх називають тому,що при своїй роботі вони споживають електроенергію від зовнішніх джерел живлення.
Швидкодія (рос. быстродействие, англ. speed of response, нім. Schnelligkeit f, Reaktionsfähigkeit f, Ansprechgeschwindigkeit f) - швидкість реакції системи на зовнішні дії або кількість операцій, які здійснює система за одиницю часу.
Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.
 Напруга таких джерел може бути постійною або змінною. Постійною напругою живляться кола анодних і сіткових ланцюгів електровакуумних приладів, емітерний, колекторних та інших кіл транзисторів. Цим створюється заданий режим роботи активних пристроїв. Джерела постійного (високого) струму використовуються для живлення телевізійних і осцилографічних трубок.
Ланцюг - об'єкт, що складається з послідовності поєднаних ланок.
Осцило́граф - прилад для вимірювання та запису параметрів електричного сигналу.
 За допомогою зміного струму живлять катоди електровакуумних пристроїв(сьогодні мало росповсюджені). При цьому відбувається термоелектронна емісія-випускання катодом електронів.Активні елементи докоріно відрізняються від пасивних.

Це пояснюється їхньою будовою та принципом дії. Однією з таких відмінностей є невзаємність. Щоб зрозуміти що це, можна уявити, що активний елемент виконує роль керованого електричного пристрою,що регулює подачу в вихідне коло електроенергії, але не від вхідного керуючого джерела, а від зовнішнього джерела постійного напруги.При цьому втрати енергії на керування набагато менші,ніж керована енергія.Іншою є властивість нелінійності ,що використовується при виготовлені приладів, що використовуються для роботи з коливанями (наприклад, детекторів, перетворювачів частоти, модуляторів,підсилювачі різноманітного призначення). 

Всі активні пристрої умовно можна поділити на дискретні елементи і інтегральні схеми. Дискретні елементи в радіоелектронній апаратурі поділяються на: електровакуумні прилади з високим розрідженням повітря в балоні ;

Ді́лення (також діління́)- в математиці, бінарна операція, що обернена множенню.
Радіоелектро́нний за́сіб (РЕЗ) - технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами (визначення терміну в Законі України «Про радіочастотний ресурс України»).
газорозрядні прилади ; напівпровідникові прилади. 


Особливу місце слід відвести таким активним пристроям як є інтегральні схеми (ІС) - мікроелектронні елементи, що призначені для виконання певних дій наприклад перетворення та обробки сигналів.ІС мають високу щільність електрично з'єднаних компонентів,що в свою чергу забезпечує більшу надійність та довговічність порівняно з іншими активними елементамиСхемне і конструктивне об'єднання великої кількості елементів в одному кристалі, призвело до появи терміну «інтегральні» схеми.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
 В одній ІС можуть вміститися сотні і тисячі елементів.За конструктивнотехнологічними ознакам ІС діляться на напівпровідникові і гібридні. Напівпровідникова ІС виготовляється при нанесені еквівалентної електричної схеми-ті ж конденсатори,резистори,діоди та інші елементи на поверхню кремнієвої пластинки,що носить назву кристала, а також з'єднання між ними. Технологічний процес виготовлення напівпровідникових мікросхем має груповий характер, тобто одночасно виробляється велика кількість ІС з однаковими параметрами.

Також є метод виготовлення інтегральних мікросхем пошаровим нанесення тонких плівок різних матеріалів на загальну основу (ізоляційну підкладку) і формування на них пасивних елементів та їхніх сполук.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
То́нка плі́вка - фізичний термін, який означає шар матеріалу, товщиною від кількох нанометрів до кількох мікрон.
Гібридні ІС з'явилися як результат поєднання плівкових і напівпровідникових мікросхем і дискретних напівпровідникових активних елементів.За допомогою друкованого монтажу об'єднують дуже малі за розмірами елементи ІС: конденсатори, індуктивні елементи, напівпровідникові прилади (діоди, транзистори).
Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
 Резистори формуються як сполучні лінії необхідного перерізу і довжини, виконані з матеріалу з потрібним питомим опором. Пасивні елементи функціонують без зовнішніх джерел живлення - це їхня основнв відміність від активних елементів.

Процеси,що відбуваються при проходжені сигналів через пасивні елементи не носять характеру підсилення. Властивості цих елементів майже завжди не залежать від полярності прикладеної до них напруги чи напрямку протікання електричного струму.

 Номенклатура пасивних елементів містить досить багато різних екземплярів, але менша порівняно з номенклатурою активних елементів. До них належать конденсатори, індуктивні компоненти, елементи комутації,резистори різного призначення та будови.
Пасивні елементи можна поділити за рядом таких ознак: призначенню, діапазонами частот, допустимої потужності розсіювання, матеріалами та технології виготовлення,. Вони виготовляються як і з постійними параметрами так і з змінними.Елементи зі змінними параметрами, як правило,коштують дорожче і мають більші порівняно з пасивними елементами з постійними параметрами габаритні розміри та масу,що іноді є досить незручним при виготовлені радіоелектронної апаратури.З часом під дією зовнішніх факторів таких як температура,вологість повітря та інших їхні параметри можуть змінюватися,що в свою чергу призводить до неправильного функціонування радіоелектронної апаратури.
Фа́ктор (лат. "facere" - "діяти", "виробляти", "примножувати") - умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища; чинник.


Номенклатура як активних так і пасивних елементів постійно доповнюється елементами з кращими характеристиками-це дозволяє створювати прилади високої надійності,якості,енергозбереження-що є досить актуальним.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • Обробка сигналів