Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка"Компонентна база рез"

"Компонентна база рез"
Сторінка4/17
Дата конвертації22.04.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Пристрої функціональної електроніки.

Основні напрямки створення ПФЕ


Пристрої функціональної електроніки можуть виконувати в РЕА складні функції, однак їх включають до складу елементної бази, так як конструктор РЕА застосовує їх, не піддаючи змін.
Вивчати УФЕ слід спільно з ЕРЕ, так як УФЕ часто виконують в РЕА такі ж функції, які можуть виконуватися при застосуванні ЕРЕ. Спільне вивчення УФЕ і ЕРЕ дозволяє здійснювати їх раціональний вибір при конструюванні РЕА.
Раціональність (від лат. Ratio - розум) - термін у найширшому сенсі означає розумність, свідомість, протилежність ірраціональності. У більш вузкому значенні - характеристика знання з точки зору його відповідності деяким принципам мислення.
Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
З точки зору методики вивчення дискретні транзистори, електровакуумні прилади і ІС виділені в окремий курс; в даній книзі вони детально розглядатися не будуть, а зачіпаються тільки в тій мірі, яка необхідна для обгрунтування ролі і місця в РЕА різних елементів.

Функціональна електроніка охоплює питання одержання комбінованих середовищ із заданими характеристиками методами фізичної інтеграції, тобто використання таких фізичних принципів,використання котрих яких дозволить отримати високотехнологічні компоненти.Вона передбачає виготовлення ІС на основі функціонально простих елементів типу транзисторів, діодів, резисторів і т. д. 
У функціональній електроніці використовуються нові фізичні явища та ефекти для створення принципово нових електронних пристроїв основною рисою яких є схемо технічний принципи побудови.
Я́вище - філософська категорія, що відображає зовнішні властивості, процеси, зв'язки предмета, які даються пізнанню безпосередньо в формах живого споглядання. Явище може змінюватися, розвиватися відповідно до загальних законів розвитку матеріального світу.

Ті чи інші фізичні процеси виконуються завдяки різним схемотехнічним рішенням.Основною особливістю цих приладів є використання для обробки або зберігання інформації динамічних неоднорідностей в однорідному обсязі твердого тіла. Прикладом можуть бути циліндричні магнітні домени, пакети зарядів у пристроях із зарядовим зв'язком, хвилі деформації кристалічної решітки в приладах на поверхневих акустичних хвилях і т. д. 


Динамічні неоднорідності виникають при різних фізичних процесах.Їх поява, переміщення і зникнення в об’ємі твердого тіла не пов'язана з процесом виготовлення приладу. Особливими характеристиками таких неоднорідностей є те, що вони створюються фізичними засобами під час роботи пристрою, а не технологічними в процесі виготовлення; можуть виникати,зникати і змінювати свої параметри в часі; можуть існувати протягом тривалого часу, і ця тривалість визначається функціональним призначенням пристрою; є безпосередніми носіями інформації, яка може бути представлена у різній формі (цифровій чи аналоговій).
Функціональна електроніка це досить перспективна галузь,що розвивається швидкими темпами.Зменшення габаритів активних елементів - найбільш перспективний шлях підвищення рівня інтеграції. 
На даний момент часу у функціональній електроніці розробляються пристрої, в кожному з яких використовується будь-який один тип динамічних неоднорідностей. У перспективі стоїть питання про перехід до другого етапу – розробка та виготовлення пристрою на базі інтеграції різних фізичних явищ. 

Це дозволить здійснити «паралельне» перенесення і обробку великої кількості інформації,виготовити прилад із багатошаровою структурою, використовувати більшу частину площі кристала, підвищити надійність і стійкість до зовнішніх факторів впливу навколишнього середовища.  Пристрої функціональної електроніки виконують в РЕА складні функції та операції над сигналами та даними, однак їх включають до складу елементної бази, так як їх можна використовувати тільки з тими параметрами,які були задані для них при їхньому виготовлені.

Функціональна електроніки побудована на принципі фізичної інтеграції, що в свою чергу дозволяє реалізувати деяку функцію апаратури без застосування стандартних базових елементів,використовуючи різні фізичні явищах у твердих тілах-для цього об’єму твердого тіла додаються такі властивості,що потрібні для виконання деякої функції.Головною ознакою фізичної інтеграції є відсутність або змнншення питомої ваги схемотехніки та використання динамічних неоднорідностей для виконання певних функцій.
Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
 
Основні напрямки функціональної електроніки є пристрої побудовані на основі приладів із зарядовим зв’язком,циліндричному магнітному ефекті -ці пристрої дозволяють створювати прилади високої функціональної гнучкості з виключно високими параметрами. При цьому функції логіки, запам'ятовування і комутації реалізуються без порушення однорідності структури матеріалу носія, дозволяючи поєднувати паралельні і послідовні коди, логіку і пам'ять системи.
Дія пристроїв на основі ядерного магнітного резонансу заснована на використанні методу спінового відлуння - імпульсного способу спостерігання за ядерним магнітним резонансом.
Комутація в економіці - процес заміни натурального оброку та панщини феодальною грошовою рентою, обумовлений розвитком товарно-грошових відносин.
Магні́тний резона́нс (англ. magnetic resonance) - явище резонансного поглинання радіочастотного випромінювання на частотах, які відповідають частотам переходів між розщепленими в магнітному полі квантовомеханічними станами.
 На основі відлуння реалізуються системи пам'яті і спектральної обробки сигналів.
В оптиці спе́ктром (лат. spectrum - привид) називається сукупність монохроматичних випромінювань, що належать до складу складного випромінювання. Спектр випромінювання може описуватися графічною, аналітичною або табличною залежністю.
 
Пристрої на основі голографічного принципу крім високої щільності запису створюють переваги, які неможливо отримати іншими методами.
Гологра́фія (від грецького Όλος-holos - повний + γραφή-graphe - запис) - набір технологій для точного запису, відтворення і переформатування хвильових полів. Це - спосіб одержання об'ємних зображень предметів на фотопластинці (голограми) за допомогою когерентного випромінювання лазера.
Основна –
це висока надійність зберігання інформації.За допомогою голографічного принципу можна повністю реалізувати переваги,що пов'язані з можливістю паралельного доступу.Ще одна перевага голографічного принципу-це можливість записувати в аналоговій формі, що відрізняє голографічні ЗУ від усіх інших видів запам'ятовуючих пристроїв із зберіганням символів двійкового коду .
Логари́фм (від грец. λόγος - «слово», «відношення» і грец. ἀριθμός - «число») - математична операція, обернена піднесенню до степеня.
Гологра́ма - зареєстрована у голографії на фотопластинці інтерференційна картина, яка утворена двома когерентними пучками світла: один іде від джерела (опорний пучок), другий віддзеркалюється від об'єкта, освітленого тим же джерелом (предметний пучок).
 
Білкова біологічна пам'ять ґрунтується на використані методів біотехнології для складання схем,виготовлених на основі молекулярних електронних пристроїв.
Біотехноло́гія (Βιοτεχνολογία, від грец. bios - життя, techne - мистецтво, майстерність і logos - слово, навчання) - використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві. Біотехнологія - міждисциплінарна галузь, що виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук.
Моле́кула (новолат. molecula, зменшувально від лат. moles - маса) - здатна до самостійного існування, електрично нейтральна частинка речовини, що має її основні хімічні властивості, які визначаються її складом та будовою.
Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.
 У молекулярних електроно-обчислювальних машинах передбачається в якості активних елементів використовувати молекули.Вони прийдуть на зміну традиційних матеріалів (кремнію, арсеніду галію та ін) і будуть використовувати органічні молекули, в тому числі спеціально сконструйовані білки, що мають властивість бістабільності, тобто здатністю як завгодно довго перебувати в одному з двох стійких станів.
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Арсені́д га́лію (GaAs) - кристалічна речовина із кристалічною ґраткою типу цинкова обманка.
Також до ПФЕ відносяться оптрони,оптичні кабелі,інжекційні напівпровідникові лазери,рідкокристалічні індикатори, магнітооптичні модулятори та інші.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17