Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка"Компонентна база рез"

"Компонентна база рез"
Сторінка6/17
Дата конвертації22.04.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Розвиток елементної бази. Мікромініатюризація


Покоління РЕА пройшло чотири етапи розвитку елементної бази. Зазвичай говорять про чотири покоління РЕА. Розвиток елементної бази визначається потребами при виготовлені радіоелектронних пристроїв грунтується на досягненнях фізики,хімії та технологій виробництва.Скачок у розвитку елементної бази відбувся на початку другої половини минулого століття- коли досягнення у галузі фізики створили основу для появи мікроелектроніки. 
Ускладнення функцій,що виконуються в радіоелектронних пристроях призвели до того,що складність апаратури швидко зростала.Удосконалення основних параметрів РЕА дало початок мікроелектроніки і як наслідок створення і виготовлення ІС, що почалося приблизно з 1960-1965 рр.
Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.
Завдяки мікроелектроніці відбувся значний прогрес у розвитку дискретних елементів.Були виготовлені нові дискретні елементи з покращеними характеристиками.ІС відкрила великі можливості вдосконалення РЕА і створення нових пристроїв.

З часом зростали потреби у більш функціональних та надійних пристроях елементної бази це призвело до створення пристроїв функціональної електроніки, надвеликих інтегральних схем, мікропроцесорних великих і надвеликих інтегральних схем,великих гібридних ІС і мікрозбірок –це четверте покоління у розвитку елементної бази.
Мікропроце́сор (англ. microprocessor) - інтегральна схема, яка виконує функції центрального процесора (ЦП) або спеціалізованого процесора. Сьогодні слово мікропроцесор є практично повним синонімом слова процесор, оскільки функціональний блок, що на ранніх стадіях розвитку обчислювальної техніки займали цілу плату чи навіть шафу, тепер вміщається в одну невеличку інтегральну схему із сотнями мільйонів транзисторів всередині. З середини 1980-х мікропроцесори витіснили інші види ЦП. Проте загалом це не так: центральні процесорні пристрої деяких суперкомп'ютерів навіть сьогодні є складними комплексами великих (ВІС) і надвеликих (НВІС) інтегральних схем.
Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.

Завдання конструкторів технологів РЕА в

дослідженні,проектуванні ПФЕ та РЕА


Основні визначення, що відносяться до понять: конструкція, конструювання, технологія
Конструювання - це процес створення конструкції або область діяльності інженерів зі створення конструкцій.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
 
Конструкція - матеріал, доцільно організований в просторі. Під словом «доцільно» стосовно технічних конструкцій розуміється здатність виконувати визначати функції і зберігати властивості, що забезпечують виконання функцій, при наявності зовнішніх впливів; придатність до високоефективного повторення, тобто виробництва. Таке визначення є найбільш загальним, воно відноситься як до ЕРЕ, так і до УФЕ і ІС. Для конструкції, що складається із сукупності роздільно виготовляється із деталей, що збираються, придатне таке визначення. Конструкція є організована сукупність елементів і деталей, здатна виконувати задані функції за наявності зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів і придатна до повторення в умовах виробництва .
Технологія - це сукупність способів, процесів обробки та обладнання, що використовуються при виготовленні елементів конструкції та складанні апаратури (механічному та електричному з’єднанні), які забезпечують отримання заданої конструкції з високою продуктивністю і малими витратами.

Конструктори і технологи РЕА - це інженерно-технічні працівники, зайняті теоретичними роботами, дослідженнями, проектуванням, випробуваннями, розробкою документації та рішеням питань по конструкції і технології, що виникають у виробництві та експлуатації.
Продукти́вність англ. productivity, нім. Produktivität f) - у широкому розумінні - здатність давати продукцію.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].


Конструктори-технологи, зайняті конструюванням та виробництвом апаратури, повинні виконувати свої функції спільно з фахівцями в області РТС, схем і технічної експлуатації. Останні зазвичай виступают як замовники. При цьому важливість завдання конструктора РЕА полягає в тому, щоб правильно вибирати і застосовувати готові елементи з точки зору електричного режиму, умов експлуатації, електромагнітної сумісності, забезпечення теплового режиму, ремонтопридатності і т. д.
Ремонтоприда́тність (англ. maintainability) - властивість об'єкта бути пристосованим до підтримання та відновлення стану, в якому він здатний виконувати потрібні функції за допомогою технічного обслуговування та ремонту.
Кі́лькість теплоти́ (кі́лькість тепла́) або просто теплота́ - це фізична величина, що відповідає енергії, перенесення якої між двома тілами (різними ділянками тіла) здійснюється за рахунок різниці температур без виконання механічної роботи і не зв'язана з перенесенням речовини від одного тіла до іншого.
Умо́ви експлуата́ції - сукупність факторів, що діють на виріб при його експлуатації і впливають на функціювання й працездатність цього виробу.
Конструювання спеціалізованих УФЕ і ЕРЕ істотно відрізняється від конструювання РЕА; при створенні ЕРЕ і УФЕ велике значення має фізика функціонування елементів, конструкція і технологія. Тому на відміну від конструкторів, занятих конструюванням апаратури в цілому, конструктори і технологи, що працюють в області елементної бази, повинні вирішувати питання з залученням фахівців з галузі фізики.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • Завдання конструкторів технологів РЕА в