Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка"Компонентна база рез"

"Компонентна база рез"
Сторінка7/17
Дата конвертації22.04.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Методологія та принцип проектування і застосування ЕРЕ

Методологією називають сукупність основних принципів, що використовуються в тій чи іншій галузі.Методологія проектування та застосування електрорадіоелементів та пристроїв функціональної електроніки базується на принципах ієрархічної побудови конструкцій радіоапаратури;прогресивна технологія при мінімальному обсязі складальних робіт і точної механічної обробки;підвищення технічної та економічної ефективності застосування; комплексна автоматизація проектування і виробництва; забезпечення надійності, стійкості при наявності зовнішніх впливів факторів.


На даний час при дослідженнях, проектуванні, виробництві та експлуатації загальне визнання має системний підхід.
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.
Механі́чна обро́бка - обробка заготовок із різних матеріалів за допомогою фізичної дії різної природи з метою створення виробу за заданими розмірами або проміжної заготовки для подальших технологічних операцій.
Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.
 Він пов’язаний з поняттям «система». Під цим поняттям розуміють сукупність взаємопов'язаних приладів або частин, що разом виконують задані функції при умовах взаємодії із зовнішнім середовищем. Застосовуючи до ЕРЕ і ПФЕ системного підхіду, слід враховувати,що виникають і розвиваються потреби виконання тих чи інших функцій в РЕА.
З вище сказаного випливає,що системний підхід є застосуванням конкретизації діалектики стосовно до техніки.

Формування системного підходу має значення, з одного боку, для розвитку діалектичного мислення і наукового світогляду і, з іншого боку, дозволяє краще правильно орієнтуватися у областях техніки.

Конкретизація (від лат. concretus - густий, твердий) - метод дослідження предметів у всій різнобічності їх, у якісній багатосторонності реального існування на відміну від абстрактного вивчення предметів.
Діале́ктика (грец. διαλεκτική - «мистецтво сперечатись», «міркувати») - метод філософії, що досліджує категорії розвитку.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Науко́ва карти́на сві́ту (одне з основоположних понять в природознавстві) - особлива форма систематизації знань, якісне узагальнення і світоглядний синтез різних наукових теорій. Будучи цілісною системою уявлень про загальні властивості і закономірності об'єктивного світу, наукова картина світу існує як складна структура, що включає в себе як складові частини загальнонаукову картину світу і картини світу окремих наук (фізична картина світу, біологічна картина світу, геологічна картина світу). Картини світу окремих наук, у свою чергу, включають в себе відповідні численні концепції - певні способи розуміння і трактування будь-яких предметів, явищ і процесів об'єктивного світу, що існують у кожній окремій науці.


Врахування випадкового характеру випадкових змін,

відхилення та зміни характеристик ЕРЕ


З електрорадіоелементів та пристрої функціональної електроніки складаються РЕА тому їх параметри та характеристики впливають на відхилення і стабільність апаратури.Відхилення в характеристиках матеріалів, в технологічних процесах і складність фізичних процесів виготовлення та функціонування призводять до того, що параметри та характеристики мають випадкові відхилення
В процесі функціонування при впливі температури, вологості, часу відбуваються випадкові зміни параметрів і характеристик.
Воло́гість - міра насиченості речовини водою. У поняття вологості не входить вміст хімічно зв'язаної (конституційної), а також кристалогідратної води.
Велике значення для оцінки правильного вирішення питань про їх застосування в РЕА є методи кількісної оцінки і математичного опису закономірностей випадкових відмов, відхилень і нестабільності.
 Оскільки, вони випадкові, то їх опис може бути отримано тільки імовірними методами.Методи отримали розвиток і широке визнання в техніці порівняно недавно.Відомо, що параметри відхиляються від розрахункових значень. Ці відхилення раніше часто розглядалися як фактори, що впливають на загальний результат.Проте подальший розвиток науки та техніки показав, що проблема випадковостей значно різноманітніша та складніша.

Виявляється,що в ряді випадків, коли кінцевий результат визначається масовими явищами, закономірності, що характеризують результат, є імовірнісними.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Поступово накопичуючись, такі факти призвели до висновку про необхідність зміни колишніх уявлень про науковість тільки однозначних залежностей.В результаті сформувалося сучасне уявлення про те, що в тих випадках, коли в організації кінцевого результату беруть участь багато елементів однозначні закономірності втрачають зміст і результати можуть бути описані тільки ймовірно.Тому сучасна наука дійшла до висновку, що імовірні закономірності є фундаментальними.Основні параметри та характеристики ЕРЕ і ПФЕ потрібно розглядати використовуючи поняття випадкових подій.
Випадкова величина (англ. Random variable) - одне з основних понять теорії ймовірностей.
Наприклад, опір плівкового резистора визначається взаємозв'язком незліченної безлічі дрібних частинок причому резистивні властивості залежать від кількох фізичних явищ- діркової провідності, електронної провідності і т.д.
Части́нка - термін, який часто вживається у фізиці для позначення об'єктів, які в контексті досліджень можна вважати неподільними й точковими. Поняття включає в себе елементарні частинки, але не обмежується ним.
І тому опір резистора є випадковою величиною


У випадках, коли для функціонування ЕРЕ і ПФЕ використовуються порівняно прості явища стикаємося з тим, що у процесі виготовлення ЕРЕ і ПФЕ є велика кількість пов'язаних з технологією виробництва проблем.Тоді параметри та характеристики також виявляються випадковими величинами та функціями.
При конструюванні та проектуванні,та в процесі виробництва слід прагнути до звуження допусків.Досвід та теорія показують, що це можливо тільки до певного рівня. Подальше поліпшення цих показників часто потребує перегляду та ускладнення конструкції, використання більш дорогих матеріалів, тобто супроводжується збільшенням вартості, а часто також збільшенням маси і габаритів.

Потрібно вважати припустимим тільки такий рівень відхилень і нестабільності, що технологічно виправданий. Як правило, вдосконалення конструкції та технології ЕРЕ і ПФЕ дозволяє зменшити відхилення,але для досягнення таких результатів треба,щоб технолог міг оперувати імовірнними методами і користуватися поняттями, які дозволяють кількісно характеризувати такі важливі властивості як точність, стабільність характеристик, надійність, а також вплив зовнішніх впливів.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17  • Врахування випадкового характеру випадкових змін