Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка"Компонентна база рез"

"Компонентна база рез"
Сторінка8/17
Дата конвертації22.04.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипРеферат
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Шляхи забезпечення високої ефективності проектування

та виготовлення ПФЕ та ЕРЕ


Економічні показники важливі і для РЕА, а отже і для елементної бази.Для того щоб з'ясувти,яким чином впливає елементна база на економічні показники і на забезпечення інтенсивного розвитку , необхідно спочатку виявити закономірності, які визначають витрати на радіоапаратуру та її елементи. 
Оцінюючи економічні показни користуються поняттям техніко-економічної ефективності. Вона оцінюється за приведеними витратами, в які входять: складова  залежна від капітальних витрат, і складова залежна від витрат на експлуатацію.Питання, пов'язані з витратами на розміщення та введення в дію, не потребують пояснень,тому вони мають мале відношення до елементної бази і зазвичай істотно менші, ніж витрати на виготовлення. 
Витрати на виготовлення апаратури пов'язані з витратами на проектування, підготовку виробництва.Виріб вважається таким, що відповідає вимогам техніко економічної ефективності,коли наведені витрати менше якогось певного рівня. При цьому передбачається, що корисний ефект визначається технічними параметрами, які задаються і повинні бути забезпечені у всіх варіантах, порівняних за техніко-економічної ефективності.Тому техніко-економічна ефективність комплексно оцінює РЕА з урахуванням витрат як на виготовлення, так і на експлуатацію нової техніки. 
Витрати в значній мірі визначаються вартістю ЕРЕ і ПФЕ, ІВ і т. д., тому що відомо, що вартість елементної бази становить до 70-80% вартості апаратури.

Для підвищення техніко-економічної ефективності апаратури велике значення має зниження вартості при збереженні чи поліпшенні їхніх характеристик і якості. Конструктор, вирішуючи питання про застосування тих чи інших елементів,має враховувати їхню вартість. 
Чим менш стабільні і надійні елементи, тим частіше потрібно контролювати працездатність апаратури, шукати несправності, ремонтувати, замінювати,проводити регулювання.
Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.
Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).
В подальшому при розгляді конкретних ПФЕ і ЕРЕ слід звертати увагу на дії,що для них найнебезпечніші.Покращуючи характеристики елементів, їх стабільність, надійність, можна знизити експлуатаційні витрати.Підвищення стабільності і надійності елементів є досить актуальним питанням.В деяких випадках поліпшення експлуатаційних характеристик може збільшити вартість, масу і габарити РЕА.Вартість елементів визначається факторами, аналогічними тим, які були вказані для РЕА:витратами на проектування, підготовку виробництва.З цього випливає, що вартість елементів зменшується тоді коли більше елементів даного типу буде випущено.Вартість кожного екземпляра у виробництві повинна бути максимально найменшою.Основну роль при вирішенні цього завдання відіграє автоматизація конструкторського проектування і технологічної підготовки виробництва.

Стандартизація ЕРЕ та ПФЕ


Основними цілями державного стандарту є прискорення технічного прогресу, підвищення ефективності суспільного виробництва, продуктивності інженерної праці.
Суспі́льне (нім. gesellschaftlich, рос. общественное) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом.
Науко́во-техні́чна револю́ція - якісний стрибок у структурі і динаміці розвитку продуктивних сил, корінна перебудова технічних основ матеріального виробництва на основі перетворення науки в провідний чинник виробництва, в результаті якого відбувається трансформація індустріального суспільства у постіндустріальне.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Стандартизація має найважливіше значення і в конструюванні елементів.

Стандартизація базується на сумісних досягненнях науки та техніки. Вона визначає основу для подальшого розвитку.

Випереджувальна стандартизація - це стандартизація, що полягає у встановленні підвищених по відношенню до вже досягнутого на практиці рівню норм, вимог до елементів, які згідно з прогнозами будуть оптимальними в майбутньому.

Прогноз (грец. prognosis – «знання наперед») - спеціальне наукове дослідження конкретних перспектив розвитку якого-небудь явища.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Стандартом називають нормативно технічний документ,який встановлює комплекс норм, правил і вимог до елементів і затверджений відповідними органами. Стандарт може бути розроблений як на самі елементи та їх параметри, так і на правила випробувань і приймання. Стандарти встановлюють терміни і визначення, обов'язкові для застосування в документації.Всі державні стандарти містять індекс ГОСТ, реєстраційний номер і дві останні цифри, що позначають рік затвердження, що вказується через тире.Державним стандартам присвоюються також позначення за класифікатором державних класів.

Основним завданням стандартизації елементів це встановлення вимог до якості готових елементів на основі комплексної стандартизації їх характеристик і також матеріалів комплектуючих виробів, необхідних для виготовлення з високими показниками якості та ефективної експлуатації; вимог і методів у галузі проектування і виробництва елементів з метою забезпечення їх оптимальної якості;єдиних систем документації, у тому числі уніфікованих систем, що використовуються в автоматизованих системах управління.

Оптимальність - властивість, при якій забезпечується найбільша відповідність даному завданню, умовам тощо.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.

Технічними умовами називають нормативно-технічний документ, що встановлює певні вимоги до елементів. Вони розробляють за відсутності державних, республіканських і галузевих стандартів. 


Найбільше застосування в конструюванні елементів РЕА має система стандартів ЕСКД. У цю систему входить багато стандартів. 
Виконання креслень всіх видів повинно здійснюватися на основі ГОСТів.Специфікації до таких кресленнями виконуються також за ГОСТ 2.108-68 і містять розділи: документація, комплекти, складальні одиниці, деталі, стандартні вироби (у тому числі стандартизовані ЕРЕ, наприклад резистори, конденсатори і т. п.
Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
Респу́бліка (від лат. res publica - справа громади) - форма державного правління, за якої верховні органи державної влади обираються на певний термін, з окресленими законами повноваженнями; існує поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову.
Склада́льна одини́ця - це виріб, складові частини (дві або більше деталей), якого підлягають з'єднанню між собою складальними операціями на підприємстві-виробнику. До операцій складання відносяться: згвинчування, зчленування, клепання, зварювання, паянням, запресування, розвальцювання, склеювання, зшивання, укладання тощо.
), інші вироби, матеріали. 
Важливим документом по ЕСКД є схема. Схема - це документ у якому в вигляді умовних зображень показані складові частини виробу і зв'язок між ними. За ГОСТ 2.701-76 передбачені електричні (Е) та інші схеми. 
Всі типи електричних схем широко використовуються у конструюванні РЕА та її елементів. 
Правила виконання всіх видів схем наведені у ГОСТ 2.702-75. Складова частина схеми, яка виконує певні функції і не може бути розділена на частини, що мають самостійне призначення, називається елементом схеми. Елементи зображуються на електричних схемах у вигляді умовних графічних позначень.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
 
У практичній діяльності конструктор - технолог крім системи ЕСКД та інших спільних систем стандартів використовує ГОСТи на вироби: гвинти, гайки, плати, сердечники ферритові сердечники, конденсатори, резистори, реле та інші елементи.У ГОСТах на такі вироби містяться вимоги до параметрів,допусів, номенклатурі,габаритними і настановним розмірам, методам випробувань і приймання та ін.

Матеріали, що використовуються при конструюванні РЕА, ЕРЕ і ПФЕ як правило, тестовані. У цих ГОСТах вказується асортимент, характеристики, допуски.У кресленнях на деталі і складальні одиниці обов'язково указується ГОСТ.В цілому конструктору-технологу доводиться мати справу з великою кількістю найрізноманітніших ГОСТів.Тому велике значення при конструювані відіграють довідники по номенклатурі ГОСТів.Пристрої функціональної електроніки є новим видом виробів,тому вони часто виготовляються з відповідно до стандартів підприємств. 
Стандартизація пройшла досить складний шлях.Поглиблення спеціалізації призвело до розширюючого проектування і випуску ЕРЕ на спеціалізованих заводах.Наступним етапом розвитку елементної бази було поширення виготовлення деяких ЕРЕ і ПФЕ на аппаратобудівних підприємствах на основі,типових прогресивних технологічних процесів і типових елементів конструкцій.
Спеціаліза́ція (від лат. specialis - особливий) - конкретизація, деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності тощо. Логічна дія - класифікація.
Прогресиві́зм або прогреси́зм (лат. progressio) - течія або ідеологія, спрямована на пропаганду і здійснення соціальних і політичних реформ зверху, тобто урядом, і нерідко протиставляється консерватизму й традиціоналізму.
Слід зазначити, що стандартизація крім зазначених вище переваг має певні недоліки і обмеження, а також змушує вирішувати ряд складних завдань-стандартизацію в ЕРЕ і ПФЕ.Стандарт на ЕРЕ звичайно допускає наявність сукупності спеціалізованих підприємств, технологічного обладнання, засобів контролю.

При переходах на випуск нових елементів стикаються з тим,що велика кількість апаратури, що використовує стандартизовані на попередньому етапі ЕРЕ.Апаратура може функціонувати 20 ... 30 років після випуску і вимагає подальшого відновлення і ремонту.Теорія і досвід показали, що в цьому випадку стандартизація повинна полягати в тому, щоб стандартизували деталі конструкцій, виготовлення яких вимагає застосування спеціальних технологічних процесів.При цьому стандартизація може не чіпати таких процесів виготовлення, які допускають використання звичайного обладнання.


Значні труднощі виникають при стандартизації деяких ПФЕ, наприклад фільтрів на поверхневих акустичних хвилях, в основі виробництва яких лежать складні технологічні процеси.
Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.
У подібних випадках на спеціалізованих підприємствах досліджуєются і відпрацьовуються типові технологічні процеси виготовлення деталей конструкцій та обладнання.


Стандартизація в ЕРЕ і ПФЕ може бути різної форми залежно від особливостей конструкцій.Бажано прагнути до того, щоб якомога більша кількість ЕРЕ і ПФЕ проектувалося і виготовлялося на спеціалізованих підприємствах і відповідало вимогам.Але іноді цього досить важко досягти.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17  • Стандартизація ЕРЕ та ПФЕ