Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка"Компонентна база рез"

"Компонентна база рез"
Сторінка9/17
Дата конвертації22.04.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипРеферат
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Надійність ЕРЕ та ПФЕНадійність є одним з найважливіших показників якості в цілому.У міру розвитку радіотехнічних систем надійність як оцінки якості зростає тому,що апаратура ускладнюється, кількість елементів постійно збільшується-це призводить до частих відмов.Надійність визначається принципом дії,наслідком, схемою, технологією виробництва та експлуатацією, а також надійністю елементної бази.
Надійністю називають властивість виконувати певні дії, зберігаючи в часі параметри експлуатаційних показників у певних межах, що відповідають заданим режимам та умовам використання, ремонту, зберігання і транспортування.Ремонтопридатність – це властивість, що характеризує можливість відновлення елемента після виходу із ладу.Довговічністю називають збереження працездатності до порогового стану при встановленому ТО і ремонту
.У РЕА відмова визначається спільною дією безлічі елементів, різних за принципом функціонування. 
З наведених причин загальна теорія надійності, розвинена і отримала відображення, в літературі переважно стосовно РЕА, повинна бути доповнена закономірностями, що випливають з особливостей роботи елементів.
Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.
Тео́рія наді́йності - наука, що вивчає закономірності розподілу відмов технічних пристроїв, причини і моделі їх виникнення.


Оскільки деградаційні процеси протікають випадково, ці доповнення також, як і загальна теорія надійності, засновані на ймовірнісних методах.
Ймові́рність (лат. probabilitas, англ. probability) - числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів. Імовірність є основним поняттям розділу математики, що називається теорія імовірностей.
Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.
При оцінці надійності елементів основну увагу потрібнр звертати звертати на безвідмовність, довговічність і збереженість. Ці параметри в основному визначають і задають характеристики апаратури.Підвищення надійності це забезпечення правильних режимів використання апаратури з урахуванням того, які зовнішні впливи впливають на їх надійність. Вплив вологості та атмосферного тиску навколишнього середовища можуть значно зменшитися опиняючись на елементах, захищених герметизацією, ніж на РЕА в цілому.
Збере́жуваність - властивість об'єкта зберігати в заданих межах значення параметрів (безвідмовності, довговічності і ремонтопридатності), що характеризують здатність об'єкта виконувати потрібні функції, під час і після зберігання та (чи) транспортування.
Герметиза́ція (рос.герметизация, англ. sealing, нім. Abdichtung f, hermetische Abdichtung f, hermetisches Verschließen n, Luftdichtigkeit f, Luftdichtheit f, luft- und gasdichter Abschluß m) - забезпечення непроникності стінок і з'єднань, що обмежують потрапляння рідин і газів у внутрішні об'єми апаратів, машин, приміщень, споруд.
Довгові́чність (англ. durability) - властивість об'єкта зберігати роботоспроможний стан (працездатний стан) або виконувати потрібні функції до настання граничного стану при встановленій системі технічного обслуговування і ремонту.
Безвідмо́вність - властивість обладнання (виробу, системи) безупинно зберігати працездатний стан в заданих умовах експлуатації протягом деякого проміжку часу або аж до виконання певного обсягу роботи, без вимушених перерв.
Атмосферний тиск - тиск, з яким атмосфера Землі діє на земну поверхню і всі тіла, що на ній розташовані.

З точки зору забезпечення умов нормального теплового режиму ЕРЕ і ПФЕ зазвичай працюють у більш важкому режимі, ніж РЕА в цілому, оскільки на них діє тепло, наявне всередині РЕА.

Теплості́йкість - здатність матеріалу зберігати експлуатаційні властивості (твердість, механічну жорсткість тощо) при підвищених температурах, а також, здатність матеріалу зберігати структурний і фазовий стан в діапазоні робочих температур.
 


Особливості впливу на ЕРЕ і ПФЕ тривалих вібрацій та інших механічних навантажень полягають в тому, що кожен з елементів є закінченим в конструктивному і технологічному відношенні і в багатьох випадках дії викликають руйнування не в самих елементах, а в деталях, установ підтримують кріплення.Тому закономірності відмов при механічних навантаженнях різних елементів можуть бути схожими. 
Випадкові відхилення і зміни параметрів елементів корисно розділити на два види, що відрізняються один від одного імовірною фізичною природою.Вони визначаються складними фізичними процесами деградації під впливом внутрішніх сил і зовнішніх впливів, що призводять до переходу фізичних структур з нерівноважного стану, створеного при виготовленні, до рівноважного.
Якщо конструювання елемента виконано правильно, з урахуванням випадкових відхилень параметрів і характеристик при виготовленні, то застосовуються технологія і конструкція дозволяють отримати розсіювання дараметров і характеристик в допустимих межах, тобто забезпечується високоефективне виробництво. При цьому велике значення має технічно, технологічно і економічно обгрунтована система допусків, тобто така система, в якій допуски на параметри забезпечують отримання вихідного параметра в заданих межах, а ступінь розсіювання параметра реалізуется прийнятою технологією виготовлення без великих відходів в шлюб.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
 
У кожному ЕРЕ і ПФЕ до поступових і раптовим відмовам призводить різна фізична сутність процесів.Спільними для всіх елементів є характерні особливості деградаці ційних явищ, які полягають в тому, що вони супроводжуються монотонними змінами внутрішнього стану, які призводять до раптових ізносовим відмов або монотонним з-трансформаційних змін функціональних параметрів. 
Випадкові відхилення у властивостях матеріалів, наявність в них домішок, відхилення в технології призводять до того, що в процесах деградації спостерігається значне розсіювання. Це призводить до випадкових відхилень часу безвідмовної роботи до раптових ізносових або поступових відмов.Тому для зменшення цього розсіювання або збільшення середнього часу до відмови потрібні більш чисті і дорогі матеріали, велика точність виконання технологічних процесів і т. п., що призводить до істотного подорожчання елементів.

Покращити надійність ЕРЕ і ПФЕ можна шляхом відсіювання елементів із зниженою надійністю.Для того щоб у подальшому обгрунтовано враховувати можливості прогнозування відмов і стабільності ЕРЕ і ПФЕ, необхідно зупинитися на загальних закономірностях і виявити шляхи спрощення та автоматизації процесу прогнозування відмов ЕРЕ і ПФЕ, що важливо для їх застосування на виробництві. .
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Прогнозування - процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі.
 
Специфічна стосовно ЕРЕ і ПФЕ проблема скорочення часу при проведенні випробувань на тривалий функціо.
Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.
Це визначається тим, що за останні роки досягнуто значний прогрес у поліпшенні надійності ЕРЕ і ПФЕ.

 Для контролю елементів у виробництві, де може спостерігатися погіршення якості матеріалів і порушення технологічних процесів, які призводять до зниження надійності. відповідає вимогам.Методи випробувань мають бути іншими-вони повинні передбачати значне скорочення числа елементів, що піддаються випробуванням і тривалості випробувань. Вирішення цього завдання розвивається у двох напрямках. Перше - вироблення принципів і методів контрольної оцінки надійності по малій вибірці елементів.Найбільш характерним є використання більш важчого температурного режиму, іноді доповненого підвищеною вологістю і більш напруженим електричним режимом.Це дає змогу виявити ненадійні елементи ще на початку конструювання втробу.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17